top of page

Sino Ang Anticristo?

SG-15-new-cover.jpg

Leksyon 15

Sino ... o ano ... ang anticristo? Masamang alyansa-o masamang indibidwal? Sinasabi ng ilan na ang kanyang paglitaw ay mangyayari pa lang sa hinaharap. Sinasabi ng iba na matagal na siyang lumitaw sa mga araw pa lang ng sinaunang Roma. Ngunit ipinahiwatig ng Biblia na siya ay buhay ngayon! Itinuturo ng mga hula sa Biblia na ang kapangyarihang anticristo na ito ay gaganap ng isang mahalagang papel sa mga huling pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Kilala mo ba kung sino siya? Sigurado ka ba? Kailangan mong maging sigurado, sapagkat hindi mo maiintindihan ang mga huling kaganapan hanggang sa maunawaan mo ang masamang kapangyarihang ito. Maging handa para sa isa sa pinaka nakakaintriga na Mga Gabay sa Pag-aaral!

Ang Patnubay sa Pag-aaral na ito ay batay sa aklat ng Daniel 7 na malinaw at hindi nagkakamali na kinikilala ang antikristo. Ngunit ito ay pagpapakilala lamang. Ang mga susunod na aralin ay magbubunyag ng mga detalye ng ilan sa kanyang mga aktibidad na magkakaroon ng epekto sa buong mundo. Ang matutuklasan mo ngayon ay maaari mong ikagalit o ikalungkot, ngunit mangyaring tandaan na ang propesiya ng Daniel 7 ay nagmula kay Jesus, na nagmamahal sa iyo. Hingin ang patnubay ng Dios habang sinisiyasat mo ang mahalagang paksa na ito. Tiyaking basahin ang Daniel 7 bago pag-aralan ang araling ito.

1. Sa pagsisimula ng kapitulo 7, nakita ni Daniel ang apat na hayop na umaahon mula sa dagat. Sa hula, ano ang kinakatawan ng isang hayop? Ano ang kinakatawan ng dagat?

sg15-q0-all-beasts-Daniel.jpg

"Ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa" (Daniel 7:23).

 

"Ang tubig ... ay mga bayan, napakaraming tao, mga bansa, at mga wika" (Apocalipsis 17:15)

 

Sagot: Ang hayop ay kumakatawan sa isang kaharian o bansa. Ang tubig ay kumakatawan sa maraming tao o malalaking populasyon.

sg15-q2-Lion-Beast.jpg

2. Ang apat na hayop ng Daniel 7 ay kumakatawan sa apat na kaharian (talata 17, 18). Ang Babilonia, ang unang kaharian (Daniel 2:38, 39), ay kinakatawan bilang isang leon sa Daniel 7:4. (Tingnan din sa Jeremias 4:7; 50:17, 43, 44.) Ano ang ibig sabihin ng "mga pakpak ng agila"? Ano ang kinakatawan ng "apat na hangin" ng talata 2?

 "Magdadala ang Panginoon ng isang bansang laban sa iyo ...na gaya ng paglipad ng agila" (Deutronomio 8:49).

    

 "Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo: ...isang malakas na bagyo ay namumuo mula sa pinakamalayong bahagi ng daigdig! At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo" (Jeremias 25:32, 33).

 

Sagot: Ang mga pakpak ng agila ay kumakatawan sa bilis. (Tingnan din sa Jeremias 4:13; Habakuk 1: 6–8.) Ang hangin ay kumakatawan sa alitan, kaguluhan, at pagkawasak. (Tingnan din sa Apocalipsis 7:1–3.)

