top of page

Ang Pag-ibig na Bumabago

SG26-cover-new.webp

Leksyon 26

 

Ang nagmamahal ay nagbabago ng lahat! Nang ang isang dalaga ay nagbabasa ng isang malaking libro para sa kurso sa panitikan ng Ingles sa unibersidad, nasumpungan niya itong nakakainip at hindi niyo matuon ang kanyang atensyon habang binabasa ito. Ngunit pagkatapos ay nakilala niya ang isang guwapong batang propesor sa campus, at nahulog sila sa isa't isa. Di-nagtagal, napagtanto niya na ang kanyang minamahal ay ang may-akda ng aklat na kung saan siya'y nahihirapan. Nang gabing iyon ay nagpuyat siya at tinapos ang buong libro, na sinsabing, "Ito ang pinakamagandang aklat na nabasa ko!" Ano ang nagbago ng kanyang pananaw? Ang pag-ibig. Gayundin, marami sa ngayon ang nakakasumpong sa Banal na Kasulatan

bilang nakakainip, hindi nakakaakit, at minsan ay mapang-api. Ngunit lahat ng iyon ay magbabago kapag umibig ka sa may-akda nito. Tingnan kung paano sa nakagaganyak na Gabay sa Pag-aaral na ito!

1. Sino ang may akda ng Banal na Kasulatan?

"Nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta ...Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Cristo na sumasakanila, nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Cristo, at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito" (1 Pedro 1:10, 11).

SG26-q1-Jesus-and-Bible.jpg

Sagot: Halos bawat aklat ng Biblia ay tumutukoy kay JesuCristo — maging ang mga aklat ng Lumang Tipan. Si Jesus ang lumikha ng mundo (Juan 1:1–3, 14; Colosas 1:13–17), ang sumulat ng Sampung Utos (Nehemias 9:6, 13), ang Dios ng mga Israelita (1 Corinto 10:1-4) , at ang gumabay sa mga sulat ng mga propeta (1 Pedro 1:10, 11). Kaya, si JesuCristo ang may-akda ng Banal na Kasulatan.

SG26-q2-hand-holding-heart.jpg

2. Ano ang saloobin ni Jesus sa mga tao sa sanlibutan?

"Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging Anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan" (Juan 3:16).

 

Sagot: Mahal tayong lahat ni Jesus nang isang walang katapusang pag-ibig na di masayod ng pag iisip.

3. Bakit mahal natin si Jesus?

"Noong tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin" (Roma 5:8).

 

"Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin" (1 Juan 4:19).

 

Sagot: Mahal natin Siya sapagkat minahal Niya tayo na Siya's namatay para sa atin — habang tayo ay kaaway pa Niya.

SG26-q3-Cross-of-Jesus.jpg
SG26-q4-woman-man.jpg

4. Sa anong mga aspeto magkatulad ang isang matagumpay na buhay pag aasawa at buhay Kristiyano?

"Anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugud-lugod sa Kanyang harapan" (1 Juan 3:22).

Sagot: Sa isang magandang samahan ng pag-aasawa ang ilang mga bagay ay mahalaga, tulad ng katapatan sa asawa. Ang iba pang mga bagay ay maaaring hindi mukhang mahalaga, ngunit kung napalulugod nito ang asawa, ito'y kinakailangan. Kung ito'y ayaw nila, dapat na silang ihinto. Gayundin sa buhay Kristiyano. Ang mga utos ni Jesus ay kailangang gawin. Ngunit sa Banal na Kasulatan ay inilahad din ni Jesus para sa atin ang mga alituntunin ng pag-uugali na nakalulugod sa Kanya. Tulad ng sa isang mabuting samahan ng pag-aasawa, masisiyahan ang mga Kristiyano na gawin ang mga bagay na nagpapasaya kay Jesus, ang Mahal natin. Iiwasan din natin ang mga bagay na hindi kalugod lugod sa Kanya.

5. Ano ang sinabi ni Jesus na mga resulta ng paggawa ng mga bagay na nakalulugod sa Kanya?

SG26-q5-Thumbs-up.jpg

"Kung tinutupad ninyo ang Aking mga utos, ay mananatili kayo sa Aking pag-ibig ...Ang mga bagay na ito ay sinabi Ko sa inyo upang ang Aking kagalakan ay mapasainyo, at ang inyong kagalakan ay malubos" (Juan 15:10, 11).

 

Sagot: Inaangkin ng diablo na ang pagsunod sa mga alituntunin ng Kristiyano ay nakakapagod, nakakabagot, nanghahamak, at ligalista. Ngunit sinabi ni Jesus na nagdudulot ito ng kaganapan ng kagalakan - at isang mas masaganang buhay (Juan 10:10). Ang maniwala sa kasinungalingan ng diablo ay nagdudulot ng pighati at pinagkakaitan ang mga tao ng buhay na "talagang nabubuhay."

