top of page

Ang Huling Paghuhukom

sg19-Cover-New.jpg

Leksyon 19

Ang hukom ay nasa loob na, ang hatol ay nabasa na—sarado na ang kaso! Ilang mga saloobin ang maaaring mas mahalaga. Ang araw ay mabilis na dumarating kung saan susuriin ang mga buhay ng lahat ng nabuhay sa harap ng Dios na may alam sa lahat (2 Corinto 5:10). Ngunit huwag mabahala sa kaalamang ito-lakasan ang iyong loob! Milyun-milyon na ang nakatanggap ng mensahe ng paghatol na isiniwalat sa Patnubay sa Pag-aaral bilang isang magandang balita! Sa apat na okasyon kung saan binabanggit ng aklat ng Apocalipsis ang dakilang paghuhukom, ito ay nagdudulot ng papuri at pasasalamat! Ngunit alam mo bang binabanggit ng Biblia ang paghatol nang higit sa isang libong beses? Halos lahat ng manunulat ng Biblia ay tumutukoy dito, kung

kaya't ang kahalagahan nito ay hindi maikakaila. Sa susunod na ilang minuto, makakakuha ka ng isang tunay na pagpapahayag patungkol sa nabalewalang paksa na ito. Tandaan: Mayroong tatlong yugto ng panghuling paghuhukom — bantayan ang mga ito habang pinag-aaralan mo ang araling ito!

Unang Yugto ng Huling Paghuhukom

1. Ibinigay ng anghel na si Gabriel kay Daniel ang propesiya ng paghuhukom sa langit noong 1844. Ang unang yugto ng paghatol ay tinawag na "pre-advent judgment" sapagkat nagaganap ito bago ang ikalawang pagparito ni Jesus. Anong pangkat ng mga tao ang isasaalang-alang sa unang yugto ng paghatol? Kailan ito magtatapos?

"Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Dios" (1 Pedro 4:17).

 

"Ang masama ay hayaang magpakasama pa at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Ako'y malapit nang dumating at dala Ko ang Aking gantimpala, upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa" (Apocalipsis 22:11, 12).

 

Sagot: Matatapos ito bago ang pangalawang pagdating ni Jesus. (Ang panimulang petsa ng 1844 ay nabanggit sa Gabay sa Pag aaral 18.) Buhay o patay, ang mga nag-angkin na sila ay Kristiyano ("ang tahanan ng Dios") ay isasaalang-alang sa pre advent judgment.

2. Sino ang namumuno sa paghatol? Sino ang tagapagtanggol? Ang hukom? Ang nag aakusa? Sino ang saksi?

"Ang Matanda sa mga Araw ay umupo. ...Ang Kanyang trono ay naglalagablab sa apoy. ...Ang hukuman ay humanda para sa paghuhukom, at ang mga aklat ay nabuksan" (Daniel 7:9, 10).

 

 "Tayo ay may Tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesu-Cristo na Syang matuwid" (1 Juan 2:1).

 

 "Ang Ama'y ...ipinagkaloob Niya sa Anak ang buong paghatol" (Juan 5:22).

sg19-q1-Woman-Hopeful-Pray.jpg

"Ang Diablo ...itinapon na ang tagapag-paratang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Dios, araw at gabi" (Apocalipsis 12: 9, 10).

 

"Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Amen, ng Saksing Tapat at Totoo, nang Pasimula ng paglalang ng Dios" (Apocalipsis 3:14).

 

(Tignan din ang Colosas 1:12–15.)

 

Sagot: Ang Dios Ama, ang Matanda sa mga Araw, ay nangunguna sa paghatol. Mahal na mahal ka Niya (Juan 16:27). Si satanas lamang ang nag-aakusa sa iyo. Sa makalangit na hukuman, si Jesus, na nagmamahal sa iyo — at ang iyong matalik na kaibigan — ay ang magiging iyong tagapagtanggol, hukom, at saksi. At ipinangako Niya na ang paghuhukom ay "ibinigay para sa mga banal" (Daniel 7:22)

3. Ano ang pinagmulan ng katibayan na ginamit sa pre advent judgment? Sa anong pamantayan hahatulan ang lahat? Kung alam na ng Dios ang lahat tungkol sa bawat tao, bakit may paghuhukom pa?

