top of page

Ang Marka ng Hayop

sg20-new-cover.jpg

Leksyon 20

Babala: Ayaw ng diablo na matapos mo ang pag aaral na ito!

Numerong nakatattoo, isang computer chip sa ilalim ng balat, o isang bagay na hindi kapansin pansin? Isa ito sa mga hula sa Biblia na pinaka ipinagkakamali -gayon pa man napakahalaga na maintindihan ito. Sa pag-aaral ng marka ng hayop, dapat nating tugunan ang ilang mga sensitibong paksa, tutukoy ng mga pangalan at magiging partikular. Hindi ito isang tanyag na bagay na dapat gawin, ngunit dapat tayong maging matatag sapagkat mahal ng Dios ang Kanyang bayan at nais nilang malaman ang katotohanan. Ang mensahe na ito ay hindi nagmula sa amin; ito ay nagmula kay Jesus. At sa walang hanggang kamatayan na kinakaharap ng mga

tumatanggap ng marka, mali na hindi natin Siya tutulungan na maihatid ang mensaheng ito. Kaya't mangyaring basahin ang Apocalipsis 13:1–8, 16–18, at 14:9–12, at idalangin sa Banal na Espiritu na bigyan ka ng isang matapat at maunawain na puso bago simulan ang pakikipagsapalaran sa pag-aaral.

 

Isang Mahalagang Paalala

Nalaman natin mula sa Gabay sa Pag-aaral 2 na ang isang kakila-kilabot na tunggalian ay nagaganap sa pagitan ng Dios at ng demonyo. Ito ay nagaganap sa daang siglo mula nang si Lucifer, ang pinakamakapangyarihang anghel ng langit, ay naghimagsik laban sa Dios. Kasama ang mga anghel na sumali sa kanya, tinangka niyang  kontrolin ang sansinukob. Ang Dios at ang mga tapat na anghel ay walang pagpipilian kundi patalsikin si Lucifer at ang kanyang mga anghel mula sa langit. Si Lucifer, na naging kilala bilang si Satanas, ay nagalit. Ang kanyang pagpapasiya na kontrolin ang sansinukob ay lumago lamang mula noon. Kamangha mangha ay nakuha niya ang suporta ng karamihan ng mga tao sa mundo sa kanyang paghihimagsik. Humihiling din ang Panginoon ng katapatan at suporta ng mga tao, ngunit binibigyan Niya ang lahat ng kalayaan na pumili. Sa lalong madaling panahon, ang bawat tao sa mundo ay nakahanay sa alinman kay satanas o sa Dios. Ang huling labanan sa pagitan ni Satanas at ng Dios ay malapit na, at ito ay inilarawan sa aklat ng Apocalipsis. Itinuturo ng aklat ng hula na ang Dios ay mayroong isang sagisag, isang tanda, na tutukoy sa Kanyang bayan. Si Satanas ay mayroon ding isang sagisag, isang marka, na tutukoy sa mga sumusuporta sa kanya. Tulad ng nakagawian, gagawa si Satanas sa pamamagitan ng isang kapangyarihang makamundo - sinimbolo ng isang hayop sa Apocalipsis - upang magpataw ng kanyang marka. Ang Gabay sa Pag-aaral na ito ay magbubunyag ng marka ng hayop, na tatanggapin ng bawat makasalanan sa panahon ng pagtatapos. Maliban kung alam mo kung ano ang kanyang marka, paano mo maiiwasang matanggap ito?

1. Upang malaman kung ano ang marka ng hayop, dapat muna nating kilalanin ang hayop. Paano ito inilalarawan ng Biblia?

Sagot:

A. Umaahon ito mula sa dagat (talata 1).

B. Ito ang pinaghalo ng apat na hayop sa Daniel 7 (talata 2).

C. Binibigyan ito ng dragon ng kapangyarihan at kapamahalaan (talata 2).

D. Nakatanggap ito ng isang nakamamatay na sugat (talata 3).

E. Ang nakamamatay na sugat ay gumaling (talata 3).

F. Ito ay isang malakas na kapangyarihang pampulitika (talata 3, 7).

G. Ito ay isang malakas na kapangyarihang panrelihiyon (talata 3, 8).

H. Ito ay nagkasala ng kalapastanganan (talata 1, 5, 6).

I. Nakikipaglaban ito at dinadaig ang mga banal (talata 7).

J. Ito ay mamumuno sa loob ng 42 buwan (talata 5).

K. Mayroon itong misteryosong numero — 666 (talata 18).

 

sg20-q0-lucifer.jpg

Ang ilan ba sa mga puntong ito ay pamilyar? Dapat lang! Napag aralan mo ang marami sa kanila nang mas maaga nang pag-aralan natin ang tungkol sa anticristo sa Daniel 7. Ang "hayop" na ipinakilala sa Apocalipsis 13:1 ay isa pang pangalan para sa "anticristo," na natutunan natin mula sa Daniel 7 ay ang kapapahan. Ang mga hula sa mga aklat ng Daniel at Apocalipsis ay madalas na ipinahahayag nang maraming beses, na may mga detalye na idinagdag sa bawat pagkakataon upang himukin ang tumpak na interpretasyon. Kaya asahan mong makaalam ng ilang mga bagong bagay tungkol sa anticristo mula sa Gabay sa Pag-aaral na ito. Isaalang-alang natin ngayon, isa-isa, ang 11 puntos na naglalarawan sa hayop ...