SG26-q6-mouse-trap.jpg

6. Bakit tayo binibigyan ni Jesus ng mga tiyak na alituntunin para sa Kristyanong pamumuhay?

Sagot: Dahil sila:

 

A. Ay "para ikabubuti natin magpakailanman" (Deuteronomio 6:24). Tulad ng mabubuting magulang na nagtuturo ng magagandang alituntunin sa kanilang mga anak, sa gayon ay nagtuturo si Jesus ng magagandang alituntunin sa Kanyang mga anak.

B. Nagtatakda para sa atin ng pag-iingat mula sa kasalanan (Awit 119:11). Pinoprotektahan tayo ng mga alituntunin ni Jesus mula sa pagpasok sa mga panganib ni Satanas at kasalanan.

C. Nagpapakita kung paano sundin ang mga yapak ni Cristo (1 Pedro 2:21).

D. Nagdadala sa atin ng totoong kagalakan (Juan 13:17).

E. Nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maipahayag ang ating pag-ibig sa Kanya (Juan 15:10).

F. Tinutulungan tayong maging mabuting halimbawa sa iba (1 Corinto 10:31–33; Mateo 5:16).

7. Ayon kay Jesus, paano dapat maki ugnay ang mga Kristiyano sa kasamaan ng san;ibutan at sa kamunduhan?

SG26-q7-drugs.jpg

Sagot: Ang kanyang mga utos at payo ay malinaw at tiyak:

 

A. Huwag mahalin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Kabilang dito ang (1) pagnanasa ng laman, (2) pagnanasa ng mga mata, at (3) ang pagmamataas sa buhay (1 Juan 2:16). Ang lahat ng kasalanan ay nabibilang sa isa o higit pa sa tatlong kategoryang ito. Ginagamit ni Satanas ang mga pamamaraang ito upang maakit tayo sa pag-ibig ng mundo. Kapag sinimulan nating mahalin ang mundo, tayo ay kaaway ng Dios (1 Juan 2:15, 16; Santiago 4:4).

B. Dapat nating panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan (Santiago 1:27).

SG26-q8-resist.jpg

8. Anong mahalagang babala ang ibinibigay sa atin ng Dios patungkol sa sanlibutan?

Sagot: Nagbabala si Jesus, "Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito" (Roma 12:2). Ang demonyo ay may kinikilingan. Patuloy niyang inuusig ang bawat Kristiyano. Sa pamamagitan ni Jesus (Filipos 4:13), dapat nating matatag na labanan ang mga mungkahi ng diablo, at siya ay lalayo mula sa atin (Santiago 4:7). Sa oras na payagan natin ang "pagpipilit" ng anumang iba pang kadahilanan upang maimpluwensyahan ang ating pag-uugali, tayo, marahil ay hindi nahahalata, ay nagsisimulang mauwi sa pagtalikod. Ang pag-uugali ng Kristiyano ay hindi dapat magpasya sa pamamagitan damdamin at pag-uugali ng karamihan, ngunit sa mga salita ni Jesus.

9. Bakit kailangan nating bantayan ang ating mga kaisipan?

"Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya" (Kawikaan 23:7).

 

Sagot: Dapat nating bantayan ang ating mga kaisipan sapagkat ang mga kaisipan ang nagdidikta sa ating pag-uugali. Nais ng Dios na tulungan tayo “na binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Cristo” (2 Corinto 10:5).

SG26-q9-brain.jpg

Ngunit talagang nais ni Satanas na dalhin ang "sanlibutan" sa ating mga kaisipan. Magagawa niya lamang ito sa pamamagitan ng ating limang pandama-lalo na ang paningin at pandinig. Pinipilit niya ang kanyang mga layunin at ingay sa atin at, maliban kung palagi nating tinatanggihan kung ano ang inaalok niya, ididirekta niya tayo sa malawak na daan na patungo sa pagkawasak. Malinaw ang Biblia: Nagiging katulad tayo ng mga bagay na paulit-ulit nating nakikita at naririnig (2 Corinto 3:18).

SG26-q10-Dancing.jpg

10. Ano ang ilang mga prinsipyo para sa Kristyanong pamumuhay?

"Anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito" (Filipos 4:8).

Sagot: Dapat ihiwalay ng mga Kristyano ang kanilang mga sarili sa lahat ng mga bagay na hindi totoo, matapat, makatarungan, dalisay, kaibig-ibig, at mabuting ulat. Iiwasan nila:

 

A. Lahat ng uri ng di–katapatan— pandaraya, pagsisinungaling, pagnanakaw, pagiging hindi patas, hangarin na manloko, paninirang-puri, at pagtataksil.

