top of page

Ang Amerika sa Hula

SG-Cover-21.jpg

Leksiyon 21

Totoo nga ba ito — ang Amerika sa hula sa Biblia? Talaga! Kapag iniisip mo ito, makatuwiran na ang pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang bansa sa mundo ay gaganap ng mahalagang papel sa panghuling nakamamanghang mga kaganapan sa pagtatapos ng kasaysayan ng mundo. Ngunit may higit pang mga sorpresa na naghihintay sa iyo habang isiniwalat ng Biblia kung paano umiral ang nangungunang bansa sa buong mundo at bakit! Mangyaring basahin ang Apocalipsis 13:11–18 bago simulan ang gabay na ito, sapagkat ang walong talatang ito ay nagbibigay ng isang makahulang larawan ng Amerika sa mga susunod na araw.

1. Ang dalawang kapangyarihan sa daigdig ay sinasagisag sa Apocalipsis 13. Ano ang unang kapangyarihan?

sg21-q1-the-beast.jpg

Sagot: Ang hayop na may pitong ulo (Apocalipsis 13:1-10) ay ang Romanong kapapahan.

(Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 15 para sa isang kumpletong pag-aaral sa paksang ito.)

Tandaan na ang mga hayop sa hula sa Biblia ay sumasagisag sa mga bansa o mga kapangyarihang pandaigdigan (Daniel 7:17, 23).

sg21-q2-hourglass.jpg

2. Sa hula, sa anong taon mawawala ang impluwensya at kapangyarihan kapapahan sa mundo?

"Pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng apatnapu't dalawang buwan" (Apocalipsis 13:5)

Sagot: Hinulaan ng Biblia na ang kapapahan ay mawawalan ng impluwensya at kapangyarihan sa mundo sa pagtatapos ng 42 buwan. Ang hula na ito ay natupad noong 1798, nang mabihag ng Heneral ni Napoleon na si Berthier ang papa at tinanggap kaapahan ang nakamamatay nitong sugat.

(Para sa buong detalye, tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 15.)

sg21-q3-US-animal.jpg

3. Aling bansa ang hinulaang babangon sa oras na matanggap ng kapapahan ang nakamamatay na sugat nito?

"At nakita ko ang isa pang hayop na umaahon sa lupa; at ito ay may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero at siya'y nagsasalita na parang dragon" (Apocalipsis 13:11).

Sagot: Ang pagkabihag ng papa na binanggit sa talata 10 ay naganap noong 1798, at ang bagong kapangyarihan (talatang 11) ay nakita na umuusbong sa oras na iyon. Ang Amerika ay nagdeklara ng kalayaan nito noong 1776, sinang ayunan ang Saligang Batas noong 1787, pinagtibay ang Bill of Rights noong 1791, at malinaw na kinilala bilang isang kapangyarihang pandaigdigan noong 1798. Malinaw na naaangkop sa Amerika ang takdang panahon. Walang ibang kapangyarihan na posibleng kwalipikado.

4. Ano ang kahalagahan ng hayop na "umaahon sa lupa"?

sg21-q4-US-map.jpg
sg21-q5-Flag.jpg

Sagot: Ang bansang ito ay umahon "sa lupa" sa halip na sa sa tubig tulad ng ibang mga bansa na binanggit sa Daniel at Apocalipsis. Alam natin mula sa Apocalipsis na ang tubig ay sumasagisag sa mga lugar ng mundo na mayroong isang malaking populasyon. "Ang tubig na iyong nakita, na kinauupuan ng mahalay na babae ay mga bayan, napakaraming tao, mga bansa, at mga wika." Apocalipsis 17:15. Samakatuwid, ang lupa ay kumakatawan sa kabaligtaran.

Nangangahulugan ito na ang bagong bansang ito ay babangon sa isang lugar ng mundo na halos walang populasyon bago ang huling bahagi ng 1700s. Hindi ito maaaring umahon sa gitna ng masikip at nagpupumilit na mga bansa ng Lumang Daigdig. Kailangang lumitaw ito sa isang kontinente na walang populasyon.

sg21-q5-old-picture.jpg

5. Ano ang sinisimbolo ng dalawang sungay na tulad ng isang kordero at kawalan ng mga korona?

Sagot: Ang mga sungay ay kumakatawan sa mga hari at kaharian o pamahalaan (Daniel 7:24; 8:21). Sa kasong ito, kinakatawan nila ang dalawang prinsipyo ng pamamahala ng Amerika: kalayaang sibil at relihiyon. Ang dalawang prinsipyong ito ay binansagan din bilang "republikano" (isang pamahalaan na walang hari) at "Protestantismo" (isang simbahan na walang papa). Ang ibang mga bansa mula pa noong sinaunang panahon ay binubuwisan ng mga tao upang suportahan ang relihiyon ng estado. Pinahihirapan din ng karamihan ang mga kalaban sa relihiyon. Ngunit ang Amerika ay nagtatag ng isang bagay na ganap na bago: kalayaang sumamba nang walang panghihimasok ng gobyerno.