3. Anong kaharian ang kinakatawan ng oso (Daniel 7:5)? Ano ang sinisimbolo ng tatlong tadyang sa bibig nito?

sg15-q3-Bear-and-rock.jpg

Sagot: Basahin ang Daniel 8. Pansinin na ang mga hayop sa kapitulo 8 ay kahanay ng mga nasa kapitulo 7. Ang Daniel 8:20 ay partikular na pinangalanan ang Medo-Persia bilang kaharian na nauna sa lalaking kambing — iyon ay, Grecia — ng talata 21. Ang Medo-Persia ay ang pangalawang kaharian — ang kapareho ng kapangyarihan ng oso ng Daniel 7. Ang imperyo ay binubuo ng dalawang grupo ng mga tao. Ang mga Medo ay ang una (kinakatawan sa Daniel 7:5 ng oso na nakataas sa isang tagiliran), ngunit ang mga Persiano ay kalaunan ay naging mas malakas (kinakatawan sa Daniel 8:3 ng pangalawang sungay ng tupa na lumaki na "mas mahaba"). Ang tatlong tadyang ay kumakatawan sa tatlong pangunahing kapangyarihan na sinakop ng Medo-Persia: Lydia, Babilonya, at Ehipto.

sg15-q4-Leopard-Beast.jpg

4. Ang Greece, ang pangatlong kaharian (Daniel 8:21), ay kinakatawan ng isang leopardo na may apat na mga pakpak at apat na ulo (Daniel 7:6). Ano ang kinakatawan ng mga pakpak? Ano ang kinakatawan ng apat na ulo?

Sagot: Ang apat na pakpak (sa halip na dalawa, tulad ng mayroon ng leon) ay kumakatawan sa hindi kapani-paniwalang bilis na sinakop ni Alexander ang rehiyon (Jeremias 4:11–13). Ang apat na ulo ay kumakatawan sa apat na kaharian kung saan nahati ang imperyo ni Alexander the Great nang siya ay namatay. Ang apat na heneral na namuno sa mga lugar na ito ay sina Cassander, Lysimachus, Ptolemy, at Seleucus.

5. Ang Imperyong Romano, ang ika-apat na kaharian, ay kinakatawan ng isang malakas na halimaw na may mga ngipin na bakal at 10 sungay (Daniel 7:7). Ano ang kinakatawan ng mga sungay?

sg15-q5-Non-descript-Beast.jpg

Sagot: Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 mga hari o kaharian kung saan ay nahati ang paganong Roma (Daniel 7:24). (Ang 10 kaharian na ito ay kapareho ng 10 daliri ng paa ng imaheng inilarawan sa Daniel 2:41–44.) Ang mga namamayagpag na tribo ng barbaro ay sumampa sa Emperyo ng Roma at nagtatag ng mga lugar para sa kanilang mga tao. Pito sa 10 tribo na iyon ang umunlad sa mga bansa ng modernong Kanlurang Europa, habang ang tatlo ay "binunot" at nawasak. Tatalakayin sa susunod na seksyon ang mga kahariang nawala.

Visigoths - Espanya

Anglo-Saxons - England

 

Franks - France

 

Alemani - Alemanya

 

Burgundian - Switzerland

 

Lombards - Italya

 

Suevi - Portugal

 

Heruli - Nawasak

 

Ostrogoths - Nawasak

 

Vandals - Nawasak

sg15-q6-little-horn2.jpg

6. Sa hula ng Daniel 7, ano ang susunod na mangyayari?

"Habang tinitingnan kong mabuti ang mga sungay, narito, lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay, at sa harap nito ay tatlo sa mga unang sungay ang nabunot sa mga ugat. Narito, sa

sungay na ito ay may mga mata na gaya ng mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan" (Daniel 7:8).

Sagot: Ang kapangyarihan ng "maliit na sungay" ang susunod na lilitaw. Dapat nating kilalanin itong mabuti sapagkat kinikilala ang mga katangian nito sa biblia bilang anticristo ng propesiya at kasaysayan. Dapat walang pagkakamali sa paggawa ng pagkakakilanlan na ito.

7. Nagbibigay ba ang Biblia ng malinaw na mga punto na tumutukoy sa anticristo?

Oo. Binibigyan tayo ng Salita ng Dios ng siyam na katangian ng anticristo sa Daniel 7 upang matiyak natin ang kanyang pagkakakilanlan. At kahit na ang ilan ay maaaring masaktan sa katotohanang ito, dapat tayong maging matapat upang tanggapin ang mga ito bilang Kanyang nahayag na kalooban. Ngayon tuklasin natin ang siyam na puntong ito.

