top of page

Libreng Planong Pangkalusugan ng Dios

SG-13-Cover-New.jpg

Leksyon 13

Ang mabuting pangangalagang medikal ay hindi mabibili ng salapi-ngunit hindi ba magiging maganda kung hindi na natin kailangan ng mga doktor? Kun gayon, alam mo bang may napatunayan na paraan upang mabawasan ng gawain ang maraming mga doktor? … Alagaan ang iyong katawan! Nagbabala ang mga siyentipiko tungkol sa kolesterol, tabako, stress, labis na timbang, at alkohol, kaya bakit sumusuong ka pa sa panganib? Talagang nagmamalasakit ang Dios kung paano mo inaalagaan ang iyong katawan, at binigyan ka Niya ng isang libreng planong pangkalusugan na magagamit - ang Biblia! Para sa kamangha-manghang mga katotohanan tungkol sa kung paano ka magkakaroon ng masaganang kalusugan at mas mahabang buhay, tingnan ang Gabay sa Pag-aaral na ito — ngunit siguraduhing basahin ang lahat magbigay ng konklusyon!

1. Bahagi ba talaga ng tunay na relihiyon sa Biblia ang mga panukalang pangkalusugan?

"Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan, kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa" (3 Juan 1:2).
 

Sagot: Oo. Sinasabi ng Biblia na ang kalusugan ay isa sa mga pinakamahalaga. Ang pag-iisip ng isang tao, likas na espiritwal, at katawan ang lahat ay magkakaugnay at umaasa sa isa't isa. Ang nakakaapekto sa isa ay nakakaapekto sa iba. Kung ang katawan ay hindi napangangalagaan, ang likas na katangian ng isip at ng espiritwal ay hindi maaaring maging katulad ng kung ano ang plano ng Dios na dapat mangyari-at hindi ka mabubuhay ng masaganang buhay (Tingnan sa Juan 10:10.)

sg13-q1-BibleReading-AfricanMan-BlueShir

2. Bakit binigyan ng Dios ng panukalang pangkalusugan ang Kanyang bayan?

"At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga tuntuning ito, na matakot sa Panginoon nating Diyos, sa ikabubuti natin magpakailanman, upang ingatan niya tayong buháy" (Deutronomio 6:24). Ang mga talata ay mula sa ANG BIBLIA, 2001.

"Inyong sasambahin ang Panginoon ninyong Dios, at aking pagpapalain ang inyong tinapay at ang inyong tubig, at aalisin ko ang sakit sa gitna ninyo" (Exodo 23:25).

 

Sagot: Ang Dios ay nagbigay ng mga alituntuning pangkalusugan dahil alam Niya kung ano ang pinakamahusay para sa katawan ng tao. Ang mga tagagawa ng sasakyan ay naglalagay ng manwal sa paggamit sa kompartimento ng bawat bagong sasakyan dahil alam nila kung ano ang pinakamahusay para sa kanilang ginawa. Ang Dios, na gumawa ng ating mga katawan, ay mayroon ding isang "manwal sa pamumuhay." Ito ang Biblia. Ang pambabalewala sa "manwal" ng Dios ay madalas na nagreresulta sa sakit, baluktot na pag-iisip, at nakakapagod na buhay, tulad ng pag-abuso sa isang sasakyan ay maaaring magresulta sa malubhang problema sa sasakyan. Ang pagsunod sa mga prinsipyo ng Dios ay nagreresulta sa "pangligtas na kalusugan" (Awit 67: 2 KJV) at mas masaganang buhay (Juan 10:10). Sa ating pakikipagtulungan, maaaring magamit ng Dios ang mga dakilang utos sa kalusugan na makabuluhang mabawasan at matanggal ang mga epekto ng mga sakit ni Satanas (Awit 103:2, 3).

3. May kinalaman ba sa pagkain at pag-inom ang mga prinsipyong pangkalusugan ng Dios?

sg13-q3-Woman-WafflesOJ.jpg

"Kainin ninyo kung ano ang mabuti" (Isaias 55:2).
"Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos"

(1 Corinto 10:31).