sg21-q5-bison.jpg

Ang kawalan ng hari ay nangangahulugan ng isang republikanong anyo ng pamahalaan, sa halip na isang monarkiya. Ang mga sungay na tulad ng kordero ay nagpapahiwatig ng isang inosente, bata, hindi mapang-api, mapagmahal sa kapayapaan, at espiritwal na bansa. (Si Jesus ay tinukoy bilang isang kordero ng 28 beses sa Apocalipsis.)

 

Tandaan: Gustuhin man naming tumigil sa paglalarawan ni Jesus ng Amerika-ngunit hindi namin magawa, sapagkat hindi Siya tumigil. Ang mga susunod na mensahe ay maaaring nakakagulat. Ang Amerika ay isang dakilang bansa, na may kalayaan sa budhi, pamamahayag, pagsasalita, at pagnenegosyo; mga pagkakataon ; diwa ng pagiging patas; simpatiya para sa naaapi; at ang orientasyong Kristiyano. Hindi ito perpekto, ngunit kahit pa, maraming mga tao mula sa buong mundo ang naghahangad na maging mamamayan nito taun-taon. Nakalulungkot, ang mayamang pinagpalang bansa na ito ay magbabago nang husto.

sg21-q6-handcuffs-hammer.jpg

6. Ano ang ibig sabihin ng Apocalipsis 13:11 nang sabihin na ang Amerika ay magsasalita "tulad ng isang dragon"?

Sagot: Tulad ng natutunan mo sa Gabay sa Pag aaral 20, ang dragon ay si satanas, na gumagawa sa pamamagitan ng iba't ibang mga kapangyarihang makamundo upang maitaguyod ang kanyang sariling kaharian at upang wasakin ang iglesia ng Dios sa pamamagitan ng pag-uusig at pagwasak sa bayan ng Dios. Ang layunin ni Satanas ay ang agawin ang trono ng Dios at pilitin ang mga tao na sumamba at sumunod sa kanya. (Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 2 para sa mga detalye.) Kaya, ang pagsasalita tulad ng isang dragon ay nangangahulugang ang Amerika (sa ilalim ng impluwensya ni Satanas) ay pipilitin ang mga tao na sumamba salungat sa budhi, kung hindi ay parurusahan.

7. Ano ang partikular na gagawin ng Amerika na magiging dahilan nito upang magsalita na parang isang dragon?

Sagot: Pansinin ang apat na mahalagang puntong ito:

 

A. "Ginagamit ang buong kapangyarihan ng unang hayop" (Apocalipsis 13:12) Ang Amerika ay magiging isang kapangyarihan ng pag-uusig na pipilitin ang mga tao na labag sa kanilang budhi, tulad ng ginawa ng kapapahan ng Roma - na nakalarawan sa unang bahagi ng Apocalipsis 13

sg21-q7-police-man.jpg

B. "Pinasasamba niya ang lupa at ang mga naninirahan dito sa unang hayop na ang sugat na ikamamatay ay gumaling na" (Apocalipsis 13:12). Mangunguna ang Amerika sa mga bansa sa buong mundo sa sapilitang pagtatapat sa anticristong papa. Ang usapin ay palaging pagsamba. Sino ang sasambahin at susundin mo? Si Cristo ba, ang iyong Tagalikha at Manunubos, o anticristo? Ang bawat kaluluwa sa mundo ay sa wakas ay sasamba sa isa lamang sa dalawa. Ang pamamaraan ni Satanas ay lilitaw na magiging lubhang espirituwal, at hindi kapani-paniwalang mga himala ang makikita (Apocalipsis 13:13, 14) - na mandaraya sa bilyun-bilyon (Apocalipsis 13:3). Ang mga tumatanggi na sumali sa kilusang ito ay ituturing na palaaway, matigas ang ulo, radikal, at hindi makabayan. Tinawag ni Jesus na ang Protestanteng Amerika ng panahon ng pagtatapos ay isang "bulaang propeta" (Apocalipsis 19:20; 20:10), sapagkat lilitaw itong espiritwal at mapagkakatiwalaan ngunit sa halip ay magiging sataniko sa pag-uugali nito. Ang lahat ng ito ay maaaring mukhang imposible, ngunit ang mga salita ni Jesus ay laging maaasahan at totoo (Tito 1: 2). Inihula Niya ang pagtaas at pagbagsak ng apat na mga emperyo ng mundo at ang anticristo (Daniel 2 at 7) sa panahon kung kailan ang mga nasabing hula ay parang kakatwa at hindi kapani-paniwala. Ngunit ang lahat ay naganap nang tumpak tulad ng hinulaan. Ang babala Niya sa atin ngayon tungkol sa propesiya ay, "At ngayon ay sinabi Ko sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari, kayo ay maniwala" (Juan 14:29).

