top of page

Ang "Ibang" Babae

sg22-Cover-new.jpg

Leksyon 22

Ang bawat pag-aasawa ay dapat umasa sa pagtitiwala. At sa ating pagsasama kay Cristo, dapat din tayong manatiling tapat sa Kanya at sa Kanyang Salita. Ang aklat ng Apocalipsis ay nagsasabi tungkol sa totoong ikakasal na babae kay Cristo, ngunit may isa pang "babae" na sumusubok na akitin ang mga mananampalataya palayo sa Salita ng Dios. Naglalaman ang Apocalipsis ng isang nakakagulat na mensahe tungkol sa Babilonia — ang iba pang babae. Ang Babilonia ay bumagsak, at ang mga tao ay dapat makatakas sa kanyang halina o kung hindi ay mapapahamak! Sa gayon nagsisimula ang ikalawang bahagi ng mga mensahe ng tatlong anghel. Malalaman mo rito ang nakamamanghang totoong pagkakakilanlan ng espiritwal na Babilonia at kung paano maiwasang mahipnotismo ng kanyang nakamamatay na kagandahan. Ano ang maaaring mas mahalaga?

1. Paano inilarawan ni Jesus ang Babilonya sa aklat ng Apocalipsis?

"Ipapakita ko sa iyo ang hatol sa tanyag na mahalay na babae na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig ...nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na punô ng mga pangalan ng kalapastanganan na may pitong ulo at sampung sungay. Ang babae ay nakadamit ng kulay-ube at ng matingkad na pula, nagagayakan ng ginto at ng mahahalagang bato at mga perlas, at hawak sa kanyang kamay ang isang kopang ginto na punô ng mga karumaldumal at mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, ang isang hiwaga: 'DAKILANG BABILONIA, INA NG MGA MAHALAY NA BABAE AT NG MGA KARUMALDUMAL SA LUPA' "(Apocalipsis 17:1, 3–5).

 

Sagot: Sa Apocalipsis 17:1–5, inilarawan ni Jesus ang Babilonia bilang isang patutot na nakasuot ng pula at lila. Nakasakay siya sa isang hayop na pula, na may pitong ulo at sampung sungay at nakaupo sa maraming tubig.

is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go-to font for titles, paragraphs & more.

sg22-q2-BrideOfChrist.jpg

2. Sino ang makasagisag na dalisay na babae ng Apocalipsis 12?

Sagot: Ang isang dalisay na babae, na nakadamit ng araw, ay inilalarawan sa Apocalipsis 12:1-6. Nalaman natin sa Gabay sa Pag-aaral 20 na ang dalisay na babaeng ito ay sumasagisag sa dalisay na iglesia ng Dios, na tapat sa kanyang asawa, si Jesus. Pag-aaralan natin ang Apocalipsis 12 nang mas mahusay sa Gabay sa Pag-aaral 23.

3. Ano ang kinakatawan ng isang mahalay na babae sa hula ng Biblia?

"Ipaalam mo sa Jerusalem ang kanyang mga kasuklamsuklam. ...ikaw ay nagtiwala sa iyong kagandahan, at naging bayarang babae" (Ezekiel  16:2, 15).

 

Sagot: Tulad ng isang dalisay na babae ay sumasagisag sa isang dalisay na iglesia na tapat kay Jesus, sa gayon ang isang babaeng hindi dalisay ay kumakatawan sa isang marumi, o bumagsak na iglesya na hindi tapat kay Jesus (Santiago 4:4).

sg22-q3-HarlotWoman-2.jpg

4. Makikilala ba natin ang patutot (iglesia) na tinawag na "Dakilang Babilonia, ina ng mga mahalay na babae" sa Apocalipsis 17?

Sagot: Oo. Alam ng nakararami na mayroon lamang isang simbahan na nagsasabing sila ay ina ng lahat ng iglesia-ang Simbahang Romano Katoliko. Ang isang kilalang pari na Katoliko, si John A. O'Brien, ay nagsabi, "Ang pagdiriwang na iyon [pag-iingat sa Linggo] ay nananatili bilang isang paalala ng Inang Simbahan kung sa mga humiwalay na mga sekta na hindi Katoliko."1

 

Ang mga puntong ginamit sa Apocalipsis 17 upang ilarawan ang inang Babilonya at ang hayop na sinasakyan niya ay malinaw na umaangkop sa kapapahan:

 

A. Inusig niya ang mga banal (talata 6). (Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 15 at 20.)

 

B. Nagsusuot siya ng lila at mapula (talata 4). Ang papa ay madalas na nagsusuot maharlikang kulay

ng lila sa mahahalagang tungkulin, at pula ang kulay ng mga damit ng mga kardinal na Katoliko.