Sagot:  Oo. Ang isang Kristiyano ay kakain at iinom pa rin ng magkakaiba —
lahat ay sa ikaluluwalhati ng Dios — na pinipili lamang ang kung "ano ang
mabuti". Kung sinabi ng Dios na ang isang bagay ay hindi akma na kainin,

mayroon Siyang isang mabuting dahilan. Hindi Siya isang mabagsik nadiktador, ngunit isang mapagmahal na Ama. Lahat ng Kanyang payo ay para saating kabutihan palagi. Nangako ang Biblia, "Walang mabuting bagay angipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad nang matuwid" (Awit 84:11).Kaya't kung may pinipigilan ang Dios sa atin na isang bagay, ito ay dahil hindiito mabuti para sa atin.

Tandaan: Walang sinuman ang makararating sa langit sa pamamagitan ng pagkain. Ang pagtanggap lamang kay Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas ang makakagawa nito. Gayunpaman, ang pagwawalang-bahala sa mga utos pangkalusugan ng Dios ay maaaring magdulot sa isang tao na mawala ang kanyang mabuting pagpapasiya at mahulog sa kasalanan, hanggang sa punto ng pagkawala ng kaligtasan. Ang mga talata ay mula sa ANG BIBLIA, 2001

sg13-q4-Fruit-Oat-Bowl.jpg

4. Ano ang ipinakain ng Dios sa mga tao nang nilikha Niya sila sa isang perpektong kapaligiran?

"Sinabi ng Dios, “Tingnan ninyo, ibinigay Ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi ...ang bawat punungkahoy na may binhi sa loob ng bunga. Malaya kang makakakain mula sa lahat

ng punungkahoy sa halamanan" (Genesis 1:29; 2:16).
 

Sagot: Ang pagkain na ibinigay ng Dios sa mga tao sa simula ay prutas, butil, at mani. Ang mga gulay ay idinagdag kalaunan. (Genesis 3:18).
 

5. Anong mga bagay ang partikular na binanggit ng Dios bilang marumi at ipinagbabawal?

Sagot: Sa Levitico 11 at Deuteronomio 14, itinuro ng Dios ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain bilang marumi. Basahin ng buo ang parehong kapitulo.


A. Lahat ng mga hayop na parehong hindi ngumunguya at walang hati ang paa (Deuteronomio 14:6).
B. Lahat ng mga isda at nilalang sa tubig na parehong walang palikpik at kaliskis (Deuteronomio 14:9). Halos lahat ng mga isda ay malinis.
C. Lahat ng mga ibong mandaragit, mga kumakain ng bangkay, at mga kumakain ng isda (Levitico 11: 13–19).
D. Karamihan sa mga "gumagapang na bagay" (o invertebrates) (Levitico 11:21–44).

sg13-q5-UncleanAnimals.jpg

Tandaan: Nilinaw ng mga kapitulong ito na ang karamihan sa mga hayop, ibon, at mga nilalang sa tubig na karaniwang kinakain ng mga tao ay malinis. Gayunpaman, may ilang mga kapansin-pansin na pagbubukod. Ayon sa mga tuntunin ng Dios, ang mga sumusunod na hayop ay marumi at hindi kinakain: pusa, aso, kabayo, kamelyo, agila, buwitre, baboy, ardilya, kuneho, hito, igat, ulang, kabibe, alimango, hipon, talaba, palaka , at iba pa. Ang mga talata ay mula sa ANG BIBLIA, 2001.

sg13-q6-Bacon.jpg

6. Kung ang isang tao ay gusto ng karne ng baboy at kumain nito, talaga bang pupuksain siya sa Ikalawang Pagdating [ni Cristo]?

"Sapagkat, ang Panginoon ay darating na may apoy ...ilalapat ng Panginoon ang hatol, sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao, at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Silang nagpapakabanal, at nagpapakalinis ...na kumakain ng laman ng baboy, ng kasuklamsuklam, at ng daga; sila'y sama-samang darating sa isang wakas" (Isaias 66:15–17).

Sagot: Ito ay maaaring nakakagulat, ngunit ito ay totoo at dapat sabihin. Sinasabi ng Biblia na ang sinumang kumakain ng "laman ng baboy" at iba pang mga karumaldumal na bagay na "kasuklam-suklam" ay mawawasak sa pagdating ng Panginoon. Kapag sinabi ng Dios na iwanang mag-isa at huwag kainin ito, dapat natin Siyang sundin sa lahat ng paraan. Kung sabagay, ang pagkain ng ipinagbabawal na bunga nina Adan at Eba ay nagdala ng kasalanan at kamatayan sa mundong ito. Maaari bang sabihin ng sinumang na hindi ito mahalaga? Sinabi ng Dios na ang mga tao ay mawawasak sapagkat "pinili ang hindi Ko kinaluluguran" (Isaias 66:4).