 

Sagot:

 

A. Ang maliit na sungay ay lumitaw "sa gitna nila" - iyon ay, mula sa 10 sungay na mga kaharian ng Kanlurang Europa (Daniel 7:8). Kaya't ito ay magiging isang maliit na kaharian na nasa Kanlurang Europa.

 

B. Magkakaroon ng tao sa uluhan nito na maaaring magsalita para dito (Daniel 7:8).

 

C. Lalabas o huhugutin nito ang tatlong kaharian (Daniel 7:8).

 

D. Magiging kaiba ito sa ibang 10 kaharian (Daniel 7:24).

 

E. Makikipaglaban ito at uusigin ang mga banal (Daniel 7:21, 25).

 

F. Lilitaw ito mula sa paganong Imperyo ng Roma - ang ika-apat na kaharian (Daniel 7:7, 8).

 

G. Ang bayan ng Diyos (ang mga banal) ay "ibibigay sa kanyang kamay" para sa "sa isang panahon,  mga panahon at kalahati ng isang panahon" (Daniel 7:25).

 

H. Ito ay "magbabadya ng mga salita laban sa" o kalapastanganan sa Dios (Daniel 7:25 KJV). Sa Apocalipsis 13: 5, sinasabi ng Biblia na ang parehong kapangyarihan ay nagsasalita ng "mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan"

 

I. Ito ay "iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan" (Daniel 7:25).

 

Huwag kalimutan-ang lahat ng mga puntong ito ng pagkakakilanlan ay nagmula mismo sa Biblia. Ang mga ito ay hindi lang opinyon o haka haka ng tao. Maaaring sabihin sa iyo ng mga istoryador  kung anong kapangyarihan ang inilalarawan, sapagkat ang mga puntong ito ay umaangkop sa iisang kapangyarihan lamang - ang kapapahan. Ngunit upang makatiyak, suriing nating isa-isa ang lahat ng siyam na puntos. Dapat walang silid para sa pag-aalinlangan.

sg15-q8-papacy.jpg

8. Umangkop ba ang kapapahan sa mga puntong ito?

Sagot: Oo — umaangkop ito sa bawat punto. Tingnan natin nang mabuti:

A. Lumitaw ito sa 10 kaharian ng Kanlurang Europa.

Ang lokasyong pangheograpiya ng kapangyarihan ng papa ay nasa Roma, Italya — sa gitna ng Kanlurang Europa.

 

B. Magkakaroon ng tao sa uluhan nito na maaaring magsalita para dito

Natugunan ng kapapahan ang puntong ito ng pagkakakilanlan sapagkat mayroon itong isang lalaki sa ulo — ang papa — na nagsasalita para dito.

 

C. Tatlong kaharian ang hinugot upang gawing daan ang pagbangon ng kapapahan. 

Karamihan sa mga emperador ng Kanlurang Europa ay Katoliko at sumusuporta sa kapapahan. Gayunpaman, ang tatlong kaharian ng Arian ay hindi — ang mga Vandal, Heruli, at Ostrogoths. Kaya't

sg15-q8-a-father.jpg

nagpasya ang mga emperador ng Katoliko na dapat silang masupil o mapuksa. Narito kung paano inilarawan ng teologo at istoryador na si Dr. Mervyn Maxwell ang mga resulta sa Vol.1, page 129, ng kanyang librong God Cares: "Ang emperador ng Katoliko na si Zeno (474–491) ay nag-ayos ng isang kasunduan sa mga Ostrogoth noong 487, na nagresulta sa pagkawasak ng kaharian ng Arian Heruls noong 493. At ang emperador ng Katoliko na si Justinian (527-565) ay pinuksa ang mga Vandal ng Arian noong 534 at makabuluhang sinira ang kapangyarihan ng mga Arian Ostrogoths noong 538. Gayon din ang tatlong sungay sa Daniel — ang Heruls, ang Vandals, at ang mga Ostrogoths — 'hinugot sa mga ugat.' ”Hindi mahirap malaman na umaangkop ang kapapahan sa puntong ito.