 

B. Lahat ng uri ng karumihan — pakikiapid, pakikiapid, inses, homoseksuwalidad, pornograpiya, kabastusan, maruming pag-uusap, mga di nakakatuwang biro, bastos na mga kanta, musika, sayaw, at karamihan sa ipinapakita sa telebisyon at sa mga sinehan.

SG26-q10-drums.jpg

C. Mga lugar kung saan hindi natin aanyayahan si Jesus na samahan tayo, tulad ng mga nightclub, taberna, casino, racetracks, atbp.

Maglaan tayo ng ilang panahon upang maunawaan ang mga panganib ng tanyag na musika at sayaw, telebisyon, at teatro.

 

Musika at Awit

Maraming uri ng sekular na musika (rap, country, pop, rock, heavy metal, at musika sa sayaw) ang higit na nakuha ni Satanas. Ang mga liriko ay madalas na niluwalhati ang bisyo at sinisira ang pagnanais para sa mga bagay na espiritwal. Natuklasan ng mga mananaliksik ang ilang mga interesanteng katotohanan hinggil sa kapangyarihan ng musika— (1) Pumapasok ito sa utak sa pamamagitan ng mga emosyon, kung kaya ay nalalampasan ang mga kakakayahan mangatuwiran; (2) Nakakaapekto ito sa bawat paggana ng katawan; (3) Binabago nito ang pulso, ang bilis ng paghinga, at ang pagkilos nang hindi namamalayan ng mga tagapakinig; (4) Ang mga magkasabay na ritmo ay nagbabago ng timpla at lumilikha ng isang uri ng hipnosis sa nakikinig. Kahit na walang lyrics, ang musika ay may kapangyarihang ibaba ang damdamin, pagnanasa, at pag-iisip ng isang tao. Ang pinakatanyag na mga rock star ay hayagang tinatanggap ito. Ang pinuno ng Rolling Stones na si Mick Jagger ay nagsabi: "Maaari mong madama ang adrenaline na dumadaan sa iyong katawan. Ito ay uri ng sekswal. "1 Si John Oates ng Hall and Oates Fame ay inilahad na ang "Rock 'n' Roll ay 99% na sex. "2 Ang nasabing musika ba ay nakalulugod kay Jesus? Ang mga nabagong pagano mula sa ibang bansa ay nagsasabi sa atin na ang ating modernong sekular na musika ay ang parehong uri na ginamit nila sa pangkukulam at pagsamba sa demonyo! Tanungin ang iyong sarili: "Kung si Jesus ay bibisita sa akin, anong musika ang pareho naming pakikinggan na kumportable ko siyang maaaya?" Ang anumang musika na hindi ka sigurado ay dapat na talikuran. (Para sa isang malalim na pagsusuri ng sekular na musika, bilhin ang Drums, Rock, and Worship by Karl Tsatalbasidis mula sa Amazing Facts.) Kapag umiibig tayo kay Jesus, binabago Niya ang ating mga gustong musika. "Nilagyan Niya ng bagong awit ang aking bibig, isang awit ng pagpupuri sa ating Dios. Marami ang makakakita at matatakot, at magtitiwala sa Panginoon”(Awit 40: 3). Ang Dios ay naglaan para sa Kanyang bayan ng maraming magagandang musika na nagbibigay inspirasyon, nagpapaginhawa, nagpapataas, at nagpapalakas sa karanasan ng Kristiyano. Ang mga tumatanggap sa nakakababang musika ng diablo bilang isang kapalit ay nawawalan ng isa sa pinakadakilang mga pagpapala sa buhay.

Makamundong Pagsasayaw

Ang makamundo, sekswal na nagpapahiwatig na mga sayaw ay hindi maiiwasang magdala sa atin palayo kay Jesus at sa tunay na kabanalan. Nang sumayaw ang mga Israelita sa paligid ng ginintuang guya, ito ay pagsamba sa diyus-diyusan sapagkat nakalimutan nila ang Dios (Exodo 32:17–24). Nang sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng lasing na Haring Herodes, pinugutan ng ulo si Juan Bautista (Mateo 14:6–10).

TV, Video, at Teatro

Ang mga bagay ba na pinapanood mo sa TV, sa mga sinehan, at sa Internet ay nakakaakit sa iyong mas mababa o mas mataas na likas? Inaakay ka ba nila sa isang higit na pagmamahal kay Jesus — o para sa mundo? Niluluwalhati ba nila si Jesus - o mga bisyo ng sataniko? Kahit na ang mga hindi Kristiyano ay nagsasalita laban sa maraming palabas sa TV at pelikula. Nakuha ni Satanas ang mga mata at tainga ng bilyun-bilyon at, bilang resulta, ay mabilis na ginagawa ang mundo na pusali ng imoralidad, krimen, at kawalan ng pag-asa. Sinabi ng isang pag-aaral na kung walang TV "babawas ng 10,000 ang pagpatay sa bawat taon sa Estados Unidos, babawas ng 70,000 na panggahasa, at babawas ng 700, 000 na pag atake."3 Si Jesus, na nagmamahal sa iyo, ay humihiling sa iyo na alisin ang iyong mga mata mula sa pagkontrol ni Satanas at ibaling ito sa Kanya. "“Kayo'y bumaling sa Akin, at kayo'y maliligtas, lahat ng dulo ng lupa!" (Isaias 45:22).

