top of page

Kinakasihan ba ng Dios ang mga Astrologo at Espiritista?

SG24-new-cover.jpg

Leksyon 24

Kung ang ilang nagpahayag na propeta ay biglang lumitaw at magsimulang umakit ng mga madla sa mga nakapupukaw na mga mensahe, pagpapagaling sa mga maysakit, pagbabangon ng patay, pagpapadala ng apoy mula sa langit, at paghahayag ng iyong personal na mga lihim - maniniwala ka ba sa kanya Dapat ka bang maniwala? Ang iyong sukdulang kahihintnan ay maaaring maiugnay sa iyong kakayahang makilala ang mga totoo at huwad na mga propeta. Kaya napakahalagang malaman kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa napapanahong paksa!

1. Itinuturo ba ng Biblia na magkakaroon ng totoong mga propeta sa huling araw ng sanlibutan?

"At sa mga huling araw, sabi ng Dios, mula sa aking Espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman; at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya" (Gawa 2:17).

 

Sagot: Oo. Parehong kalalakihan at kababaihan ay magsasalta ng propesiya sa mga huling araw (Joel 2:28–32).

2. Sa pag akyat ni Jesus sa langit, Kanyang inilagay ang kaloob ng mga propeta sa Kanyang iglesia, kasama ang apat pang mga kaloob: mga apostol, ebanghelista, pastor, at guro (Efeso 4:7–11). Bakit inilagay ng Dios ang mga kaloob na ito sa iglesia?

"Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Cristo" (Efeso 4:12).

 

Sagot: Ibinigay ni Jesus ang lahat ng limang mga kaloob upang ihanda ang Kanyang mga banal. Ang paghahanda sa iglesia ng Dios sa mga huling araw ay hindi posible kung ang alinman sa limang mga kaloob na ito ay nawawala.

3. Sa Biblia, ang kaloob ba ng hula ay limitado lamang sa mga lalaki?

Sagot: Hindi. Bilang karagdagan sa maraming mga kalalakihan na mayroong kaloob ng panghuhula, ang Dios ay nagbigay din ng kaloob sa hindi bababa sa walong kababaihan: Anna (Lukas 2:36–38); Miriam (Exodo 15:20); Deborah (Hukom 4: 4); Huldah (2 Hari 22:14); at ang apat na anak na babae ni Felipe, isang ebanghelista (Gawa 21:8, 9).

sg24-q3-women-with-joy.jpg
sg24-q4-little-men-dove.jpg

4. Gaano katagal mananatili ang mga kaloob na ito sa iglesia ng Dios?

"Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya, at sa ganap na pagkakilala sa Anak ng Dios, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Cristo" (Efeso 4:13).

 

Sagot: Mananatili sila hanggang sa ang bayan ng Dios ay napag isa, may-gulang na mga Kristiyano - na, syempre, ay mangyayari sa pagtatapos ng panahon.

5. Sa anong mapagkukunan nakukuha ng tunay na mga propeta ang kanilang impormasyon?

"Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Dios" (2 Pedro 1:21).

 

Sagot: Ang mga propeta ay hindi nagpapahayag ng kanilang sariling mga pribadong opinyon sa mga ispiritwal na bagay. Ang kanilang mga saloobin ay nagmula kay Jesus, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.

sg24-q6-man-holding-out-hand.jpg

6. Ang Dios ay nakikipag-usap sa mga propeta sa tatlong magkakaibang paraan. Ano ang mga ito?

" Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, Akong Panginoon ay magpapakilala sa kanya sa pangitain, at kakausapin ko siya sa panaginip. ...Sa kanya'y nakikipag-usap Ako nang harapan" (Bilang 12:6, 8).

