top of page
2BookNature-1080x675.jpg

Start

your day

With god

ENGLISH

Fraternal Love Expressed, November 22

And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul: neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own; but they had all things common. Acts 4:32. YRP 335.1

The record declares, “Neither was there any among them that lacked,” and it tells how the need was filled. Those among the believers who had money and possessions cheerfully sacrificed them to meet the emergency. Selling their houses or their lands, they brought the money and laid it at the apostles’ feet, “and distribution was made unto every man according as he had need” (Acts 4:34, 35). YRP 335.2
This liberality on the part of the believers was the result of the outpouring of the Spirit. The converts to the gospel were “of one heart and of one soul.” One common interest controlled them—the success of the mission entrusted to them; and covetousness had no place in their lives. Their love for their brethren and the cause they had espoused was greater than their love of money and possessions. Their works testified that they accounted the souls of men of higher value than earthly wealth. YRP 335.3
Thus it will ever be when the Spirit of God takes possession of the life. Those whose hearts are filled with the love of Christ will follow the example of Him who for our sake became poor, that through His poverty we might be made rich. Money, time, influence—all the gifts they have received from God's hand, they will value only as a means of advancing the work of the gospel. Thus it was in the early church; and when in the church of today it is seen that by the power of the Spirit the members have taken their affections from the things of the world, and that they are willing to make sacrifices in order that their fellow men may hear the gospel, the truths proclaimed will have a powerful influence upon the hearers.—The Acts of the Apostles, 70, 71. YRP 335.4

TAGALOG

IPINAHAHAYAG ANG PANGKAPATIRANG 
                               PAG-IBIG

Ang buong bilang ng mga sumampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa; sinuma'y walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat.   
                         Mga Gawa 4:32. 

Nagpapahayag ang tala, "Walang sinumang naghihirap sa kanila," at sinasabi nito kung paano napunan ang pangangailangan. Yaong mga may pera at pag-aari sa mga mananampalataya ay masayang nagsakripisyo nito para punan ang kagipitan. Ipinagbenta ang kanilang mga bahay o ang kanilang lupain, dinala ang halaga at inilagay ang mga ito sa mga paanan ng mga apostol, "at ipinamahagi sa bawat isa, ayon sa kailangan ng sinuman" (Mga Gawa 4:34, 35). 
Ang pagkamatulunging ito sa bahagi ng mga mananampalataya ay resulta ng pagbubuhos ng Espiritu. Ang mga nabago sa ebanghelyo ay "may nagkakaisang puso at nagkakaisang kaluluwa." Magkakaparehong interes ang namamahala sa kanila--ang tagumpay ng misyong ipinagkatiwala sa kanila; walang lugar sa kanilang mga buhay ang pagiging makasarili. Ang pag-ibig nila sa kanilang mga kapatid at ang layuning kanilang niyakap ay higit pa sa kanilang pagmamahal sa salapi at pag-aari. Nagpapatunay ang kanilang mga gawa na kanilang ibinibilang ang mga kaluluwa ng mga tao na may mas malaking halaga kaysa makasanlibutang kayamanan. 
Magiging gayon palagi kapag ang Espiritu ng Diyos ang nag-aangkin ng buhay. Yaong ang mga puso ay napuno ng pag-ibig ni Cristo ay susunod sa halimbawa Niyang para sa ating kapakanan ay naging dukha, upang sa Kanyang kahirapan ay gawin tayong mayaman. Ang salapi, oras, at impluwensiya--lahat ng mga kaloob na kanilang tinanggap mula sa kamay ng Diyos, kanilang pahahalagahan lamang bilang isang paraan para umusad ang gawain ng ebanghelyo. Gayon ang unang iglesya; at kung ang iglesya ng kasalukuyan ay makita na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ang mga miyembro ay nakuha ang damdamin mula sa mga bagay ng sanlibutan, na sa gayon ay handa silang mag-sakripisyo para ang kanilang kapwa tao ay makarinig ng ebanghelyo, magkakaroon ng makapangyarihang impluwensiya sa mga nakikinig ang mga katotohanang ipinahahayag. --THE ACTS OF THE APOSTLES, pp. 70, 71.

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page