 

1 Newsweek, "Mick Jagger and the Future of Rock", Jan. 4, 1971, p. 47.
2Circus magazine, Jan. 31, 1976, p. 39.
3Newsweek, "Violence, Reel to Reel", Dec. 11, 1995, p. 47.

11. Anong talaan ang binigay sa atin ni Jesus na maaari nating magamit bilang gabay sa panonood ng telebisyon?

SG26-q11-watchingtv.jpg

"Ang mga gawa ng laman, ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa diyus-diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabaha-bahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Dios" (Galacia 5:19–21).

 

Sagot: Masyadong malinaw ang banal na kasulatan upang hindi maintindihan. Kung dapat ipagbawal ng isang pamilya ang lahat ng mga programa sa TV na nagpapakita o pumapayag sa alinman sa mga kasalanan sa itaas, kakaunti ang makakapanood. Kung si Jesus ay bumisita sa iyo, anong mga palabas sa TV ang magiging komportable kang tanungin Siya na panoorin niyo ng magkasama? Lahat ng iba pang mga palabas ay marahil hindi angkop para sa panonood ng Kristiyano.

12. Marami sa ngayon ang nakadarama na sila may kakayahang gumawa ng mga espirituwal na pagpapasya nang walang payo mula sa sinuman, kasama si Jesus. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa gayong mga tao?

Sagot: Pakinggan ang malinaw na mga pahayag ni Jesus:

 

"Huwag ninyong gagawin ang gaya ng mga bagay na ating ginagawa dito sa araw na ito, na ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang paningin" (Deutronomio 12:8).

 

"Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito" (Kawikaan 16:25).

 

"Ang lakad ng hangal, sa sarili niyang paningin ay wasto, ngunit ang marunong ay nakikinig sa payo" (Kawikaan 12:15).

 

"Siyang nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay hangal" (Kawikaan 28:26).

13. Anong mga mahalagang babala ang ibinigay ni Jesus tungkol sa halimbawa at impluwensya ng ating buhay?

SG26-q13-lying-oath.jpg

"Ngunit sinumang maglagay ng batong katitisuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mas mabuti pa sa kanya na bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan, at siya'y malunod sa kalaliman ng dagat" (Mateo 18:6).

 

"Huwag maglagay ng batong katitisuran o ng balakid sa daan ng kanyang kapatid" (Roma 14:13).

 

"Walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili" (Roma 14:7).

 

Sagot: Inaasahan nating lahat na ang mga namumuno, taong may impluwensya, at kilalang tao ay magpapakita ng mabuting halimbawa at gamitin nang mahusay ang kanilang impluwensya. Ngunit sa mundo ngayon, madalas tayong hindi nasisiyahan sa mga kasuklam-suklam, hindi responsableng pagkilos ng mga kilalang indibidwal na ito. Gayundin, taimtim na binalaan ni Jesus ang mga Kristiyano na binabalewala ang kanilang sariling impluwensya at halimbawa ay nasa panganib na akayin ang mga tao palayo sa Kanyang kaharian!

SG26-q14-jewerly.jpg

14. Ano ang mga alituntunin ng pagkilos ni Jesus hinggil sa pananamit at alahas?

Sagot: A. Maging mahinhin sa Pananamit

Maging mahinhin sa pananamit. Tingnan ang 1 Timoteo 2:9, 10. Tandaan na ang mga bisyo ng mundo ay dinala sa ating buhay sa pamamagitan ng pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay (1 Juan 2:16).

SG26-q14-jewerly-2.jpg

Ang mahalay na pananamit ay nagsasangkot sa lahat ng tatlo at walang limitasyong para sa isang Kristiyano.

