top of page

Isang babaing ikakasal kay Cristo

SG-23-cover-new.jpg

Leksyon 23

Sinasabi ng Biblia na mayroon lamang isang katawan, o iglesia, kung saan tinawag ni Jesus ang Kanyang bayan sa huling araw - ang ikakasal na babae kay Cristo. Sa ilan, hindi ito nakakakaba, dahil libu-libo ang mga simbahan ngayon na tumatawag sa kanilang sarili na Kristiyano. Halos bawat isa sa kanila ay inaangkin na sila ay iglesia ng Dios, ngunit bawat isa sa kanila ay malawak na nag-iiba sa interpretasyon, pananampalataya, at gawa sa Biblia. Imposible para sa isang matapat na naghahanap ng katotohanan na siyasatin ang mga pag aangkin ng bawat isa. Gayunpaman, tayo ay magpasalamat na nalutas ni Jesus ang problema na ito para sa atin sa pamamagitan ng detalyadong paglalarawan sa Kanyang iglesia na madali mong makikilala ito! Ang paglalarawan na iyon, malinaw at makapangyarihan, ay matatagpuan sa Apocalipsis 12 at 14, at pasasayahin ka ng kamangha-manghang mga katotohanan na makakatulong sa iyo sa mga huling panahon.

Tandaan: Mangyaring basahin ang Apocalipsis 12:1–17 bago simulan ang iyong paglalakbay sa pagtuklas sa mga nagbabagong katotohanan.

1. Sa pamamagitan ng anong sagisag kinakatawan ni Jesus ang Kanyang tunay na iglesia?

"Ang maganda at maayos na anak na babae ng Zion" (Jeremias 6:2).

     "Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian, sapagkat dumating na ang kasal ng Kordero, at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. At sa kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis" (Apocalipsis 19:7, 8).

 

Sagot: Nalaman namin sa Gabay sa Pag aaral 22 na sinasagisag ni Jesus ang Kanyang totoong iglesia (anak na babae ng Sion) bilang isang dalisay na babae at ang huwad, mga tumalikod na simbahan bilang isang patutot. (Tingnan din sa 2 Corinto 11:2; Efeso 5:22, 23; at Isaias 51:16).

sg23-q1-BrideOfChrist.jpg
sg23-q2-BrideOnMoon.jpg

2. Sa Apocalipsis 12:1, sinasagisag ni Jesus ang Kanyang iglesia bilang isang babaeng "nakadamit ng araw," na ang " buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa," at may suot na "isang putong ng labindalawang bituin" Ano ang ibig sabihin ng mga simbolong ito?

Sagot: Ang araw ay kumakatawan kay Jesus, sa Kanyang ebanghelyo, at Kanyang katuwiran. "Ang Panginoong Dios ay araw" (Awit 84:11). (Tingnan din sa Malakias 4: 2.) Kung wala si Jesus ay walang kaligtasan (Gawa 4:12). Higit sa anupaman, nais ni Jesus na mag umapaw ang Kanyang presensya at kaluwalhatian sa Kanyang iglesia. Ang "buwan sa ilalim ng kanyang mga paa" ay kumakatawan sa sistemang paghahandog ng Lumang Tipan. Tulad ng pagsasalamin ng buwan sa liwanag ng araw, sa gayon ang sistemang paghahandog ay kapaki-pakinabang sa espiritwal na pagsasalamin lamang ng ilaw mula sa Mesias na darating (Hebreo 10:1). Ang "putong ng labindalawang bituin" ay kumakatawan sa gawain ng 12 alagad, na pinangunahan ang mga unang taon ng simbahan ng Bagong Tipan.

3. Sunod ay, sinabi sa hula na ang babae ay malapit nang manganak, malapit nang maghatid ng isang sanggol na mamamahala balang araw ng lahat ng mga bansa gamit ang isang tungkod na bakal.

sg23-q3-Baby-Jesus-Manger.jpg

Pagkatapos ay ipinanganak niya ang "Batang lalaki," at kalaunan ay dinala Siya sa trono ng Dios sa langit (Apocalipsis 12: 1, 2, 5). Sino ang sanggol na ito?