"Ang hukuman ay humanda para sa paghuhukom, at ang mga aklat ay nabuksan" (Daniel 7:10).

 

"Ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat" (Apocalipsis 20:12).

 

"Sila'y ...hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan" (Santiago 2:12).

"Kami ay naging panoorin ng sanlibutan, ng mga anghel, at ng mga tao" (1 Corinto 4:9).

Sagot: Ang katibayan para sa hukumang ito ay nagmula sa "mga aklat" kung saan ang lahat ng mga detalye ng buhay ng isang tao ay naitala. Para sa mga tapat, ang talaan ng panalangin, pagsisisi, at kapatawaran ng kasalanan ay nasulat para makita ng lahat. Patutunayan ng mga talaan na ang kapangyarihan ng Dios ay nagbibigay-daan sa mga Kristiyano na mabuhay ng bagong buhay. Ang Dios ay nalulugod sa Kanyang mga banal at nalulugod na ibahagi ang katibayan ng kanilang mga buhay. Ang paghuhukom ay magpapatibay na walang "kahatulan sa kanila na na kay Cristo Jesus. Sila ang mga lumalakad na hindi ayon sa makalamang kalikasan kundi ayon sa Espiritu" (Roma 8:1, SND).

sg19-q3-Book-Stack.jpg

Ang Sampung Utos ay pamantayan ng Dios sa paghuhukom (Santiago 2:10–12). Ang paglabag sa Kanyang utos ay kasalanan (1 Juan 3:4). Ang katuwiran ng utos ay matutupad ni Jesus sa lahat ng Kanyang bayan (Roma 8:3, 4). Ang sabihin na imposible ito ay ang pagdudahan ang salita ni Jesus at ang Kanyang kapangyarihan. Ang paghuhukom ay hindi upang magbigay kaalaman sa Dios. Siya ay may ganap nang kaalaman (2 Timoteo 2:19). Sa halip, ang mga tinubos ay pupunta sa langit mula sa isang mundo na nasira ng kasalanan. Kapwa ang mga anghel at ang mga naninirahan sa mga hindi nagkasalang mundo ay tiyak na makakaramdam ng pagkabalisa tungkol sa pagtanggap sa sinuman sa kaharian ng Dios na maaaring magsimulang muli ng kasalanan. Sa gayon, ang paghuhukom ay magbubukas sa kanila ng bawat detalye at sasagutin ang bawat tanong. Ang totoong hangarin ni Satanas ay palaging siraan ang Dios bilang hindi patas, walang awa, hindi maibigin, at sinungaling. Mas lalo nitong idinidiin ang kahalagahan para sa lahat ng mga nilalang sa sansinukob na makita mismo kung gaano kahaba ang pagtatiyaga ng Dios sa mga makasalanan. Ang pagbibigay-katwiran sa pagkatao ng Dios ay isa pang napakahalagang layunin ng paghuhukom (Apocalipsis 11:16–19; 15:2–4; 16:5, 7; 19:1, 2; Daniel 4:36, 37). Tandaan na ang papuri at kaluwalhatian ay ibinibigay sa Dios para sa paraan Niya ng pagharap sa paghuhukom.

sg19-q4-Book-Scenes.jpg

4. Anong bahagi ng buhay ng isang tao ang isinasaalang-alang sa pre advent judgment? Ano ang mapapatunayan? Paano ang pagpapasya sa mga gantimpala?

"Sapagkat dadalhin ng Dios ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama" (Eclesiastes 12:14).

 

"Hayaan ninyong magkasama silang [trigo at damo] tumubo hanggang sa anihan ...Susuguin ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel, at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala" (Mateo 13:30, 41).

 

"Ako'y malapit nang dumating at dala Ko ang Aking gantimpala, upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa" (Apocalipsis 22:12).