7. Ngunit hindi ba nagmula kay Moises ang utos na ito ng malinis at maruming hayop? Hindi ba para sa mga Hudyo lamang ito? Hindi ba ito natapos sa krus?

"At sinabi ng Panginoon kay Noe ...Kumuha ka ng tigpipito sa bawat malinis na hayop ...dalawa sa mga hayop na hindi malinis" (Genesis 7:1, 2).

sg13-q7-NoahsArk.jpg

Sagot: Hindi sa lahat ng punto. Si Noe ay nabuhay nang matagal bago ang sinumang Hudyo, ngunit alam niya ang malinis at marumi na mga hayop, sapagkat dinala niya sa arka ang pitong malinis at dalawang hindi malinis. Ang Apocalipsis 18:2 ay tumutukoy sa ilang mga ibon na marumi bago ang ikalawang pagparito ni Cristo. Ang pagkamatay ni Cristo ay hindi sa anumang paraan nakaapekto o nagbago sa mga kautusan na ito sa kalusugan, dahil sinabi ng Biblia na ang lahat na lumalabag sa kanila ay mawawasak sa pagbalik ni Jesus (Isaias 66:15–17). Ang sistema ng pagtunaw ng Hudyo ay hindi naiiba sa anumang paraan sa sistema ng pagtunaw ng Hentil. Ang mga kautusang pangkalusugan na ito ay para sa lahat ng mga tao sa lahat ng panahon.

sg13-q8-Alcohol-Man.jpg

8. Mayroon bang sinasabi ang Biblia tungkol sa paggamit ng mga inuming nakalalasing?

"Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo; at sinumang naililigaw nito ay hindi matalino" (Kawikaan 20:1).
"Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula, kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa, at maayos na bumababa. Sa huli ay parang ahas itong kumakagat, at ulupong na tumutuklaw ang katulad" (Kawikaan 23:31, 32).

Ang mga mapakiapid ...mga maglalasing ...ay hindi magmamana ng kaharian ng Dios" (1 Corinto 6:9, 10).
 

Sagot: Oo. Mahigpit ang babala ng Biblia laban sa paggamit ng mga inuming nakalalasing.

9. Nagbabala ba ang Biblia laban sa paggamit ng iba pang
nakakapinsalang mga bagay, tulad ng tabako?

Sagot: Oo. Nagbibigay ang Biblia ng anim na dahilan kung bakit ang paggamit ng mga nakakapinsalang mga bagay, tulad ng tabako, ay hindi kanais-nais sa Dios:
 

A. Ang paggamit ng mga nakakapinsalang mga bagay ay nakakasira sa
kalusugan at nagdudumi sa katawan. “Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sinuman ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, at ang templong ito ay kayo”(1 Corinto 3: 16, 17).

 

B. Ang nikotina ay isang nakakahumaling na sangkap na umaalipin sa mga tao. Sinasabi ng Roma 6:16 na tayo ay nagiging mga alipin sa pagsunod sa sinumang (o anupaman) natin inihahandog ang ating mga sarli. Ang mga gumagamit ng tabako ay alipin ng nikotina. Sinabi ni Jesus, "Sambahin mo ang Panginoon mong Dios, at Siya lamang ang iyong paglingkuran" (Mateo 4:10).
 

C. Ang paggamit ng tabako ay hindi malinis. "Lumabas kayo sa kanila, at
humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y Aking tatanggapin ”(2 Corinto6:17). Hindi ba't mapanganib na isipin si Cristo na gumagamit ng tabako sa anumang paraan?


D. Ang paggamit ng mga nakakapinsalang mga bagay ay pagsasayang ng pera. "Ano't kayo'y gumugugol ng salapi sa hindi pagkain?" (Isaias 55:2). Tayo ay mga katiwala ng Dios ng perang ibinigay sa atin, at "kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat" (1 Corinto 4:2).

sg13-q9-Cigarettes-Handcuff.jpg

E. Ang paggamit ng mga nakakapinsalang mga bagay ay nagpapahina ng ating kakayahang maunawaan ang mga udyok ng Banal na Espiritu. "Umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa" (1 Pedro 2:11). Ang paggamit ng mga nakakapinsalang mga bagay ay isang pagnanasa ng laman.
 