Sagot: Ang sanggol ay si Jesus. Balang araw ay pamamahalaan Niya ang lahat ng mga bansa ng tungkod ng bakal (Apocalipsis 19:13–15; Awit 2:7–9; Juan 1:1–3, 14). Si Jesus, na ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan, ay nabuhay mula sa mga patay at umakyat sa langit (Gawa 1: 9–11). Ang Kanyang kapangyarihan sa pagkabuhay na mag-uli sa ating buhay ay isa sa mahahalagang regalo ni Jesus sa Kanyang bayan (Filipos 3:10).

sg23-q4-Beast-StarsTail.jpg

4. Ipinakikilala ng Apocalipsis 12:3, 4 ang "isang malaking pulang dragon" na napopoot sa "Batang lalaki" at sinubukang patayin siya sa pagsilang. (Maaaring maalala  ang dragon na ito mula sa Gabay sa Pag-aaral 20.) Sino ang dragon?

Sagot: Ang dragon ay kumakatawan kay satanas, na itinaboy mula sa langit (Apocalipsis 12:7–9) at siya ang gumagawa sa pamamagitan ng paganong Imperyo ng Roma sa panahon ng pagsilang ni Jesus. Ang pinuno na nagtangkang patayin si Jesus sa pagsilang ay si Herodes, isang hari sa ilalim ng paganong Roma. Pinatay niya ang lahat ng mga lalaking sanggol sa Betlehem, inaasahan na ang isa sa kanila ay si Jesus (Mateo 2:16).

5. Ano ang kahulugan ng "pitong ulo" at "sampung sungay" ng dragon, at ng "isang katlo ng mga bituin ng langit" na itinapon sa mundo?

sg23-q5-Bible-ParchmentWall.jpg

Sagot: Ang "pitong ulo" ay kumakatawan sa pitong burol o bundok na pinagtayuan ng Roma (Apocalipsis 17:9, 10). Natagpuan natin ngayon ang isang hayop na may pitong ulo at 10 sungay nang tatlong beses sa ating Gabay sa Pag-aaral (Apocalipsis 12:3; 13:1; 17:3). Ang "sampung sungay" ay kumakatawan sa mga pamahalaan, o mga bansa, na sumusuporta sa pangunahing kapangyarihan sa kanilang pang-aapi sa bayan at iglesia ng Dios. Sa panahon ng paganong panunungkulan ng Roma (Apocalipsis 12:3, 4), kinatawan nila ang 10 mga barbarong tribo na sumuporta sa kapapahan na sa paglaon ay ibinagsak ang Imperyong Roma (Daniel 7:23, 24). Ang mga tribong ito kalaunan ay naging modernong Europa. Sa mga huling araw, kinakatawan nila ang lahat ng mga bansa sa mundo na nagkakaisa sa koalisyon (Apocalipsis 16:14; 17:12, 13, 16) na susuporta sa "dakilang Babilonia" sa kanyang pakikidigma laban sa bayan ng Dios. Ang "ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit" ay ang mga anghel na sumuporta kay Lucifer sa kanyang pag-aalsa sa langit at pinalayas kasama niya (Apocalipsis 12:9; Lucas 10:18; Isaias 14:12).

Isang Pagsusuri at Buod

 

Sa ngayon, ang hula ay sumaklaw sa mga sumusunod na katotohanan sa Biblia:

 

1. Lumilitaw ang totoong iglesia ng Dios, sinisimbolo ng isang dalisay na babae.

2. Si Jesus ay ipinanganak sa iglesia.

3. Si Satanas, na gumagawa sa pamamagitan ni Haring Herodes ng paganong Roma, ay nagtangkang patayin si Jesus.

4. Ang plano ni Satanas ay hindi matagumpay.

5. Ang pag-akyat ni Jesus ay nakalarawan.

sg23-q6-Martyr.jpg

6. Ano ang ginawa ni Satanas matapos siyang mabigo sa kanyang balak na patayin si Jesus?

"Inusig niya ang babaing nanganak ng Sanggol na lalaki" (Apocalipsis 12:13).