 

Sagot: Mga pangitain, panaginip, o harapan.

sg24-q7-womens-eyes (1).jpg

7. Ano ang mga pisikal na katibayan ng isang tunay na propeta sa pangitain?

Sagot: Pansinin ang anim na mahalagang puntong ito:

 

A. Sa una ay mawawalan ng lakas sa katawan (Daniel 10:8).

B. Makatatanggap kalaunan ng higit na lakas (Daniel 10:18, 19).

C. Walang naiwang hininga sa katawan (Daniel 10:17).

D. Nakapagsasalita (Daniel 10:16).

E. Hindi batid ang kanyang makalupang paligid (Daniel 10:5–8; 2 Corinto 12:2–4).

F. Ang mga mata ay mabubuksan (Bilang 24:4).

 

Ang anim na puntong ito ng Biblia ay nagbibigay ng pisikal na mga katibayan ng isang tunay na propeta sa pangitain; hindi lahat ng mga ito ay laging lilitaw na magkasama. Ang pangitain ng isang propeta ay maaaring maging totoo nang hindi ipinapakita ang lahat ng anim na ebidensya nang sabay-sabay.

sg24-q8-women-being-healed.jpg

8. Ang paggawa ba ng mga dakilang himala ay patunay na ang isang propeta ay mula sa Dios?

"Sila'y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda [himala]" (Apocalipsis 16:14).

 

Sagot: Hindi. Ang diablo at ang kanyang kampon ay may kapangyarihan ring gumawa ng mga himala. Ang mga himala ay nagpapatunay lamang ng isang bagay: higit sa natural na kapangyarihan. Ngunit ang gayong kapangyarihan ay nagmula sa Dios at Satanas (Deuteronomio 13:1–5; Apocalipsis 13:13, 14).

9. Sa anong panganib sa kawakasan ng panahon tayo binalaan ni Jesus?

"Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Cristo at ang mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupa't ililigaw, kung maaari, pati ang mga hinirang" (Mateo 24:24).

sg24-q9-group-of-people.jpg

Sagot: Binalaan tayo ng Dios tungkol sa mga huwad na cristo at huwad na mga propeta na labis na kapani paniwala na malilinlang nila ang lahat maliban sa mga hinirang ng Dios. Bilyun-bilyon ang malilinlang at mawawala.

10. Paano ko matutukoy kung ang isang propeta ay tunay o bulaan?

"Sa kautusan at sa patotoo! Kung hindi sila nagsasalita nang ayon sa salitang ito ay sa dahilang wala silang umaga" (Isaias 8:20).

 

Sagot: Subukin ang kanilang mga aral at pag-uugali sa pamamagitan ng Salita ng Dios, ang Biblia. Kung sila ay nagtuturo at kumikilos na salungat sa Banal na Kasulatan, sila ay mga bulaang propeta at "wala silang umaga."

11. Ang ilang mga uri ba ng mga huwad na propeta ay partikular na pinangalanan at hinatulan sa Biblia?

Sagot: Oo. Ang Deuteronomio 18:10–12 at Apocalipsis 21: 8 ay nagsasalita laban sa mga sumusunod na uri ng huwad na mga propeta:

 

A. Soothsayer - astrologo

B. Sorcerer - taong nag aangkin na nakikipag-ugnay sa mga espiritu ng namatay

C. Medium - taong nag-aangkin na namamagitan sa mga espiritu ng namatay

D .Mga nagsasagawa ng pangkukulam - manghuhula

E. Mga nagpapakahulugan ng mga palatandaan - taong naglalagay ng tawal o gumagamit ng mga mahika

F. Espiritista - taong nag-aangking kumakausap ng mga patay

G. Witch o warlock (KJV) - babae o lalaking espiritista

 

Karamihan sa mga huwad na propetang ito ay nag-aangkin na nakikipag-ugnay sa mga espiritu ng patay. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang mga patay ay hindi maaaring makausap ng mga buhay. (Ang Gabay sa Pag-aaral 10 ay naglalaman ng karagdagang impormasyon tungkol sa kamatayan.) Ang sinasabing espiritu ng mga patay ay mga masasamang anghel — mga demonyo (Apocalipsis 16:13, 14). Ang mga bola ng kristal, pagbabasa ng palad, astrolohiya, at pakikipag-usap sa mga dapat espiritu ng patay ay hindi paraan ng Dios sa pakikipag-usap sa mga tao. Malinaw na itinuturo ng Banal na Kasulatan na ang lahat ng gayong mga bagay ay kasuklamsuklam (Deuteronomio 18:12). At ang mas masahol pa, ang mga nagpapatuloy na makisangkot ay papatayin sa kaharian ng Dios (Galacia 5:19-21; Apocalipsis 21:8; 22:14, 15).

sg24-q11-witches.jpg
sg24-q12-pastor-at-lecture.jpg

12. Ang pangunahing gawain ba ng tunay na propeta ay ang maglingkod sa iglesia o maglingkod sa mga hindi nananampalataya?