 

sg15-q8-tied-up.jpg

D. Magiging kaiba ito sa ibang mga kaharian.

Ang kapapahan ay malinaw na umaangkop sa paglalarawan na ito, dahil dumating ito sa eksena bilang isang kapangyarihang panrelihiyon at naiiba sa sekular na katangian ng iba pang 10 kaharian.

 

E. Makikipaglaban ito at uusigin ang mga banal.

Ang pang uusig ng simbahan ay isang kilalang katotohanan, at inaamin ng kapapahan na ginawa ito. Naniniwala ang mga istoryador na halos 50 milyong buhay ang nasira ng simbahan dahil sa mga bagay na may paniniwala sa relihiyon. Sinipi namin dito mula sa dalawang mapagkukunan:

1. "Na ang Simbahan ng Roma ay nagbuhos ng mas maraming inosenteng dugo kaysa sa anumang ibang institusyon na mayroon sa sangkatauhan, ay hindi tatanungin ng sinumang Protestante na may sapat na kaalaman sa kasaysayan."1

2. Sa The History of the Inquiisition of Spain, inilaan ni D. Ivan Antonio Llorente ang mga bilang na ito mula sa Spanish Inquisition lamang: "31,912 katao ang hinatulan at napatay sa apoy," at 241,450 ay "hinatulan sa matinding" mga penitensya. "

 

Mga Salitang Pangangalaga at Pagmamalasakit

Baka maisip ng sinuman na inaatake natin ang mga kapwa Kristiyano sa pamamagitan ng pagkilala sa kapangyarihan ng maliit na sungay, mangyaring tandaan na ang hula ay nakatuon sa sistema at hindi mga indibidwal. Mayroong mga tapat, debotong mga Kristiyano sa lahat ng mga simbahan, kabilang ang pananampalatayang Katoliko. Ang Daniel 7 ay isang mensahe lamang ng paghatol at pagwawasto sa isang malaking institusyong panrelihiyon na nakipagkompromiso sa paganismo, tulad ng ginawa ng maraming iba pang mga simbahan.

 

Ang Hula ay Nagpapahayag ng Mga Pagkakamali ng Lahat ng Pananampalataya

Ang iba pang mga propesiya ay tumutukoy sa mga pagkakamali ng mga pananampalatayang Protestante at Hudyo. Ang Dios ay may mga totoong tao sa lahat ng mga relihiyon. Ang Kanyang totoong bayan (anuman ang kanilang pananampalataya) ay palaging mapagpakumbabang tatanggapin ang pagwawasto ng Panginoon at hindi isasara ang kanilang tainga at puso laban sa Kanya. Dapat tayong magpasalamat na ang Salita ng Dios ay nagsasalita ng walang pinapanigan na katapatan sa bawat paksa.

 

Mga Panahon sa Hula:

Oras = 1 taon

Mga Oras = 2 taon

½ oras = ½ taon

 

 

F. Lilitaw ito mula sa ika-apat na kaharian ng bakal - ang paganong Roman Empire.

Sinipi namin ang dalawang awtoridad sa puntong ito:

 

1. "Ang makapangyarihang Simbahang Katoliko ay higit pa sa nabinyagan ang Imperyo ng Roma. ... Ang mismong kabisera ng lumang Imperyo ng Roma ay naging kabisera ng imperyong Kristiyano. Ang tanggapan ng Pontifex Maximus ay ipinagpatuloy sa tanggapan ng papa.”2

 

2. "Anumang mga bagay ng Romano na naiwan ng mga barbaro at Arian ... [ay nasa ilalim ng proteksyon ng Obispo ng Roma, na siyang punong persona roon matapos ang pagkawala ng emperador. ... Ang simbahang Romano ...ay nagtaas ng sarili sa lugar ng Roman World-Empire, kung saan ito ang aktwal na pagpapatuloy."3

G. Ang bayan ng Diyos (ang mga banal) ay "ibibigay sa kanyang kamay" para sa "sa isang panahon,  mga panahon at kalahati ng isang panahon"

Maraming mga bagay ang nangangailangan ng paglilinaw dito:

    

1. Ang oras ay isang taon, ang mga panahon ay dalawang taon, at kalahating oras ay kalahati ng isang taon. Isinalin ito ng Amplified Bible: "Tatlo at kalahating taon."4