 

Sagot: Ang bawat detalye ng buhay ay susuriin, kabilang ang mga lihim na kaisipan at mga pagkilos na patago. Para sa kadahilanang ito, ang unang yugto ng paghuhukom na ito ay tinawag na "Mapanuring paghatol." Kukumpirmahin ng paghuhukom kung sino ang maliligtas ng mga nag-aangking Kristiyano. Walang alinlangan na kukumpirmahin din nito bilang makasalanan ang mga  pangalan na hindi hahatulan sa pre-advent judgment. Bagaman naligtas tayo ng biyaya, ang mga gantimpala ay ibibigay batay sa mga gawa o pag-uugali - na nagpapatunay sa pagiging totoo ng pananampalataya ng isang Kristiyano (Santiago 2:26).

Pangalawang Yugto ng Huling Paghuhukom

5. Anong pangkat ang kasangkot sa paghuhukom sa langit sa loob ng 1,000 taon ng Apocalipsis 20? Ano ang layunin ng ikalawang yugto ng paghuhukom na ito?

"Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay hahatol sa sanlibutan? ...Hindi ba ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel?" (1 Corinto 6:2, 3).

 

"Nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol" (Apocalipsis 20:4).

Sagot: Ang "mga banal" - ang mga taong naligtas sa lahat ng panahon na dadalhin ni Cristo sa langit sa Kanyang ikalawang pagparito - ay lalahok sa ikalawang yugto ng paghuhukom. Ipagpalagay na natuklasan ng isang pamilya na ang kanilang minamahal na anak na lalaki na pinaslang ay wala sa langit — ngunit ang pumatay ay naroroon. Walang alinlangan na kakailanganin nila ng kasagutan. Ang pangalawang yugto ng paghuhukom na ito ay sasagot sa lahat ng mga katanungang ito. Ang buhay ng bawat makasalanan (kasama na si satanas at ang kanyang mga anghel) ay

sg19-q5-Book-Judge-Angel-v1.jpg

susuriin ng mga naligtas, na sa huli ay sasang-ayon sa mga desisyon ni Jesus patungkol sa walang hanggang kapalaran para sa bawat isa. Magiging malinaw sa lahat na ang paghuhukom ay hindi arbitraryong bagay. Sa halip ay patutunayan lamang nito ang mga pagpiling nagawa nang mga tao na paglingkuran sinuman kay Jesus o ibang panginoon (Apocalipsis 22:11, 12). (Para sa isang pagsusuri ng 1,000 taon, tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 12.)

Pangatlong Yugto ng Huling Paghuhukom

6. Kailan at saan magaganap ang pangatlong yugto ng paghuhukom? Anong bagong pangkat ang naroroon sa yugtong ito ng paghatol?

"Sa araw na iyon ay tatayo ang Kanyang mga paa sa Bundok ng mga Olibo, na nasa tapat ng Jerusalem. ...Ang Panginoon kong Dios ay darating, kasama ang lahat ng mga banal. ...Ang buong lupain ay magiging kapatagan mula sa Geba hanggang sa Rimon sa timog ng Jerusalem" (Zacarias 14:4, 5, 10).

 

"At nakita ko [Juan] ang banal na lunsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Dios" (Apocalipsis 21:2).

 

"At kung matapos na ang isang libong taon, si Satanas ay ...lalabas upang dayain ang mga bansa ...upang tipunin sila para sa pakikipagdigma" (Apocalipsis 20:7, 8).

Sagot: Ang pangatlong yugto ng paghuhukom ay magaganap sa mundo sa pagtatapos ng 1,000 taon ng Apocalipsis 20-pagkatapos ng pagbabalik ni Jesus sa mundo kasama ang banal na lunsod. Lahat ng masasama na nabuhay, kasama na ang diablo at ang kanyang mga anghel, ay nandoon. Sa pagtatapos ng 1,000 taon, ang masasama na patay sa lahat ng panahon ay bubuhayin (Apocalipsis 20:5). Ilulunsad ni Satanas ang isang makapangyarihang propaganda upang linlangin sila. Kamangha mangha man ay  magtatagumpay siya sa pagkumbinsi sa mga bansa sa lupa na maaari nilang masakop ang banal na lunsod.

sg19-q6-Heaven-Fire.jpg
sg19-q7-Crowd-Wicked.jpg

7.  Ano ang susunod na mangyayari?

"Umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ang kampo ng mga banal, at ang lunsod na minamahal" (Apocalipsis 20:9).

