top of page

Sa Diyos Tayo Magtiwala

SG-25-cover-new.webp

Leksyon 25

 

Nagtitiwala ka ba sa Dios — talaga? Ang totoo, maraming tao ang maaaring magsabi ng oo, ngunit hindi nila ito ginagawa. At ang mas masahol pa, dahil hindi sila nagtitiwala sa Kanya, maaari talaga silang makapagnakaw mula sa Kanya! "Huh!" maaaring sabihin mo, "Walang makapagnanakaw sa Dios." Ngunit ang nakakagulat na mensahe ng Dios sa Kanyang bayan ay, "Ninanakawan ninyo Ako!" (Malakias 3:8). Ang mga totoong talaan ay nagpapatunay na bilyun-bilyong tao ang nagnanakaw sa Dios, at kahit kamangha-mangha, ginagamit nila ang ninakaw na pera upang tugunan ang kanilang sariling walang ingat na paggastos! Gayunpaman marami ang walang

kamalayan sa kanilang pagnanakaw, at sa Gabay sa Pag-aaral na ito, ipapakita namin sa iyo kung paano maiiwasan ang parehong pagkakamali at kung paano umunlad sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya sa Dios.

1. Ayon sa Biblia, anong bahagi ng ating kita ang pagmamay-ari ng Panginoon?

"Lahat ng ikasampung bahagi ng lupain ...ay sa Panginoon" (Levitico 27:30).

 

Sagot: Ang ikapu ay sa Dios.

sg25-q1-PieChart1.jpg

2. Ano ang "ikapu"?

sg25-q2-TenPercent-Coins.jpg

"Sa mga anak ni Levi, narito, aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel bilang mana" (Bilang 18:21).

 

Sagot: Ang ikapu ay ikasampung bahagi sa kita ng isang tao. Ang salitang "ikapu" ay literal na nangangahulugang "ikasampu." Ang ikapu ay sa Dios. Ito ay sa Kanya. Wala tayong karapatang

angkinin ito. Kapag nagbibigay tayo ng ikapu, hindi tayo nagbibigay ng regalo; simpleng ibabalik lang natin sa Dios kung ano ang sa Kanya. Maliban kung ibabalik natin ang ikasampu ng ating kita sa Dios, hindi tayo nag-iikapu.

3. Saan hiniling ng Panginoon sa Kanyang bayan na dalhin ang ikapu?

sg25-q4-ChurchBank.jpg

"Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig" (Malakias 3:10).

 

Sagot: Hinihiling Niya sa atin na dalhin ang ikapu sa Kanyang kamalig.

     "Nang magkagayo'y dinala ng buong Juda ang ikasampung bahagi ng trigo, ng alak, at ng langis sa mga bahay-imbakan" (Nehemias 13:12).

4. Ano ang "kamalig" ng Dios?

Sagot: Sa Malakias 3:10, tinukoy ng Dios ang kamalig bilang "Aking tahana," na nangangahulugang Kanyang templo, o simbahan. Ang Nehemias 13:12, 13, ay karagdagang nagpahiwatig na ang ikapu ay dadalhin sa kaban ng yaman ng templo, na siyang kamalig ng Dios. Ang iba pang mga teksto na tumutukoy sa kamalig bilang mga kabang-yaman ng templo, o mga silid, kasama ang 1 Cronica 9:26; 2 Cronica 31:11, 12; at Nehemias 10:37, 38. Sa panahon ng Lumang Tipan, ang bayan ng Dios ay nagdadala ng 10 porsyento ng lahat ng kanilang pag unlad — kasama na ang mga pananim at hayop — sa kamalig.

sg25-q5-Abraham.jpg

5. Naisip ng ilan na ang ikapu ay bahagi ng sistema ng mga ritwal at seremonya ni Moises na nagtapos sa krus. Totoo ba ito?

"At binigyan siya ni Abram ng ikasampung bahagi ng lahat" (Genesis 14:20).

At sa Genesis 28:22, sinabi ni Jacob "Sa lahat ng ibibigay Mo sa akin ay ibibigay ko ang ikasampung bahagi sa Iyo".