 

A. Aahon ito mula sa dagat (Apocalipsis 13:1).

Ang dagat (o tubig) sa hula ay tumutukoy sa mga tao o sa isang lugar na may populasyon (Apocalipsis 17:15). Kaya't ang hayop - anticristo - ay babangon sa gitna ng mga itinatag na bansa ng kilalang mundo noon. Ang kapapahan ay lumitaw sa Kanlurang Europa, kaya umaangkop sa puntong ito.

Isang Pagpapaliwanag

 

Alinsunod sa utos ng Dios na igalang ang lahat ng mga tao (1 Pedro 2:17), huminto kami rito upang kilalanin ang kapapahan para sa kanyang maraming mabubuting gawa at gawain. Ang kanyang mga ospital, bahay ampunan, pangangalaga sa mga mahihirap, tahanan para sa mga inang hindi kasal, at pag-aalaga para sa mga may edad ay pinahahalagahan sa buong mundo. Maaari siyang matapat sa papurihan sa maraming bagay. Ngunit, tulad ng lahat ng iba pang mga samahan, gumawa din siya ng mga seryosong pagkakamali. Itinuro ng Dios ang ilan sa mga kamalian na ito sa Apocalipsis. Ang Panginoon, na nagpapala at umaaliw, ay dapat magparusa at magtama minsan. Mangyaring hilingin sa Kanyang Espiritu na makipag-usap sa iyo habang nagpapatuloy ka sa pag-aaral ng mahalagang paksang ito.

B. Ito ang pinaghalo ng apat na hayop sa Daniel 7  (Apocalipsis 13: 2).

Pag-aralan ang paghahambing sa ibaba upang makita kung paano magkakasama ang lahat:

Babilonia

 

Medo Persia

 

Grecia

 

Roma

Daniel 7

Gaya ng leon

(talata 4)

Gaya ng isang oso

(talata 5)

Gaya ng leopardo

(talata 6)

May sampung sungay na hayop (talata 7)

Apocalipsis 13

"Ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon" (talata 2)

"Ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso"  (talata 2)

"Katulad ng isang leopardo"

(talata 2)

"May sampung sungay"

(talata 1)

Ang apat na hayop ng Daniel 7 ay inilalarawan bilang bahagi ng Anticristo, o hayop, sapagkat ang kapapahan ay nagsama ng mga paniniwala at kaugalian ng pagano mula sa lahat ng apat na emperyo. Dinamitan niya ang mga ito ng pang-espiritong kasuotan at ipinakalat sa mundo bilang mga katuruang Kristiyano. Narito ang isa sa maraming nagpapatotoong pahayag mula sa kasaysayan: "Sa ilang aspeto, iginaya niya [ang kapapahan] ang kanyang samahan mula sa Imperyong Romano, pinangalagaan at ginawang mabunga ang pilosopiyang mga intuwisyon ni Socrates, Plato, at Aristotle, na hiniram mula sa parehong Barbaro at ang Byzantine Roman Empire, ngunit palaging nananatili pa ring siya, lubusang tinatalastas ang lahat ng mga bagay na nakuha mula sa panlabas na mapagkukunan. " 1 Ang puntong ito ay tiyak na umaangkop sa kapapahan.

 

C. Ang hayop ay dapat tumanggap ng kanyang kapangyarihan, luklukan (kapital), at awtoridad mula sa dragon (Apocalipsis 13:2).

Upang makilala ang dragon, dadako tayo sa Apocalipsis kabanata 12, kung saan ang iglesia sa pagtatapos ng panahon ay nakalarawan bilang isang dalisay na babae. Sa hula, ang isang dalisay na babae ay kumakatawan sa totoong bayan o iglesia ng Dios (Jeremias 6:2 Isaias 51:16). (Sa Gabay sa Pag-aaral 23, magpapakita kami ng isang detalyadong pag-aaral ng iglesia  ng Dios sa pagtatapos ng panahon ng Apocalipsis 12. Ang Gabay sa Pag-aaral 22 ay nagpapaliwanag sa Apocalipsis 17 at 18, kung saan ang mga nahulog na iglesia ay sinasagisag ng isang bumagsak na ina at ng kanyang mga nahulog na anak na babae.) Ang dalisay ang babae ay inilalarawan bilang buntis at malapit nang manganak. Ang dragon ay nasa malapit, umaasang "wasakin" ang sanggol sa kanyang pagsilang. Gayunpaman, kapag ipinanganak ang sanggol ay maiiwasan Niya ang dragon, tutuparin ang Kanyang misyon, at pagkatapos ay aakyat sa langit. Malinaw na ang sanggol ay si Jesus, na sinubukang patayin ni Herodes sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga sanggol sa Betlehem (Mateo 2:16). Kaya't ang dragon ay kumakatawan sa paganong Roma, kung saan si Herodes ay isang hari. Ang kapangyarihan sa likod ng plano ni Herodes ay, syempre, ang diablo (Apocalipsis 12:7-9). Gumagawa si satanas sa pamamagitan ng iba`t ibang mga pamahalaan upang magawa ang kanyang kasuklam suklam na gawain sa kasong ito, ang paganong Roma.