Ang propesiya ay hindi sa mga hindi mananampalataya, kundi sa mga sumasampalataya" (1 Corinto 14:22).

 

Sagot: Malinaw ang Biblia. Bagaman ang mensahe ng isang propeta ay maaaring minsan ay nagbibigay-kaalaman sa publiko, ang pangunahing layunin ng propesiya ay upang maglingkod sa simbahan.

13. Mayroon bang kaloob ng hula ang iglesia ng Dios sa pagtatapos ng panahon?

Sagot: Sa Gabay sa Pag aaral 23, natuklasan natin na si Jesus ay nagbibigay ng anim na puntong paglalarawan ng Kanyang iglesia sa mga huling araw. Suriin natin ang anim na puntong ito:

 

A. Hindi ito opisyal na iiral bilang isang samahan sa pagitan ng AD 538 at 1798.

B. Ito ay babangon at gagawin ang gawain sa huling panahon pagkalipas ng 1798.

C. Susundin nito ang mga utos ng Dios, kasama na ang Kanyang ikapitong araw na Sabbath ng ika-apat na utos.

D. Magkakaroon ito ng kaloob ng hula.

E. Ito ay magiging isang pandaigdigang simbahan ng mga misyonero.

F. Ipangangaral nito ang mga mensahe ng tatlong anghel ng Apocalipsis 14:6–14.

 

Mahalagang tandaan na ang nalabing iglesia ng Dios sa wakas ay dapat umangkop sa lahat ng anim na mga naglalarawang puntos ni Jesus. Nangangahulugan ito na ang kaloob ng hula ay dapat na isama. Magkakaroon ito ng isang propeta.

sg24-q14-anchor.jpg

14. Paano makakaapekto sa iyo ang pagsali sa iglesia ng Dios sa huling panahon na mayroon ng lahat ng kaloob?

"Tayo'y huwag nang maging mga bata, na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral, sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya" (Efeso 4:14).

 

Sagot: Espiritwal ka nitong isasalig. Hindi ka na magiging lito at magiging panatag sa iyong mga paniniwala.

15. Inihalintulad ni apostol Pablo sa 1 Corinto 12:1–18 ang mga kaloob na ibinigay ni Jesus sa iglesia sa mga bahagi ng katawan. Anong bahagi ng katawan ang pinakamahusay na kumakatawan sa kaloob ng propesiya?

sg24-q15-women-with-sky.jpg

"Noong una sa Israel, kapag ang isang tao ay sumasangguni sa Dios, ay ganito ang sinasabi, “Halika, tayo'y pumaroon sa tagakita;” sapagkat ang tinatawag ngayon na propeta ay tinatawag noong una na tagakita" (1 Samuel 9:9).

 

Sagot: Dahil ang isang propeta ay minsang tinawag na tagakita (isang taong makakakita sa hinaharap), ang mga mata ay pinakamahusay na kumakatawan sa kaloob ng hula.

sg24-q16-women-blindfold.jpg

16. Dahil ang propesiya ay ang mga mata ng iglesia, nasa anong kondisyon ang isang iglesia na walang kaloob na propesiya?

Sagot: Ito ay magiging bulag. Tinukoy ni Jesus ang kasunod na mga panganib nang sinabi Niya, "At kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay" (Mateo 15:14).