 

Sagot: Palilibutan ng masasama ang lunsod at maghahanda sa pag-atake

8. Ano ang humadlang sa kanilang plano sa pakikipaglaban, at ano ang naging resulta?

"At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak, na nakatayo sa harapan ng trono, at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat" (Apocalipsis 20:12).

 

" Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Cristo" (2 Corinto 5:10).

 

"Kung paanong buháy Ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa Akin, at ang bawat dila ay magpupuri sa Dios. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay-sulit sa Dios ng kanyang sarili" (Roma 14:11, 12).

 

Sagot:  Biglang lilitaw ang Dios sa itaas ng lunsod (Apocalipsis 19:11–21). Ang sandali ng katotohanan ay dumating na. Ang bawat makasalanan mula pa nang magsimula ang mundo, kasama na si Satanas at ang kanyang mga anghel, ay haharap na sa Dios sa paghuhukom. Ang bawat mata ay nakatuon sa Hari ng mga hari (Apocalipsis 20:12).

 

Sinuri ang Bawat Buhay

Sa oras na ito, maaalala ng bawat makasalanan ang kanyang sariling kwento ng buhay: Ang palagiang, mainit, at nagmamakaawang panawagan ng Dios na magsisi; ang marahang munting tinig; ang kahanga-hangang paniniwala na madalas nararanasan; ang paulit-ulit na pagtanggi upang tumugon. Nandoon na ang lahat. Ang katiyakan nito ay hindi matututulan. Ang mga katotohanan nito ay hindi mapabubulaanan. Nais ng Dios na lubos na maunawaan ng masasama. Magbibigay siya ng anumang mga detalye na hihingin upang linawin ang lahat ng mga bagay. Ang Aklat at talaan ay nakahanda.

Walang Pagtatakpan

Ang Dios ay hindi kasangkot sa anumang pagtatakip sa langit. Wala Siyang sinirang ebidensya. Walang anumang kailangang itago. Ang lahat ay bukas, at ang bawat tao na nabuhay at lahat ng mabuti at masamang anghel ay manonood ng eksenang ito ng lahat ng mga eksena.

sg19-q8-WickedBow.jpg

Ang mga Makasalanan ay luluhod

Biglang may paggalaw. Isang makasalanan ay luluhod upang aminin ang kanyang pagkakasala at lantaran na ikumpisal na ang Dios ay lubos na makatarungan sa kanya. Ang kanyang sariling pagmamatigas ang pumigil sa kanya upang tumugon. At sa lahat ng panig ngayon, ang mga tao at masasamang anghel ay nakaluhod din (Filipos 2:10, 11). Pagkatapos sa isang malakihang, at halos sabay sabay na pagkilos, ang lahat ng natitirang mga tao at mga masasamang anghel, kasama na si Satanas, ay magpapatirapa sa harap ng Dios (Roma 14:11). Hayag nilang nilinaw ang pangalan ng Dios mula sa lahat ng maling paratang at nagbigay patotoo sa Kanyang mapagmahal, patas, maawain na pagtrato sa kanila.

 

Ang lahat ay nagtapat na ang Hatol Ay Makatarungan

Ang lahat ay nagtapat na ang parusang kamatayan na binigkas sa kanila ay patas — ang tanging ligtas na paraan upang wakasan ang kasalanan. Sa bawat makasalanan ay masasabing, "Sa iyong ikapapahamak" (Oseas 13:9 KJV). Ang Dios ngayon ay nakatayo sa harap ng sansinukob. Ang mga paratang at pag aangkin ni Satanas ay inilantad at pinabulaanan bilang masasamang kasinungalingan ng isang makasalanan.

9. Anong pangwakas na hakbang ang magtatanggal sa kasalanan mula sa sansinukob at magbibigay ng isang ligtas na tahanan at hinaharap para sa mga matuwid?

"Pinaligiran nila ang kampo ng mga banal ... bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y natupok. At ang diablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy" (Apocalipsis 20:9, 10).

 

"Ang masasama ...ay magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa" (Malakias 4:3).

sg19-q9-Heaven-Fire.jpg

"Ako'y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa" (Isaias 65:17).

 

 "Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katuwiran ay naninirahan" (2 Pedro 3:13).