 

Sagot: Inihayag ng mga talatang ito na kapwa sina Abraham at Jacob, na nabuhay nang matagal bago ang araw ni Moises, sabihin na ang plano ng ikapu ng Dios ay hindi limitado sa utos ni Moises at nalalapat sa lahat ng mga tao sa lahat ng panahon.

6. Para saan ginamit ang ikapu sa panahon ng Lumang Tipan?

"Sa mga anak ni Levi, narito, aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel bilang mana, na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod, samakatuwid ay sa paglilingkod sa toldang tipanan" (Levitico 18:21).

 

Sagot: Ang ikapu sa mga panahon ng Lumang Tipan ay ginamit para sa kita ng mga pari. Ang tribo ni Levi (ang mga pari) ay walang natanggap na bahagi ng lupa para sa pagtatanim at pakikipagkalakalan, habang ang iba pang 11 na tribo ay nakatanggap. Ang mga Levita ay naglilingkod ng buong oras sa pangangalaga ng templo at paglilingkod sa bayan ng Dios. Kaya't ang plano ng Dios ay ang ikapu ang susuporta sa mga pari at kanilang pamilya.

sg25-q6-BibleStudy-Pastor.jpg

7. Binago ba ng Dios ang Kanyang plano para sa paggamit ng ikapu sa panahon ng Bagong Tipan?

     "Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? Gayundin naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa ebanghelyo" (1 Corinto 9:13, 14).

 

Sagot: Hindi. Ipinagpatuloy Niya ito, at ngayon ang Kanyang plano ay gamitin ang ikapu upang suportahan ang mga gumagawa lamang sa ministeryo ng ebanghelyo. Kung ang lahat ay nag-iikapu at ang ikapu ay ginagamit nang mahigpit para sa suporta ng mga manggagawa sa ebanghelyo, magkakaroon ng higit sa sapat na pera upang maabot nang napakabilis ang buong mundo gamit ang mensahe ng ebanghelyo sa wakas ng panahon.

sg25-q8-Hands-Comforting.jpg

8. Ngunit hindi ba tinanggal ni Jesus ang panukala ng pagbabalik ng ikapu?

"Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagkunwari! Sapagkat nag-iikapu kayo ng yerbabuena, ng anis at ng komino, at inyong pinababayaan ang higit na mahahalagang bagay ng kautusan: ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba" (Mateo 23:23).

 

Sagot: Hindi. Sa kabaligtaran ay itinaguyod ito ni Jesus. Pinagsasabihan Niya ang mga Judio sa pagtanggal sa mga pinakamahalagang usapin ng kautusan - hustisya, awa, pananampalataya - kahit na sila ay maingat na nag-iikapu. Malinaw na sinabi Niya sa kanila na dapat silang magpatuloy sa pag ikapu ngunit dapat ding maging matuwid at maawain at tapat.

9. Anong kagulat-gulat na panukala ang gagawin ng Dios sa mga taong hindi sigurado tungkol sa pagbabalik ng ikapu?

"Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig ...at sa gayo'y subukin ninyo Ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi Ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit, at ibubuhos Ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan" (Malakias 3:10).

 

Sagot: Sinabi Niya, "Subukin niyo Ako ngayon" at tingnan na bibigyan kita ng napakaraming pagpapala na lubhang nakamamangha na matanggap! Ito lamang ang pagkakataon sa Biblia na ang Dios ay gumawa ng gayong panukala. Sinasabi Niya, "Subukan mo. Gagana ito. Pangako Ko sayo." Daan-daang libo na mga nag iikapu sa buong mundo ang malugod na nagpapatotoo sa katotohanan ng pangako ng ikapu ng Dios. Nalaman nilang lahat ang katotohanan ng mga salitang ito: "Hindi mo mahihigitan ang pagbibigay ng Dios ."

sg25-q9-WindowsOfHeaven.jpg

10. Kapag nagbibigay tayo ng ikapu, sino talaga ang tumatanggap ng ating pera?

"At dito, ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasampung bahagi, subalit sa kabilang dako ay ang Isa [Jesus] na pinatutunayang nabubuhay" (Hebreo 7:8).