 

C. "Sinasabi sa mga naninirahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na sinugatan ng tabak ngunit nabuhay" (Apocalipsis 13:14). Ang Amerika ay gagawa ng isang imahe sa hayop sa pamamagitan ng pagsasabatas ng kasanayan sa relihiyon. Magpapasa ito ng mga batas na nangangailangan ng pagsamba, at pipilitin ang mga tao na sundin sila o harapin ang kamatayan. Ang aksyon na ito ay isang kopya — o “imahe” —sa pamahalaang estado ng simbahan na pinamumunuan ng kapapahan sa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan sa panahon ng Middle Ages, kung saan milyon-milyon ang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Isasama ng Amerika ang pamahalaang sibil at ang tumalikod na Protestantismo sa isang "kasal" na susuporta sa kapapahan. Maiimpluwensyahan nito ang lahat ng mga bansa sa mundo na sundin ang kanyang halimbawa. Sa gayon, ang kapapahan ay makakakuha ng suporta sa buong mundo.

 

D. "Maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop" (Apocalipsis 13:15). Ang Amerika, bilang pinuno ng kilusang pang-internasyonal na ito, ay susunod na impluwensyahan ang mga bansa sa mundo na magpataw ng parusang kamatayan sa lahat ng mga tumatangging sumamba sa hayop o sa kanyang imahe. Ang isa pang pangalan para sa koalisyon sa buong mundo na ito ay ang "Dakilang Babilonia." (Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 22 para sa karagdagang impormasyon.) Ang pakikipag-alyansa sa buong mundo na ito, sa pangalan ni Cristo, ay ang magpapalit ng kapangyarihan ng pulisya para sa banayad na paghimok ng Banal na Espiritu - at pipilitin nito ang pagsamba.

sg21-q8-The-Phone-English.jpg

8. Sa anong mga tukoy na paksa na ang dahas ay gagamitin at ang parusang kamatayan ay maisasabatas?

"At ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang sinumang makabili o makapagbili, maliban ang may tanda, samakatuwid, ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito" (Apocalipsis 13:15–17).

Sagot: Ang pangwakas na punto ng labanan ay ang pagsamba at pagsunod sa hayop at pagtanggap ng kanyang marka - paggalang sa Linggo bilang isang maling banal na araw laban sa pagsamba at pagsunod kay Cristo at pagtanggap ng Kanyang marka sa pamamagitan ng paggalang sa banal na ikapitong araw na Sabbath. (Para sa mga detalye, tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 20.) Kapag naging malinaw ang mga usapin at pinipilit ang mga tao na labagin ang Araw ng Sabbath o kung hindi ay mapapatay, ang mga pipili noon ng Linggo ay, sa diwa, ay sasamba sa hayop. Mas pipiliin nilang sundin ang salita ng isang nilalang, isang tao, sa halip na ang salita ng kanilang Maylalang, si JesuCristo. Narito ang sariling pahayag ng papa: "Ang simbahan ay binago ang Sabado sa Linggo at ang buong mundo ay yumuko at sumamba sa araw na iyon sa tahimik na pagsunod sa mga utos ng Simbahang Katoliko" (Hartford Weekly Call, Pebrero 22, 1884).

9. Maaari ba talagang makontrol ng isang pamahalaan ang pagbili at pagbebenta?

Sagot: Sa panahon ng World War II, ang pagbili ay nakokontrol sa pamamagitan ng pangangailangan ng mga stamp ng rasyon para sa mga bagay tulad ng asukal, gulong, at gasolina. Kung wala ang mga selyo na ito, walang halaga ang pera. Sa panahon ng teknolohiya na ito, ang katulad na sistema ay madaling ipatupad. Halimbawa, maliban kung sumang-ayon kang makipagtulungan sa koalisyon sa buong mundo, ang iyong Social Security Number ay maaaring mailagay sa isang database, na ipinapakita na ikaw ay hindi na kwalipikado upang bumili. Walang eksaktong nakakaalam kung paano mangyayari ang lahat ng ito, ngunit maaari kang makatiyak na ito ay mangyayari - sapagkat sa Apocalipsis 13:16, 17, sinabi ng Dios na mangyayari ito.