 

Sisipi lamang tayo ng dalawang literatura na magpapatibay sa paksang ito mula sa kasaysayan bagamat marami ito : (1) "Ang Simbahang Romano ... ay nagtulak sa sarili sa lugar ng Roman World-Empire, kung saan ito ang tunay na pagpapatuloy. ... Ang Papa ... ay ang kahalili ni Cesar. " 2 (2) "Ang makapangyarihang Simbahang Katoliko ay higit pa sa nabinyagan ng Roman Empire. Ang Roma ay nabago at napagbagong loob na rin. Ang mismong kabisera ng dating Emperyo ay naging kabisera ng Emperyong Kristiyano. Ang tanggapan ng Pontifex Maximus ay ipinagpatuloy doon ng Papa." 3 Kaya't ang puntong ito ay umaangkop din sa kapapahan. Natanggap niya ang kanyang kabiserang lungsod at kapangyarihan mula sa paganong Roma.

 

D. Tatanggap ito ng isang nakamamatay na sugat (Apocalipsis 13:3).

Ang nakamamatay na sugat ay naganap nang ang heneral ni Napoleon na si Alexander Berthier, ay pumasok sa Roma at binihag ang Papa na si Pius VI noong Pebrero ng 1798. Ipinagpasiya ni Napoleon na sa pagkamatay ng papa ay hindi na ipagpapatuloy ang kapapahan. Ang papa ay namatay sa Pransya noong Agosto ng 1799. "Akala ng kalahati ng Europa ... na kung wala ang Papa ay namatay ang Kapapahan." 4 Kaya't ang puntong ito ay umaangkop din sa kapapahan.

 

 

E. Ang sugat na nakamamatay ay gagaling, at ang buong mundo ay mabibigay galang sa hayop (Apocalipsis 13:3).

Mula nang gumaling ito, lubhang lumakas ang kapapahan. Ngayon siya ang isa sa pinakamakapangyarihang organisasyong pangrelihiyon-pampulitika at ang impluwensya ay nakasentro sa sanlibutan.

TUNGKOL SA PAPA:

 

Siya ang pinaka kilalang tao sa ating mundo. Ang mga tao sa mundo ay nakikita siya bilang isang malakas na pinunong moral. Libu-libong mga Katoliko at di-Katoliko ang nagtitipon tipon sa kanya kapag bumibisita siya sa ibang mga bansa. Noong 2015, nagsalita siya bago ang pinagsamang sesyon ng Kongreso ng Estados Unidos sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan.

 

TUNGKOL SA KAPAPAHAN:

 

Sinabi ng isang embahador ng Amerika na ang Vatican ay nag iisa lamang bilang isang "dakong pakikinig." 5 Ang kapapahan ay handa na para sa pagkontrol sa buong mundo.

Malinaw na ang sugat ay gumagaling at ang mga mata ng mga bansa ay nakatuon sa Vatican, na naaangkop sa hula ng Biblia.

 

F. Ito ay magiging isang malakas na kapangyarihang pampulitika (Apocalipsis 13:3, 7).

Tingnan ang E sa itaas

 

G. Ito ay magiging isang napakalakas na organisasyong pang-relihiyon (Apocalipsis 13:3, 8).

Tingnan ang E sa itaas.

 

H. Ito ay nagkakasala ng kalapastanganan (Apocalipsis 13:5, 6).

Ang kapapahan ay nagkasala ng kalapastanganan dahil inaangkin ng kanyang mga pari na sila ay nagpapatawad ng mga kasalanan at ang kanyang mga papa ay sinasabing sila si Cristo.

 

I. Makikipaglaban at uusigin nito ang mga banal (Apocalipsis 13:7).

Ang kapapahan ay umusig at sumira sa milyun-milyong mga banal sa panahon ng Dark Ages.

 

J. Maghahari ito sa loob ng 42 buwan (Apocalipsis 13:5).

Naghari ang kapapahan sa loob ng 42 buwan ng hula, na katumbas ng 1,260 taon, mula A.D. 538-1798.

 

Ang mga punto sa H hanggang J ay malinaw ding umaangkop sa kapapahan. Bahagya lamang natin silang tinalakay dito sapagkat saklaw silang sakop sa Gabay sa Pag aaral 15, sa ika 8 tanong.