B. Isantabi ang mga palamuti at alahas.

Pagmamataas sa buhay ang usapin dito. Ang mga tagasunod ni Jesus ay dapat na maging iba. Ang kanilang anyo ay nagdadala ng ilaw sa iba (Mateo 5:16). Kumukuha ng pansin ng alahas at binubunyi ang sarili. Sa Biblia, madalas itong isang simbolo ng paglihis at pagtalikod. Halimbawa, nang muling itinalaga ng pamilya ni Jacob ang kanilang buhay sa Dios, inilibing nila ang kanilang mga alahas (Genesis 35:1, 2, 4). Bago pumasok ang mga Israelita sa Lupang Pangako, iniutos sa kanila ng Panginoon na tanggalin ang kanilang mga palamuti (Exodo 33:5, 6). Sinabi ng Dios, sa Isaias 3 na sa pagsusuot ng alahas (mga pulseras, singsing, hikaw, atbp, na nakatala sa mga talata 19–23), ang Kanyang bayan ay nagkakasala (talata 9). Sa Oseas 2:13, sinabi ng Panginoon na noong pinabayaan Siya ng Israel, nagsimula silang magsuot ng alahas. Sa 1 Timoteo 2: 9, 10 at 1 Pedro 3: 3, parehong ibinabahagi nina apostol Pablo at Pedro na ang bayan ng Dios ay hindi magpapalamuti ng kanilang sarili ng mga ginto, perlas, at mamahaling hanay. Mangyaring pansinin na sina Pedro at Pablo ay nagsasalita tungkol sa mga palamuti na nais ng Dios na isuot ng Kanyang bayan: "Isang mahinhin at maamong espiritu" (1 Pedro 3:4) at "mabubuting gawa" (1 Timoteo 2:10). Ibinigay ito ni Jesus sa pamamagitan ng pagsagisag sa Kanyang totoong iglesia sa Apocalipsis 12:1 bilang isang dalisay na babaeng nakasuot ng araw (ang ningning at katuwiran ni Jesus) at ang tumalikod na iglesia bilang isang patutot na nalagyan ng ginto, mga mahahalagang bato, at mga perlas (Apocalipsis 17:3 , 4). Hinihiling ng Dios sa Kanyang bayan na humiwalay sa Babilonia (Apocalipsis 18:2–4) at ang lahat ng pinahahalagahan nito — kasama na ang mga hiyas na nagtutuon sa sarili — at sa halip ay bihisan ang kanilang mga sarili ng katuwiran ni Jesus. Kapag mahal natin si Jesus, isang kagalakan at kasiyahan ang mamuhay sa Kanyang pamumuhay.

15. Paano nauugnay ang pag-uugali at pagsunod sa kaligtasan?

Sagot: Ang pagsunod at pag-uugali ng mga Kristiyano ay ang katibayan na tayo ay naligtas ni JesuCristo (Santiago 2: 20–26). Ang totoo ay maliban kung nagbago ang gawi ng pamumuhay ng isang tao, malamang na ang pagbabalik loob ay hindi totoo. Mahahanap ng mga taong nabago ang kanilang pinakadakilang kagalakan sa pagtuklas ng kalooban ni Jesus sa lahat ng bagay at sa masayang pagsunod sa kung saan Siya manguna.

SG26-q15-stuff.jpg

Mag-ingat sa Idolatriya

Ang unang sulat ni Juan ay nagsasalita tungkol sa pag-uugali ng Kristiyano. Sa pagtatapos nito (1 Juan 5:21), binalaan tayo ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang lingkod na si Juan na ilayo ang ating sarili mula sa mga idolo. Ang Panginoon dito ay tumutukoy sa anumang makahahadlang o makakabawas ng ating pag-ibig sa Kanya — tulad ng fashion, mga pag-aari, adorno, masasamang uri ng libangan, atbp. Ang natural na bunga, o resulta, ng isang tunay na pagbabalik-loob ay ang pagsunod kay Jesus nang maligaya at gawin ang pamumuhay Niya.

SG26-q16-mad-man.jpg

16. Dapat ba nating asahan ang lahat na tumingin ng may pagsang ayon sa Kristyanong pamumuhay?

Sagot: Hindi. Sinabi ni Jesus na ang mga bagay ng Dios ay kamangmangan sa mundo sapagkat ang mga tao ay walang pagkilala sa espiritu (1 Corinto 2:14). Nang tumutukoy si Jesus sa pag-uugali, nagbibigay Siya ng mga alituntunin para sa mga naghahangad na ma akay ng Kanyang Espiritu. Ang Kanyang bayan ay magpapasalamat at masayang susunod sa Kanyang payo. Maaaring hindi maunawaan o sang ayunan ng iba ito.

17. Paano tinitignan ng isang taong tumatanggi sa pamantayan ni Jesus sa pagkilos ang langit?

Sagot: Ang mga ganitong tao ay magiging kahabag-habag sa langit. Magrereklamo sila na walang mga nightclub, alak, pornograpikong materyal, mga patutot, sensuwal na musika, kalapastanganan, o pagsusugal. Ang langit ay magiging "impiyerno" para sa mga hindi nakabuo ng isang tunay na relasyon ng pag-ibig kay Jesus. Ang mga pamantayang Kristiyano ay walang katuturan sa kanila (2 Corinto 6: 14–17).