 

17. Kailangan bang ang nalabing iglesia ng Dios ay mayroong lahat ng mga kaloob na ibinigay ni Cristo?

  • Apostol

  • Propeta

  • Ebanghelista

  • Pastor

  • Guro

Sagot: Oo. Malinaw na itinuturo ng Banal na Kasulatan na ang iglesia sa wakas ng panahon ay "hindi nagkukulang sa anumang kaloob," na nangangahulugang dapat magkaroon ng lahat ng mga kaloob, kasama ang kaloob ng hula (1 Corinto 1: 5–8).

sg24-q18-holding-bible.jpg

18. Binanggit ng Apocalipsis 12:17 na ang nalabing iglesia ng Dios sa wakas ay "may patotoo ni Jesus." Sinasabi sa Apocalipsis 19:10 na "ang patotoo ni Jesus ang espiritu ng propesiya." Makatitiyak ba tayong nangangahulugan ito na ang iglesa ay magkakaroon ng isang propeta?

Sagot: Oo. Sinabi ng isang anghel kay apostol Juan sa Apocalipsis 19:10 na siya ay "kapwa alipin" ni Juan, isa sa kanyang "mga kapatid" na mayroong patotoo ni Jesus. Ang anghel ding ito ay inulit ang magkatulad na impormasyon sa Apocalipsis 22: 9, na sinasabi, "Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta." Pansinin sa pagkakataong ito tinawag niya ang kanyang sarili na isang propeta kaysa sa isa na may patotoo ni Jesus. Kaya't ang pagkakaroon ng "patotoo ni Hesus" at pagiging isang propeta ay nangangahulugang magkatulad na bagay.

19. Ano pang ibang natatanging  kahalagahan ng mga salitang "patotoo ni Jesus"?

Sagot: Ang "patotoo ni Jesus" ay nangangahulugang ang mga salita ng isang propeta ay mula kay Jesus. Dapat nating isaalang-alang ang mga salita ng isang tunay na propeta bilang natatanging mensahe sa atin mula kay Jesus (Apocalipsis 1:1; Amos 3:7). Anumang bagay na sisira, sa anumang paraan, sa isang tunay na propeta ay lubhang mapanganib. Ito ay kapareho ng pagdadala ng kadustaan ​​kay Jesus, na nagpadala sa kanila at gumagabay sa kanila. Hindi kataka-taka na nagbabala ang Dios, "ang Aking mga propeta ay huwag ninyong sasaktan" (Awit 105:15).

sg24-q19-phone-with-message.jpg

20. Ano ang ilang katangian ng tunay na propeta sa Biblia?

Sagot: Ang mga punto ng pagsubok para sa isang tunay na propeta sa Biblia ay ang mga sumusunod:

 

A. Mamuhay ng isang maka-Dios na buhay (Mateo 7:15–20).

B. Tinawag sa paglilingkod ng Dios (Isaias 6:1-10; Jeremias 1:5–10; Amos 7:14, 15).

 

C. Nagsasalita at sumusulat na naaayon sa Biblia (Isaias 8:19, 20).

 

D. Humula ng mga kaganapan na nagkatotoo (Deuteronomio 18:20–22).

 

E. Magkakaroon ng mga pangitain (Bilang 12:6).

21. Nagpadala ba ang Dios ng isang propeta sa Kanyang nalabing iglesia sa huling panahon?

Sagot: Oo, nagpadala Siya! Narito ang mga maikling detalye:

 

Tumawag ang Dios ng isang Batang Babae

Ang iglesia ng Dios sa mga huling araw ay nagsimulang mabuo noong unang bahagi ng 1840 at lubhang nangangailangan ng patnubay. Kaya't, alinsunod sa  Kanyang pangako sa Amos 3:7, tinawag ng Dios ang isang batang babae na nagngangalang Ellen Harmon upang maging Kanyang propetisa. Tinanggap ni Ellen ang tawag. Napinsala siya sa isang aksidente sa edad na siyam at kailangang tumigil sa pag-aaral na may tatlong taong pormal na edukasyon lamang. Ang kanyang kalusugan ay lumala hanggang sa tumimbang na lamang siya ng 70 pounds at handa na para mamatay nang tinawag ng Dios sa edad na 17.