 

2. Ang parehong panahon na ito ay binanggit nang pitong beses sa mga aklat ng Daniel at Apocalipsis (Daniel 7:25; 12: 7; Apocalipsis 11:2, 3; 12: 6, 14; 13:5): tatlong beses bilang isang "isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon"; dalawang beses sa 42 buwan; at dalawang beses bilang 1,260 araw. Batay sa 30-araw na kalendaryo na ginamit ng mga Hudyo, ang tagal ng panahon na ito ay pareho ang dami ng oras: 3½ taon = 42 buwan = 1,260 araw.

 

3. Ang isang makahulang araw ay katumbas ng isang literal na taon (Ezekiel 4: 6; Bilang 14:34).

 

4. Sa gayon, ang maliit na sungay (anticristo) ay magkaroon ng kapangyarihan sa mga banal sa loob ng 1,260 makahulang mga araw; iyon ay, 1,260 literal na taon.

5. Ang pamumuno ng kapapahan ay nagsimula noong 538 AD, nang ang huli sa tatlong kaharian ng Arian na kumakalaban ay hinugot. Ang pamumuno nito ay nagpatuloy hanggang 1798 nang ang heneral ni Napoleon na si Berthier, ay dinakip ang papa na may pag-asang parehong wasakin ang Papa Pius VI at ang kapangyarihang politikal ng kapapahan. Ang tagal ng panahon na ito ay isang eksaktong katuparan ng 1,260-taong hula. Ang dagok na ito ay isang nakamamatay na sugat para sa kapapahan, ngunit ang sugat na iyon ay nagsimulang gumaling at nagpapatuloy sa paggaling ngayon.

sg15-q8-10-Commandments.jpg

6. Ang parehong panahon ng pag-uusig na ito ay nabanggit sa Mateo 24:21 bilang pinakamasamang panahon ng pag-uusig na naranasan ng bayan ng Dios. Sinasabi sa atin ng talata 22 na napakasama nito na walang sinumang kaluluwa ang makakaligtas kung hindi ito pinaikli ng Dios. Ngunit pinaikli ito ng Dios. Matagal nang natapos ang pag-uusig bago pa nabihag ang papa noong 1798. Malinaw na makikita na ang puntong ito, gayun din, ay umaangkop sa kapapahan.

 

H. Magsasalita ito ng "magagarang salita" ng kalapastanganan "laban sa [Dios]."

Ang kalapastanganan ay may dalawang kahulugan sa Banal na Kasulatan:

    

1. Inaangkin na nagpapatawad ng mga kasalanan (Lucas 5:21).

 

2. Nag aangkin na Dios (Juan 10:33)

 

Tumpak ba ang puntong ito sa kapapahan? Oo. Tingnan muna natin ang katibayan para sa pag-angkin nito na magpatawad ng mga kasalanan, na direktang kinuha mula sa kanilang sariling literatura: "Talaga bang pinatatawad ng Pari ang mga kasalanan, o ipinahayag lamang niya na pinatawad ang mga ito? Talagang pinatawad ng Pari ang mga kasalanan sa bisa ng kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Cristo.”5 Ang kapapahan ay lalong pinahihina si Jesus sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang sistema ng pagtatapat sa isang makalupang pari, na ipinagwawalang bahala si Jesus, ang ating Punong Saserdote (Hebreo 3:1; 8:1, 2) at tanging Tagapamagitan (1 Timoteo 2:5). Susunod, isaalang-alang ang katibayan para dito na inaangkin na siya ay Dios: "Hawak [namin ng mga papa] sa mundong ito ang lugar ng Dios na Makapangyarihan sa lahat."6  Narito ang higit pang katibayan: "Ang papa ay hindi lamang kinatawan ni Jesucristo, ngunit siya ay Si Jesucristo, mismo, na nakatago sa ilalim ng tabing ng laman."7

 

I. Ito ay "iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan"

 

