top of page

Iginuhit ng Dios ang Disenyo

SG17-Cover-New.jpg

Lesson 17

Marahil alam mo na sa tuktok ng Bundok ng Sinai ay ibinigay ng Dios kay Moises ang Sampung Utos. Ngunit alam mo rin ba na, sa parehong oras, ay ibinigay ng Panginoon kay Moises ang disenyo para sa isa sa mga pinaka misteryosong istrukturang naitayo? Tinawag itong santuwaryo, isang natatanging templo na kumakatawan sa tahanan ng Dios sa gitna ng Kanyang bayan. Ang pangkalahatang disenyo at paglilingkod nito ay nagpakita sa mga napalayang alipin ng bayang ito ng isang makatotohanang larawan ng plano ng kaligtasan. Ang isang maingat na pagtingin sa mga lihim ng santuwaryo ay magpapatibay at magpapahusay sa iyong pag-unawa sa kung paano inililigtas ni Jesus ang mga makasalanan at pinagungunahan ang iglesia. Ang santuwaryo ay susi din sa pag-unawa ng maraming kamangha-manghang mga hula. Mga kapana panabik na pangyayari ang matutuklasan mo sa pag aaral ng Gabay sa Pag aaral na ito na tumutuklas sa santuwaryo at sa mga natatagong kahulugan nito!

1. Ano ang hiniling ng Dios na itayo ni Moises?

"Igawa nila Ako ng isang santuwaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila" (Exodo 25:8).

sg17-q1-Sanctuary2.jpg

Sagot: Sinabi ng Panginoon kay Moises na magtayo ng isang santuwaryo — isang natatanging gusali na magsisilbing tahanan para sa Dios ng langit.

 

Isang Maikling Paglalarawan ng Santuwaryo

Ang orihinal na santuwaryo ay isang matikas, isang istrakturang tulad ng tolda (15 talampakan sa 45 talampakan — batay sa 18-pulgada metro) kung saan ang presensya ng Dios ay titira at ang mga espesyal na paglilingkod ay isinasagawa. Ang mga haligi ay gawa sa patayong mga tabla na gawa sa kahoy na nakalagay sa mga pilak at pinatungan ng ginto (Exodo 26:15–19, 29). Ang bubong ay gawa sa apat na tabing: lino, balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa, at balat ng poka (Exodo 26:1, 7–14). Mayroon itong dalawang silid: ang Banal na Dako at ang Kabanal banalang Dako. Isang makapal, mabibigat na tabing (kurtina) ang naghihiwalay sa mga silid. Ang patyo — ang lugar sa paligid ng santuwaryo — ay may sukat na 75 talampakan sa 150 talampakan (Exodo 27:18). Ito ay nabakuran ng pinong lino na sinusuportahan ng 60 haligi ng tanso (Exodo 27:9–16).

sg17-q2-Hand-Jesus.jpg

2. Ano ang inaasahan ng Dios na matutunan ng Kanyang bayan mula sa santuwaryo?

"Ang Iyong daan, Oh Dios, ay nasa santuwaryo: sino ang dakilang Dios na gaya ng Dios?" (Awit 77:13, KJV).

 

Sagot: Ang pamamaraan ng Dios, ang plano ng kaligtasan, ay nahayag sa santuwaryo sa lupa. Itinuturo ng Biblia na ang lahat sa santuwaryo — ang tirahan, kagamitan, at paglilingkod — ay simbolo ng bagay na ginawa ni Jesus sa pagliligtas sa atin. Nangangahulugan ito na maaari nating lubos na maunawaan ang plano ng kaligtasan habang lubos nating naiintindihan ang simbolismong nauugnay sa santuwaryo. Sa gayon, ang kahalagahan ng Patnubay sa Pag-aaral na ito ay hindi matatawaran.

3. Saan nakuha ni Moises ang mga blueprint para sa santuwaryo? Ano ang kopya ng pagbuo?

"Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong gayong Pinakapunong Pari na nakaupo sa kanan ng trono ng Kamahalan sa kalangitan, isang ministro sa santuwaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. ...mayroon nang mga paring ...naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na santuwaryo; sapagkat si Moises ay binalaan ng Dios nang malapit na niyang itayo ang tabernakulo, 'Tiyakin mo na iyong gagawin ang lahat ng mga bagay ayon sa huwarang ipinakita sa iyo sa bundok' " (Hebreo 8:1, 2, 4, 5).