 

K. Magkakaroon ito ng misteryosong numero na 666 (Apocalipsis 13:18).

Sinasabi ng talatang ito, "ito'y bilang ng isang tao," at ang Apocalipsis 15:2 ay tumutukoy sa "bilang ng pangalan nito." Anong tao ang naiisip mo kapag naiisip mo ang kapapahan? Natural lamang na maisip natin ang papa. Ano ang opisyal na pangalan niya? Narito ang isang sipi ng Katoliko: "Ang pangalan ng papa ng Roma ay  Vicarius Filii Dei" (Ingles: "Vicar of the Son of God"). 6 Si Malachi Martin, sa The Keys of This Blood, ay gumamit ng parehong titulo para sa papa sa pahina 114. Ang isang talababa para sa Apocalipsis 13:18 sa ilang mga bersyon ng Douay ng Biblia na nagsasabing, "Ang mga titik na numero ng kanyang pangalan ang bubuo sa bilang na ito." Pansinin ang tsart sa kanan, na nagpapakita kung ano ang nangyayari kapag pinagsama sama natin ang Roman numeral na katumbas ng mga titik ng pangalan. Muli, umaangkop ang kapapahan sa punto ng pagkakakilanlan. Ang hayop na may "marka" ay ang kapapahan. Walang ibang kapangyarihan sa kasaysayan ang posibleng umangkop sa 11 banal na mapaglarawang puntos na ito. Ngayong positibo nating nakilala ang hayop, matutuklasan natin ang kanyang marka, o simbolo ng kapangyarihan. Ngunit una, tingnan natin ang tanda ng kapangyarihan ng Dios.

 

1Andre Retif, The Catholic Spirit, trans. by Dom Aldhelm Dean, Vol. 88 of The Twentieth Century Encyclopedia of Catholicism (New York, Hawthorne Books, 1959), p. 85.

2Adolf Harnack, What is Christianity? trans. by Thomas Bailey Saunders (New York: Putnam, 2nd ed., rev., 1901), p. 270.

3Alexander Clarence Flick, The Rise of the Mediaeval Church (reprint: New York, Burt Franklin, 1959), pp. 148, 149.

4Joseph Rickaby, "The Modern Papacy," Lectures on the History of Religion, Lecture 24, (London: Catholic Truth Society, 1910), p. 1.

5Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York, Simon & Schuster, 1990)

6"Answers to Readers' Questions," Our Sunday Visitor, Nov. 15, 1914.

vicarius.jpg

2. Ano ang marka, o simbolo awtoridad ng Dios?

"Bukod dito'y ibinigay Ko rin naman sa kanila ang Aking mga Sabbath, bilang isang tanda sa pagitan Ko at nila, upang kanilang malaman na Ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila" (Ezekiel 20:12).

 

"Ito'y isang tanda sa Akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman na sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa" (Exodo 31:17).

 

"Tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa kanya nang siya'y di pa tuli. Ang layunin ay upang siya'y maging ama ng mga sumasampalataya, bagaman sila'y di-tuli, at upang ang pagiging matuwid ay maibilang din sa kanila" (Roma 4:11).

 

Sagot: Sa mga talatang ito, sinasabi ng Dios na binigay Niya sa atin ang Kanyang Araw Sabbath bilang isang tanda ng Kanyang kapangyarihan na lumikha at Kanyang kapangyarihan na pakabanalin (baguhinat iligtas) tayo. Sa Biblia, ang salitang selyo, tanda, marka, at ay ginagamit ng palitan.7 Ang palatandaan ng Dios, ang Sabado, ay kumakatawan sa Kanyang banal na kapangyarihan na mamuno bilang Tagapaglikha at Tagapagligtas. Sinasabi sa Apocalipsis 7:1–3 na isusulat ito sa noo (isipan - Hebreo 10:16) ng Kanyang bayan. Ito ang magpapahiwatig na ang mga ito ay pag-aari Niya at mayroon nang Kaniyang katangian. Pinagtibay ito ng Hebreo 4:4–10 sa pagsasabi na kapag pumapasok tayo sa Kanyang kapahingahan (tumanggap ng kaligtasan), dapat nating panatilihing banal ang Kanyang ikapitong araw na Sabbath bilang simbolo, o marka ng kaligtasan. Ang tunay na pagpapanitiling banal sa araw ng Sabbath ay nangangahulugang isusuko ng isang tao ang kanyang buhay kay JesuCristo at handa siyang sumunod saan man siya dalhin ni Jesus. Yamang ang simbolo, marka, ng awtoridad at kapangyarihan ng Dios ay ang Kanyang banal na araw ng Sabbath, tila malamang na ang simbolo, o marka, ng lumalaban sa Diyos — ang hayop — ay maaaring patungkol din sa isang banal na araw. Tingnan natin kung ito nga ay totoo.

 

7 Ihambing ang Genesis 17:11 sa Roma 4:11 at Apocalipsis 7:3 sa Ezekiel 9:4

3. Ano ang sinabi ng kapapahan na kanyang simbolo, o marka ng awtoridad?

Sagot: Pansinin ang sumusunod na bahagi mula sa  katekismo ng Katoliko:

 

“Tanong: Mayroon ka bang ibang paraan ng pagpapatunay na ang Simbahan ay may kapangyarihang magtatag ng mga pagdiriwang ng utos?

sg20-q3-priest.jpg

Sagot: Kung wala siyang ganoong kapangyarihan, hindi niya magagawa na kung saan ang lahat ng mga modernong relihiyonista ay sumasang-ayon sa kanya - hindi niya maaaring palitan ang pagtalima ng Linggo, ang unang araw ng linggo, sa pagtalima ng Sabado na ikapitong araw, isang pagbabago na kung saan walang pahintulot sa Banal na Kasulatan. ”8

 

Sinasabi rito ng kapapahan na "binago" nito ang Sabado sa Linggo at halos lahat ng mga simbahan ay tinanggap ang bagong banal na araw. Sa gayon, inaangkin ng kapapahan na ang Linggo, bilang isang banal na araw, ay ang tanda, o simbolo ng kanyang kapangyarihan at awtoridad.