 

C. Ang pitong ulo ng hayop (talata 3) kung saan nakaupo ang babae ay pitong bundok (talata 9). Alam na alam na ang Roma, ang punong tanggapan ng kapapahan, ay itinayo sa pitong burol, o bundok.

 

D. Ang hayop ay nagkasala ng kalapastanganan

(talata 3), isang puntong malinaw na umaangkop sa kapapahan. (Tingnan ang Mga Gabay sa Pag-aaral 15 at 20.)

 

E. Naghari siya "sa mga hari sa mundo" (talata 18). Sinabi ni Alexander Flick na noong ika-13 na siglo, ang papa ay "kahit papaano sa teorya ... ang pinuno ng buong mundo sa temporal at pang-espiritwal na gawain." 2 Ang puntong ito ay hindi umaangkop sa iba pang kaharian sa lupa o gobyerno. Ang kapapahan ay inilarawan sa Apocalipsis 17 na masyadong malinaw para pagdudahan.

 

Tandaan: Maraming mga pinuno ng Repormasyon (Huss, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Cranmer, Tyndale, Latimer, Ridley, at iba pa) ang nagturo na ang kapapahaan ay ang kapangyarihan na kasangkot dito. 3

 

1John A. O'Brien, The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401.
2The Rise of the Mediaeval Church (New York: Burt Franklin, 1959), 575.
3George Eldon Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids, MI: William B. Eerdman's Publishing Co., 1956), pp. 32-34.

5. Ano ang literal na kahulugan ng salitang "Babilonia," at ano ang pinagmulan nito?

"Magtayo tayo ng ...isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit, ...At sinabi ng Panginoon, ...Halikayo! Tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika, upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. ...Kaya't ang ipinangalan dito ay Babel [kalituhan], sapagkat doon ay ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa" (Genesis 11:4, 6, 7, 9).

 

Sagot: Ang mga salitang "Babel" at "Babilonia" ay nangangahulugang "pagkalito." Ang pangalang Babilonia ay nagmula sa Tore ng Babel, na itinayo pagkatapos ng Baha ng mga suwail na pagano na umaasang itatatag ito ng lubhang mataas na walang tubig baha ang makakasako dito (talata 4). Ngunit nilito ng Panginoon ang kanilang wika, at ang nagresultang pagkalito ay napakalakas kaya napilitan silang ihinto ang konstruksyon. Tinawag nila ang tore na "Babel" (Babilonia), o "pagkalito." Nang maglaon, sa mga araw ng Lumang Tipan, isang pandaigdigang kaharian ng pagano na nagngangalang Babylon ang lumitaw; ito ay isang

sg22-q5-TowerOfBabel.jpg

kalaban ng bayan ng Dios, ang Israel. Nakapaloob dito ang paghihimagsik, pagsuway, pag-uusig sa bayan ng Dios, pagmamataas, at idolatriya (Jeremias 39:6, 7; 50:29, 31–34; 51:24, 34, 47; Daniel 3 at 5). Sa Isaias 14, ginagamit ng Dios ang Babilonia bilang isang simbolo ni Satanas sapagkat ang Babilonia ay kaaway at sumisira sa gawain ng Dios at sa Kanyang bayan. Sa aklat ng Apocalipsis ng Bagong Tipan, ang salitang "Babilonia" ay ginagamit upang magpahiwatig ng isang relihiyosong kaharian na isang kaaway ng espirituwal na Israel ng Dios - ang Kanyang iglesia (Apocalipsis 14:8; 16:19).

sg22-q6-Harlot-Hand-Church2.jpg

6. Sino ang mga patutot na anak na babae ng inang Babilonya na inilarawan sa Apocalipsis 17: 5?

Sagot: Ang ilan sa mga iglesia na orihinal na nagprotesta sa maling aral ng inang Babilonia at iniwan siya sa panahon ng dakilang Repormasyon ng Protestante. Ngunit kalaunan ay sinimulan nilang gayahin ang mga prinsipyo at kilos ng ina at sa gayon ay bumagsak sila. Walang babaeng ipinanganak na patutot. Ni ang mga Protestanteng simbahan na simbolikong anak ay nagsimula sa pagbagsak. Ang anumang simbahan o samahan na nagtuturo at sumusunod sa maling mga doktrina at kasanayan ng Babilona ay maaaring maging isang bumagsak na simbahan o anak na babae. Kaya't ang Babilonia ay isang pangalan ng pamilya na tumatanggap sa parehong Inang Simbahan at ang kanyang mga anak na babae na bumagsak din.