Sagot: Dahil hindi na niya magawang personal na atakehin si Jesus, itinuon niya ang kanyang kapusukan at pag-uusig sa iglesia ng Dios at sa Kanyang bayan.

Anim na Mga Puntong Kumikilala

Sa Apocalipsis 12 at 14, binigyan tayo ni Jesus ng anim na naglalarawang puntos na gagamitin sa pagkilala sa Kanyang iglesia sa huling araw. Bantayan sila habang pinag-aaralan mo ang natitirang bahagi ng Gabay sa Pag-aaral na ito.

7. Sa Apocalipsis 12:6, 14, ano ang ginawa ng babae (iglesia) upang mapangalagaan ang kanyang sarili, at ano ang "ilang"?

sg23-q7-Ship-Pilgrims.jpg

Sagot: Sinasabi sa talata 6 at 14, "Tumakas ang babae sa ilang," kung saan siya protektado "isang panahon, at mga panahon, at kalahati ng isang panahon" (o 1,260 literal na taon) mula sa poot ni Satanas -

sg23-q7-PopeStatue.jpg

na gumagawa sa pamamagitan ng kapapahan ng Roma. Ang "dalawang pakpak" ay kumakatawan sa proteksyon at suporta na ibinigay ng Dios sa iglesia sa kanyang panahon sa "ilang" (Exodo 19:4; Deuteronomio 32:11). Ang panahon na ginugol sa ilang ay kapareho ng 1,260-taong panahon ng katanyagan at pag-uusig ng papa (ad 538 hanggang 1798) na paulit-ulit na binabanggit sa hula ng Biblia. Tandaan, ang isang araw sa hula ay katumbas ng isang literal na taon (Ezekiel 4:6).

Ang salitang "ilang" ay tumutukoy sa mga nakahiwalay na lugar ng lupa (bundok, kuweba, kagubatan, atbp.) Kung saan ang bayan ng Dios ay maaaring magtago at makatakas sa ganap na pagkalipol (Hebreo11:37, 38). At ang magtago ang kanilang ginawa — ang mga Waldenses, Albigens, Huguenots, at marami pang iba. Ang bayan ng Dios (Kanyang iglesia) ay napawi na kung hindi sila tumakas at nagtago sa ilang sa panahon ng mapangwasak na pag-uusig ng papa. (Sa isang 40-taong panahon, "mula sa simula ng pagkakasunud-sunod ng mga Heswita, sa taong 1540, hanggang 1580, siyam na raang libo ang nawasak. Isang daan at limampung libo ang namatay sa Inkisisyon sa loob ng 30 taon." 1 Hindi bababa sa 50 milyong tao ang namatay dahil sa kanilang pananampalataya sa loob ng 1,260-taong panahong ito. Ang iglesia ng Dios ay hindi pa umiiral bilang isang opisyal na samahan sa mga taong ito. Mula ad 538 hanggang 1798, ito ay buhay ngunit hindi makikilala bilang isang samahan. Nang lumabas ito mula sa pagtatago pagkatapos ng 1,260 taon, mayroon pa ring parehong doktrina at mga katangian tulad ng apostolikong simbahan, na pumasok sa "ilang" noong ad 538.