Sa mga susunod na Gabay sa Pag aaral ay tatalakayin natin ang mga "panahon" ng puntong ito. Ito ay isang pangunahing paksa at nangangailangan ng hiwalay na pagsasaalang-alang. Ngunit ano ang tungkol sa pagbabago ng "kautusan"? Isinalin ng Amplified Bible ang "kautusan" bilang "ang kautusan." Ang kaugnayan ay ang pagbabago ng kautusan ng Dios. Siyempre, wala talagang makakabago nito, ngunit sinubukan ba itong gawin ng papa? Ang sagot ay oo. Sa mga katekismo nito, tinanggal ng pagka-papa ang pangalawang utos laban sa paggalang sa mga imahe at pinapaikli ang ika-apat na utos mula sa 94 na salita hanggang walo at hinati ang ikasampung utos sa dalawang utos. (Suriin ito para sa iyong sarili. Ihambing ang Sampung Utos sa anumang katesismo ng Katoliko sa listahan ng mga utos ng Dios sa Exodo 20:2-17.)

 

Walang alinlangan na ang kapangyarihan ng maliit na sungay (ang anticristo) ng Daniel 7 ay ang kapapahan. Walang ibang organisasyon na umaangkop sa lahat ng siyam na punto. At, hindi sinasadya, hindi ito isang bagong pagtuturo. Ang bawat Protestanteng Repormador, nang walang pagbubukod, ay nagsalita tungkol sa kapapahan bilang anticristo.8

 

 

1 W. E. H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Volume 2, 40.
2 Alexander Clarence Flick, The Rise of the Medieval Church, 148, 149.
3 Adolf Harnack, What is Christianity? (New York: Putnam, second edition, revised, 1901), 269, 270.
4 Amplified Bible, La Habra, CA: The Lockman Foundation, 2015
5 Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 1924), 279.
6 Pope Leo XIII, Encyclical Letter “The Reunion of Christendom” (dated June 20, 1894) trans. in The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), 304.
7 Catholic National, July 1895.
8 R. Allen Anderson, Unfolding the Revelation, 137.

9. Hindi ba sinabi kay Daniel na tatakan ang kanyang aklat "hanggang sa panahon ng wakas" (Daniel 12: 4)? Kailan bubuksan sa ating pagkaunawa ang mga hula ni Daniel?

sg15-q9-lion-and-prophet.jpg

Sagot: Sa Daniel 12:4, sinabihan ang propeta na tatatakan ang aklat hanggang sa "Daniel 12:4." Sa talata 6 isang anghel na tinig ang nagtanong, "Hanggang kailan ang wakas ng mga kababalaghang ito?" Sinasabi ng talata 7, "Iyon ay isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon." Tiniyak ng anghel kay Daniel na ang bahagi ng aklat na tumatalakay sa mga hula sa huling oras ay bubuksan pagkatapos ng pagtatapos ng 1,260-taong panahon ng pagkontrol ng papa, na, tulad ng natutunan natin nang mas maaga sa Patnubay sa Pag-aaral na ito, noong 1798. Kaya't ang pagtatapos ay nagsimula sa taong 1798. Tulad ng nakita natin, ang aklat ni Daniel ay naglalaman ng mga mahahalagang mensahe mula sa langit para sa atin ngayon. Dapat natin itong maunawaan.

sg15-q10-holding-bible.jpg

10. Maraming mga Kristiyano ngayon ang may maling pakanawa tungkol sa anticristo. Ang maniwala sa isang kasinualngan tungkol sa anticristo ay maaaring maging sanhi nang isang tao ay malinlang. Ano ang dapat gawin ng isang tao kapag naksumpong ng mga bagong turo sa Biblia?

"Ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito" (Gawa 17:11).

 

Sagot: Kapag nakasumpong ng bagong katuruan sa Biblia, ang ligtas na pamamaraan lamang ay ihambing ito nang mabuti sa mga salita ng Banal na Kasulatan upang makita kung naaayon ito sa Salita ng Dios.