18. Paano ko masusunod ang mga alituntuning ito sa Biblia nang hindi lumalabas na mapanghusga o ligalista?

SG26-q18-heart-in-hand.jpg

Sagot: Ang lahat ng ating ginagawa ay dapat na may isang pagganyak: upang ipahayag ang pag-ibig kay Jesus (1 Juan 3:22). Kapag si Jesus ay naitaas at naisiwalat sa mga tao sa pamamagitan ng ating buhay (Juan 12:32), marami ang makakalapit sa Kanya. Ang isang tanong natin ay dapat palaging, "Ang [musika, inumin, palabas sa TV, pelikula, libro, atbp.] ba ay magpaparangal kay Jesus?" Dapat nating maramdaman ang presensya ni Jesus sa bawat bahagi at aktibidad ng ating buhay. Kapag naglalaan tayo ng oras sa Kanya, tayo ay magiging kagaya Niya (2 Corinto 3:18) —at ang mga taong nasa paligid natin ay tutugon sa atin tulad ng ginawa nila sa mga alagad noong una: “Namangha sila at kanilang nakilala na sila'y mga kasama ni Jesus”(Gawa 4:13). Ang mga Kristiyano na namumuhay ng katulad nito ay hindi kailanman magiging tulad ng Fariseo, mapanghusga, o ligalista. Sa panahon ng Lumang Tipan, ang bayan ng Diyos ay halos laging tumatalikd sapagkat pinili nilang mabuhay na tulad kanilang mga kalapit na pangkat kaysa sundin ang natatanging pamumuhay na itinakda ng Dios para sa kanila (Deuteronomio 31:16; Hukom 2:17; 1 Cronica 5:25; Ezekiel 23:30). Ito ay totoo rin ngayon. Walang sinuman ang maaaring maglingkod sa dalawang panginoon (Mateo 6:24). Ang mga kumakapit sa mundo at sa pamumuhay nito ay dahan-dahang hinuhulma ni Satanas na itaguyod ang kanyang mga hangarin at sa gayon ay masanay upang tanggihan ang langit at magkasala. Sa kaibahan, ang mga sumusunod sa mga prinsipyo sa pag-uugali  ni Jesus ay mababago sa Kanyang imahe at ihahanda para sa langit. Kailangan nating pumili.

19. Nais mo bang lubos na mahalin si Cristo na ang pagsunod sa Kanyang mga alituntunin para sa Kristyanong pamumuhay ay magiging katuwaan at kasiyahan?

 

Sagot: _______________

Mga Palaisipang Katanungan

 

1. Alam ko kung ano ang nais ipagawa sa akin ng Dios patungkol sa aking pamumuhay, ngunit sa palagay ko ay hindi pa ako handa na simulang gawin ito. Ano ang maipapayo mo?

 

Simulang gawin ito ngayon! Huwag kailanman umasa sa damdamin. Ang Dios ay gumagabay sa pamamagitan ng mga salita ng Banal na Kasulatan (Isaias 8:20). Kadalasan ay naililigaw tayo ng damdamin. Nadama ng mga pinuno ng Hudyo na dapat nilang ipako sa krus si Jesus, ngunit nagkamali sila. Marami ang makakaramdam na sila ay ligtas bago ang ikalawang pagparito ni Jesus, ngunit sa halip ay mawawala sila (Mateo 7:21–23). Ang demonyo ay nakakaimpluwensya sa damdamin. Kung umaasa tayo sa ating damdamin, hahantong tayo sa pagkawasak.

 

2. Gusto kong gawin ang isang tiyak na bagay. Gayunpaman, napagtanto ko na dahil sa anyo nito, maaaring maisip ng ilan na gumagawa ako ng kasamaan. Anong gagawin ko?

 

Sinabi ng Biblia na, "1 Tesalonica 5:22" (1 Tesalonica 5:22). At sinabi ni apostol Pablo na kung ang kanyang pagkain ng mga pagkaing inalok sa mga dios diosan ay nakasakit ng isang tao, hindi na niya hahawakan muli ang mga pagkaing iyon (1 Corinto 8:13). Sinabi din niya na kung hindi niya pansinin ang damdamin ng nasaktan at magpatuloy na kumain ng mga pagkaing may laman, nagkakasala siya.

 

3. Tila para sa akin ay nagtatala ang iglesia ng maraming mga bagay na dapat kong gawin at mga bagay na hindi ko dapat gawin. Ito ay nakakairita para sa akin. Hindi ba ang tunay na mahalaga ay ang pagsunod kay Jesus?

 

Oo — ang pagsunod kay Jesus ang mahalaga. Gayunpaman, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugang isang bagay sa isang tao at isang bagay na kakaiba sa iba pa. Ang tanging ligtas na paraan upang malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus ay ang matuklasan kung ano ang sinabi ni Jesus sa Biblia sa anumang katanungan. Ang mga taong buong pagmamahal na sumusunod sa mga utos ni Jesus ay papasok sa Kanyang kaharian balang araw (Apocalipsis 22:14). Ang mga sumusunod sa mga patakaran na gawa ng tao ay maaring mailayo mula sa Kanyang kaharian (Mateo 15:3–9).