 

Natuklasan natin ngayon ang unang dalawang puntos sa pagkakakilanlan sa iglesia ni Jesus sa mga huling araw:

 

1. Hindi ito opisyal na iiral bilang isang samahan sa pagitan ng AD 538 at 1798.

 

2. Ito ay babangon at gagawin ang gawain sa huling panahon pagkalipas ng 1798.

 

Mayroong maraming mapagmahal at tunay na mga Kristiyano sa mga iglesia na opisyal na umiiral bago ang 1798. Ngunit wala sa mga simbahang ito ang maaaring maging iglesia sa pagtatapos ng panahon kung saan tinawag ni Jesus ang lahat ng Kanyang bayan, sapagkat ang iglesia ni Jesus sa pagtatapos ng panahon ay dapat na lumitaw makalipas ang 1798. Nangangahulugan ito na ang karamihan sa mga tanyag na simbahan ng Protestante ay hindi maaaring maging iglesia ng Dios sa mga huling panahon sapagkat sila ay opisyal nang umiral bago ang 1798.

8. Sa Apocalipsis 12:17, tinawag ng Dios ang Kanyang nalabing iglesia sa huling panahon [KJV]. Ano ang ibig sabihin ng salitang "nalabi"?

Sagot: Nangangahulugan ito ng huling natitirang bahagi. Sa pagtukoy sa iglesia ni Jesus, nangangahulugan ito ng Kanyang iglesia sa mga huling araw, na kung saan ay batay sa lahat ng Banal na Kasulatan, tulad ng simbahan ng mga apostoliko.

sg23-q8-Remnant-Cloth.jpg

9. Sa Apocalipsis 12:17, anong karagdagang dalawang-puntong paglalarawan ang ibinigay ni Jesus tungkol sa Kanyang huling-nalabing iglesia?

sg23-q9-Quill-Pen-10Comm.jpg

Sagot: Sinusunod nito ang lahat ng Sampung Utos, kasama ang ikapitong araw na Sabbath ng ika-apat na utos (Juan 14:15; Apocalipsis 22:14). Magkakaroon din ito ng "patotoo ni Jesus," na sinasabi sa atin ng Biblia na espiritu ng propesiya (Apocalipsis 19:10). (Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 24 para sa isang buong paliwanag sa kaloob ng propesiya.)

Mayroon na tayo ng susunod na dalawang puntos na pagkakakilanlan ni Jesus para sa Kanyang nalabing iglesia:

 

3. Susundin nito ang mga utos ng Dios, kasama na ang Kanyang ikapitong araw na Sabbath ng ika-apat na utos.

 

4. Magkakaroon ito ng kaloob ng hula.

 

Tandaan na habang ang mga grupo ng taos-pusong mga Kristiyano ay matatagpuan sa mga iglesia na hindi tumutupad ng Araw ng Sabbath o may kaloob ng panghuhula, ang mga simbahang ito ay hindi maaaring maging nalabing simbahan sa wakas ng panahon kung saan tinawag ni Jesus ang mga Kristiyano sa mga huling araw dahil ang iglesia ng Dios sa kawakasan ng panahon ay susundin ang lahat ng mga utos ng Dios at may kaloob ng hula.

10. Anong pangwakas na dalawang puntos ng pagkakakilanlan para sa nalabing iglesia ng Dios ang ibinibigay ng aklat ng Apocalipsis?

Sagot: Ang huling dalawang puntos ng anim ay:

 

5. Ito ay magiging isang pandaigdigang simbahan ng mga misyonero (Apocalipsis 14:6).

6. Ipangangaral nito ang mga mensahe ng tatlong anghel ng Apocalipsis 14:6–14, na kung saan ay binuod sa ibaba.

 

A. Ang paghatol ng Dios ay nagaganap na. Sambahin Siya! Ang iglesia ng Dios sa kawakasan ng panahon ay dapat na nangangaral na ang paghuhukom ay nagsimula noong 1844 (tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 18 at 19). Nanawagan din ito sa mga tao na "sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig" (Apocalipsis 14:7). Paano natin sinasamba ang Dios bilang Maylalang? Sinulat ng Dios ang sagot sa ikaapat na utos. “Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang ingatan itong banal. ... sapagkat sa loob ng anim

sg23-q10-Church3Angels.jpg

na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabbath, at ginawa itong banal ”(Exodo 20: 8, 11). Kaya, ang mensahe ng unang anghel ay nag-uutos sa lahat na sumamba sa Dios bilang Tagapaglikha sa pamamagitan ng pag-iingat ng banal na Kanyang ikapitong araw na Sabbath, na ibinigay Niya bilang alaala ng Paglikha.