 

Sagot: Ang Dios mismo ang nagbigay kay Moises ng mga pagtutukoy sa pagtatayo ng santuwaryo. Ang gusali ay isang kopya ng orihinal na santuwaryo sa langit.

4. Anong mga kasangkapan ang nasa looban?

sg17-q4-Sanctuary-AltarBurntOffering.jpg
sg17-q4-Sanctuary-Laver.jpg

Sagot:

 

A. Ang dambana ng mga handog na susunugin kung saan ihahandog ang mga hayop, ay matatagpuan sa loob mismo ng harapan ng tabing (Exodo 27:1–8). Ang dambana na ito ay kumakatawan sa krus ni Cristo. Ang hayop ay kumakatawan kay Jesus, ang pangwakas na hain (Juan 1:29).

B. Ang Hugasan, na matatagpuan sa pagitan ng dambana at ng pasukan sa santuwaryo, ay isang malaking palangganang gawa sa tanso. Dito

hinuhugasan ng pari ang kanilang mga kamay at paa bago maghain ng handog o pumasok sa santuwaryo (Exodo 30:17–21; 38: 8). Ang tubig ay kumakatawan sa paglilinis mula sa kasalanan at bagong pagsilang (Tito 3:5).

5. Anong mga kasangkapan ang nasa banal na dako?

sg17-q5-Sanctuary-Candlestick.jpg

Sagot:

 

A. Ang hapag para sa tinapay na handog (Exodo 25: 23–30) ay kumakatawan kay Jesus, ang tinapay na buhay (Juan 6:51).

sg17-q5-Sanctuary-TableShewbred.jpg

B. Ang pitong sangang ilawan (Exodo 25:31–40) ay kumakatawan din kay Jesus, ang ilaw ng sanlibutan (Juan 9:5; 1: 9). Ang langis ay kumakatawan sa Banal na Espiritu (Zacarias 4:1–6; Apocalipsis 4:5).

sg17-q5-Sanctuary-AltarIncense.jpg

C. Ang pitong sangang ilawan (Exodo 25:31–40) ay kumakatawan din kay Jesus, ang ilaw ng sanlibutan (Juan 9:5; 1: 9). Ang langis ay kumakatawan sa Banal na Espiritu (Zacarias 4:1–6; Apocalipsis 4:5).

6. Anong kasangkapan ang nasa Kabanal banalang dako?

Sagot: Ang Kaban ng Tipan, ang nag-iisang kasangkapan sa Kabanal banalang Dako (Exodo 25: 10–22), ay isang kabang yari sa kahoy na akasya na binabalutan ng ginto. Inilagay sa itaas ng kaban ang dalawang anghel na gawa sa solidong ginto. Sa pagitan ng dalawang anghel na ito ay ang luklukan ng awa (Exodo 25:17–22), kung saan ang presensya ng Dios ay tumatahan. Sinisimbolo nito ang trono ng Dios sa langit, na kung saan ay matatagpuan din sa pagitan ng dalawang anghel (Awit 80:1).

sg17-q6-Sanctuary-Ark.jpg

7. Ano ang nasa loob ng kaban?

sg17-q7-Sanctuary-10Com.jpg

Sagot: Ang Sampung Utos, na isinulat ng Dios sa mga tapyas ng bato, at palaging susundin ng Kanyang bayan (Apocalipsis 14:12), ay nasa loob ng kaban (Deuteronomio 10:4, 5). Ngunit ang luklukan ng awa ay nasa itaas ng mga ito, na nangangahulugang hangga't ang bayan ng Dios ay nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan (Kawikaan 28:13), ang kahabagan ay ibibigay sa kanila sa pamamagitan ng dugo na ibinuhos ng pari sa luklukan ng awa(Levitico 16:15, 16). Ang dugo ng hayop ay kumakatawan sa dugo ni Jesus na nabuhos upang dalhin sa atin ang kapatawaran ng kasalanan (Mateo 26:28; Hebreo 9:22).