7. Sa Apocalipsis 17, bakit nakalarawan na ang inang Babilonya ay nakasakay sa hayop? Ano ang kinakatawan ng hayop?

sg22-q7-Beast-Dragon.jpg

Sagot: Sa Apocalipsis 13:1-10, ipinakita ni Jesus ang kapapahan bilang isang kombinasyon ng simbahan at estado. (Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 20.) Sa Apocalipsis 17, inilalarawan ni Jesus ang simbahan (ang patutot) at estado (ang hayop) bilang magkaibang mga nilalang, kahit na magkaugnay. Ang babae ay nakasakay sa hayop, na nangangahulugang ang simbahan ang kumokontrol sa estado.

8. Anong iba pang mga kapangyarihan ang makikiisa sa kapapahan sa katuparan ng mga kaganapan sa pagtatapos ng panahon?

"At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at mula sa bibig ng hayop at mula sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritung karumaldumal, na gaya ng mga palaka. Sila'y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda; pumupunta sa mga hari ng buong daigdig, upang tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Dios na Makapangyarihan sa lahat" (Apocalipsis 16:13, 14).

Sagot: Ang dragon ng Apocalipsis 12:3, 4 at ang huwad na propeta ng Apocalipsis 13:11–14 at 19:20 ay nakikipag-alyansa sa hayop ng Apocalipsis 13:1-8, o ang kapapahan.

 

A. Ang dragon ng Apocalipsis 12 ay kumakatawan kay Satanas na gumagawa sa pamamagitan ng paganong Roma. (Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 20 para sa higit pang mga detalye.) Sa mga huling araw na ito sa masamang pakikipag ugnayan ay kasama ang mga di-Kristiyanong relihiyon tulad ng Islam, Buddhism, Shintoism, Hinduism, New Age, sekular na humanismo, atbp.

 

B. Ang huwad na propeta ay kumakatawan sa tumalikod na Protestantismo na nakasentro sa Amerika, na mangunguna sa pag-uudyok sa buong mundo nang pagsamba sa hayop (tingnan ang Gabay sa Pag aaral 21).

 

C. Ang hayop ay ang kapapahan (tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 20).

 

D. Ang tatlong kapangyarihang ito: ang mga di-Kristiyanong relihiyon at pamahalaan, ang tumalikod na Protestantismo, at Romano Katoliko ay magiging magkakampi sa Armageddon - ang pangwakas na labanan laban sa Dios, sa Kanyang kautusan, at ang Kanyang mga tapat na tagasunod. Ang koalisyon na ito ay tinawag na "dakilang Babilonia" ni Jesus sa Apocalipsis 18:2.

9. Paano mabisang magkakaisa ang mga samahang may magkakaibang pinagmulan?

"Ang mga ito ay may isang pag-iisip at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop" (Apocalipsis 17:13).

sg22-q9-Spirit-Soldier-Wife.jpg

Sagot: Sinasabi sa Apocalipsis 16:13, 14 na "espiritung karumaldumal, na gaya ng mga palaka," na mga "espiritu ng mga demonyo," ay titipunin sila sa pamamagitan ng mga himalang gagaawin nila. Ang espiritismo - ang paniniwala na ang mga patay ay buhay at maaaring makipag-ugnay sa mga nabubuhay - ang magiging turo na mag uugnay sa lahat. Si Satanas at ang kanyang mga anghel — na magpapanggap bilang mga espiritu ng namatay na mga mahal sa buhay, mga propeta noong una, mga anghel ng langit (2 Corinto 11:13, 14), at maging si Cristo mismo (Mateo 24:24) —ay kukumbinsihin ang mundo na ang kanilang hangarin ay may patnubay mula sa langit (tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 10). Hindi sinasadya, ang lahat ng tatlong mga nilalang ay naniniwala na ang mga patay ay buhay:

 

A. Ang Katolisismo ay nanalangin kay Maria at iba pang mga namatay na santo at naniniwala na ang mga banal na ito ay pinagpapala ang kanilang mga tagasunod ng mga himala.

B. Ang mga di-Kristiyanong relihiyon ay labis na nakabatay sa paniniwala at pagsamba sa mga espiritu ng patay. Binigyang diin ng New Age ang "channeling" - ang pakikipag-usap sa mga espiritu ng patay.