 

Sagot: Si Jesus, ang ating Punong Saserdote sa Langit, ay tumatanggap ng ating mga ikapu.

11. Ano ang pagsubok na kung saan nabigo sina Adan at Eba — isang pagsubok na ang  lahat ay dapat magtagumpay kung mamanahin natin ang Kanyang kaharian?

Sagot: Kinuha nila ang mga bagay na sinabi ng Dios na hindi kanila. Ibinigay ng Dios kina Adan at Eba ang bunga ng lahat ng mga puno sa Halamanan ng Eden, maliban sa isa — ang puno ng pagkakilala sa mabuti at masama (Genesis 2:16, 17). Ang bunga ng punong iyon ay hindi sa kanila upang kainin. Ngunit hindi sila nagtiwala sa Dios. Kumain sila ng prutas at nagkasala — at nagsimula ang mahaba, kakila-kilabot, mapanglaw na mundo ng kasalanan. Sa mga tao ngayon, ang Dios ay nagbibigay ng Kanyang kayamanan, karunungan, at lahat ng iba pang mga pagpapala ng langit. Ang hinihiling lamang ng Dios ay para sa ikasampung bahagi ng ating kita (Levitico 27:30), at tulad nina Adan at Eba, hindi Niya ito kinukuha sa pamamagitan ng dahas. Ipinagkatiwala Niya ito sa atin sa abot ng ating makakaya ngunit sinabi, "Huwag mong kunin iyon. Banal iyon. Akin iyon." Kapag sinasadya nating kunin ang ikapu ng Dios at inaangkop ito para sa ating sariling paggamit, inuulit natin ang kasalanan nina Adan at Eba at, sa gayon, nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa ating Manunubos. Hindi kailangan ng Dios ang ating pera, ngunit nararapat sa Kanya ang ating katapatan at pagtitiwala.

 

Gawing Kasosyo ang Dios

Kapag ibinabalik mo ang ikapu ng Dios, ginagawa mo Siyang kasosyo sa lahat ng iyong gagawin. Napakaganda, isang pinagpalang pribilehiyo: Ikaw at and Dios — magkasosyo! Sa Kanya na bilang kasosyo, ang lahat ay maaaring idagdag sa iyo at walang mawawala. Gayunpaman, isang mapanganib na pakikipagsapalaran na kumuha ng sariling pera ng Dios, na inilaan Niya para sa pagliligtas ng mga kaluluwa, at gamitin ito para sa ating sariling mga personal na gastusin.

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go-to font for titles, paragraphs & more.

12. Bilang karagdagan sa ikapu, na pag-aari ng Dios, ano pa ang hinihiling ng Dios sa Kanyang bayan?

"Magdala ng handog, at pumasok kayo sa Kanyang mga bulwagan" (Awit 96:8).

 

Sagot: Humihiling sa atin ang Panginoon na magbigay ng mga handog para sa Kanyang gawain bilang isang pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Kanya at ng ating pasasalamat para sa Kanyang mga pagpapala.

13. Magkano ang dapat kong ibigay sa Dios bilang handog?

"Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasiya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban, o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya" (2 Corinto 9:7).

 

Sagot: Hindi tinukoy ng Biblia ang eksaktong halaga para sa mga handog. Ang bawat tao ay nagpapasya, ayon sa impresyon ng Dios, kung magkano ang ibibigay at pagkatapos ay ibigay ito nang may kasiyahan.

sg25-q13-50dollarBill.jpg

14. Anong mga karagdagang alituntunin sa Biblia ang ibinabahagi sa atin ng Dios tungkol sa pagbibigay?

Sagot:

A. Ang dapat nating unahin ay ang ibigay ang ating sarili sa Panginoon (2 Corinto 8:5).

B. Dapat nating ibigay sa Dios ang ating pinakamahusay na gawain(Kawikaan 3:9).

C. Pinagyayaman ng Dios ang taong mapagbigay (Kawikaan 11:24, 25).

D. Mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap (Gawa 20:35).

E. Kapag kuripot, hindi natin ginagamit ng tama ang mga pagpapalang bigay ng Dios (Lukas 12:16–21).

F. Ang Dios ay nagbabalik ng higit pa sa ibinibigay natin (Lucas 6:38).

G. Dapat tayong magbigay ayon sa bahagi ng kung paano tayo pinagyaman at pinagpala ng Dios

(1 Corinto 16: 2).