8. Bakit kailangang ihandog ang mga hayop sa mga paglilingkod sa santuwaryo?

sg17-q8-Shepherd-CarryingLamb.jpg

"Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan" (Hebreo 9:22).

 

"Ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan" (Mateo 26:28).

 

Sagot: Ang paghahandog ng mga hayop ay kinakailangan upang matulungan ang mga tao na maunawaan na kung walang pagbubuhos ng dugo ni Jesus, ang kanilang mga kasalanan ay hindi mapapatawad. Ang pangit at nakakagulat na katotohanan ay ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang kamatayan (Roma 6:23). Dahil lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay nagkamit ng kamatayan. Nang magkasala sina Adan at Eba, sila ay namatay na sana agad kung di lang dahil kay Jesus, na nag alok ng tulong at nag-alay na ibigay ang Kanyang ganap na buhay bilang isang handog upang mabayaran ang parusa sa kamatayan para sa lahat ng mga tao (Juan 3:16; Apocalipsis 13:8). Pagkatapos magkasala ay inatasan ng Dios ang makasalanan na magdala ng hain ng hayop (Genesis 4:3–7). Papatayin ng makasalanan ang hayop sa kanyang mga sariling kamay (Levitico 1:4, 5). Ito ay madugo at nakakagulat, na mangyayaring ang makasalanan ay mapapahanga sa mahalagang katotohanan ng kahihinatnan ng kasalanan (walang hanggang kamatayan) at ang desperadong pangangailangan ng isang Tagapagligtas at Kapalit. Kung walang Tagapagligtas, walang sinuman ang may pag-asa para sa kaligtasan. Itinuro ng sistemang paghahandog, sa pamamagitan ng simbolo ng pinatay na hayop, na ibibigay ng Dios ang Kanyang sariling Anak upang mamatay para sa kanilang mga kasalanan (1 Corinto 15:3). Si Jesus ay magiging hindi lamang kanilang Tagapagligtas, ngunit maging kanilang Kahalili (Hebreo 9:28). Nang makilala ni Juan Bautista si Jesus, sinabi niya, “Narito ang Kordero ng Dios, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan!”(Juan 1:29). Sa Lumang Tipan, inaasahan ng mga tao ang krus para sa kaligtasan. Tumitingin  tayo pabalik sa Kalbaryo para sa kaligtasan. Walang ibang mapagkukunan ng kaligtasan (Gawa 4:12).

sg17-q9-Sheep-Hand.jpg

9. Paano inihahandog ang mga hayop sa mga paglilingkod sa santuwaryo, at ano ang kahulugan nito?

"Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na sinusunog at ito ay tatanggapin para sa ikatutubos niya. ...Ito ay kanyang kakatayin sa hilagang bahagi ng dambana" (Levitico 1:4, 11).

Sagot: Kapag ang isang makasalanan ay nagdala ng isang hayop na ihahandog sa pintuan ng looban, iaabot sa kanya ng pari ang isang kutsilyo at isang palanggana. Ipapatong ng makasalanan ang kanyang mga kamay sa ulo ng hayop at ipagtatapat ang kanyang mga kasalanan. Sumasagisag ito sa paglilipat ng kasalanan mula sa makasalanan sa hayop. Sa puntong iyon, ang makasalanan ay itinuturing na walang sala at ang hayop ay nagkasala. Dahil ang hayop ngayon ay sinisimbolohang nagkasala, kailangan nitong magbayad ng kabayaran ng kasalanan — kamatayan. Sa pamamagitan ng pagpatay sa hayop gamit ang kanyang sariling kamay, sa gayon ang makasalanan ay tinuturuan na ang kasalanan ay ang sanhi ng pagkamatay ng inosenteng hayop at na ang kanyang kasalanan ay magiging sanhi ng pagkamatay ng inosenteng Mesias.

10. Kapag ang haing hayop ay inihandog para sa buong kongregasyon, ano ang gagawin ng pari sa dugo? Ano ang sinasagisag nito?

sg17-q10-Veil-Blood.jpg

"Pagkatapos, dadalhin ang dugo ng toro sa toldang tipanan ng paring binuhusan ng langis, at ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo, at iwiwisik nang pitong ulit sa harapan ng Panginoon sa harap ng tabing" (Levitico 4:16, 17).