 

Dalawang Umuusbong na Kapangyarihan

Ang Apocalipsis 13 ay malinaw. Dalawang kapangyarihan ang lalabas sa panahon ng pagtatapos: ang Amerika at ang kapapahan. Susuportahan ng Amerika ang kapapahan sa pamamagitan paghimok upang pilitin ang mga tao sa mundo na sumamba sa kapangyarihan ng hayop (kapapahan) at tumanggap ng kanyang marka o kung hindi man harapin ang kamatayan.

Susuriin ng susunod na dalawang katanungan ang lakas ng dalawang kapangyarihan na ito.

sg21-q10-logo.jpg

10. Gaano kalakas at kaimpluwensya ang kapapahan ngayon?

Sagot: Masasabing ito ang pinakamalakas na kapangyarihang relihiyoso-politikal sa buong mundo. Halos bawat nangungunang bansa ay may isang opisyal na embahador o kinatawan ng estado sa Vatican. Pansinin ang mga sumusunod na katotohanan:

sg21-q10-pope-2.jpg

A. Ang pagbisita ni Pope Francis sa Amerika noong 2015 ay nagdadala ng parehong pakahulugang pastoral at politikal. Sinabi ni Cardinal Timothy Dolan, "Habang patuloy niyang pinaliliit ang reputasyon at ang kapangyarihan ng kapapahan, mas maraming tao ang nagbigay pansin sa kanya." —CBS This Morning, September 22, 2015

 

B. Ang layunin ng papa ay ang pag isahin ang mundo ng Kristiyano. Noong Enero 2014, namuno si Francis sa isang seremonya ng pagsamba sa ecumenical sa Basilica ng St. Paul kasama ang Orthodox, Anglican, Lutheran, Methodist, at iba pang mga kinatawan ng Kristiyano at binigyang diin ang pangangailangan para sa Kristiyanong pagkakaisa. Sinabi ni Francis, "Hindi katanggap-tanggap na ituring ang 'mga paghihiwalay sa Simbahan bilang isang natural, hindi maiiwasan,' sapagkat 'ang mga paghihiwalay ang sumusugat sa katawan ni Cristo [at] pinipinsala ang patotoo na tinawag kaming ibigay sa kanya sa harap ng mundo.'” --Catholic Herald , Enero 27, 2014

 

C. Ang pagtugon sa buong mundo ay nakakamangha na ang mga pinuno ay bumaling sa kanya para sa kapayapaan. Nanguna si Francis ng isang prayer summit sa Vatican kasama ang mga pinuno ng Israel at Palestinian. Pagkatapos, ang papa, na bilang isang Latin American ay nagkaroon ng maraming kredibilidad sa Havana, ay tumulong sa pagbukas ng daan sa pagpapanumbalik ng relasyon ng Amerika-Cuba. —Sylvia Poggioli, National Public Radio, April 14, 2016

 

D. Ang pagbisita ni Francis sa Amerika noong 2015 ay nagtamo ng walang katulad na tugon mula sa mga opisyal ng Amerika: Personal na binati ni Pangulong Obama si Pope Francis nang makarating siya sa isang airbase ng US, isang desisyon na sinabi ng White House na isang simbolo ng mataas na antas ng paggalang ng mga Amerikano para sa Obispo. Kasama rin sa pagbisita ni Francis ang unang mensahe ng sinumang papa sa isang magkasanib na sesyon ng Kongreso sa kasaysayan ng Amerika. —Irish Daily Mail, Setyembre 23, 2015

sg21-q11-the-united-states.jpg

11. Gaano kalakas at kaimpluwensya ang Amerika ngayon?

Sagot: Ang Amerika ay itinuturing na pinakamalakas na puwersang militar sa mundo at sentro ng impluwensya sa buong mundo. Tandaan ang sumusunod:

 

A. "Sa mga pangunahing kategorya ng kapangyarihan, ang U.S. ay mananatiling nangingibabaw para sa nakikinitang hinaharap." —Ian Bremmer, Time magazine, Mayo 28, 2015

 

B. "At sa huli ano ang pagkakaiba sa pagitan ng giyera at kapayapaan ... ay hindi mabuting hangarin, o malalakas na salita, o isang mahusay na koalisyon. Ito ang kakayahan, kredibilidad, at pandaigdigang pag abot ng malakas na kapanyarihan ng Amerika. ” —Senador John McCain, Nobyembre 15, 2014

 

C. "Ang Amerika ay at nananatiling isang kailangang-kailangan na bansa. Totoo iyan sa nagdaang siglo at magiging totoo ito sa darating na siglo. " —Presidente Barack Obama, Mayo 28, 2014

 

D. Ang dayuhang ministro noon ni Francis, si Hubert Vérdine, ay nagsabi sa madla ng Paris na tinukoy niya

"Ang Amerika bilang isang 'hyperpower' ... isang bansa na nangingibabaw o mangingibabaw sa

lahat ng kategorya." —The New York Times, Pebrero 5, 1999

 