 

8 Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism [FRS No. 7.], (3rd American ed., Rev .: New York, Edward Dunigan & Bro., 1876), p. 174

4. Inihula ba ng  Dios ang gayong pagtatangkang magbago?

sg20-q4-holding-bible.jpg

Sagot: Oo. Sa paglalarawan ng anticristo sa Daniel 7:25, sinabi ng Dios na "kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan."

 

A. Paano sinubukan ng kapapahan na baguhin ang utos ng Dios? Sa tatlong paraan: Sa kanyang mga katekismo ay (1) tinanggal niya ang pangalawang utos laban sa pagsamba sa mga imahe, at (2) pagpapaikli ng pang-apat (Sabbath) na utos mula sa 94 na salita hanggang sa walo na lamang. Ang utos patungkol sa  Sabbath (Exodo 20:8-11) ay malinaw na tinukoy ang Sabado bilang ikapitong araw ng linggo. Sa pagbago ng kapapahan sa katekismo nito, ang utos ay nababasa, "Alalahanin mong pakabanalin ang araw ng Sabbath." Nakasulat nang ganito, maaari itong tumukoy sa anumang araw. At, sa huli ay hinati niya (3) ang ikasampung utos sa dalawang utos.

B. Paano tinangka ng kapapahan na baguhin ang panahon ng Dios? Sa dalawang paraan: (1) Sinubukan niyang baguhin ang araw ng Sabbath mula sa ikapitong araw sa unang araw. (2) Sinubukan din niyang baguhin ang "takdang oras" ng Dios para sa pagsisimula at pagtatapos ng araw ng Sabbath. Sa halip na bilangin ang araw ng Sabbath mula sa paglubog ng araw ng Biyernes ng gabi hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado ng gabi ayon sa utos ng Dios (Levitico 23:32), ay  kinuha niya ang kaugalian ng paganong Roman na bilangin ang araw mula hatinggabi ng Sabado ng gabi hanggang hatinggabi ng Linggo ng gabi. Hinulaan ng Dios na ang mga "pagbabago" na ito ay susubukan ng hayop, o anticristo.

 

Pansinin ang sumusunod na bahagi mula sa katekismo ng Katoliko:

 

"Tanong: Alin ang araw ng Sabbath?

 

Sagot: Sabado ang araw ng Sabbath.

 

Tanong: Bakit natin sinusunod ang Linggo sa halip na Sabado?

 

Sagot: Inaalala namin ang Linggo sa halip na Sabado dahil inilipat ng Simbahang Katoliko ang pagdiriwang mula Sabado sa Linggo. "9

 

Narito ang isa pang pahayag ng Katoliko: "Ang Iglesya ay nasa itaas ng Biblia at ang paglilipat ng pagsunod sa Sabbath mula Sabado sa Linggo ay patunay na positibo sa katotohanang iyon." 10

 

Sinasabi ng kapapahan sa mga sulat na ito na ang matagumpay na pagbabago ng pagsunod sa Sabbath sa pagsamba sa Linggo ay patunay na ang awtoridad nito ay mas dakila, o "nasa itaas," ng Banal na Kasulatan.

 

9 Peter Geiermann, The convert's Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis, B. Herder Book Co., 1957 ed.), P. 50.

10The Catholic Record (London, Ontario, Canada, Sept. 1, 1923).

5. Papaanong ang sinumang may mabuting budhi ay magtatangkang baguhin ang banal na araw ng Dios?

Sagot: Tinanong namin ang kapapahan, "Binago mo ba talaga ang Sabado sa Linggo?" Sumagot siya, "Oo, binago namin. Ito ang ating simbolo, o marka ng awtoridad at kapangyarihan. ” Tinanong namin, "Paano mo naisip na gawin iyon?" Bagaman ito ay isang nauugnay na tanong, ang opisyal na tanong na tinanong ng kapapahan sa mga Protestante ay higit na nauugnay. Mangyaring basahin itong mabuti:

 

"Sasabihin mo sa akin na ang Sabado ay ang Sabbath ng mga Judio, ngunit ang Sabbath ng Kristiyano ay binago sa Linggo. Binago! Ngunit nino? Sino ang may awtoridad na baguhin ang isang malinaw na utos ng Makapangyarihang Dios? Nang magsalita ang Dios at magsabi, Ingatan mong banal ang araw ng Sabbath, sino ang mangangahas na sabihin, Hindi, maaari kang magtrabaho at gumawa ng lahat ng uri ng makamundong gawain sa ikapitong araw; nguni't iyong panatilihing banal sa unang araw na kahalili nito? Ito ay isang napakahalagang tanong, na hindi ko alam kung paano mo masasagot. Ikaw ay isang Protestante, at ipinapahayag mong sumusunod sa Biblia at sa Biblia lamang; gayunpaman sa napakahalagang bagay na tulad ng pagtalima ng isang araw sa sanglinggo bilang isang banal na araw, lumalaban ka sa payak na sulat ng Biblia, at naglagay ng isa pang araw na kahalili ng araw na iyon na iniutos ng Biblia. Ang utos na panatilihing banal ang Sabbath ay isa sa Sampung Utos; naniniwala ka na ang siyam ay may bisa pa rin; sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na pakialaman ang pang-apat? Kung ikaw ay naaayon sa iyong sariling mga alituntunin, kung talagang sumusunod ka sa Biblia at sa Biblia lamang, magbigay ka ng ilang bahagi ng Bagong Tipan kung saan malinaw na binago ang ika-apat na utos na ito. "11

 

Nakalulungkot na kapwa ang Katolisismo at Protestantismo ay naninindigan sa pagkakamali sa pagtanggi sa Sabbath ng Dios — ang Kanyang tanda ng pagkakakilanlan.