SG24-q21-Ellen-White.jpg

Siya ay Naglingkod ng 70 Taon

Tinanggap ni Ellen ang tawag ng Dios na may pag-unawa na siya'y pagagalingin Niyang pisikal at panatilihing mapagpakumbaba. Nabuhay siya ng karagdagang 70 taon at namatay sa edad na 87. Iginiit niya na ang kanyang hangarin at tungkulin ay ituro ang simbahan at ang mga miyembro nito sa Biblia - na kung saan ay ang magiging pananampalataya nitp - at sa libreng kaloob na katuwiran ni Jesus. Natupad ni Ellen ang bawat pagsubok ng isang propeta na nabanggit sa Gabay sa Pag-aaral na ito.

 

Ang Kanyang Sagisag Panulat at Mga Aklat

Ikinasal si Ellen kay James White, isang klerigo, at sumulat sa ilalim ng pangalang Ellen G. White. Naging isa siya sa pinaka-mabungang babaeng manunulat. Ang kanyang mga aklat, na nabasa sa buong mundo, ay nagbibigay ng kinasihang payo tungkol sa kalusugan, edukasyon, pagpipigil, Kristiyanong tahanan, pagiging magulang, paglalathala at pagsusulat, pagtulong sa mga nangangailangan, pangangasiwa, pag e-ebanghelyo, Kristiyano pamumuhay, at iba pa. Ang kanyang aklat na Edukasyon ay itinuturing na isang awtoridad sa larangan nito. Sinabi ni Dr. Florence Stratemeyer, isang dating propesor ng edukasyon sa Columbia University, ay sinabing ang aklat ay naglalaman ng "mga konseptong pang-edukasyon na sumusulong" at "higit sa limampung taon nang mas maaga sa panahon nito." Si Dr. Clive McCay, dating propesor ng nutrisyon sa Cornell University, ay nagsabi tungkol sa kanyang mga sinulat tungkol sa kalusugan: "Sa kabila ng katotohanang ang mga gawa ni Ginang White ay isinulat bago pa dumating ang modernong pang-agham na nutrisyon, walang mas mahusay na pangkalahatang gabay na magagamit ngayon. " Ang dating tagapagbalita na si Paul Harvey ay nagsabi na "sumulat siya ng may malalim na pag-unawa sa paksa ng nutrisyon na ang lahat maliban sa dalawa sa maraming mga prinsipyo na sinusuportahan niya ay naitatag sa agham." Ang kanyang aklat na Bukal ng Buhay, sa buhay ni Cristo, ay binansagan na "obra maestra sa Ingles" ng Stationers Hall sa London. Ito ay nakakaaliw at nakapagpapasiglang tunay. Sinabi niya tungkol sa paksa ng katalinuhan na ang IQ ng isang tao ay maaaring dagdagan-bago pa sumang-ayon ang mga eksperto. Sinabi niya noong 1905 na ang kanser ay isang mikrobyo (o virus), kung saan ang agham medikal ay nagsimulang mag-endorso lamang noong 1950s. Sinasabing si Ellen ang pang-apat sa mga manunulat na isinasalin ang kanyang mga sinulat sa lahat ng panahon. Ang kanyang aklat tungkol sa Kristyanong Pamumuhat, Paglapit kay Cristo, ay isinalin sa higit sa 150 mga wika at dayalekto. (Para sa isang libreng kopya ng nakasisiglang aklat na ito, mangyaring sumulat sa Amazing Facts.)

22. Nagkaroon ba ng mga pangitain ba si Ellen White?

SG24-q22-Ellen-Vision.jpg

Sagot: Oo — marami sa kanila. Tumatagal sila mula sa ilang minuto hanggang anim na oras. At natutugunan nila ang pamantayan ng Biblia para sa mga pangitain na nakabalangkas sa sagot sa tanong 7 ng Gabay sa Pag-aaral na ito.

23. Ang mga sulat ba ni Ellen White ay inilaan upang maging bahagi ng Biblia o isang karagdagan sa Biblia?

Sagot: Hindi. Ang doktrina ay nagmula lamang sa Biblia. Bilang isang propeta sa mga huling araw, ang kanyang hangarin ay ang bigyang diin ang pag-ibig ni Jesus at ang Kanyang napipintong pagbabalik.