B. Lumabas ka sa bumagsak na simbahan ng Babilonia.

C. Huwag sambahin ang hayop o tumanggap ng kanyang marka, na kung saan ay sinusunod ang Linggo bilang isang banal na araw na kapalit ng totoong Sabbath. Mag-ingat sa lahat ng mga huwad.

 

Suriin natin ngayon ang anim na puntos na binigay sa atin ni Jesus para sa pagkilala sa Kanyang nalabing iglesia sa huling araw:

 

1. Hindi ito opisyal na iiral bilang isang samahan sa pagitan ng AD 538 at 1798.

2. Ito ay babangon at gagawin ang gawain sa huling panahon pagkalipas ng 1798.

3. Susundin nito ang mga utos ng Dios, kasama na ang Kanyang ikapitong araw na Sabbath ng ika-apat na utos.

4. Magkakaroon ito ng kaloob ng hula.

5.  Ito ay magiging isang pandaigdigang simbahan ng mga misyonero.

6. Ipangangaral nito ang mga mensahe ng tatlong anghel ng Apocalipsis 14:6–14.

sg23-q11-BinocularsMan-Pointing.jpg

11. Ngayong nalaman na natin ang anim na puntos ng pagkakakilanlan ni Jesus para sa Kanyang nalabing iglesia sa huling panahon, ano ang sinabi sa atin ni Jesus na gawin, at sa anong mga resulta?

Sagot: “Humanap kayo, at kayo ay makakatagpo” (Mateo 7:7). Ipinaabot sa iyo ni Jesus ang anim na pagtutukoy na ito at sinabi, "Humayo ka at hanapin ang Aking iglesia." Pinangangako Niya na ang mga naghahanap ng mga bagay sa langit ay makakatagpo sila.

12. Ilang mga iglesia ang umaangkop sa anim na pagtutukoy na ito?

sg23-q12-Church-Yard.jpg

Sagot: Nagbigay si Jesus ng natatanging mga pagtutukoy na umangkop lamang sa isang iglesia. Hindi nagbigay si Jesus ng mga hindi malinaw na pangkalahatan tulad ng "Maraming mabubuting tao sa Aking simbahan" at "Magkakaroon din ng ilang mga mapagkunwari." Ilang mga iglesia ang umaangkop sa dalawang puntong iyon?

sg23-q12-ChurchGroup.jpg

Lahat sila. Ang dalawang punto na iyon ay umaangkop din sa isang grocery store sa kanto at mga civic club sa ibabang bahagi ng lunsod! Umaangkop silang lahat, at sa gayon ay walang kahulugan. Sa halip, nagbigay si Jesus tukoy, lubos na naglalarawang puntos na umaangkop sila sa isang simbahan at iisang simbahan lamang - ang Seventh-day Adventist Church. Suriing muli natin ang mga pagtutukoy.

Ang Seventh-day Adventist Church:

 

1. Hindi umiiral bilang isang opisyal na samahan sa pagitan ng ad 538 at 1798.

 

2. Lumitaw makalipas ang 1798. Nagsimula itong mabuo noong unang bahagi ng 1840s.

 

3. Sinusunod ang Sampung Utos, kasama ang pang-apat — ang ikapitong araw na Sabbath ng Dios.

 

4. May kaloob ng hula.

 

5. Ay isang pandaigdigang simbahan ng mga misyonero, na gumagawa sa halos lahat ng mga bansa ngayon.

 

6. Nagtuturo at nangangaral ng tatlong puntong mensahe ni Jesus ng Apocalipsis 14:6–14.

 

Hinihiling sa iyo ni Jesus na tignan ang anim na pagtutukoy na ito at suriin para sa iyong sarili. Madali lang. Hindi mo maaaring makaligtaan.