 

11Library of Christian Doctrine: Why Don't You Keep Holy the Sabbath-Day? (London: Burns and Oates, Ltd.), pp. 3, 4.

sg20-q6-man-looking.jpg

6. Anong mga mahalagang babala  ang ibinigay ng Dios patungkol sa Kanyang kautusan at Kanyang tanda o marka?

Sagot: A. Binalaan ng Dios ang mga lider ng relihiyon laban sa paghimok sa mga tao sa pamamagitan ng pagsasabi na ang ilang mga utos ay hindi mahalaga (Malakias 2:7–9). Halimbawa, ang ilang mga ministro ay nagtuturo, "Hindi mahalaga kung anong araw ang pananatilihin mong banal."

 

B. Binalaan ng Dios ang mga taong nais ang kanilang mga ministro na mangaral ng mga pabula kaysa sa katotohanan tungkol sa Kanyang kautusan (Isaias 30:9, 10).

 

C. Binalaan ng Diyos ang mga tao tungkol sa pagpapatigas ng kanilang mga puso laban sa katotohanan ng Kanyang kautusan (Zacarias 7:12).

D. Inilahad ng Dios na ang kaguluhan, trahedya, mga problema, at aba ng mundo ay dumating sapagkat ang mga tao ay tumangging sundin ang Kanyang kautusan — at sinubukan ding baguhin ito (Isaias 24:4–6).

 

E. Binalaan ng Dios ang mga lider ng relihiyon na tumanggi na ipangaral ang mga hula tungkol sa panahon ng pagtatapos (Isaias 29:10, 11).

 

F. Nagbabala ang Dios na ang mga namumuno na nagtuturo na talagang walang pagkakaiba sa pagitan ng mga sagradong bagay (tulad ng banal na Araw ng Sabbath ng Dios) at mga karaniwang bagay (tulad ng Linggo) ay haharap sa Kanyang galit (Ezekiel 22:26, ​​31).

7. Sinabi sa Apocalipsis 13:16 na tatanggapin ng mga tao ang marka ng hayop sa noo o sa kamay. Anong ibig sabihin nito?

Sagot: Ang noo ay kumakatawan sa isipan (Hebreo 10:16). Ang isang tao ay mamarkahan sa noo ng isang pagpapasyang panatilihin ang Linggo bilang isang banal na araw. Ang kamay ay simbolo ng paggawa (Eclesiastes 9:10). Ang isang tao ay mamarkahan sa kamay sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa banal na Araw ng Sabbath ng Dios o

sg20-q7-Head-thinking.jpg

sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas sa Linggo para sa mga praktikal na kadahilanan (trabaho, pamilya, atbp.). Ang tanda, o marka, ng Dios o hayop ay hindi makikita ng mga tao. Sa katunayan, iyong mamarkahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagtanggap sa marka ng Dios — ang Sabbath — o ang marka ng hayop — Linggo. Bagaman hindi nakikita ng mga tao, malalaman ng Dios kung sino ang may alinmang marka (2 Timoteo 2:19).

sg20-q8-man-breaking-law.jpg

8. Ayon sa Isaias 58:1, 13, 14, anong mapagpasyang mensahe ang ibinibigay ng Dios sa Kanyang bayan sa mga huling araw?

"Sumigaw ka nang malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang trumpeta; at iyong ipahayag sa Aking bayan ang kanilang pagsuway ...Kapag iyong iurong ang iyong paa dahil sa Sabbath, sa paggawa ng iyong kalayawan sa Aking banal na araw; at iyong tinawag ang Sabbath bilang isang kasiyahan ...kung magkagayo'y malulugod ka sa Panginoon" (Isaias 58:1, 13, 14).

 

Sagot: Sinabi Niya na sabihin sa Kanyang bayan na nagkakasala sila sapagkat niyuyurakan nila ang Kanyang banal na araw, at hinihiling Niya sa kanila na tumigil sa paglabag sa Sabbath upang sila ay pagpalain Niya. Nais Niyang ang Kanyang tagapagbalita ay mangusap ng malakas upang marinig ng mga tao. Pansinin na ang pangatlong anghel ng Apocalipsis 14:9–12, na nagdadala ng mensahe tungkol sa marka ng hayop, ay nagsasalita din ng malakas na tinig (talata 9). Napakahalaga ng mensahe upang tratuhin bilang karaniwan. Ito ay isang paksa ng buhay at kamatayan! Sinabi ni Jesus na ang Kanyang mga tupa, o bayan, ay susundan Siya kapag tinawag Niya sila (Juan 10:16, 27).