 

Sagot: Kapag ang handog ay inihahanin  para sa mga kasalanan ng buong kongregasyon, ang dugo ay dadalhin ng pari, na kumakatawan kay Jesus (Hebreo 3: 1), sa santuwaryo at iwiwisik sa harap ng tabing na naghihiwalay sa dalawang silid. Ang presensya ng Dios ay nananahan sa kabilang panig ng tabing. Sa gayon, ang mga kasalanan ng mga tao ay natanggal at simbolikong nailipat sa santuwaryo. Ang ministeryong ito ng dugo sa pamamagitan pari ay inilalarawan ang kasalukuyang ministeryo ni Jesus para sa atin sa langit. Matapos mamatay si Jesus sa krus bilang isang handog para sa kasalanan, Siya ay bumangon at umakyat sa langit bilang ating pari upang maglingkod sa pamamagitang ng Kanyang dugo sa santuwaryong makalangit (Hebreo 9:11, 12). Ang dugo na ginamit sa paglilingkod ng makalupang pari ay kumakatawan kay Jesus na naglapat ng Kanyang dugo sa talaan ng ating mga kasalanan sa santuwaryo sa itaas, na ipinapakita na pinatawad sila kapag ipinahayag natin sila sa Kanyang pangalan (1 Juan 1: 9)

11. Batay sa mga pagilingkod sa santuwaryo, sa anong dalawang pangunahing kakayahan ang paglilingkod ni Jesus sa Kanyang bayan? Anong kamangha-manghang mga benepisyo ang natatanggap natin mula sa Kanyang maibiging ministeryo?

sg17-q11-Jesus-Cross-HighPriest.jpg

"Si Cristo, ang Kordero ng ating paskuwa, ay naialay na" (1 Corinto 5:7).

 

"Yamang tayo'y mayroong isang marangal at Pinakapunong Pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Dios, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag. Sapagkat tayo'y mayroong isang Pinakapunong Pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin, gayunma'y walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya, upang tayo'y tumanggap ng awa, at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan" (Hebreo 4:14–16).

sg17-q11-Crowns-Linked.jpg

Sagot: Si Jesus ay nagsisilbing Handog para sa ating mga kasalanan at bilang ating Punong Saserdote sa langit. Ang pagkamatay ni Jesus bilang ating handog na Kordero at Kahalili, at ang Kanyang patuloy na makapangyarihang ministeryo bilang ating makalangit na Pari, ay nakakagawa ng dalawang hindi kapani-paniwalang mga himala para sa atin.

A. Ang isang kumpletong pagbabago sa buhay na tinawag na bagong pagsilang, na ang lahat ng mga kasalanan ng nakaraan ay pinatawad (Juan 3:3–6; Roma 3:25).

B. Kapangyarihang mabuhay ng matuwid sa kasalukuyan at sa hinaharap (Tito 2:14; Filipos 2:13).

 

Ang dalawang himalang ito ay ginagawang matuwid ang isang tao — na nangangahulugang ang isang wastong ugnayan ay umiiral sa pagitan ng tao at ng Dios. Walang posibleng paraan upang ang isang tao ay maging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa (kanyang sariling pagsisikap) sapagkat ang katuwiran ay nangangailangan ng mga himala na si Jesus lamang ang makakagawa (Gawa 4:12). Ang isang tao ay nagiging matuwid sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Tagapagligtas na gawin para sa kanya ang hindi niya kayang gawin para sa kanyang sarili. Ito ang ibig sabihin ng mga salita sa biblia na "katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya." Hinihiling natin kay Jesus na maging tagapanguna ng ating buhay at nagtitiwala sa Kanya na gawin ang mga kinakailangang himala habang tayo ay nakikipagtulungan sa Kanya. Ang katuwiran na ito, na himalang nagawa para sa atin at sa atin ni Cristo, ang tanging tunay na katuwiran na umiiral. Ang bawat iba pang uri ay huwad.

sg17-q12-Jesus-Hug.jpg

12. Ano ang anim na pangako na ibinibigay ng Biblia tungkol sa katuwirang inaalok sa atin sa pamamagitan ni Jesus?

Sagot:

A. Tatakpan Niya ang ating mga dating kasalanan at ibibilang tayo bilang mga walang kasalanan (Isaias 44:22; 1 Juan 1:9).