11. Handa ka bang sumunod kung saan ka akayin ni Jesus, kahit na masakit ito?

Pangwakas na pangungusap

Maraming mga napakahalagang propesiya mula sa mga aklat ng Daniel at Apocalipsis sa Biblia ang itatampok sa paparating na Amazing Facts Study Guides. Ibinigay ng Dios ang mga hula na ito upang:

sg15-q11-Jesus-is-the-way.jpg

A. Ipahayag ang mga pangyayari sa pagwawakas ng lupa.

B. Kilalanin ang mga kasama sa huling yugto ng labanan sa pagitan ni Jesus at ni Satanas.

C. Malinaw na ihayag ang masamang mga plano ni Satanas upang linlangin at sirain tayong lahat.

D. Ilahad ang seguridad at pag-ibig ng paghatol; Ang mga banal ng Dios ay mapapawalang sala!

E. Itaas si Hesus - Ang Kanyang kaligtasan, pag-ibig, kapangyarihan, awa, at hustisya

 

Ang mga Pangunahing Kalahok ay lilitaw nang paulit-ulit

 

Ang mga pangunahing kalahok sa pagsasara ng labanan sa pagitan ni Jesus at ni Satanas ay lilitaw nang paulit-ulit sa mga hula na ito. Kabilang dito: si Jesus, Satanas, ang Estados Unidos, ang kapapahan, Protestantismo, and Espiritismo. Inuulit at pinapalawak ni Jesus ang Kanyang mga mensahe mula sa mga propeta upang matiyak na ang Kanyang mga babala ng pag-ibig at proteksyon ay naibigay sa kalinawan at katiyakan.

 

Sagot: ___________________________________

Mga Palaisipang Katanungan

 

1. Palagi kong naiisip na ang anticristo ay isang tao, hindi isang samahan. Mali ba ako?

 

Ang Gabay sa Pag-aaral na ito ay nagpakita ng katibayan na ang anticristo ay isang samahan - ang kapapahan. Ang mga salitang "mata ng isang tao" sa Daniel 7:8, gayunpaman, ay tumutukoy sa isang pinuno. Ang Apocalipsis 13:18 ay nagsasalita tungkol sa isang lalaki na may kasamang bilang. Sa Daniel 8, ang Grecia ay kinakatawan ng isang kambing at ang pinuno nito, si Alexander the Great, ay sinisimbolo ng isang sungay. Ganun din ang sa anticristo. Ang samahan ay ang kapapahan. Ang papang nakaluklok ang kinatawan nito. Ang propesiya ng Daniel 7 ay hindi nagsasabi na ang mga papa ay masama at ang mga Katoliko ay hindi mga Kristiyano. Maraming mainit, mapagmahal na mga Kristiyanong Katoliko. Ang pamamahala, gayunpaman, ay tinatawag na anticristo sapagkat tinangka nitong agawin ang awtoridad ni Jesus at tinangkang baguhin ang Kanyang batas.

 

2. Sa palagay mo ba ay mahusay para sa mga Kristiyano na magpasa ng mga batas na nagpapatupad sa Kristiyanismo?

Hindi. Malinaw sa Biblia na ang lahat ay dapat magkaroon ng kalayaan upang pumili ng direksyong nais nilang puntahan sa mga bagay na patungkol sa budhi (Josue 24:15) —kahit na piliin nilang tanggihan ang Dios. Pinayagan ng Lumikha sina Adan at Eba na piliin na sumuway kahit na masakit ito para sa kanila at sa Kanya. Ang sapilitang pagsamba ay hindi katanggap-tanggap sa Dios. Ang sapilitang pagsamba ay paraan ng diablo. Ang paraan ng Dios ay mapagmahal na paghimok. Ipinapakita ng kasaysayan na tuwing magpapasa ang simbahan ng mga batas upang ipatupad ang mga paniniwala nito, pag-uusig at pagpatay sa iba ang nagiging resulta. Ito ay isang aral na maaari nating matutunan mula sa kasaysayan ng maliit na sungay sa panahon ng Middle Ages

 

3. Marahil ay mali ang pagkakaintindi ko, ngunit ang aking konsepto ay palaging ang anticristo ay isang masamang nilalang na lantarang kinakalaban ang Dios. Mali ba ang konseptong ito?