F. Ang paggamit ng mga nakakapinsalang mga bagay ay nagpapapaikli sa buhay. Kinumpirma ng siyensya na ang paggamit ng tabako ay maaaring magpaikli ng buhay. Nilalabag nito ang utos ng Dios laban sa pagpatay (Exodo 20:13). Kahit na ito ay mabagal na pagpatay, ito ay pagpatay pa rin. Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang ipagpaliban ang iyong kamatayan ay ang pagtigil sa paggamit ng tabako.

10. Ano ang ilan sa mga simple ngunit mahalagang Kautusan sa kalusugan na matatagpuan sa Biblia?

sg13-q10-Family-Mealtime.jpg

Sagot: Narito ang 11 na panukalang pangkalusugan sa Biblia:
 

A. Kumain ng pagkain sa tamang oras, at huwag gagamit ng taba ng hayop o dugo.
"Nagpipista [kumakain] sa kaukulang panahon" (Eclesiates 10:17). "Isang walang hanggang tuntunin ...Huwag kayong kakain ng taba o anumang dugo nito" (Levitico 3:17).

Tandaan: Kinumpirma ng siyensya na ang karamihan sa mga atake sa puso ay bunga ng mataas na kolesterol — at ang paggamit ng mga taba ay higit na responsable para sa mataas na antas ng kolesterol. Mukhang alam ng Panginoon kung ano ang sinasabi Niya, hindi ba?

B. Huwag kumain nang labis."Ang lalamunan mo'y lagyan mo ng patalim, kung ikaw ay isang taong magana sa pagkain" (Kawikaan 23:2). Sa Lucas 21:34, partikular na nagbabala si Cristo laban sa "kalasingan" (walang pagtitimping paglalasing) sa mga huling araw. Ang labis na pagkain, isang uri ng kawalan ng pagpipigil, ay responsable para sa maraming mga malulubhang sakit.

C. Huwag magkimkim ng inggit o magtanim ng sama ng loob. Ang mga ganitong uri ng damdaming makasalanan ay talagang nakasisira sa proseso ng katawan. Sinasabi ng Biblia na ang pagkainggit ay "kabulukan sa mga buto" (Kawikaan 14:30). Inutusan pa tayo ni Cristo na ayusin ang mga sama ng loob na maaaring gamitin laban sa atin (Mateo 5:23, 24).
 

D. Panatilihin ang isang magiliw, masayang pag uugali. "Isang mabuting gamot ang masayang puso" (Kawikaan 17:22). "Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya" (Kawikaan 23:7).
Maraming mga sakit na nararanasan ng mga tao ay resulta ng depresyon. Ang isang magiliw, masayang pag uugali ay nagbibigay ng magandang kalusugan at nagpapahaba ng buhay!

sg13-q10-Friends-Women-Hug.jpg

E. Ilagak ang buong tiwala sa Panginoon. "Ang takot sa Panginoon ay patungo sa buhay; at ang mayroon niyon ay magpapahingang may kasiyahan" (Kawikaan 19:23). 

sg13-q10-Overeating.jpg

Ang pagtitiwala sa Panginoon ay nagpapalakas ng kalusugan at buhay."Anak Ko, makinig ka sa Aking mga salita ...Sapagkat sa mga nakakatagpo sa kanila ang mga ito'y buhay, at kagalingan sa kanilang buong katawan" (Kawikaan 4:20, 22). Ang kalusugan
ay nagmumula sa pagsunod sa mga utos ng Dios at sa paglalagak ng buong tiwala sa Kanya.

sg13-q10-Balanced-ExerciseSleeping.jpg

F. Balansehin ang trabaho at ehersisyo sa pagtulog at pamamahinga.
"Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain; ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Dios. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain"

(Exodo 20:9, 10).
"Masarap ang tulog ng manggagawa" (Eclesiates 5:12).
"Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay" (Genesis 3:19).
"Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon nang maaga, at malalim na ang gabi kung magpahinga"

(Mga Awit 127:2).
"Sapagkat ano ang natatamo ng tao sa lahat ng kanyang ginagawa at pinagpaguran sa ilalim ng araw? ... at pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kanyang isip. Ito man ay walang kabuluhan" (Eclesiastes 2:22, 23).

 

G. Panatilihing malinis ang iyong katawan. "Kayo'y magpakalinis" (Isaias 52:11).

sg13-q10-Soda-Coffee.jpg

H. Maging mapagtimpi sa lahat ng bagay.
" Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay" (1 Corinto 9:25).
"Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan" (Filipos 4:5).