Bagaman tiyak na humaharap sa mga hamon ng kapangyarihan nito mula sa mga bansa tulad ng China at Russia, ang labis na kakayahan ng Amerika na tumayo sa mga mananakop at mabilis na lumawak kung kinakailangan ay patuloy na mangibabaw sa mundo. Ang susunod na pangulo ng Amerika ay maaaring hindi mag-atubiling gamitin ang impluwensya ng bansa upang ipatupad ang bagong pamantayan sa buong mundo, lalo na kung itaguyod sa pagkilala ng kapayapaan at katatagan ng mundo pagkatapos ng isang mahirap na pandaigdigang kaganapan.

12. Ano ang iba pang mga kadahilanan na maaaring makatulong na maitaguyod ang isang pandaigdigang batas upang patayin ang mga tumatangging lumabag sa budhi?

Sagot: Hindi natin maaaring pangalanan ang mga ito nang may katiyakan, ngunit ang ilang mga nakaharap na posibilidad ay kasama ang:

 

A. Ang aktibidad ng mga terorista

B. Kaguluhan at tumataas na krimen at kasamaan

C. Mga pakikilaban sa droga

D. Isang malaking pagbagsak ng ekonomiya

E. Mga Epidemya

F. Mga banta ng nuklear mula sa mga bansang radikal

G. Korapsyon sa politika

H. Malubhang pagkalaglag ng hustisya ng mga hukuman

I. Mga usaping panlipunan at pampulitika

J. Pagtaas ng buwis

K. Pornograpiya at iba pang imoralidad

L. Mga pandaigdigang sakuna

M. Mga grupong may radikal na "espesyal na interes"

sg21-q12-terrist.jpg

Ang pagbagsak laban sa terorismo, kawalan ng batas, imoralidad, pagpapahintulot, kawalan ng hustisya, kahirapan, hindi mabisang mga pinunong politikal, at maraming mga kaparehong kapahamakan ay madaling mapukaw ang kahilingan para sa malalakas, tiyak na mga batas na mahigpit na ipatutupad.

13. Sa paglala ng kalagayan ng mundo, ano ang gagawin ni Satanas upang linlangin ang marami?

"Ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati na ang pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. At nadadaya nito ang mga naninirahan sa lupa dahil sa mga tanda na pinahintulutang gawin nito sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga naninirahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na sinugatan ng tabak ngunit nabuhay" (Apocalipsis 13:13,14).

sg21-q13-false-revival-2.jpg

Sagot: Ang Amerika ay makakaranas ng isang huwad na muling pagbabangon at igigiit na isabatas ang batas panrelihiyon upang mapilit ang bawat tao na makisangkot (kinakatawan ng "isang imahe sa hayop" sa Apocalipsis 13:14). Mapipilitan ang mga tao na balewalain ang banal na ikapitong araw ng Sabbath ng Dios at sa halip ay sumamba sa "banal" na araw ng hayop -ang Linggo. Ang ilan ay susunod lamang sa mga kadahilanang panlipunan o pang-ekonomiya. Ang  kalagayan ng mundo ay magiging lubhang mahirap na ang pandaigdigang kilusan na "bumalik sa Dios", kasama ang lahat ng sa pagsamba at panalangin sa Linggo, ay ipapakita bilang tanging solusyon. Lilinlang ni Satanas ang mundo sa paniniwalang dapat nilang ikompromiso ang katotohanan sa Biblia at panatilihing banal ang Linggo. Ngunit sa katotohanan, ang pagsunod at pagsamba sa hayop ay magpapahiwatig ng pagtanggi ng karamihan na pumasok sa kaharian ng Dios. Hindi nakakagulat na si Jesus ay gumawa ng gayong usapin sa Apocalipsis tungkol sa pagsamba sa hayop at pagtanggap ng kanyang marka!

sg21-q14-earth-with-fire.jpg

14. Habang ang interes sa huwad na pagbabago ay tumataas, anong mangyayari sa tunay at pandaigdigang pagbabago na isinasagawa ng bayan ng Dios sa katapusan ng panahon?