 

 "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Sila'y magiging bayan Niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila" (Apocalipsis 21:3).

 

Sagot: Ang apoy mula sa langit ay bababa sa masasama. Ganap na lilipulin ng apoy ang kasalanan at iyong mga nagmamahal dito mula sa sansinukob magpakailanman. (Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 11 para sa buong detalye tungkol sa apoy ng impyerno.) Ito ay magiging panahon ng matinding kalungkutan at trauma para sa bayan ng Dios. Halos bawat tao ay magkakaroon ng isang minamahal o kaibigan na natutupok sa apoy. Ang mga anghel na tagapag-alaga ay malamang na iiyak sa pagkawala ng mga taong pinrotektahan at minamahal nila ng maraming taon. Walang duda na si Jesus ay tatangis para sa mga mahal Niya at ipinakiusap niya ng matagal na panahon. Sa kakila-kilabot na sandaling iyon, ang paghihirap ng Dios — ang ating mapagmahal na Ama — ay hindi mailalarawan.

Bagong Langit at Lupa

Pagkatapos ay papahirin ng Panginoon ang lahat ng luha mula sa Kanyang mga tinubos (Apocalipsis 21:4) at lilikha ng bagong langit at bagong lupa para sa Kanyang mga banal. At higit sa lahat, Siya ay maninirahan dito kasama ang Kanyang bayan sa buong kawalang-hanggan!

sg19-q9-Globe-Hands.jpg
sg19-q10-Goat-Sitting.jpg

10. Paano sinasagisag ng paglilingkod sa Araw ng Pagtubos ng santuwaryo ng Lumang Tipan ang paghuhukom at plano ng Dios na puksain ang kasalanan mula sa sansinukob at ibalik ang pagkakaisa?

Sagot: Sa Gabay sa Pag-aaral 2, nalaman natin na maling inakusahan at hinamon ni Satanas ang Dios, na dinadala ang lubhang hind kanais nais na kasalanan sa sansinukob. Ang Araw ng Pagtubos sa sinaunang Israel ay nagturo, sa pamamagitan ng mga simbolo, na aayusin ng Dios ang problema sa kasalanan at ibabalik ang pagkakaisa sa sansinukob sa pamamagitan ng pagtubos. (Ang pagtubos ay nangangahulugang "at-one-ment," o "upang dalhin ang lahat ng mga bagay sa ganap na pagkakaisa.") Sa santuwaryo sa lupa, ang mga makasagisag na hakbang ay:

 

A. Ang kambing ng Panginoon ay pinatay upang takpan ang mga kasalanan ng mga tao.

B. Iwinisik ng punong pari ang dugo sa harapan ng luklukan ng awa.

C. Ang paghuhukom ay naganap sa ganitong ayos:

(1) ang matuwid ay napagtibay, (2) ang hindi nagsisisi ay nahiwalay, at (3) ang talaan ng kasalanan ay tinanggal mula sa santuwaryo.

D. Ang talaan ng kasalanan ay inilagay sa buntunan ng sisi.

E. Ang buntunan ng sisi ay ipinadala sa ilang.

F. Ang kasalanan ay nalinis mula sa mga tao at sa santuwaryo.

G. Lahat ay nagsimula ng bagong taon ng may malinis na puso.

 

Ang mga makasagisag na hakbang na ito ay kumakatawan sa literal na mga kaganapan ng pagtubos na naitatag mula sa makalangit na santuwaryo-ang tanggapan ng Dios sa langit para sa sansinukob. Ang unang punto sa itaas ay ang simbolo ng kaganapan ng unang punto sa ibaba; ang pangalawang punto sa itaas ay ang simbolo ng pangalawang punto sa ibaba, atbp. Pansinin kung gaano kalinaw na sinagisag ng Diyos ang mga dakilang kaganapan sa pagtubos na ito:

 

A. Namatay si Jesus nang kamatayang handog bilang kapalit ng sangkatauhan (1 Corinto 15:3; 5: 7)

B. Si Jesus bilang ating Punong Saserdote, ay nagpapanumbalik ng mga tao sa imahe ng Dios (Hebreo 4:14-16; Roma 8:29).

C. Ang paghuhukom ay nagbibigay ng mga talaan upang pagtibayin ang buhay — mabuti at masama — at pagkatapos ay inaalis ang mga tala ng kasalanan mula sa makalangit na santuwaryo (Apocalipsis 20:12; Gawa 3:19–21).