H. Dapat tayong magbigay ayon sa ating makakaya (Deuteronomio 16:17).

 

Ibinabalik natin ang ikapu sa Dios, na Siyang tunay na nagmamay ari. Nagbibigay din tayo ng mga handog, na kusang-loob at dapat ibinibigay nang may kasiyahan.

15. Ano ang pagmamay-ari ng Panginoon?

Sagot:

A. Lahat ng pilak at ginto sa mundo (Haggai 2:8).

B. Ang mundo at ang lahat ng mga tao dito (Awit 24:1).

C. Ang mundo at ang lahat ng nandito (Awit 50:10–12). Ngunit pinapayagan Niya ang mga tao na gamitin ang Kanyang dakilang kayamanan. Binibigyan din Niya sila ng karunungan at kapangyarihan upang umunlad at makaipon ng kayamanan (Deuteronomio 8:18). Bilang kapalit ng pagbibigay ng lahat, ang hinihiling lamang ng Dios na magbalik tayo sa Kanya ng 10 porsyento bilang ating pagkilala sa Kanyang dakilang pamumuhunan sa ating mga gawain sa buhay — pati na rin ang mga handog bilang isang pagpapahayag ng ating pagmamahal at pasasalamat.

sg25-q15-Globe-Zipper-Gold.jpg

16. Ano ang tawag ng Panginoon sa mga taong hindi nagbabalik ng Kanyang ikasampung bahagi at nagbibigay ng mga handog?

"Nanakawan ba ng tao ang Dios? Gayunma'y ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, ‘Paano ka namin ninanakawan?’ Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog" (Malakias 3:8).

 

Sagot: Tinutukoy niya ang mga ito bilang mga magnanakaw. Naiisip mo ba ang mga taong nagnanakaw sa Dios?

17. Ano ang sinabi ng Dios na mangyayari sa mga sadyang nagpapatuloy na nakawan Siya ng mga ikapu at mga handog?

"Kayo'y isinumpa ng isang sumpa, sapagkat ninanakawan ninyo Ako" (Malakias 3:9).

 

"Mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggagantso ay hindi magmamana ng kaharian ng Dios" (1 Corinto 6:10).

 

Sagot: Ang isang sumpa ay mananatili sa kanila at hindi nila mamanahin ang kaharian ng langit.

sg25-q17-Thief-Money.jpg
sg25-q18-Woman-Thinking.jpg

18. Binalaan tayo ng Dios laban sa pag-iimbot. Bakit ito mapanganib?

"Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan ay naroroon din naman ang inyong puso" (Lucas 12:34).

 

Sagot: Sapagkat ang ating mga puso ay sumusunod sa aming mga pamumuhunan. Kung ang pinagtuunan natin ng pansin ay makaipon ng mas maraming pera, ang ating mga puso ay magiging sakim, hindi

nasisiyahan, at mapagmataas. Ngunit kung ang ating pokus ay sa pagbabahagi, pagtulong sa iba, at gawain ng Dios, kung gayon ang ating mga puso ay maging mapagmalasakit, mapagmahal, mapagbigay, at mapagpakumbaba. Ang pag-iimbot ay isa sa mga kahila-hilakbot na kasalanan sa mga huling araw na magsasara ng langit sa mga tao (2 Timoteo 3:1–7).

19. Ano ang nararamdaman ni Jesus kapag ninanakawan natin Siya ng Kanyang sagradong ikapu at mga handog?

"Kaya't nagalit Ako sa lahing ito, at aking sinabi, ‘Sila'y laging naliligaw sa kanilang puso" (Hebreo 3:10).

 

Sagot: Marahil ay nararamdaman niya ang tulad ng nararamdaman ng mga magulang kapag ang isang bata ay nagnanakaw ng pera mula sa kanila. Ang pera mismo ay hindi ang malaking bagay. Ang kawalan ng integridad, pagmamahal, at pagtitiwala ng bata ang siyang labis na nakakalungkot.

sg25-q19-Jesus-Sad2.jpg
sg25-q20-MoneyJar.jpg

20. Anong mga kapanapanabik na punto ang binibigyang diin ng Biblia hinggil sa pangangasiwa ng mga mananampalataya sa Macedonia?