C. Ang Tumalikod na Protestantismo ay naniniwala na ang mga patay ay hindi patay ngunit, sa halip, buhay sa langit o impiyerno. Sa gayon sila ay madaling kapitan ng panlilinlang ng mga demonyo na magkukunwari bilang espiritu ng mga patay.

sg22-q10-Harlot-Goblet-Hand.jpg

10. Sa anong kasalanan aakusahan ng Dios ang Babilonia?

"Bumagsak ang dakilang Babilonia" (Apocalipsis 18:2).

     "Ito'y naging tirahan ng mga demonyo,  pugad ng bawat espiritung karumaldumal ...dinaya ng iyong pangkukulam ang lahat ng mga bansa" (Apocalipsis 18:2, 23).

"Ang mga naninirahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid" sa kanyang kamay ang isang kopang ginto na punô ng mga karumaldumal at mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid (Apocalipsis 17:2, 4; 18:3).

sg22-q10-Goblet-Spill.jpg

"Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya" (Apocalipsis 18:3).

Sagot: Ang pagkahulog ay nangangahulugang pagtalikod sa katotohanan sa Biblia at sa pagsamba sa totoong Dios (2 Pedro 3:17, 18). Sa gayon, sinakdal ng Dios ang Babilonia para sa (1) pakikipag-usap sa mga demonyo sa pamamagitan ng pag-anyaya sa mga masasamang espiritu sa gitna nito sa pamamagitan ng espiritismo at para sa (2) panlilinlang sa halos buong mundo sa pamamagitan ng mga nagsisinungaling at demonyong espiritu. Ang kasinungalingan ay isang uri ng karumal-dumal na gawain sa Biblia (Kawikaan 12:22). Ang alak ng Babilonia, na naglalaman ng mga maling aral, ay nilililo at pinatitigalgal ang mga umiinom nito at ginagawang lasing sa espiritu. Samantala, ang iglesia ay ang babaeng ikakasal kay Cristo (Apocalipsis 19: 7, 8) at minamahal Siya at tapat lamang sa Kanya — na sinabi ni Jesus na nangangahulugang pagsunod sa Kanyang mga utos (Juan 14:15). Samakatuwid, ang kapapahan ay nabigyan ng pansin dito dahil sa pagtalikod sa kanyang asawang si Jesus (Santiago 4:4) at para sa pagbuo ng mga ipinagbabawal na ugnayan sa mga pamahalaang sibil (unyon ng simbahan at estado) para sa kanyang suporta. Bilang karagdagan, ang Babilonia ay nagbebenta ng “mga kaluluwa ng mga tao” (Apocalipsis 18:11–13); sa gayon, tinuligsa ng Dios ang Babilonya dahil sa pagtrato sa mga tao bilang kalakal sa halip na bilang mahalagang mga anak ng Dios.

11. Ano ang ilan sa mga maling aral na nilalaman ng alak ng Babilonya na spirituwal na nilalasing at nililito ang mga tao?

Sagot: Nakakagulat, ang ilan sa mga pinakatanyag na doktrina ng Protestantismo ngayon ay hindi matatagpuan sa Biblia. Dinala sila sa mga simbahang Protestante ng Inang Simbahan ng Roma, na tumanggap sa kanila mula sa paganismo. Ilan sa mga maling aral na ito ay ang:

 

A. Ang kautusan ng Dios ay nabago o nabura.

Ang kautusan ng Dios ay hindi mababago o mapapawalang bisa (Lucas 16:17). Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 6 para sa makapangyarihang katibayan ng katotohanang ito.

 

B. Ang kaluluwa ay walang kamatayan.

Binabanggit ng Biblia ang "kaluluwa" at "espiritu" na halos 1,000 beses. Walang kahit isang beses na tinukoy bilang walang kamatayan. Ang mga tao ay mortal (Job 4:17), at walang tumatanggap ng imortalidad hanggang sa pangalawang pagdating ni Jesus (1 Corinto 15:51–54). (Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 10 para sa karagdagang impormasyon.)

 

C. Ang mga makasalanan ay masusunog magpakailanman sa impiyerno.

Itinuturo ng Biblia na ang mga makasalanan ay masusunog (mawalan ng pag-iral), kapwa kaluluwa at katawan, sa apoy (Mateo 10:28). Ang isang walang hanggang impiyerno ng pagpapahirap ay hindi itinuro sa Biblia. (Tingnan ang mga detalye sa Gabay sa Pag-aaral 11.)

 

D. Hindi kinakailangan ang bautismo sa pamamagitan ng paglulubog.

Ang bautismo sa pamamagitan ng paglulubog ay ang tanging bautismo na kinikilala ng Banal na Kasulatan. (Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 9 para sa karagdagang impormasyon.)