D. Si Satanas ang magdadala pangwakas na pananagutan para pagsisimula ng kasalanan at nagiging dahilan upang magkasala ang mga tao (1 Juan 3:8; Apocalipsis 22:12).

E. Si Satanas ay itinapon sa “ilang” (1,000 taon ng Apocalipsis 20).

F. Si Satanas, ang kasalanan, at iyong mga kumapit sa kasalanan ay napuksa (Apocalipsis 20:10; 21:8; Awit 37:10, 20; Nahum 1:9).

G. Isang bagong lupa ang nilikha para sa bayan ng Dios. Ang lahat ng mabubuting bagay na nawala sa pamamagitan ng kasalanan ay naibalik sa mga banal ng Panginoon (2 Pedro 3:13; Gawa 3:20, 21).

 

Ang pagtubos ay hindi makukumpleto hanggang ang sansinukob at ang lahat dito ay naibalik sa kondisyon bago ang kasalanan - na may kasiguruhan na ang kasalanan ay hindi na muling babangon.

11. Ano ang mabuting balita tungkol sa paghuhukom na isiniwalat sa Gabay sa Pag-aaral na ito?

Sagot: Ibinuod ang magandang balita para sa iyo sa ibaba ...

 

A. Ang Dios at ang Kanyang paraan ng paglutas sa problema sa kasalanan ay mabibigyang-katwiran sa harap ng buong sansinukob. Ito ang pangunahing layunin ng paghuhukom (Apocalipsis 19:2).

B. Ang Paghuhukom ay ibinigay para sa bayan ng Dios (Daniel 7:21, 22).

sg19-q11-Father-Son.jpg

C. Ang matuwid ay ligtas mula sa kasalanan magpakailanman (Apocalipsis 22: 3–5).

D. Ang kasalanan ay lilipulin at hindi na muling babangon sa pangalawang pagkakataon (Nahum 1: 9).

E. Lahat ng nawala kina Adan at Eba dahil sa kasalanan ay ibabalik sa mga tinubos (Apocalipsis 21:3–5).

F. Ang masasama ay magiging abo — hindi pahihirapan ng walang hanggan (Malakias 4:1).

G. Sa paghuhukom, si Jesus ang hukom, tagapagtanggol, at saksi (Juan 5:22; 1 Juan 2:1; Apocalipsis 3:14).

H. Parehong ang Ama at Anak ay nagmamahal sa atin. Ang demonyo ang nag-aakusa sa atin (Juan 3:16; 17:23; 13:1; Apocalipsis 12:10).

I. Ang mga makalangit na aklat ay makakatulong sa matuwid sapagkat ipapakita nila ang pamumuno ng Dios sa kanilang pagkakaligtas (Daniel 12:1).

J. Walang kahatulan sa mga nasa kay Cristo. Ang paghuhukom ay magpapakita ng katotohanang iyon (Roma 8:1).

K. Walang isang kaluluwa (tao o anghel) ang magrereklamo na ang Dios ay hindi patas. Magiging lubos ang pagkakaisa na ang Dios ay mapagmahal, patas, mapagbigay, at mabait sa pakikitungo sa lahat (Filipos 2:10, 11).

sg19-q12-Man-MiddleAge.jpg

12. Nangangako ang Dios na mapapawalang sala ka sa paghuhukom sa langit kung anyayahan mo si Jesus na pumasok sa iyong buhay at payagan Siyang patuloy na manguna. Aanyayahan mo ba Siya na pumasok ngayon?

 

Sagot: _______________________

Mga Palaisipang Katanungan

 

1. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtanggap kay Jesus bilang Tagapagligtas at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon?