 

Tandaan: Mangyaring tandaan na maraming mga mapagmahal na Kristiyano sa mga simbahan na ang mga puntong ito ay hindi umaangkop, ngunit walang ganoong simbahan ang maaaring maging nalabi ng Dios sa pagtatapos ng panahon kung saan tinatawagan Niya ang lahat ng Kanyang bayan ngayon.

13. Matapos makinig ang isa sa mga anak ni Jesus sa Kanyang maibiging pagtawag ng babala na lumabas ng Babilonia (Apocalipsis 18:2, 4), ano ang hiniling sa kanya ni Jesus na susunod na gawin?

"Tinawag din naman kayo sa isang katawan" (Colosas 3:15).

"Siya [Jesus] ang ulo ng katawan, ang iglesia" (Colosas 1:18).

 

Sagot: Sinasabi ng Biblia na ang bayan ng Dios ay tinawag sa iisang katawan, ang simbahan. Hiniling ni Jesus sa mga umalis sa Babilonia na sumali sa nalabing iglesa — kung saan Siya ang ulo. Sinabi ni Jesus, "Mayroon Akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito" (Juan 10:16). Tinawag din Niya silang "Aking bayan" sa parehong Lumang Tipan (Isaias 58:1) at sa Bagong Tipan (Apocalipsis 18:4). Sa Kanyang mga tupa sa labas ng Kanyang (simbahan), sinabi Niya, “Kailangan Ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang Aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. ... Pinapakinggan ng Aking mga tupa ang Aking tinig ... at sila'y sumusunod sa Akin”(Juan 10:16, 27).

sg23-q14-Baptism-Men-Lake.jpg

14. Paano makapapasok ang tao sa katawang iyon, o sa iglesia?

"Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Judio o Griyego" (1 Corinto 12:13).

 

Sagot: Makapapasok tayo sa nalabing iglesia ni Jesus sa pamamagitan ng bautismo. (Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 9 para sa mga detalye sa bautismo.)

15. Nagbibigay ba ang Biblia ng iba pang katibayan na si Jesus ay may isang nalabing iglesia lamang kung saan tinatawag Niya ang lahat ng Kanyang bayan?

sg23-q15-ChurchBuilding-01.jpg

Sagot: Oo — ito'y nagbibigay . Suriin natin ito:

 

A. Sinabi ng Biblia na iisa lamang ang tunay na katawan, o simbahan (Efeso 4:4; Colosas 1:18).

B. Sinasabi ng Biblia na ang ating araw ay tulad ng araw ni Noe (Lucas 17:26, 27). Ilan ang mga paraan ng pagtakas doon sa araw ni Noe? Isa lamang - ang arka. Muli, ngayon, ang Dios ay naglaan ng isang bangka, ang simbahan, na ligtas na dadalhin ang Kanyang bayan sa mga huling kaganapan sa mundo. Huwag palalampasin ang bangka na ito!

16. Ano ang mabuting balita hinggil sa nalabing iglesia ng Dios?

Sagot: A. Ang pangunahing tema nito ay "ang walang hanggang ebanghelyo" - iyon ay, ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus lamang (Apocalipsis 14:6).

B. Ito ay itinayo kay Jesus, ang Bato (1 Corinto 3:11; 10:4), at "ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya" (Mateo 16:18).

C. Si Jesus ay namatay para sa Kanyang iglesia (Efeso 5:25).

D. Malinaw na inilarawan ni Jesus ang Kanyang nalabing iglesia na madaling makilala. Inilalarawan din Niya ang mga nahulog na simbahan at tinawag ang Kanyang mga tao na palayo sa kanila. Masisilo lamang ni satanas ang mga pinapanatiling sarado ang kanilang mata at puso sa Kanyang maibiging tawag.