Sagot: Sinasabi ng Biblia na ang buong mundo ay "naliwanagan" ng kaluwalhatian (Apocalipsis 18:1). Ang bawat tao sa mundo ay maaabot (Marcos 16:15) ng tatlong puntong mensahe ng Dios sa Apocalipsis 14: 6-14 sa mga huling araw. Ang iglesia ng Dios sa mga huling araw ay lalago na may kamangha-manghang bilis na milyun-milyon ang sumasali sa bayan ng Dios at tatanggapin ang Kanyang alok ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya kay Jesus, na nagbago sa kanila na maging Kanyang masunuring mga lingkod. Maraming tao at pinuno mula sa lahat ng mga bansa sa mundo ang tatanggi na sambahin ang hayop o yakapin ang kanyang maling mga turo. Sa halip, sasambahin nila at susundin si Jesus. Tatanggapin nila ang Kanyang banal na tanda ng Sabado, o marka, sa kanilang noo (Apocalipsis 7:2, 3), kung kaya't tinatatakan sila hanggang sa kawalang-hanggan. (Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 20 para sa karagdagang impormasyon sa selyo ng Diyos.)

 

Ang Mabilis na Paglago ang Magpapagalit sa Huwad na Kilusan

Ang mabilis na paglago na ito sa gitna ng bayan ng Dios ang magpapagalit sa huwad na kilusan. Ang mga pinuno nito ay lubos na makukumbinse na ang mga tumanggi na makipagtulungan sa pandaigdigang huwad na pagbabangon ang siyang sanhi ng lahat ng mga pagdurusa sa mundo (Daniel 11:44). Aalisin nila ng karapatan ang mga ito sa pagbili at pagbebenta (Apocalipsis 13:16, 17), ngunit ipinangako ng Biblia na ang pagkain, tubig, at proteksyon para sa bayan ng Dios ay tiyak (Isaias 33:16; Awit 34: 7).

15. Sa desperasyon, magpapasya ang koalisyon na pinamunuan ng Amerika na magpataw ng parusang kamatayan sa mga kaaway nito (Apocalipsis 13:15). Ano ang sinasabi ng Apocalipsis 13:13, 14, na gagawin ng mga pinuno nito upang kumbinsihin ang mga tao na ang Dios ay sumasakanila?

sg21-q15-King-and-man.jpg

Sagot: Gumagawa sila ng mga himala-lubhang kapani paniwala na ang bawat isa maliban sa tapat na bayan ng Dios sa mga huling araw, ay mahihimok (Mateo 24:24). Ginagamit ang mga espiritu (nahulog na mga anghel) ni satanas (Apocalipsis 16:13, 14), gagayahin nila ang mga namatay na mahal sa buhay (Apocalipsis 18:23) at marahil kahit na ang pagkukunwari bilang mga propeta at apostol sa Biblia. Ang mga nagsisinungaling na (Juan 8:44) mga demonyong espiritu ay walang alinlangang

inaangkin na ang Dios ay nagsugo sa kanila upang himukin ang lahat na makipagtulungan.

 

Si Satanas ay Lilitaw bilang Cristo; Ang Kanyang mga Anghel ay Magkukunwari bilang mga Kristiyanong Ministro

Ang mga anghel ni satanas ay lilitaw din bilang mga maka-Dios na klerigo, at si satanas ay lilitaw bilang isang anghel ng ilawy(2 Corinto 11:13–15). Bilang kanyang pinakamataas na himala, si Satanas ay mag-aangkin na siya si Jesus (Mateo 24:23, 24). Habang ginagaya si Cristo, madali niyang maangkin na binago niya ang Sabado sa Linggo at hinihimok ang kanyang mga tagasunod na magpatuloy sa kanilang pandaigdigan pagbangon at panatilihin ang kanyang "banal" na araw - Linggo.

 

Bilyun-bilyon ang Nalinlang

Bilyun-bilyon ang naniniwalang si Satanas ay si Jesus, sila ay yuyuko sa kanyang paanan at sasali sa huwad na kilusan. "Ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa hayop" (Apocalipsis 13:3). Ang panlilinlang ay magiging lubhang epektibo. Ngunit ang bayan ng Dios ay hindi malilinlang, sapagkat sinusubukan nila ang lahat sa pamamagitan ng Biblia (Isaias 8:19, 20; 2 Timoteo 2:15). Sinasabi ng Biblia na ang kautusan ng Dios ay hindi mababago (Mateo 5:18). Sinasabi rin nito na kapag bumalik si Jesus ay makikita Siya ng bawat mata (Apocalipsis1:7) at hindi Siya tatapak sa lupa ngunit mananatili sa mga ulap at tatawagin ang Kanyang bayan na salubungin Siya sa himpapawid (1 Tesalonica 4:16, 17 ).

sg21-q16-women-reading-bible.jpg

16. Paano tayo magiging ligtas mula sa matinding panlilinlang sa pagtatapos ng panahon?

Sagot: A. Subukan ang bawat aral sa pamamagitan ng Biblia (2 Timoteo 2:15; Gawa 17:11; Isaias 8:20).

B. Sundin ang katotohanan yamang isinisiwalat ito ni Jesus. Nangako si Jesus na ang mga tunay na nais na sumunod sa Kanya ay hindi magtatapos sa pagkakamali (Juan 7:17).