Dapat na ganap na iwasan ng isang Kristiyano ang mga bagay na nakakasama at maging katamtaman sa paggamit ng mga bagay na mabuti. Ang mga gawain na nakakasira sa kalusugan ay unti unting lumalabag sa utos na "Huwag kang papatay". Nagpapakamatay sila nang paunti unti.

I. Iwasan ang anumang nakakasama sa katawan (1 Corinto 3:16, 17). Maaaring ikagulat mo ito, ngunit kinumpirma ng agham medikal na ang tsaa, kape, at mga softdrink na naglalaman ng gamot na caffeine at iba pang mapanganib na sangkap ay nakakasira sa katawan ng tao. Wala sa mga ito ang naglalaman ng sustansiya maliban sa pamamagitan ng idinagdag na asukal o cream, at karamihan sa atin ay gumagamit na ng labis na asukal. Ang mga stimulant ay
nagbibigay ng nakakasira, artipisyal na pagpapalakas sa katawan at tulad ng pagsubok na magdala ng isang tonelada sa isang kartilya. Ang katanyagan ng mga inuming ito ay hindi dahil sa lasa o pag aanunsyo, ngunit sa dami ng caffeine at asukal na nilalaman nito. Maraming mga Amerikano ang may sakit dahil sa kanilang pagkagumon sa kape, tsaa, at mga softdrink. Ikinasisiya ito ng diablo at pinipinsala ang buhay ng tao.

 

J. Gawing kasiya siya ang oras ng pagkain.
"At kaloob ng Dios sa tao na ang bawat isa ay kumain, uminom, at masiyahan sa lahat ng kanyang pinagpaguran" (Eclesiates 3:13). Ang mga hindi kanais nais na eksena sa oras ng pagkain ay pumipigil sa pagtunaw. Iwasan ang mga ito.

sg13-q10-Bread-Loaf-Rip.jpg

K. Tulungan iyong mga nangangailangan.
"Kalagin ang mga tali ng kasamaan ...baliin ang bawat pamatok ...ibahagi ang iyong tinapay sa nagugutom, at dalhin sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan ...Kapag nakakita ka ng hubad, iyong bihisan ...ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw" (Isaias 58:6–8).
Ito ay masyadong payak upang hindi maintindihan: Kapag tinutulungan natin ang mahirap at nangangailangan, pinapabuti natin ang ating sariling kalusugan.

11. Anong mahalagang paalala ang ibinigay para sa mga bumabalewala sa tuntunin ng Dios?

"Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang
anumang ihasik ng tao, ay siya rin niyang aanihin" (Galacia 6:7).

 

Sagot: Iyong mga nambabalewala sa alituntuning pangkalusugan ng Dios ay malamang na aani ng mga sirang katawan at nauupos na buhay, tulad ng isang umaabuso sa kanyang sasakyan na malamang na magkaroon ng malubhang problema sa sasakyan. At iyong mga patuloy na lumalabag sa mga uto pangkalusugan ng Dios ay tuluyang masisira (1 Corinto 3:16, 17).

sg13-q11-HospitalMan.jpg

Ang mga kautusang pangkalusugan ng Dios ay hindi arbitraryo - sila ay natural, naitatag na mga kautusan ng sansinukob, tulad ng law of gravity. Ang pagwawalang bahala sa mga utos na ito ay maaaring magdala ng mapaminsalang mga resulta! Sinabi ng Bibliya, "Ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi lumalapag" (Kawikaan 26:2). Dumarating ang problema kapag hindi natin pinapansin ang mga utos pangkalusugan. Ang Dios, sa awa, ay nagsasabi sa atin kung ano ang mga utos na ito upang maiwasan natin ang mga trahedya na maaaring maging resulta ng paglabag sa mga ito. Ang mga talata ay mula sa ANG BIBLIA, 2001.

12. Anong kagulat-gulat na katotohanan tungkol sa kalusugan ang nagsasangkot sa ating mga anak at apo?

sg13-q12-Grandpa-Girl-Cooking.jpg

"Huwag mong kakainin iyon para sa ikabubuti mo, at ng iyong mga anakpagkamatay mo" (Deutronomio 12:25).
"Akong Panginoon mong Dios ay Dios na mapanibughuin, na Aking
pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang saikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopoot sa Akin" (Exodo 20:5).