9. Ang mga tao bang sumasamba sa Linggo bilang isang banal na araw ay mayroon ng marka ng hayop ngayon?

Sagot: Talagang hindi! Walang magkakaroon ng marka ng hayop hanggang sa ang pagsamba sa araw ng Linggo ay magiging isang usapin na ito ay ipinipilit ng batas. Sa oras na iyon, ang mga magpapasya na sundin ang maling aral ng hayop at pagsamba sa Linggo - ang pekeng banal na araw ng hayop - ay tatanggap ng kanyang marka. Ang mga sumusunod kay Jesus at sumusunod sa

sg20-q9-looking-up-holding-bible.jpg

Kanyang katotohanan ay pananatilihing banal ang Kanyang araw ng Sabado at tatanggap ng Kaniyang marka. Ang mga umaasang tatanggi sa marka ng hayop sa hinaharap ay dapat na lumakad sa ilalim ng bandera ng Sabbath ni Jesus. Ibibigay ang Kanyang kapangyarihan sa mga sumusunod sa Kanya (Gawa 5:32). Kung wala Siya, wala tayong magagawa (Juan 15: 5). Sa Kanya, lahat ng bagay ay posible (Marcos 10:27).

sg20-q10-seven-on-head.jpg

10. Ayon sa aklat ng Apocalipsis, sino ang nakita ni Juan sa walang hanggang kaharian ng Dios?

Sagot: Ang sagot ay tatlong punto at napakalinaw:

 

A. Ang mga may marka ng Dios — tanda (Kanyang Sabbath) - sa kanilang noo (Apocalipsis 7:3, 4).

 

B. Ang mga tumanggi na makilala ang hayop o ang kanyang imahe at tumanggi na magkaroon ng kanyang marka o pangalan sa kanilang noo (Apocalipsis 15:2).

 

C. Ang mga tao na — ngayon at magpakailanman — ay sumusunod sa pangunguna ni Jesus, buong pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng bagay (Apocalipsis 14:4).

11. Ano ang sinasabi ni Jesus sa mga tao ngayon?

"Ang sumusunod sa Akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay" (Juan 8:12).

 

Sagot: Napakagandang pangako! Kung susundin natin Siya, hindi tayo mauuwi sa kadiliman ngunit, sa halip, ay magkakaroon ng maluwalhating katotohanan. Dagdag dito, ang pagsunod sa Kanya at pag-iingat ng Kanyang Sabado ay maglalagay ng marka ng Dios sa ating noo at iingatan tayo mula sa kakila-kilabot na mga salot (Awit 91:10) na mahuhulog sa mga suwail (Apocalipsis 16). Minamarkahan din tayo na handa na para sa pagsasalin sa ikalawang pagparito ni Jesus. Napakagandang proteksyon at katiyakan na inaalok sa atin ng Dios!

 

Isang Kagyat na Paghahanda

Matutuklasan mo ang higit pang kamangha-manghang impormasyon habang pinag-aaralan mo ang huling tatlong Gabay sa Pag-aaral ng siyam na tumutukoy sa mga mensahe ng tatlong anghel sa Apocalipsis 14:6-14. Ipinapaliwanag ng Mga Gabay sa Pag-aaral na ito (1) ang papel na ginagampanan ng Estados Unidos sa pangwakas na tunggalian sa lupa, (2) kung paano makikisangkot ang mga simbahan at relihiyon ng mundo, (3) anong mga kalagayan sa daigdig ang magpapabilis sa huling labanan ng lupa, at (4) mga kamangha-manghang paraan ni satanas para sa dayain ang bilyun-bilyon. Kung nagtataka ka kung ano ang sasabihin ng mga simbahang Protestante tungkol sa pag-angkin ng papa para sa pagbabago ng Sabado sa Linggo, ang mga panipi na lumilitaw sa susunod na dalawang pahina ay magbibigay ng nakakagulat na mga sagot.

12. Hinihiling sa iyo ng Dios na panatilihin ang Kanyang banal na Sabbath bilang isang palatandaan na tinanggap mo ang Kanyang kaligtasan at susundin Siya saanman Siya pumunta. Magpapasya ka ba ngayon na simulang panatilihing banal ang Kanyang Sabbath?

 

Sagot:

Mga Palaisipang Katanungan

 

 Mga Komento mula sa mga Simbahan at Ibang Mga Awtoridad Tungkol sa Araw ng Sabbath

 

Sagot:

Baptist: "Nagkaroon at mayroong isang utos na panatilihing banal ang araw ng Sabbath, ngunit ang araw ng Sabbath na iyon ay hindi Linggo. ... Masasabing, gayunpaman, at sa ilang pagpapakita ng tagumpay, na ang Sabbath ay inilipat mula sa ikapito sa unang araw ng linggo. ... Saan matatagpuan ang talaan ng naturang pamamalakad? Hindi sa Bagong Tipan — talagang hindi. Walang katibayan sa banal na kasulatan tungkol sa pagbabago ng institusyon ng Sabado mula sa ikapito sa unang araw ng linggo. " Si Dr. Edward T. Hiscox, may-akda ng The Baptist Manual, sa isang papel na binasa bago ang komperensiya ng mga ministro ng New York na ginanap noong Nobyembre 13, 1893.