 

E. Ang araw ng Linggo ay banal na araw ng Dios.

Itinuturo ng Biblia, nang walang pag-aalinlangan, na ang banal na araw ng Diyos ay ang ikapitong-araw na Sabbath - Sabado. (Para sa mga detalye, tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 7.)

 

Tandaan: Ang mga maling aral na ito, kapag pinaniwalaan, ay may posibilidad na magdala ng "pagkalito" (na kung saan ang literal na ibig sabihin ng salitang "Babilonia") at ginagawang mas mahirap ang pag-unawa sa Banal na Kasulatan.

 

Isang Mahalagang Kaisipan

Napakahalagang isipin na ang ilan ay maaaring hindi namamalayan na umiinom ng alak ng Babilonia. Marahil ito ay bago sa iyo. Kung gayon, hilingin mo sa Dios na ikaw ay gabayan (Mateo 7: 7, 8). Pagkatapos ay saliksikin ang mga Banal na Kasulatan (Gawa 17:11). Mangako na susunod ka kung saanman patungo si Jesus, at hindi ka Niya hahayaan na mauwi sa pagkakamali (Juan 7:17).

 

Download the Roman Catholic Doctrinal Deviations PDF

12. Sino ang kasama ng Panginoon sa labanan ng Armageddon?

Sagot: Sa huling labanan na ito, ang mga anghel ng langit (Hebreo 1:13, 14; Mateo 13:41, 42) at ang bayan ng Dios — ang nalabi (Apocalipsis 12:17) —na makikipag-alyansa kay Jesus, na namumuno sa mga hukbo ng langit (Apocalipsis 19:11–16) laban kay Satanas at sa kanyang mga tagasuporta. Ang mga nalabi ng Dios ay binubuo ng mga tumanggi sa mga kasinungalingan ng Babilonia (tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 23). Kilala sila sa (1) kanilang pag-ibig kay Jesus (1 Juan 5: 2, 3), (2) kanilang katapatan at pananampalataya sa Kanya (Apocalipsis 14:12), at (3) kanilang pagsunod sa Kanyang Salita at mga utos ( Apocalipsis 12:17; Juan 8:31, 32).

sg22-q12-Angel-Sword.jpg

13. Ano ang magiging paraan ni Satanas sa huling tunggalian sa pagitan ng katotohanan ng Dios at mga kasinungalingan ni Satanas?

Sagot: Bagaman kinamumuhian ni Satanas ang Dios at ang Kanyang Anak, siya at ang kanyang mga demonyo ay magkukunwari bilang banal na mga anghel at bilang mga debotong Kristiyanong klerigo (2 Corinto 11: 13–15). Ang ipakikita niya bilang katibayan para sa kanyang panig ay tila napakatuwid, espiritwal, at katulad ni Jesus na halos lahat sa mundo ay malilinlang at susundan siya (Mateo 24:24). Walang alinlangan na gagamitin niya ang Biblia, tulad ng ginawa niya noong tinutukso si Jesus sa ilang (Mateo 4: 1–11). Ang lohika ni Satanas ay napaka-mapang-akit na naloko nito ang isang katlo ng mga anghel ng langit, sina Adan at Eba, at, sa panahon ng Baha, ang lahat sa mundo maliban sa walong tao.

sg22-q14-Bible-Pray-StainedGlass.jpg

14. Anong paraang salungat ang gagawin ng Dios?

"Sa kautusan at sa patotoo! Kung hindi sila nagsasalita nang ayon sa salitang ito ay sa dahilang wala silang umaga" (Isaias 8:20).

Sagot: Palaging sinasalungatan ng Dios ang mga kasinungalingan ni Satanas ng katotohanan. Nang tinukso Siya ni Satanas sa ilang, paulit-ulit na sinipi ni Jesus ang Banal na Kasulatan (Mateo 4:1–11). Sa pamamagitan ng Kanyang bayang nalabi, sasabihin ng Dios ang totoo

tungkol sa di-Biblikal na likas na katangian ng dakilang Babilonia. Nilinaw niya na ang Babilonia ay naglalahad ng maling ebanghelyo (Galacia 1:8–12), na nagbukas ng pintuan para sa bilyun-bilyon na malinlang at mawala. Ang kontra-kilusan ng Dios ay nakabalangkas sa dakilang mga mensahe ng tatlong anghel ng Apocalipsis 14:6–14, na sinusuri natin sa siyam sa 27 Gabay sa Pag-aaral sa seryeng ito. Ang tatlong kamangha-manghang mensahe na ito ay naglalantad at nagbabala laban sa mga kasinungalingan at huwad ni Satanas at tumatawag sa mga tao na sumamba sa Dios at sumunod sa Kanya, hindi lamang sa espiritu ngunit sa katotohanan din ng Biblia.