E. Ang mga doktrina nito ay totoo lahat (1 Timoteo 3:15).

17. Ano ang mabuting balita hinggil sa nalabing bayan ng Dios?

Sagot: Sila ay:

 

A. Maliligtas sa Kanyang kaharian sa langit (Apocalipsis 15:2).

B. Dadaigin ang diablo sa pamamagitan ng "kapangyarihan" at "dugo" ni Jesus (Apocalipsis 12:10, 11).

C. Maging matiisin (Apocalipsis 14:12).

D. Magkakaroon ng pananampalataya ni Jesus (Apocalipsis 14:12).

E. Makakahanap ng maluwalhating kalayaan (Juan 8:31, 32).

sg23-q18-NoahsArk-Clock.jpg

18. Ang oras ng sanlibutan ay nagtatapos na. Ang ikalawang pagparito ni Jesus ay kaagad na mangyayari pagkatapos ng pagbibigay ng mga mensahe ng tatlong anghel (Apocalipsis 14:6–14). Ano ang kagyat na pagsusumamo ngayon ni Jesus sa Kanyang bayan?

"Ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong" (Genesis 7:1).

 

Sagot: Noong araw ni Noe, walong tao (kasama na si Noe) ang tumalima sa paanyaya ng Dios. Si Jesus ay naghihintay sa pintuan ng Kanyang  arka sa huling panahon, ang nalabing iglesia, para sa iyo.

 

Tandaan: Ito ang ating ikawalong Gabay sa Pag-aaral sa kapanapanabik na serye sa mga mensahe ng tatlong anghel ng Apocalipsis 14:6–14. Tatalakayin ng pangwakas na Gabay sa Pag-aaral ng seryeng ito ang kaloob ng hula.

19. Handa ka bang makinig sa tawag ni Jesus na mapasama sa kaligtasan ng Kanyang huling-nalabing iglesia?

 

Sagot:

Mga Palaisipang Katanungan

 

1. Ang Tsina, na may humigit-kumulang isang-kapat ng populasyon sa buong mundo, ay bahagya pa lamang nahahatiran ng ebanghelyo. Hindi ba't kailangan pa ng mahabang panahon upang maipaabot sa mga tao doon?

 

"Sa mga tao, ito'y hindi maaaring mangyari ngunit hindi sa Dios; sapagkat sa Dios ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari”(Marcos 10:27). Sinabi ng Biblia na "mabilis at tiyak na isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa." (Roma 9:28). Ang parehong Panginoon na binigyan ng kapangyarihan si Jonas na akayin ang isang buong lunsod sa pagsisisi sa mas mababa sa 40 araw (Jonas 3) ay tatapusin ang Kanyang gawain sa mga huling araw na ito. Sinabi Niya na ang Kanyang gawain ay susulong sa nakakagulat na bilis na halos imposible para sa iglesia ng Dios na pamahalaanan ang labis na pagdagsa ng mga kaluluwa (Amos 9:13). Pinangako ito ng Dios. Mangyayari ito — at sa lalong madaling panahon!

 

2. Mayroon ba talagang isang seryosong panganib na ang maraming nag-aangking mga Kristiyano  ay mahuhuli at mawawala sa pagbalik ni Jesus?

Oo. Nilinaw ni Jesus ang puntong iyon. Nagbabala Siya tungkol sa maraming bagay na magsisilo at magwawasak sa mga Kristiyano: (1) katakawan (KJV), (2) kalasingan, (3) mga pagsusumakit sa buhay na ito, at (4) nangatutulog (Lucas 21:34; Marcos 13:34– 36).

 

A. Ang katakawan ay ang kalabisan sa anumang bagay - pagkain, pagtatrabaho, pagbabasa, paglilibang, atbp. Ito ay nakakagulo sa balanse at sumisira sa malinaw na pag-iisip. Pinipigilan din nito ang paglaan ng oras kasama si Jesus.