 

Katoliko: "Maaari mong basahin ang Bibliya mula sa Genesis hanggang sa Apocalipsis, at wala kang makitang kahit isang linya na nagpapahintulot sa pagpapabanal ng Linggo. Ipinapatupad ng Banal na Kasulatan ang panrelihiyong pagdiriwang sa Sabado, isang araw na hindi pinabanal ng mga [Katoliko]. " James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, ika-93 edisyon, 1917, p. 58.

 

Church of Christ: "Sa wakas, mayroon tayong patotoo tungkol kay Cristo sa paksang ito. Sa Marcos 2:27, sinabi niya: 'Ang Sabbath ay ginawa para sa tao, at hindi ang tao para sa Sabbath.' Mula sa talatang ito ay mapapatunayan na ang Sabbath ay ginawa hindi lamang sa mga Israelita, na tulad ng gusto ni Paley at Hengstenberg na ating paniwalaan, ngunit para sa tao ... iyon ay, para sa lahi. Dahil dito napagpasyahan namin na ang Sabado ay pinaging banal mula sa simula, at naibigay kay Adan, maging sa Eden, bilang isa sa mga pangunahing institusyong iyon na inorden ng Diyos para sa kaligayahan ng lahat ng mga tao. Robert Milligan, Scheme of Redemption, (St. Louis, The Bethany Press, 1962), p. 165.

 

Congregationalist: "Ang Sabbath ng mga Kristyano [Linggo] ay wala sa Banal na Kasulatan, at hindi ang Sabbath na tinawag ng mga naunang iglesia." Dwight's Theology, Vol. 4, p. 401.

 

Episcopal: "Ang Linggo (Dies Solis, ng kalendaryong Romano, 'araw ng araw,' sapagkat nakatuon sa araw), ang unang araw ng linggo, ay pinagtibay ng mga unang Kristiyano bilang isang araw ng pagsamba. ... Walang alituntunin para sa pagtalima nito na inilagay sa Bagong Tipan, o, sa katunayan, ay wala ding bilin ng pagtalima. ” "Linggo," A Religious Encyclopedia, Vol. 3, (New York, Funk at Wagnalls, 1883) p. 2259.

 

Lutheran: "Ang pagdiriwang ng araw ng Panginoon [Linggo] ay itinatag hindi sa anumang utos ng Dios, ngunit sa awtoridad ng simbahan." Augsburg Confession of Faith, quoted in Catholic Sabbath Manual, Part 2, Chapter 1, Section 10.

 

Methodist: "Isaalang alang ang tungkol sa Linggo. Mayroong mga pahiwatig sa Bagong Tipan kung paano pinanatili ng simbahan ang unang araw ng linggo bilang araw ng pagsamba nito, ngunit walang talata na nagsasabi sa mga Kristiyano na panatilihin ang araw na iyon, o ilipat ang Sabbath ng mga Hudyo sa araw na iyon. " Harris Franklin Rall, Christian Advocate, Hulyo 2, 1942.

 

Moody Bible Institute: "Ang Sabbath ay may bisa sa Eden, at ito ay nagpapatuloy mula pa noon. Ang ika-apat na utos na ito ay nagsisimula sa salitang 'alalahanin,' na ipinapakita na ang Araw ng Sabbath ay umiiral nang isinulat ng Dios ang kautusan sa mga tapyas ng bato sa Sinai. Paano masasabi ng mga tao na ang isang utos na ito ay natapos na kung aaminin nilang ang iba pang siyam ay may bisa pa rin? " ?” D. L. Moody, Weighed and Wanting, p. 47.

 

Presbyterian: "Hanggang, samakatuwid, maipapakita na ang buong kautusan sa moralidad ay tinanggal, ang Sabbath ay mananatili. ... Ang mga aral ni Cristo ay nagpapatunay sa pagpapatuloy ng Sabbath. " T. C. Blake, D.D., Theology Condensed, pp. 474, 475.

 

Pentecostal: “‘ Bakit tayo sumasamba tuwing araw ng Linggo? Hindi ba itinuturo sa atin ng Biblia na ang Sabado ay dapat na Araw ng Panginoon? ’... Tila hihingiin natin ang sagot mula sa iba pang mapagkukunan kaysa sa Bagong Tipan” David A. Womack, "Is Sunday the Lord's Day?" The Pentecostal Evangel, Aug. 9, 1959, No. 2361, p. 3.
 

Encyclopedia: "Ang Linggo ay isang pangalan na ibinigay ng mga pagano sa unang araw ng linggo, sapagkat ito ang araw na kanilang sinamba ang araw. ... Ang ikapitong araw ay binasbasan at pinabanal ng Dios mismo, at ... hinihilingan Niya ang Kanyang mga nilikha na panatilihin itong banal sa Kanya. Ang utos na ito ay pandaigdigan at panghabang-buhay na obligasyon. ”Eadie's Biblical Cyclopedia, 1890 ed., p. 561.

Watch  video sermon by Pastor Doug Batchelor

Do you have bible questions?Join our online Bible study or contact us through

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page