 

B. Nilikha tayo sa larawan ng Dios sa pasimula (Genesis 1:26, 27). Nangako si Jesus na ibabalik tayo sa imahe ng Dios (Roma 8:29).

C. Binibigyan tayo ni Jesus ng pagnanais na mabuhay nang matuwid at pagkatapos ay bibigyan tayo ng Kaniyang kapangyarihan upang magawa ito (Filipos 2:13).

 

D. Si Jesus, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang mapaghimala, ay magdudulot sa atin na masayang gawin ang mga bagay lamang na nakalulugod sa Dios (Hebreo 13:20, 21; Juan 15:11).

 

E. Tinatanggal Niya sa atin ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbigay sa atin ng Kanyang walang kasalanang buhay at nagtutubos na kamatayan (2 Corinto 5:21).

 

F. Hawak ni Jesus ang responsibilidad para mapanatili tayong matapat hanggang sa bumalik Siya upang dalhin tayo sa langit (Filipos 1:6; Judas 1:24).

 

Handa si Jesus na tuparin ang lahat ng mga maluwalhating pangakong ito sa iyong buhay! Handa ka na ba?

13. Mayroon bang bahaging kailangang gampanan ang isang tao upang maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya?

sg17-q13-Jesus-Path.jpg

"Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit" (Mateo 7:21).

 

Sagot:

Oo. Sinabi ni Jesus na dapat nating gawin ang kalooban ng Kanyang Ama. Sa Lumang Tipan, ang isang tao na tunay na napagbagong loob ay patuloy na nagdadala ng mga kordero upang ihandof, na nagpapahiwatig ng kanyang kalumbayan sa kasalanan at ang kanyang buong pusong hangarin na pahintulutan ang Panginoon na manguna sa kanyang buhay. Ngayon, kahit na hindi natin magawa ang mga himalang kailangan upang maging matuwid, araw-araw dapat tayong manumbalik kay Jesus (1 Corinto 15:31), na inaanyayahan Siyang ituwid ang ating buhay upang maganap ang mga himalang iyon. Dapat tayong maging magiliw sa pagsunod at sundin kung saan patungo si Jesus (Juan 12:26; Isaias 1:18–20). Ang ating makasalanang likas na katangian ay nagnanais na magkaroon tayo ng sariling pamamaraan (Isaias 53:6) at sa gayon ay maghimagsik laban sa Panginoon, tulad ng ginawa ni Satanas sa simula (Isaias 14:12–14). Ang pagpapahintulot kay Jesus na manguna sa ating buhay minsan ay mahirap na tulad ng pagdukot ng isang mata o pagputol ng isang braso (Mateo 5:29, 30), sapagkat ang kasalanan ay nakakahumaling at malalampasan lamang ng makahimalang kapangyarihan ng Dios (Marcos 10:27). Marami ang naniniwala na dadalhin ni Jesus sa langit ang lahat na nagpapahayag lamang ng kaligtasan, anuman ang kanilang pag-uugali. Ngunit hindi ito ganon. Ito ay isang panlilinlang. Dapat sundin ng isang Kristiyano ang halimbawa ni Jesus (1 Pedro 2:21). Maaari itong magawa ng makapangyarihang dugo ni Jesus para sa atin (Hebreo 13:12), iyon ay kung bibigyan natin si Jesus ng buong kontrol sa ating buhay at sundin kung saan Siya tutungo - kahit na minsan ang daan ay mahirap (Mateo 7:13, 14, 21).

sg17-q14-HighPriest-Ark.jpg

14. Ano ang Araw ng Pagtubos?

Sagot:

A. Minsan bawat taon, sa araw ng pagtubos, isang banal na araw ng paghuhukom ang naganap sa Israel (Levitico 23:27). Upang ipahayag ng

sg17-q14-LordsGoat.jpg

lahat ang kanilang mga kasalanan. Ang lahat ng mga tumatanggi mula sa araw na iyon ay ititiwalag sa kampo ng Israel(Levitico 23:29).