 

C. Manatiling malapit kay Jesus araw-araw (Juan 15:5).

 

Paalala: Ito ang pang-anim sa siyam na Gabay sa Pag-aaral sa ating serye sa mga mensahe ng tatlong mga anghel. Ang susunod na Gabay sa Pag-aaral ay magbubunyag kung paano makaugnay ang mga simbahang Kristiyano at iba pang mga relihiyon sa buong mundo sa mga kaganapan sa huling araw.

17. Handa ka bang sumamba at sumunod kay Jesus kahit na nangangahulugan ito ng panunuya, pag-uusig, at sa huli ay ang parusang kamatayan?

 

Sagot:

sg21-q16-bible-to-city.jpg

Mga Palaisipang katanungan:

 

1. Tila hindi makatarungan na, sa huling krisis, ang mga taong hindi pa naririnig ang katotohanan ng Dios ay walang kaalamang pipili ng isang huwad at sa gayon ay mawala.

Walang makakaharap sa huling krisis nang hindi muna naririnig (Marcos 16:15) at nauunawaan (Juan 1: 9) ang mahalagang mensahe ng Dios na tatlong-puntong mensahe ngayon (Apocalipsis 14:6-12). Pipiliin ng mga tao na makatanggap lamang ng marka ng hayop dahil hindi nila nais maranasan ang kabayaran ng pagsunod kay Cristo.

 

2. Ano ang laban ng Armageddon na binanggit sa Apocalipsis 16:12–16? Kailan at saan ito paglalabanan?

Ang labanan ng Armagedon ay ang pangwakas na laban sa pagitan nina Cristo at satanas. Ito ay magaganap sa sanlibutan at magsisimula bago ang kawakasan ng panahon. Ang labanan ay mahahadlangan ng ikalawang pagparito ni Jesus. Magsisimula ulit ito pagkalipas ng 1,000 taon, kapag ang masasama ay nakapaligid sa banal na lungsod na may pag-asang makuha ito. Ang labanan ay magtatapos kapag ang apoy ay bababa mula sa langit sa mga masasama at wawasakin sila (Apocalipsis 20: 9). (Ang Gabay sa Pag-aaral 12 ay nagpapaliwanag nang detalyado ng 1,000 taon.)

 

Ano ang Kahulugan ng Salitang "Armagedon"?

Ang Armagedon ay isang pangalan para sa "labanan sa dakilang araw ng Dios na Makapangyarihan sa lahat" sa pagitan ni Cristo at ni Satanas kung saan ang lahat ng mga bansa sa mundo ay kasangkot (Apocalipsis 16:12–16, 19). Ang "mga hari mula sa silangan" ay ang Dios Ama at ang Diyos Anak. Ang "Silangan" sa Biblia ay sumasagisag sa kaharian ng langit ng Dios (Apocalipsis 7:2; Ezekiel 43:2; Mateo 24:27). Sa huling labanan na ito, halos ang buong mundo ay magkakaisa (Apocalipsis 16:14) upang lumaban laban kay Jesus, ang Kordero, at ang Kanyang bayan (Apocalipsis 17:14; 19:19). Ang kanilang hangarin ay mapuksa ang lahat na tumangging sumamba sa hayop (Apocalipsis 13:15–17).

 

Ang Maling Akala ay Susundan ng Pagtanggi

Ang mga taong tumatanggi na tanggapin ang mensahe ng Dios kahit na alam nilang totoo ito ay magiging labis na bulag upang maniwala sa isang kasinungalingan (2 Tesalonica 2:10-12). Magsisimula silang maniwala na itinataguyod nila ang kaharian ng Dios kapag sinisikap nilang sirain ang Kanyang bayan. Titignan nila ang mga banal na mga walang pag-asa na naloko at pinapahamak ang buong mundo sa pamamagitan ng kanilang pagtanggi na makipagtulungan sa huwad na muling pagbangon.

 

Ang Ikalawang Pagdating ni Jesus ang Magpapahinto sa Labanan

Ang laban ay pandaigdigan. Susubukan ng mga pamahalaan na sirain ang bayan ng Dios, ngunit ang Dios ay papagitna. Ang simbolikong ilog na Euphrates ay matutuyo (Apocalipsis 16:12). Ang tubig ay kumakatawan sa mga tao (Apocalipsis 17:15). Ang pagkatuyo ng ilog Euphrates ay nangangahulugang ang mga taong sumusuporta sa hayop (kaharian ni Satanas) ay biglang babawi ng kanilang suporta. Sa gayon ay mawawala ang suporta ng hayop. Ang koalisyon ng mga kaalyado nito (Apocalipsis 16:13, 14) ay mawawasak (Apocalipsis 16:19). Ang pangalawang pagparito ni Jesus ang magpapatigil sa laban na ito at ililigtas ang Kanyang bayan (Apocalipsis 6:14–17; 16: 18–21; 19:11–20).