 

4. Ang ilan sa mga utos ng Dios ay tila hindi makatwiran at hindi kinakailangan. Bakit napakahalaga ng mga ito?

Madalas na naiisp ng mga bata na ang ilan sa mga tuntunin ng kanilang mga magulang (hal., "Huwag maglaro sa kalye") ay hindi makatuwiran. Ngunit sa mga susunod na taon, pasasalamatan ng bata ang mga magulang para sa tuntuning iyon! Tayo ay "mga bata" sa pakikitungo sa Dios, sapagkat ang Kanyang pag iisip ay kasing taas ng sa atin tulad ng mga langit na nasa itaas ng lupa (Isaias 55:8, 9). Kailangan nating magtiwala sa ating mapagmahal na Ama sa langit sa ilang mga bahagi na maaaring hindi natin maintindihan at itigil ang "paglalaro sa lansangan" kung iniuutos Niya ito. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon (Awit 84:11). Kung totoong mahal natin si Jesus, bibigyan natin Siya ng pagkakataon at hindi pagduduhan at gagawin ang Kanyang kalooban kahit na hindi natin laging naiintindihan kung bakit. Ang bagong pagsilang ay ang susi. Sinasabi ng Biblia kapag tayo ay ipinanganak na muli, ang pagdaig sa mundo ay hindi magiging isang problema sapagkat ang isang napagbagong tao ay magkakaroon ng tiwala na masayang susundin si Jesus sa lahat (1 Juan 5:4). Ang pagtanggi na sundin Siya dahil hindi malinaw ang Kanyang mga kadahilanan sa atin ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa ating Tagapagligtas.

 

5. Makikinabang ba ako sa maibiging mga prinsipyo, batas, at utos ni Jesus?

 

Tunay! Ang bawat prinsipyo, panuntunan, batas, o utos ni Jesus ay nagbibigay ng hindi kapani-paniwalang mga pagpapala. Ang pinakamalaking panalo sa lotto sa kasaysayan ay walang kabuluhan kung ihahambing sa mayamang mga pagpapala ng Dios sa Kanyang mga masunuring anak. Narito ang ilang mga pakinabang na nakukuha sa pagsunod sa mga alituntunin ni Jesus:

 

1. Si Jesus bilang isang personal na kaibigan

 

2. Si Jesus bilang kasosyo sa buhay

 

3. Kalayaan mula sa pagkakasala

 

4. Kapayapaan ng isip

 

5. Kalayaan mula sa takot

 

6. Hindi mailalarawan na kagalakan

 

7. Mas mahabang buhay

 

8. Kasiguraduhan ng isang tahanan sa langit

 

9. Mas magandang kalusugan

 

10. Walang hangover

 

Pag-usapan ang tungkol sa kayamanan! Ang tunay na Kristiyano ay tumatanggap ng mga pagpapala mula sa kanyang Ama sa Langit na kahit ang mga pinakamayamang tao sa mundo ay hindi kailanman makakabili.

 

6. Tungkol sa mga pamantayan at pamumuhay, mayroon ba akong pananagutan na hikayatin ang ibang tao tungkol sa mga ito?

 

Ang pinakamahusay na patakaran na dapat nating sundin ay ang alalahanin patungkol sa ating sariling pamumuhay. "Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili," sabi ng Biblia sa 2 Corinto 13:5. Kung ang pamamahay natin ay nararapat, ang ating halimbawa ay nagsisilbing tahimik na saksi at hindi natin kailangan mangaral sa kahit kanino. Siyempre, ang mga magulang ay mayroong isang espesyal na responsibilidad na tulungan ang kanilang mga anak na maunawaan kung paano sundin si Jesus.

 

7. Ano ang ilan sa mga pinakamalaking panganib sa mga Kristiyano ngayon?

 

Kabilang sa mga pinakamalaking panganib ay nahahating katapatan. Maraming mga Kristiyano ang may dalawang mahal na naghihiwalay sa puso: isang pag-ibig para kay Jesus at isang pag-ibig para sa mundo at mga makasalanang gawi. Maraming nagnanais na makita kung gaano kalapit ang mga ito sa pagsunod sa mundo at tinatawag pa rin silang mga Kristiyano. Hindi ito gagana. Nagbabala si Jesus na walang sinuman ang "maaaring maglingkod sa dalawang panginoon" (Mateo 6:24).