15. Magiging epektibo ba ang mga mensahe ng katapusan at pag-asa ng Dios?

sg22-q15-Globe-Orbit.jpg

"Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang isa pang anghel na nananaog mula sa langit, na may dakilang kapangyarihan; at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian" (Apocalipsis 18:1).

Sagot: Sa Banal na Kasulatan, ang mga anghel ay kumakatawan sa mga tagapagbalita o mensahe (Hebreo 1:13, 14). Ang apela ng Dios sa mga huling araw ay sinasagisag ng isang makapangyarihang anghel na ang kapangyarihan ay napakalakas na ang buong mundo ay naliwanagan ng katotohanan at kaluwalhatian ng Dios. Ang pangwakas na mensahe na nagmula sa Dios ay makakarating sa mga naninirahan sa buong mundo (Apocalipsis 14:6; Marcos 16:15; Mateo 24:14).

sg22-q16-Hand-Jesus-Offer.jpg

16. Anong huli at mahalagang pakiusap ang gagawin ni Jesus sa mga nasa Babilonya?

Sagot: Kanyang sasabihin, "Magsilabas kayo sa kanya, bayan Ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong

makabahagi sa kanyang mga salot, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatung-patong na umaabot hanggang sa langit, at natatandaan ng Dios ang kanyang mga kasalanan" (Apocalipsis 18:4, 5).

Sasabihin Niya, “Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot; sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatung-patong na umaabot hanggang sa langit, at natatandaan ng Dios ang kanyang mga kasalanan”(Apocalipsis 18: 4, 5).

Mangyaring pansinin na tinukoy ni Jesus ang maraming tao sa Babilonia bilang "bayan Ko." Mayroong milyun-milyong taos-pusong mga Kristiyano sa Babilonia na hindi pa naririnig ang mensahe ng babala. Mahal ng mga taong ito ang Panginoon, at sinabi ni Jesus na sila ay Kanyang mga anak.

17. Paano tutugon ang mga taong nagmamahal kay Jesus ngunit ngayon ay nasa Babilonia kapag narinig nila ang Kanyang apela na lumabas?

Sagot: Sinabi ni Jesus, "Mayroon Akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan Ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang Aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. ...Pinapakinggan ng Aking mga tupa ang Aking tinig, at sila'y Aking kilala, at sila'y sumusunod sa Akin" (Juan 10:16, 27).

 

Sinabi ni Jesus, "Mayroon Akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan Ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang Aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. ... Pinapakinggan ng Aking mga tupa ang Aking tinig, at sila'y Aking kilala, at sila'y sumusunod sa Akin ”(Juan 10:16, 27). Nakikilala ni Jesus ang Kanyang mga anak na nasa Babilonia. Dagdag pa, nangangako Siya na tatawagin sila palabas ng Babilonia bago ito mawasak. At, higit na maluwalhati sa lahat, nangangako si Jesus na ang Kanyang bayan na nasa Babilonia ay makakarinig at makikilala ng Kanyang tinig at lalabas ng ligtas.

 

Tandaan: Ito ang ikapito sa siyam na Gabay sa Pag-aaral sa ating serye sa tatlong mensahe ng mga anghel ng Apocalipsis 14:6–14. Ilalarawan nang malinaw ng ating susunod na Gabay sa Pag-aaral ilalarawan ang iglesia ng Dios sa huling araw na hindi ka mabibigong makilala ito.

18. Kung ikaw ay nasa Babilonia, handa ka bang makinig sa agarang pakiusap ni Jesus na lumabas dito?

 

 

 

Sagot: ____________________

Mga Palaisipang Katanungan

 

1. Hindi ba dapat ako manatili sa Babilonya at subukang baguhin siya sa halip na lumabas?

 

Hindi. Sinabi ni Jesus na ang Babilonia ay mawawasak, hindi mababago. Siya ay lubhang lango sa kanyang alak (nakilala bilang maling doktrina sa Apocalipsis 18:2–6). Dahil dito tinawag Niya ang Kanyang bayan na lumabas (Apocalipsis 18:4).