Hinimok niya ang mga tao na paglingkuran Siya at tanggapin ang Kanyang katuwiran bilang isang libreng kaloob. Dinidirekta din niya ang pansin ng mga tao sa mga hula sa Biblia para sa kawakasan ng panahon-lalo na ang tatlong puntong mensahe ni Jesus para sa mundo ngayon (Apocalipsis 14:6–14). Hinimok niya na ibahagi nila ang mga mensahe ng pag-asa na ito nang mabilis at sa buong mundo.

24. Sumulat ba si Ellen White alinsunod sa Banal na Kasulatan?

Sagot: Oo! Ang kanyang mga sulat ay puspos ng Banal na Kasulatan. Ang kanyang nakasaad na layunin ay ituro ang mga tao sa Biblia. Ang kanyang mga salita ay hindi kailanman sumasalungat sa Salita ng Dios.

SG24-q24-Bible-pages.jpg
SG24-q25-Desire-Ages.webp

25. Paano ko tatanggapin si Ellen White bilang isang tunay na propeta, kung hindi ko alam kung ano ang kanyang sinulat?

Sagot: Hindi mo ito magagawa — hanggang hindi mabasa mo ang isinulat niya. Gayunpaman, malalaman mo na (1) ang tunay na iglesia ng Dios sa mga huling araw ay dapat magkaroon ng isang propeta, na (2) natugunan ni Ellen White ang mga pagsubok ng isang propeta, at (3) ginawa niya ang gawain ng isang propeta. Hinihimok namin kayo na kumuha at bumasa ng isa sa kanyang mga aklat at tingnan para sa iyong sarili. (Ang murang kopya ng Bukal ng Buhay ay maaaring mabili mula sa Amazing Facts.) Habang binabasa mo ito, tanungin ang iyong sarili kung inilalapit ka nito kay Jesus at kung naaayon ito sa Biblia. Sa palagay namin ay makikita mo ito ng ganap na nakakaakit. Ito ay isinulat para sa iyo!

26. Anong tatlong puntong utos ang ibinibigay sa atin ni apostol Pablo tungkol sa isang propeta?

SG24-q26-Bible-Reading.jpg

Sagot: Sinabi ni Pablo na hindi natin dapat hamakin o "balewalain" ang isang propeta. Sa halip, dapat nating maingat na subukin sa pamamagitan ng Biblia kung ano ang sinasabi at ginagawa ng propeta. Kung ang mga salita at pag-uugali ng isang propeta ay naaayon sa Biblia, dapat nating pakinggan ito. Ito ang hinihiling ni Jesus sa Kanyang bayan sa mga huling panahon na ito.

27. Paano itinuturing ni Jesus ang pagtanggi sa mga salita at payo ng isang tunay na propeta?

Sagot: Ibinibilang ni Jesus ang pagtanggi sa isang totoong propeta bilang pagtanggi sa kalooban ng Dios (Lukas 7:28–30). Dagdag pa, sinabi Niya na ang espirituwal na pagtatagumpay ay nakasalalay sa paniniwala sa Kanyang mga propeta (2 Cronica 20:20).

28. Ang mga tunay na propeta ba sa huling panahon ay magpapasimula ng bagong doktrina, o ang doktrina ay nagmumula lamang sa Biblia?

SG24-q27-Bible-Magnifing-glass.jpg

Sagot: Ang mga totoong propeta sa huling panahon ay hindi nagpapasimula ng doktrina (Apocalipsis 22:18, 19). Ang Biblia ang mapagkukunan ng lahat ng doktrina. Gayunpaman, ang mga tunay na propeta ay:

 

A. Nagpapakita ng kapanapanabik na mga bagong aspeto ng mga doktrina ng Biblia na hindi halata hanggang sa maituro ng propeta (Amos 3:7).

B. Akayin ang bayan ng Dios sa isang malapit na paglakad kasama si Jesus at isang mas malalim na pag-aaral ng Kanyang Salita.

C. Tulungan ang bayan ng Dios na maunawaan ang mahirap, hindi malinaw, o hindi napapansin na mga bahagi ng Biblia upang sila'y maging buhay para sa atin at magdala ng labis na kagalakan.