 

B. Ang kalasingan ay tumutukoy sa mga bagay na nagdudulot ng pagkabulok at nagbibigay sa atin ng hindi kanais-nais na pagtingin sa mga makalangit na bagay. Kasama sa mga halimbawa ang pornograpiya, ipinagbabawal na sex, masamang kasamahan, pagpapabaya sa pag-aaral ng Biblia at pagdarasal, at pag-iwas sa mga paglilingkod sa simbahan. Ang mga ganitong bagay ay nagdudulot sa mga tao na mabuhay sa isang pangarap na mundo at sa gayon ay makalimot.

 

C. Ang mga alalahanin sa buhay na ito ay sumisira sa mga Kristiyano na naging abala sa paggawa ng ganap na mabubuting bagay na ang panahon para kay Jesus, pagdarasal, pag-aaral ng Salita, pagpapatotoo, at pagdalo ng mga serbisyo sa simbahan ay nawawala na. Sa paggawa nito, inaalis natin ang ating mga paningin sa tunay na layunin at nalulunod sa mga nakapaligid na bagay.

 

D. Ang pagtulog ay tumutukoy sa espiritwal na pagtulog. Maaaring ito ang pinakamalaking problema ngayon. Kapag ang isang tao ay natutulog, hindi niya alam na siya ay natutulog. Ang hindi pagpapahalaga sa ating relasyon kay Jesus, pagkakaroon ng isang uri ng kabanalan na walang kapangyarihan, at tumatanggi na maging aktibong kasangkot sa gawain ni Jesus-lahat ng mga bagay na ito at iba pa ay gumagawa ng mga natutulog sa mga tao, maliban kung gisingin, ay matutulog nang ang sandali ng katotohanan ay lilipas.

 

3. Sumali ako sa nalabing iglesia ng Dios at hindi kailanman naging napakasaya. Ngunit hindi rin naman ako gaanong nililigalig ng diablo. Bakit kaya?

Sapagkat ang diablo ay nagagalit sa nalabing bayan ng Dios at ginugugol ang kanyang oras sa pagsusubok na saktan at papanghinaan sila ng loob (Apocalipsis 12:17). Hindi nangako si Jesus na ang Kanyangbayan ay hindi magdurusa ng mga pagsubok, aba, pagsalakay mula sa diablo, mahihirap na panahon, at kahit na malubhang pinsala mula kay Satanas. Nangako Siya na ang mga ganoong bagay ay darating sa Kanyang bayan (2 Timoteo 3:12). Gayunman, maluwalhating ipinangako Niya: (1) na bibigyan ng pagtatagumpay ang Kanyang bayan (1 Corinto 15:57), (2) na sasa Kanyang bayan palagi, sa lahat ng kanilang kakaharapin (Mateo 28:20), (3) na bibigyan sila ng kapayapaan (Juan 16:33; Awit 119: 165), at (4) na hindi sila pababayaan (Hebreo 13:5). Panghuli, nangako si Jesus na hahawakan ang Kanyang mga anak nang mahigpit na walang sinuman ang maaaring umagaw sa kanila mula sa Kanyang mga kamay (Juan 10:28, 29). Amen!

 

4. Ano ang ibig sabihin ng salitang "iglesia"?

Ang salitang "iglesia" ay isinalin mula sa salitang Griyego na "ekklesia," na nangangahulugang "mga tinawag." Angkop! Ang bayan ni Jesus ay tinawag sa mundo at Babilonia sa Kanyang mahalagang kawan ng kaligtasan. Ang mga tao ay naging bahagi ng nalabing iglesia ni Jesus sa wakas ng panahon sa pamamagitan ng pagpabautismo kapag tinawag sila ni Jesus. Sinabi ni Jesus, "Pinapakinggan ng Aking mga tupa ang Aking tinig ... at sila ay sumusunod sa Akin" (Juan 10:27).

Watch sermon video of Pastor Dough Batchelor

Do you have bible questions?Join our online Bible study or contact us through

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page