B. Dalawang kambing ang napili: Ang isa, ang kambing ng Panginoon ang isa pa, ang buntunan ng sisi, na kumakatawan kay Satanas (Levitico 16:8). Ang kambing ng Panginoon ay pinatay at inihain para sa mga kasalanan ng mga tao (Levitico 16: 9). Ngunit sa araw na ito ang dugo ay dinala sa Kabanal banalang Dako at iwiwisik sa harap ng luklukan ng awa (Levitico 16:14). Sa espesyal na araw ng paghuhukom na ito lamang papasok ang punong saserdote sa kabanal banalang dako upang salubungin ang Dios sa luklukan ng awa.

 

Ang dugong iwinisik (kumakatawan sa hain ni Jesus) ay tinanggap ng Dios, at ang mga ipinagtapat na kasalanan ng mga tao ay inilipat mula sa santuwaryo patungo sa punong saserdote. Pagkatapos ay inilipat niya ang mga ipinagtapat na kasalanan na ito sa buntunan ng sisi, na dinala patungo sa ilang (Levitico 16:16, 20-22). Sa ganitong paraan, ang santuwaryo ay nalinis sa mga kasalanan ng mga tao, na inilipat doon sa pamamagitan ng dugo na iwinisik sa harap ng tabing at naipon ng isang taon.

15. Sumasagisag o Naglalarawan ba ng isang bahagi ng Dakilang Plano ng Kaligtasan ng Dios ang Araw ng Pagtubos, tulad ng iba pang bahagi ng makalupang santuwaryo at mga panglilingkod nito?

"Kaya't kailangan na ang mga sinipi mula sa mga bagay sa kalangitan ay linisin ng mga ito, ngunit ang mga bagay sa sangkalangitan ay sa pamamagitan ng higit na mabubuting handog kaysa mga ito" (Hebreo 9:23).

sg17-q15-Jesus-Stamp.jpg

Sagot: Oo. Ang paglilingkod sa araw na iyon ay tumuturo sa pagwawakas ng kasalanan ng tunay na Punong Saserdote sa santuwaryo sa langit. Sa pamamagitan ng Kanyang nabuhos na dugo na inilapat sa mga nakasulat sa aklat ng buhay, patutunayan ni Cristo ang mga desisyon ng Kanyang bayan na paglingkuran Siya magpakailanman. Ang espesyal na araw ng paghuhukom na ito, tulad ng sa Yom Kippur ng Israel, ay inilarawan ang pangwakas na pagtubos na gagawin para sa sanlibutan. Mula sa taunang simbolo ng sinaunang Araw ng Pagtubos, ang sangkatauhan ay makatitiyak na ang ating tapat na Punong Saserdote, si Jesus, ay patuloy pa ring namamagitan sa langit para sa Kanyang bayan at handa na upang tanggalin ang mga kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanyang dugo. Ang pangwakas na pagtubos ay hahantong sa pangwakas na paghuhukom, na kung saan aayos sa problema ng kasalanan sa buhay ng bawat indibidwal, na nagreresulta sa buhay o kamatayan.

 

Mga Mahalagang Kaganapan

Malalaman mo sa susunod na dalawang Patnubay sa Pag-aaral na ang simbolismo ng santuwaryo sa lupa at lalo na ang Araw ng Pagtubos ay inilarawan ang mga napakahalagang kaganapan sa oras ng pagtatapos, na isasagawa ng Dios mula sa makalangit na santuwaryo.

 

Petsa para sa Paghuhukom

Sa susunod na Gabay sa Pag-aaral, susuriin natin ang isang kritikal na hula sa Biblia kung saan itinakda ng Dios ang petsa para magsimula ang paghuhukom sa langit. Kapanapanabik talaga!

16. Handa ka bang tanggapin ang katotohanan na maaaring bago sa iyo, tulad ng isiniwalat ng Dios?

 

Sagot: _______________________

Watch sermon video of Pastor Dough Batchelor

Do you have bible questions?Join our online Bible study or contact us through

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page