 

Ang pagkakaiba ay makabuluhan. Kapag tinanggap mo Siya bilang Tagapagligtas, ililigtas ka Niya mula sa pagkakasala at parusa ng kasalanan at bibigyan ka ng bagong kapanganakan. Binabago ka niya mula sa makasalanan patungo sa banal. Ang paggawang ito ay isang maluwalhating himala at mahalaga sa kaligtasan. Walang sinuman ang maaaring maligtas nang wala ito. Gayunpaman, si Jesus ay hindi pa tapos sa iyo sa puntong ito. Ikaw ay ipinanganak na muli, ngunit ang plano Niya ay lumago ka rin upang maging katulad Niya (Efeso 4:13). Kapag tinatanggap mo Siya araw-araw bilang tagapanguna - Panginoon - ng iyong buhay, Siya, sa pamamagitan ng Kanyang mga himala, ay pinapalago ka sa biyaya at pag-uugali ng Kristiyano hanggang sa ikaw ay maging sapat kay Cristo (2 Pedro 3:18).

 

Ang Suliranin — Ang Ating Sariling Pamamaraan

Ang problema ay nais nating patakbuhin ang ating sariling buhay at magkaroon ng ating sariling pamamaraan. Tinawag ito ng Bibliya na "kasamaan" - iyon ay, kasalanan (Isaias 53:6). Ang pagtanggap kay Jesus bilang ating Panginoon ay napakahalaga na binabanggit Siya ng Bagong Tipan bilang "Panginoon" ng 766 beses! Sa aklat lamang ng Mga Gawa, Siya ay tinukoy bilang "Panginoon" 110 beses at bilang "Tagapagligtas" dalawang beses lamang. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga na makilala Siya bilang Panginoon at Tagapamahala ng ating buhay.

 

Isang Binalewalang utos — Gawin Siyang Panginoon

Ipinagpatuloy ni Jesus ang pagbibigay diin sa Kanyang pagka-Panginoon dahil alam Niya na ang pagkilala sa Kanya bilang Panginoon ay isang utos na makakalimutan at mababalewala (2 Corinto 4:5). Maliban kung gagawin natin siyang Panginoon ng ating buhay, walang paraan upang tayo ay maging ganap na mga Kristiyano na nakadamit ng katuwiran ni Cristo. Sa halip, mananatili tayong "aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad" - at, mas masahol pa, na pakiramdam na "hindi ako nangangailangan ng anuman" (Apocalipsis 3:17).

 

2. Yamang ang talaan ng mga kasalanan ng bayan ng Dios ay inilipat sa buntunan ng sisi sa Araw ng Pagtubos, hindi ba't iyon rin ang gumagawa rito na maging tagapagdadala ng ating kasalanan? Hindi ba't si Jesus lamang ang nagdadala ng ating mga kasalanan?

 

Ang buntunan ng sisi, na kumakatawan kay Satanas, ay hindi nagdadala o nagbabayad para sa ating mga kasalanan. Ang kambing ng Panginoon, na inihandog noong Araw ng Pagtubos, ay kumakatawan kay Jesus, na ipinapalagay at binayaran ang ating mga kasalanan sa Kalbaryo. Si Jesus lamang ang "nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan" (Juan 1:29). Si satanas ay parurusahan (tulad ng lahat ng iba pang mga makasalanan - Apocalipsis 20:12-15) para sa kanyang sariling mga kasalanan, na kung saan ay isasama ang pananagutan para sa (1) pagkakaroon ng kasalanan, (2) kanyang sariling masasamang gawa, at (3) pag-iimpluwensya sa bawat tao sa lupa upang magkasala. Malinaw na papanagutin siya ng Dios sa kasamaan. Ito ang nais iparating ng simbolismo ng paglipat ng kasalanan sa kambing (si Satanas) sa Araw ng Pagtubos.

 

3. Malinaw ang Biblia na pinatatawad ng Dios ang lahat ng mga kasalanan na ipinagtapat (1 Juan 1: 9). Malinaw din na, kahit na pinatawad, ang talaan ng  kasalanan na ito ay nananatili sa mga aklat ng langit hanggang sa katapusan ng panahon (Gawa 3:19-21). Bakit hindi nabubura ang mga kasalanan kapag pinatawad?