Sagot: Sumut si apostol Pablo sa mga simbahan sa Macedonia na humihiling sa kanila na magtabi ng pondo para sa bayan ng Dios sa Jerusalem, na naghihirap sa mahabang taggutom. Sinabi niya sa kanila na kukunin niya ang mga regalong ito pagdating sa kanilang mga lungsod sa kanyang susunod na pagbisita. Ang kapanapanabik na tugon mula sa mga simbahan sa Macedonia, na inilarawan sa 2 Corinto 8, ay nakakatuwa:

A. Talata 5 - Bilang unang hakbang, inilaan nilang muli ang kanilang buhay kay JesuCristo.

B. Talata 2, 3 — Bagaman sa kanilang “matinding pagsubok ng kapighatian” mismo, nagbigay sila ng “higit sa kanilang kakayahang” magbigay.

C. Talata 4 — Hinimok nila si Pablo na pumunta at kunin ang kanilang mga regalo.

D. Talata 9 - Ang kanilang mga regalo ay sumunod sa halimbawa ng regalo ni Jesus.

 

Tandaan: Kung totoong mahal natin si Jesus, ang pagbibigay para sa Kanyang gawain ay hindi magiging isang pasanin kundi isang maluwalhating pribilehiyo na gampanan natin nang may labis na kagalakan.

21. Ano ang ipinangako ng Dios na Kanyang gagawin para sa mga tapat sa pagbabalik ng ikapu at pagbibigay ng mga handog?

"Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa Aking bahay, at sa gayo'y subukin ninyo Ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi Ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit, at ibubuhos Ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa; at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawalan ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa, sapagkat kayo'y magiging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo" (Malakias 3:10–12).

sg25-q21-Family-onGrass.webp

Sagot: Nangangako ang Dios na Kanyang pagyayamanin ang tapat na mga tagapangasiwa sa pananalapi, at sila ay magiging isang pagpapala sa mga nasa paligid nila.

 

Isaalang-alang ang Mga Sumusunod na Paraan nang Pagpapala ng Dios:

 

A. Ipinapangako ng Dios na ang natirang bahagi matapos ibigay ang ikapu ay lalago ng labis sa Kanyang pagpapala kaysa sa iyong kabuuang kita na mawawala kung wala ito. Kung ikaw ay nagdududa, tanungin ang sinumang tapat na nag iikapu!

B. Ang mga pagpapala ay hindi palaging pinansyal. Maaaring isama ang kalusugan, kapayapaan ng isip, sinasagot na mga panalangin, proteksyon, isang malapit na tao at mapagmahal na pamilya, nadagdag na lakas sa katawan, kakayahang gumawa ng matalinong pagpapasya, isang diwa ng pasasalamat, isang mas malapit na ugnayan kay Jesus, tagumpay sa paglalapit ng kaluluwa, isang lumang kotse na patuloy na tumatakbo nang mas matagal pang panahon, atbp.

C. Nagiging katuwang mo Siya sa lahat ng bagay. Walang sinuman maliban sa Dios ang makakagawa ng isang plano na lubos na kamangha-mangha.

22. Handa ka bang simulan ang pagbabalik ng ikapu at pagbibigay ng mga handog upang maipakita ang iyong pagmamahal at pasasalamat?

Sagot: ______________________

Mga Palaisipang Katanungan

 

1. Kung hindi ko gusto ang paraan ng paggamit ng aking simbahan sa aking ikapu, dapat ko bang ihinto ang pag iikapu?

 

Ang pag ikapu ay isang utos ng Dios. Ang ikapu ay banal na pera na pag-aari ng Panginoon (Levitico 27:30). Kapag ikaw ay nag-iikapu, ikaw ay nagbibigay ng ikapu sa Kanya. Ang Dios ay dakila upang mapangalagaan ang perang ibinibigay mo para sa Kanyang simbahan. Ang iyong responsibilidad ay ang magbigay ng ikapu. Ipaubaya sa Dios ang pakikitungo sa mga taong mali ang paggamit sa Kanyang mga pondo.