 

2. Sino ang mga hari sa silangan ng Apocalipsis 16:12?

 

Ang mga hari sa silangan ay ang mga Hari (Ama at Anak) ng langit. Tinatawag silang mga hari ng silangan sapagkat iyon ang direksyon mula sa kung saan nanggagaling ang mga makalangit sa lupa. Tandaan ang sumusunod, halimbawa:

 

A. Ang ikalawang pagparito ni Jesus ay magmumula sa silangan (Mateo 24:27).

B. Ang kaluwalhatian ng Dios ay nagmula sa silangan (Ezekiel 43:2).

C. Ang anghel ng nagtatatak sa Apocalipsis ay nagmula sa silangan (Apocalipsis 7:2).

D. Ang araw, na sumasagisag kay Jesus, ay sumisikat sa silangan (Malakias 4:2).

 

3. Ang babala ba tungkol sa pagbagsak ng Babilonya ay nagpapahiwatig na ang Babilonia ay hindi laging bagsak?

 

Oo. Marami sa mga iglesia na binubuo ng Babilonia ay tumayo na matatag, mataas, at matapat kay Jesus sa nakaraan. Ang mga nagtatag ay may kapintasan ngunit tapat na mga tao ng Dios na masigasig na nagsasaliksik sa Bibliya upang matuklasan ang lahat ng katotohanan nito. Hindi lahat ng mga simbahan ay nahulog ngayon. Gayunpaman, ang anumang iglesia na nagtuturo sa mga maling doktrina ng inang Babilonia at sumusunod sa kanyang mga kasanayan ay maaaring maging isa sa kanyang nahulog na mga anak na babae.

 

4. Kapag tinawag mula sa Babilonya, saan dapat tumungo ang isang Kristiyano?

Hanapin ang mga tao na tumutupad sa mga utos ng Dios, mayroong pananampalataya ni Jesus, at nangangaral ng mga mensahe ng tatlong anghel sa buong mundo, at sumali sa kanila (Apocalipsis 14: 6-12). Ang Gabay sa Pag-aaral 23 ay ganap na ilalarawan ang iglesia ng Dios sa mga huling araw.

 

5. Ano ang kinakatawan ng 10 hari ng Apocalipsis 17:12–16?

Ang 10 hari ay sumasagisag sa mga bansa sa buong mundo. Ang 10 daliri ng paa ng imahe ng Daniel 2 at ang 10 sungay ng halimaw na hayop ng Daniel 7 ay sumasagisag sa 10 kaharian ng Europa. Gayunpaman, ang kahulugan ay pinalawak sa Apocalipsis 11 hanggang 18 na nangangahulugang lahat ng "mga hari sa lupa" o "lahat ng mga bansa." (Tingnan ang Apocalipsis 16:14; 18:3.)

 

6. Ano ang kahulugan ng simbolismo ng "palaka" sa Apocalipsis 16:13, 14?

 

Hinuhuli ng palaka ang biktima nito gamit ang dila, na maaaring sumagisag sa huwad na kaloob ng mga wika na ngayon ay kumakalat sa mundo. Mangyaring tandaan na ang mga himala, kasama ang kaloob ng mga wika, ay nagpapatunay ng iisang bagay lamang - dakilang kapangyarihan. Ngunit ipinapaalam sa atin ng Biblia na ang kapangyarihan na hindi pangkaraniwan ay maaaring magmula sa Dios o kay Satanas. Ipinaliwanag din nito na si Satanas, na magpapanggap bilang isang anghel (2 Corinto 11:14), ay gagamit ng mga di-likas na himala na mabisa na halos ang buong mundo ay malilinlang at susundan siya (Apocalipsis 13:3). Sa kasalukuyan, gumagamit siya ng huwad na kaloob ng mga wika upang pagsama samahin ang lahat ng uri ng simbahan at relihiyon— kasama na ang mga pagano. Mararamdaman ng bawat isa sa mga ito na ang kaloob ng mga wika ay patunay ng pagiging tunay.

 

Dapat nating Subukin ang mga Espirito

Nagbabala ang Biblia na dapat nating subukin ang mga espiritu (1 Juan 4:1). Kung hindi sila sang-ayon sa Biblia, sila ay mga huwad (Isaias 8:19, 20). Dagdag dito, ang totoong mga kaloob ng Banal na Espiritu ay hindi kailanman ibinibigay sa isang hayag at sadyang sumusuway sa Dios (Gawa 5:32). Mayroong isang tunay na kaloob ng mga wika. Ito ay isang makahimalang pagsasalita nang may kahusayan ng mga banyagang wika na hindi pa nasalita noon man at hindi alam ng nagsasalita (Gawa 2:4-12). Ginagamit ng Dios ang kaloob na ito kung kinakailangan upang maipakita ang Kanyang mensahe sa ibang mga wika sa mga huling araw. Kailangan ito noong Pentecost sapagkat 17 mga pangkat ng wika ang nasa karamihan ng tao at hindi alam ng Kanyang mga disipulo ang lahat ng mga wikang iyon.