 

Mayroong isang napakagandang dahilan. Ang makalangit na paghuhukom ay hindi kumpleto hanggang sa maganap ang paghatol ng masasama —ito ay kaagad na mangyayari bago ang kanilang pagkawasak sa pagtatapos ng mundo. Kung sisirain ng Dios ang mga talaan bago ang huling yugto ng paghatol, maaaring Siya ay maakusahan ng pagtatakip. Ang lahat ng mga tala ng pag-uugali ay mananatiling bukas para matignan hanggang sa makumpleto ang paghuhukom.

 

4. Sinasabi ng ilan na ang paghuhukom ay naganap sa krus. Sinasabi ng iba na nagaganap ito sa pagkamatay. Matitiyak ba natin na ang oras ng paghuhukom na ipinakita sa Gabay sa Pag-aaral na ito ay tama?

Oo. Kaya't makakatiyak tayo patungkol sa oras ng paghatol, malinaw na tinukoy ito ng Dios ng tatlong beses sa Daniel 7. Pansinin ang tiyak na tiyempo ng Dios; Wala siyang iniiwan na lugar para sa pagdududa. Ang pagkakasunud-sunod ay nakasaad (mga talata 8–14, 20–22, 24–27) sa isang kabanatang ito, tulad ng sumusunod:

 

A. Ang maliit na sungay na lubhang makapangyarihan — ay namuno noong ad 538–1798. (Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 15.)

 

B. Ang paghuhukom — ay nagsimula pagkalipas ng 1798 (noong 1844) at nagpapatuloy hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus.

 

C. Ang bagong kaharian ng Dios - itatatag sa pagtatapos ng paghuhukom.

 

Nilinaw ng Dios na ang paghuhukom ay hindi nagaganap sa kamatayan o sa krus, ngunit sa pagitan ng 1798 at ng ikalawang pagparito ni Jesus. Tandaan na bahagi ng mensahe ng unang anghel ay, "Dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom" (Apocalipsis 14:6, 7). Ang bayan ng Dios sa pagtatapos ng mundo ay dapat na ibalita sa mundo na bigyan ang Dios ng kaluwalhatian dahil ang pangwakas na paghuhukom ay nagsisimula na!

 

5. Anong mga mahahalagang aral ang matututunan natin mula sa ating pag-aaral sa paghuhukom?

 

Pansinin ang sumusunod na limang punto:

 

A. Maaaring para sa atin ang paggawa ng Dios ay napakatagal at nangangailangan ng mahabang panahon, ngunit ang kanyang paggawa ay laging nasa tamang panahon. Walang makasalanan ang magsasabi ng "Hindi ko naintindihan" o "Hindi ko alam."

 

B. Si Satanas at ang lahat ng uri kasamaan, sa huli ay haharapin ng Dios sa paghuhukom. Dahil ang pangwakas na paghuhukom ay gawain ng Dios at mayroon Siya ng lahat ng mga katotohanan, dapat nating ihinto ang paghusga sa iba at hayaang Siya ang gumawa nito. Ito ay isang seryosong bagay para sa atin na angkinin ang gawain ng Dios sa paghatol. Ito ay isang pag angkin sa Kanyang awtoridad.

 

C. Hinahayaan tayong lahat ng Dios na magpasya kung paano tayo makikipag ugnayan sa Kanya at kung sino ang ating paglilingkuran. Gayunpaman, dapat tayong maging handa para sa mga malubhang kahihinatnan kapag nagpasya tayo na salungat sa Kanyang Salita.

 

D. Mahal na mahal tayo ng Dios na ibinigay Niya sa atin ang mga aklat ng Daniel at Apocalipsis upang linawin ang mga paksa patungkol sa pagtatapos ng panahon. Ang tanging kaligtasan lamang natin ay ang pakikinig sa Kanya at sa pagsunod sa Kaniyang payo mula sa mga dakilang aklat ng hula.

 

E. Si Satanas ay determinadong sirain ang bawat isa sa atin. Ang kanyang mga pamamaraan sa pandaraya ay napakabisa at kapani-paniwala na lahat maliban sa kakaunti ang malilinlang. Tayo ay mawawasak ni Satanas kung wala ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ni Jesus na gumagawa sa ating mga buhay upang ingatan tayo mula sa mga bitag ng diablo.

Watch sermon video of Pastor Dough Batchelor

Do you have bible questions?Join our online Bible study or contact us through

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page