 

2. Nayayamot ako dahil ginagawang imposible ng paghihirap ko sa pananalapi ang pagbibigay ng higit sa aking ikapu. Ano ang magagawa ko?

 

Ang laki ng iyong regalo ay hindi mahalaga kung ginagawa mo ang iyong makakaya. Sinabi ni Jesus na ang mahirap na balo ng Marcos 12:41–44, na nagbigay lamang ng kaunti (dalawang kusing), ay nagbigay ng higit pa “lahat nang naghuhulog sa kabang-yaman” sapagkat ang iba ay nagbigay ng “kanilang kasaganaan, ngunit siya .. .  inihulog ang lahat ng nasa kanya." Sinusukat ng Panginoon ang ating mga regalo sa dami ng sakripisyo na ginagawa natin at sa pag-uugali sa pagbibigay natin. Ibinibilang ni Jesus ang iyong regalo bilang isang dakilang handog. Ibigay ito ng may kagalakan at alamin na nalulugod si Jesus. Basahin ang 2 Corinto 8:12 para sa kasiglahan.

 

3. Hindi ba't higit pa sa tamang paggamit ng pera ang pagiging katiwala?

 

Oo. Ang pagiging isang katiwala ay nagsasangkot ng wastong paghawak ng bawat talento at pagpapala na natatanggap natin mula sa Dios, na nagbibigay sa atin ng lahat (Gawa 17:24, 25). Ito ay nagsasangkot ng ating buhay! Kasama rin sa tapat na pangangasiwa ng mga regalo ng Dios sa atin ang ating ginugugol na oras:

 

A. Ginagawa ang gawaing itinalaga sa atin ng Dios (Marcos 13:34).

 

B. Aktibong pagsaksi para kay Cristo (Gawa 1:8).

 

C. Pag-aaral ng mga Banal na Kasulatan (2 Timoteo 2:15).

 

D. Pananalangin (1 Tesalonica 5:17).

 

E. Pagtulong sa mga nangangailangan (Mateo 25: 31–46).

 

F. Araw-araw na pagsuko ng ating buhay kay Jesus (Roma 12:1, 2; 1 Corinto 15:31).

 

4. Hindi ba ang ilang mga mangangaral ay binabayaran ng labis na pera?

 

Oo. Ang pagpapakita ng kayamanan ng ilang mga klerigo ngayon ay binabawasan ang impluwensya ng lahat ng mga ministro. Nagdudulot ito ng kadustaan ​​sa pangalan ni Jesus. Nagdudulot ito sa libu-libo na tumalikod nang may pagkasuklam sa simbahan at sa ministeryo nito. Ang nasabing mga pinuno ay haharap sa isang kakila-kilabot na araw ng pagtutuos sa paghuhukom.

 

Mga Ministro ng Iglesia ng Dios sa mga Huling Araw

Gayunpaman, walang ministro sa nalabing iglesia ng Dios sa mga huling panahon ang nababayaran nang labis. Pagkatapos ng pagsasanay, lahat ng mga ministro ay tumatanggap ng halos parehong suweldo (nag-iiba lamang ng ilang dolyar buwan buwan) anuman ang titulo ng kanilang posisyon sa trabaho o ang laki ng kanilang simbahan. Sa maraming mga kaso, ang mag-asawa ay nagtatrabaho sa pampublikong pamilihan upang madagdagan ang kita ng mga pastor.

 

5. Paano kung hindi ko kayang magbalik ng ikapu?

 

Sinabi ng Dios na kung uunahin natin Siya, titiyakin Niya na matutugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan (Mateo 6:33). Ang Kanyang kalkulasyon ay madalas na gumagana kabaligtaran ng pag-iisip ng tao. Sa ilalim ng Kanyang plano, kung ano ang natitira sa atin pagkatapos ng ikapu ay lalago nang higit kaysa sa lahat ng ito kung wala ang Kanyang pagpapala!

Do you have bible questions?Join our online Bible study or contact us through

Do you have bible questions?Join our online Bible study or contact us through

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page