 

Karaniwan nating isinasaalang-alang ang salitang "anti" na nangangahulugang "laban." Maaari rin itong mangahulugang "kahalili ng" o "sa halip na." Ang Anticristo ay nagkasala ng pag aangkin ng mga karapatan ng Dios. Inaangkin nito:

 

A. Ang mga pari nito ay maaaring magpatawad ng mga kasalanan — na tanging ang Dios lamang ang makakagawa (Lucas 5:21).

 

B. Ang mabago ang utos ng Dios sa pamamagitan ng pag-aalis ng pangalawang utos (laban sa pagsamba sa mga imahe) at paghati sa sampung utos sa dalawang bahagi. Ang batas ng Dios ay hindi mababago (Mateo 5:18).

 

C. Na ang papa ay Dios sa mundo.

 

Orihinal na Plano ni Satanas

 

Ang orihinal na plano ni Satanas ay ipalagay ang posisyon at awtoridad ng Dios. Ang kanyang hangarin ay ang paalisin ang Dios at mamuno sa Kanyang lugar. (Tingnan ang Patnubay sa Pag-aaral 2.) Nang si Satanas ay mapatalsik sa langit, ang kanyang hangarin ay hindi nagbago ngunit mas lumakas. Sa daang siglo ay nagsikap siya, gamit ang iba`t ibang ahensya ng tao, upang siraan ang Dios at sakupin ang Kanyang posisyon.

 

Ang Anticristo ay lilitaw na Maging Espirituwal

 

Nilalayon ni satanas na palitan ang Dios sa mga huling araw sa pamamagitan ng panlilinlang sa mga tao sa pagsunod sa anticristo, na mukhang espiritwal at banal. Ang pangunahing layunin ng mga hula ni Daniel at Apocalipsis ay upang mailantad ang mga bitag at diskarte ni Satanas at akayin ang mga tao na kumapit kay Jesus at sa Kanyang Salita para sa kaligtasan.

 

Dadayain ng Anticristo ang Marami

Karamihan sa mga tao ay susundan ang anticristo (Apocalipsis 13:3) na iniisip na sumusunod sila kay Cristo. Ang mga hinirang lamang ang magiging ligtas (Mateo 24:23, 24). Magiging ligtas sila sapagkat sinusubukan nila ang bawat katuruang espiritwal at pinuno sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan (Isaias 8:20). Ang panlilinlang sa relihiyon ay nasa lahat ng dako. Dapat tayong mag ingat.

 

4. Hindi ba sinasabi ng Biblia sa 1 Juan 2:18–22 na maraming mga anticristo?

Oo. Maraming mga anticristo sa kasaysayan na gumagawa laban sa kaharian ng Dios. Gayunpaman, mayroon lamang isang katauhan na partikular na natutupad ang lahat ng mga hinulaang katangian ng anticristo. Sa Daniel 7 at 8 at sa Apocalipsis 13, mahahanap mo ang hindi bababa sa 10 pagkilala sa mga katangian ng anticristo. Ang 10 puntong ito ng pagkilala ay natutupad sa iisang katauhan lamang - ang kapapahan.

 

5.Sa propesiya, ang simbolong "hayop" ba ay nangangahulugang "mabangis" na mga katangian?

Hindi. Gumagamit ang Dios ng simbolismo ng isang hayop upang magpahiwatig ng isang namumuno, bansa, gobyerno, o kaharian. Ito ang Kanyang paraan ng paglalarawan ng mga pamahalaan sa propesiya. Ginagawa rin naman natin ito sa ilang mga pagkakataon: Inilalarawan natin ang Russia bilang isang oso, ang Estados Unidos bilang isang agila, atbp. Ang simbolo na "hayop" ay hindi isang nanghahamak, walang galang na salita. Ito ay magkasingkahulugan sa "hayop" o "nilalang." Kahit na si Cristo ay inilalarawan bilang isang kordero ni Juan Bautista (Juan 1:29) at ni apostol Juan (Apocalipsis 5:6, 9, 12, 13). Ang salitang "hayop" ay ginagamit ng Dios upang bigyan tayo ng mensahe tungkol sa mga bansa at pinuno - mabuti at masama.

Watch sermon videos of Pastor Dough Batchelor

Do you have bible questions?Join our online Bible study or contact us through

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page