D. Tumulong na ingatan ang bayan ng Dios mula sa panatisismo, panlilinlang, at espiritwal na pagkatuliro.

E. Tulungan ang bayan ng Dios na maunawaan ang mga hula sa huling panahon na, na pinagtitibay ng araw-araw ng mga kaganapan sa balita, na magkaroon ng bagong kahulugan.

F. Tulungan ang bayan ng Dios na maunawaan ang katiyakan ng muling pagbabalik ni Jesus at ang pagtatapos ng mundo.

 

Para sa mas lumalalim na pagmamahal kay Jesus, isang buhay na kagalakan tungkol sa Biblia, at isang sariwang pag-unawa sa mga hula sa Biblia - makinig sa propeta ng Dios sa huling mga panahon. Makahahanap ka ng buhay na lumalakad sa maluwalhating bagong pitak. Tandaan, sinabi ni Jesus na pagpapalain Niya ang Kanyang iglesia sa huling panahon ng mga kapaki-pakinabang na mensahe ng hula. Purihin ang Dios! Ginagawa Niya ang lahat na magagawa ng langit para sa Kanyang bayan sa huling araw. Nilayon Niyang iligtas ang Kanyang bayan at dalhin sila sa Kanyang walang hanggang kaharian. Ang mga sumusunod sa Kanya ay garantisadong makapapasok sa langit (Mateo 19:27–29).

 

Tandaan: Ito ang ikasiyam at huling Gabay sa Pag-aaral sa paksa ng mensahe ng tatlong mga anghel ng Apocalipsis 14:6–14. Tatlong kamangha-manghang Gabay sa Pag-aaral sa iba pang mahahalagang paksa ang natitira.

29. Handa ka bang subukin ang mga isinulat ni Ellen White sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan at tanggapin ang kanyang payo kung naaayon ito sa Biblia?

 

Sagot: ______________

Mga Palaisipang Katanungan

 

1. Ano ang mangyayari kung ang isang iglesia ay walang propeta?

“Kung saan walang pangitain [propesiya], ang bayan ay sumasama: ngunit siyang nag iingat ng kautusanay maligaya siya” (Kawikaan 29:18 KJV). Kapag ang isang iglesia ay walang isang propeta na magpapayo, gagabay, at mag aakay pabalik kay Jesus at sa Biblia, ang mga tao ay malulupay (Awit 74:9, 10) at kalaunan ay mapapahamak.

 

2. Lilitaw ba ang mga karagdagang tunay na propeta sa pagitan ng panahon ngayon at ikalawang pagdating ni Jesus?

Batay sa Joel 2:28, 29, tiyak na ito ay lilitaw na posible. Magkakaroon din ng mga bulaang propeta (Mateo 7:15; 24:11, 24). Dapat tayong maging handa na subukin ang mga propeta sa pamamagitan ng Biblia (Isaias 8:19, 20; 2 Timoteo 2:15), na sinusunod lamang ang kanilang payo kung sila ay tunay. Alam ng Dios kung kailan kinakailangan ang mga propeta upang gisingin ang mga tao, bigyan sila ng babala, at ibaling kay Jesus at sa Kanyang Salita. Nagpadala Siya ng isang propeta (Moises) upang akayin ang Kanyang bayan palabas ng Ehipto (Oseas 12:13). Nagpadala siya ng isang propeta (Juan Bautista) upang ihanda ang mga tao sa unang pagdating ni Jesus (Marcos 1:1–8). Nangako rin siya ng mga mensahe ng hula para sa panahon ng pagtatapos na ito. Nagpadala ang Dios ng mga propeta upang ituro sa atin ang Biblia at ang mga hula sa huling araw; upang palakasin, hikayatin, at bigyan tayo ng katiyakan; at gawin tayong katulad ni Jesus. Kaya tanggapin natin ang mga mensahe ng hula at purihin ang Dios sa pagpapadala sa kanila para sa ating sariling kapakanan.

 

3. Bakit karamihan sa mga iglesia ay walang kaloob ng hula ngayon?

Ang Panaghoy 2:9 ay nagsabing, “Wala nang kautusan,

at ang kanyang mga propeta ay hindi na tumatanggap ng pangitain mula sa Panginoon”(KJV).