 

7. Mayroon bang malaking bahagi ang New Age Movement sa pangwakas na tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama?

 

Walang duda! Ito ay nasasangkot sa okulto, psychic phenomena, at espiritismo. Ang espiritismo ay may malaking papel sa nagtatapos na eksena ng mundo. Sa pinagsamang kapangyarihan ng kaloob ng mga wika at kaalyado ng koalisyon ng mga simbahan sa buong mundo, ang espiritismo ay sasaklaw sa mundo. Ang paniniwala ng New Age sa pakikipag usap sa mga espiritu at reinkarnasyon ay mga sinaunang paganismo sa bagong kaanyuan. Ang paniniwala nito sa isang walang kamatayang kaluluwa na maaaring makipag-usap sa mga tao sa lupa ay ang parehong kasinungalingan na sinabi ni Satanas kay Eva sa Eden: "Tiyak na hindi kayo mamamatay" (Genesis 3:4). (Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 10 para sa mga detalye sa kamatayan.)

 

8. Malinaw na ang Dios ay nagsiwalat ng mga gawain ng anticristo, o kapapahan, sa Daniel 7 at Apocalipsis 13, 17, at 18. Saan pang parte ng Banal na Kasulatan nabanggit ang anticristo?

 

Oo. Ang hayop, o anticristo, kapangyarihan (o mga gawain nito) ay tinukoy sa hindi bababa sa siyam na mga hula ng Luma at Bagong Tipan: Daniel 7; Daniel 8, 9; Daniel 11; Apocalipsis 12; Apocalipsis 13; Apocalipsis 16; Apocalipsis 17; Apocalipsis 18; at Apocalipsis 19. Tiyak, kapag binibigyang diin ng Dios ang parehong kapangyarihan siyam na magkakaibang ulit, nais Niyang makinig tayo!

 

9. Ang kaharian ba ni Satanas na tinawag na "Babilonya" ay nagmula sa Tore ng Babel?

Hindi. Nagmula ito nang maghimagsik si Satanas laban sa Dios sa langit. Inilarawan ni propeta Isaias si Lucifer noong kanyang pagbagsak bilang hari ng Babilonia (Isaias 14:4, 12–15). Tiningnan ng Dios ang kaharian ni Satanas bilang Babilonia mula sa simula pa ng kasalanan. Ang pinaniniwalaang hangarin ni Satanas ay ang puksain ang kaharian ng Dios at itaguyod ang kanyang sariling kaharian. Sinabi ni Jesus na may dalawang panig lamang (Mateo 7:13, 14). Ang bawat kaluluwa sa mundo ay sa wakas ay pipila sa panig ni Jesus o sa Babilonia. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Ang mga naglilingkod at sumusuporta kay Jesus ay maliligtas sa Kanyang kaharian sa langit. Ang mga sumusuporta sa Babilonia ay mawawasak. AT kaunting oras na lamang ang natitira para sa pagpapasya. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsunod sa babala ni Jesus laban sa Babilonia sa mga huling araw ay napakahalaga at kagyat.

 

10. Sa Apocalipsis 16:12, ano ang ibig sabihin ng tubig ng Eufrates River ay natuyo upang ihanda ang daan para sa mga hari sa silangan?

 

Bago nabihag ang sinaunang kaharian ng Babilonia  ng heneral mga Media na si Darius, ang tubig ng Ilog Euphrates, na dumaan sa ilalim ng mga dingding ng lungsod, ay binago sa isang gawang lawa ng tao. Ang pagbabagong ito ang nagpahintulot sa hukbo ni Darius na mabihag ang lunsod sa gabi sa pamamagitan ng pagpasok mula sa ilalim ng mga pader sa pamamagitan ng walang laman na ilog. Sa mga hula ng Apocalipsis, ang tubig ay sumasagisag sa mga tao (Apocalipsis 17:15). Sa gayon, ang tubig ng Ilog Euphrates ay tumutukoy sa mga tagasunod ng "dakilang Babilonia," na ang suporta ay natutuyo kapag sila ay lalaban sa Babilonia na may hangaring sirain siya (Apocalipsis 17:16).

Do you have bible questions?Join our online Bible study or contact us through

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page