 

8. Ngunit hindi ba legalismo ang pagsunod  sa mga patakaran ng pag-uugali na ito?

Hindi, maliban kung ginagawa ito ng isang tao upang maligtas. Ang kaligtasan ay isang makahimat at libreng kaloob mula kay Jesus. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa (o pag-uugali) ay walang kaligtasan. Gayunpaman, ang pagsunod sa mga pamantayan ng pag-uugali ni Jesus sapagkat tayo ay naligtas at mahal natin Siya ay hindi kailanman naging ligalismo.

 

9. Nauugnay ba ang mga pamantayang Kristiyano sa utos ni Jesus na paliwanagin ang ating mga ilaw?

 

Sigurado! Sinabi ni Jesus na ang isang tunay na Kristiyano ay isang ilaw (Mateo 5:14). Sinabi Niya, "Paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit" (Mateo 5:16). Hindi ka nakakarinig ng ilaw; nakikita mo ito! Makikita ng mga tao ang isang Kristiyano na nagniningning sa kanyang pag-uugali — pananamit, pagkain, pag-uusap, pag-uugali, simpatiya, kadalisayan, kabaitan, at katapatan - at madalas na tinatanong tungkol sa gayong pamumuhay at maaaring maakay pa kay Cristo.

 

10. Hindi ba naaayon sa kultura ang mga pamantayang Kristiyano? Hindi ba dapat mabago sila sa pagdaan ng panahon?

 

Maaaring magbago ang kaugalian, ngunit ang mga pamantayan ng Biblia ay magtatagal. "Ang salita ng ating Dios ay mamamalagi magpakailanman" (Isaias 40:8). Ang iglesia ni Cristo ay dapat mamuno, hindi sumunod. Hindi ito dapat nasanay ng kultura, humanismo, o ng mga uso ngayon. Hindi natin ibababa ang iglesia sa mga maling pamantayan ng tao, ngunit sa halip, ay itataas hanggang sa dalisay na mga pamantayan ni Jesus. Kapag ang isang iglesia ay nabubuhay, nagsasalita, nag aanyo, at kumikilos tulad ng mundo, sino ang pupunta dito para humingi ng tulong? Nagpadala si Jesus ng isang malinaw na tawag sa Kanyang bayan at iglesia, na sinasabing, "Kaya nga lumabas kayo sa kanila, at humiwalay kayo, ...at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y Aking tatanggapin”(2 Corinto 6:17). Ang iglesia ni Jesus ay hindi dapat tumulad sa mundo, bagkus dapat ay mapagtagumpayan ito. Ang "sanlibutan" ay sumalanta sa bilyun-bilyong tao. Ang iglesia ay hindi dapat sumali sa labanan nito. Ang simbahan ay dapat na tumayo nang mataas at, na may mabait na tinig, tumawag sa mga tao na makinig kay Jesus at sumunod sa Kanyang mga pamantayan. Kapag ang isang tagapakinig ay umibig kay Jesus at hilingin sa Kanya na pamunuan ang kanyang buhay, gagawa ang Tagapagligtas ng mga himalang kailangan upang mabago siya at ligtas na ihatid siya sa walang hanggang kaharian ng Dios. Walang ibang paraan patungong langit.

 

11. Tiyak na hindi lahat ng pagsayaw ay masama. Hindi ba sumayaw si David sa harap ng Panginoon?

 

Totoo — hindi lahat ng pagsayaw ay masama. Si David ay tumalon at sumayaw sa harapan ng Panginoon bilang pagpapahayag ng papuri para sa Kanyang mga pagpapala (2 Samuel 6:14, 15). Nagsasayaw din siya mag-isa. Ang sayaw ni David ay katulad ng lumpo na lumukso sa kagalakan matapos pagalingin ni Pedro sa pangalan ni Jesus (Gawa 3:8–10). Ang nasabing pagsayaw, o paglukso, ay hinihimok ni Jesus sa mga inuusig (Lukas 6:22, 23). Ang pagsasayaw kasama ang ibang kasarian (na maaaring humantong sa imoralidad at wasak na pamilya) at malaswang pagsayaw (tulad ng mga stripper) ay ang mga uri ng pagsayaw na kinondena ng Biblia.

 

12. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga taong kumokondena at humahatol sa bawat isa?

 

Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo”(Mateo 7:1, 2). "Kaya't wala kang maidadahilan, O tao, maging sino ka man na humahatol, sapagkat sa paghatol mo sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayong mga bagay”(Roma 2:1). Paano ito magiging mas malinaw? Walang dahilan o katwiran para sa mga Kristiyano ang hatulan ang sinuman. Si Jesus ang Hukom (Juan 5:22). Kapag ipinasa natin ang panghuhusga sa iba, kinukuha natin ang tungkulin ni Cristo bilang hukom at nagiging isang maliit na antikristo (1 Juan 2:18) - napakahalagang isipin!

Do you have bible questions?Join our online Bible study or contact us through

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page