Ang Ezekiel 7:26, Jeremias 26:4–6, Ezekiel 20:12–16, at Kawikaan 29:18 ay nagpapakita rin na kapag ang bayan ng Dios ay hayag na hindi pinapansin ang Kanyang mga utos, ang mga propeta ay hindi tumatanggap ng pangitain mula sa Kanya. Kapag sinimulan nilang sundin ang Kanyang mga utos, nagpapadala Siya ng isang propeta upang humikayat at gumabay. Nang lumitaw ang nalabing iglesia ng Dios sa mga huling araw na sinusunod ang lahat ng Kanyang mga utos - kasama na ang utos ng Sabado, oras na para sa isang propeta. At ang Dios ay nagpadala ng isa, na tama sa panahon.

 

4. Ano ang maaari mong gawin upang maging makabuluhan sa iyo ang kaloob ng propesiya?

Pag-aralan ito para sa iyong sarili at sundin ito ng may panalangin upang maaari kang gabayan at ihanda ni Jesus para sa Kanyang pagparito. "Ako ay laging nagpapasalamat sa aking Dios ... na sa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo sa Kanya ... kagaya ng patotoo ni Cristo [espiritu ng propesiya] na pinagtibay sa inyo, kaya't kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan, na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Jesu-Cristo”(1 Corinto 1:4–8).

 

5. Ang kaloob ba ng propesiya o kaloob ng mga wika ay may malaking papel gagampanan sa nalabing iglesia ng Dios?

 

Ang kaloob ng hula ay gaganap ng pangunahing papel. Sa 1 Corinto 12:28, ito ay nakatala bilang pangalawa sa mahalaga sa lahat ng mga kaloob, habang ang kaloob ng mga wika ay huling nakatala. Ang isang simbahan na walang kaloob ng propesiya ay bulag. Taimtim na binalaan ni Jesus ang Kanyang iglesia sa huling araw tungkol sa panganib ng pagkabulag at hinihimok sila na pahintulutan Siyang pahiran Niya ang mata ng pamahid sa mga mata upang makita nila (Apocalipsis 3:17, 18). Ang pamahid sa mata ay kumakatawan sa Banal na Espiritu (1 Juan 2:20, 27; Juan 14:26), na nagbibigay ng lahat ng mga kaloob sa simbahan (1 Corinto 12:4, 7–11). Ang pagsunod sa mga salita ng propeta ng Dios ay makakatulong sa Kanyang bayan sa huling panahon na maunawaan ang Biblia at mapigilan ang kawalan ng katiyakan at pagkalito.

 

6. Kung naniniwala tayo na "ang Biblia at ang Biblia lamang," hindi ba natin dapat tanggihan ang mga propeta sa modernong panahon ngayon?

 

Ang Biblia ang nag-iisang mapagkukunan ng doktrinang Kristiyano. Gayunpaman, ang parehong Biblia ay tumuturo: Ang kaloob ng hula ay mananatili sa iglesia ng Dios hanggang sa katapusan ng panahon (Efeso 4:11, 13; Apocalipsis 12:17; 19:10; 22:9). Ang tanggihan ang payo ng isang propeta ay pagtanggiyng kalooban ng Dios (Lukas 7: 28–30). Iniutos sa atin na subukin ang mga propeta at sundin ang kanilang payo kung nagsasalita sila at namumuhay ayon sa Biblia (1 Tesalonica 5:20, 21). Sa gayon, ang mga taong nakabatay sa kanilang pananampalataya sa "Biblia lamang" ay dapat sumunod sa payo nito patungkol sa mga propeta. Ang totoong mga propeta ay palaging magsasalita na naaayon sa Biblia. Ang mga propetang sumasalungat sa Salita ng Dios ay hindi totoo at dapat tanggihan. Kung magkulang tayo sa pakikinig at pagsusubok ng mga propeta, hindi natin ibinabatay ang ating pananampalataya sa Biblia.

Watch sermon video of Pastor Dough Batchelor

Do you have bible questions?Join our online Bible study or contact us through

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page