 

Magpapatuloy ang Labanan Pagkatapos ng 1,000 Taon

Matapos ang 1,000 taon, si Satanas ay lalabas bilang pinuno ng mga puwersa laban sa Dios at sa Kanyang bayan. Ipagpapatuloy niya ang labanan at susubukang kunin ang banal na lungsod. Pagkatapos siya at ang kanyang mga tagasunod ay mawawasak ng apoy mula sa langit (tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 11 at 12). Gayunpaman, ang bawat tagasunod ni Jesus ay ligtas sa Kanyang walang hanggang kaharian.

 

3. Sinasabi ng Biblia, "Darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios" (Juan 16:2). Posible bang ito ay literal na matupad sa ating panahon?

Oo. Ang koalisyon ng mga pamahalaan ng mundo at relihiyon sa mga huling araw ay tuluyang mawawalan ng simpatya sa bayan ng Dios, yaong mga tumanggi na sumali sa huwad na muling pagbangon o sumamba sa Linggo. Madarama nila na ang mga himalang kasama ng kanilang muling pagbangon ay nagpapatunay ng bisa nito - mga himala tulad ng mga maysakit na pinagagaling o kilalang mga kinamumuhian ang Diyos, imoral na kilalang tao, at kilalang mga kriminal na nabago. Igigiit ng koalisyon na walang sinuman ang papayagan na sirain ang pandaigdagang huwad na muling pagbangon. Ang bawat isa ay hihimukin na isantabi ang pansariling damdamin at "panatikong mga aral" (halimbawa, ang Sabado) at sumali sa mundo sa muling pagbangon nito para sa kapayapaan at kapatiran. Ang mga hindi sumasang-ayon na makipagtulungan ay maituturing na hindi tapat, hindi makabayan, anarkista at, sa wakas, mapanganib na mga panatiko na hindi dapat payagan. Sa araw na iyon, ang mga pumapatay sa bayan ng Dios ay mararamdaman na ginagawa nila ang pabor sa Dios.

 

4. Habang pinag-aaralan natin ang mga hula ni Daniel at ng Apocalipsis, tila maliwanag na ang tunay na kaaway ay palaging ang diablo. Totoo ba ito?

Talaga! Si Satanas ang laging totoong kaaway. Gumagawa si satanas sa pamamagitan ng mga pinuno at bansa sa mundo upang pasakitan ang bayan ng Dios at sa gayon ay magdala ng pighati kay Jesus at sa Ama. Si Satanas ang may pananagutan sa lahat ng kasamaan. Siya ang sisihin natin at maging maingat kung paano tayo humuhusga sa mga tao o mga organisasyon na nagpapasakit sa bayan at iglesia ng Dios. Minsan sila ay ganap na walang kamalayan na sinasaktan nila ang sinuman. Ngunit hindi ito totoo kay Satanas. Palagi siyang may ganap na kamalayan. Sinasaktan Niya ang Dios at ang Kanyang bayan.

 

5. Paano makakaapekto ang pagkamatay ng papa o ang pagkahalal ng isang bagong pangulo sa hula sa Amerikas sa Apocalipsis 13:11–18?

Matutupad ang hula sinuman ang papa o pangulo. Ang isang bagong pangulo o papa ay maaaring pansamantalang magpapabilis o makapagpabagal ng katuparan, ngunit ang pangwakas na kalalabasan ay tiniyak ng hula ng Biblia.

 

6. Ang hayop bang may sungay ng tupa ng Apocalipsis 13:11-18 at ang huwad na propeta ng Apocalipsis 16:13 ay ang parehas na kapangyarihan?

Oo. Sa Apocalipsis 19:20, kung saan binanggit ng Dios ang pagkawasak ng anticristong hayop, Siya ay tumutukoy din sa pagkawasak ng huwad na propeta. Sa talatang ito, kinilala ng Dios ang huwad na propeta bilang kapangyarihan na "gumawa ng mga tanda" sa harapan ng hayop at "siyang ipinandaya sa mga tumanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito." Ito ay isang malinaw na tala sa mga gawain ng hayop na may sungay ng kordero, na inilarawan sa Apocalipsis 13:11-18. Sa Gabay sa Pag-aaral na ito nakilala natin ang hayop na may sungay ng tupa bilang Amerika. Kaya't ang hayop na may sungay ng kordero at ang huwad na propeta ay talagang magkatulad na kapangyarihan.

Watch sermon video of Pastor Dough Batchelor

Do you have bible questions?Join our online Bible study or contact us through

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page