 

Sagot: Nilinaw ng Dios na ang mga anak at apo (hanggang ika-apat nahenerasyon) ang magbabayad para sa kahangalan ng mga magulang na binabalewala ang mga alituntuning pangkalusugan ng Dios. Ang mga anak at apo ay magmamana ng mahina, at sakiting katawan kapag ang kanilang mga ina at ama ay sumalungat sa mga patakaran ng Dios para sa kanilang buhay. Hindi mo ba iiwasan ang anumang bagay na maaaring makapinsala sa iyong mga mahal na anak at apo?

13. Ano ang iba pang nakababahalang katotohanan na isiniwalat ng Salita
ng Dios?

sg13-q13-Bible-ManReading-BrownShirt.jpg

"At hindi makakapasok doon [kaharian ng kaluwalhatian ng Dios] ang anumang bagay na marumi" (Apocalipsis 21:27).
"Ngunit tungkol sa kanila na ang puso ay sumunod ayon sa kanilang mga karumaldumal na mga bagay, at sa kanilang mga kasuklamsuklam, Aking dadalhin ang kanilang mga gawa sa ibabaw ng kanilang sariling mga ulo, sabi ng Panginoong Dios" (Ezekiel 11:21).

Sagot: Walang marumi o hindi malinis ang pahihintulutan sa kaharian ng Dios. Lahat ng maruming gawi ay nagdudumi sa isang tao. Ang pagkain ng hindi tamang pagkain ay nagpaparumi sa isang tao (Daniel 1: 8). Nakakabahala ngunit totoo. Ang pagpili ng kanilang sariling mga paraan at ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng Dios ay mag aalis sa mga tao ng kanilang walang hanggang kaligtasan (Isaias 66:3, 4, 15–17). Ang mga talata ay mula sa ANG BIBLIA, 2001.

sg13-q14-Woman-African-PurpleSweater.jpg

14. Ano ang dapat na agad pagsikapang gawin ng bawat tapat na Kristiyano?

"Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu" (2 Corinto 7:1).
"At sinumang may ganitong pag-asa sa Kanya [Cristo] ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis" 

(1 Juan 3:3).
"Kung Ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang Aking mga utos" (Juan 14:15).

 

Sagot: Ang mga tapat na Kristiyano ay isasaayos ang kanilang buhay sa mga alituntuning pangkalusugan ng Dios nang madali dahil mahal nila Siya. Alam nila na ang Kanyang mga tuntunin ay nagdaragdag lamang sa kanilang kaligayahan at pinoprotektahan sila mula sa mga sakit ng diablo (Gawa 10:38).
Ang payo at alituntunin ng Dios ay palaging para sa ating ikabubuti, tulad din ng mabubuting tuntunin at payo ng mabubuting magulang para sa kanilang mga anak. At kapag higit na nating nalalaman, mananagot tayo ng Diyos. "Kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya" (Santiago 4:17).

15. Ang ilang masasamang gawi ay gumagapos ng mahigpit sa mga tao. Ano ang magagawa nila?

"Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Dios" (Juan 1:12).
"Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan Niyang
nagpapalakas sa akin" (Filipos 4:13).

 

Sagot: Maaari mong dalhin ang lahat ng mga kaugaliang ito kay Cristo at ilapag ito sa Kanyang paanan. Magiliw ka Niyang bibigyan ng isang bagong puso at kapangyarihan na kailangan mo upang masira ang anumang ugaling makasalanan at maging isang anak ng Dios (Ezekiel 11:18, 19). Tunay na kapanapanabik at kasiya siyang malaman na "sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari" (Marcos 10:27). At sinabi ni Jesus,"Anglumapit sa
Akin kailanman ay hindi Ko itataboy" (Juan 6:37). Handa si Jesus na

sg13-q15-BallAndChain-Man.jpg

putulin ang mga kadena na nagtatali sa atin.  Hangad Niya na palayain tayo at gagawin Niya, ngunit iyon lamang ay kung pahihintulutan natin Siya. Ang ating mga pag-aalala, masamang pag ugali, matinding nerbyos, at takot ay mawawala kapag ginawa natin ang Kanyang ipinag uutos. "Ang mga bagay na ito ay sinabi Ko sa inyo ... upang ang inyong kagalakan ay malubos" (Juan 15:11). Sinsabi ng diablo na ang kalayaan ay matatagpuan sa pagsuway, ngunit ito ay hindi totoo! (Juan 8:44).

Ang mga talata ay mula sa ANG BIBLIA, 2001.

sg13-q16-Heaven-MeadowPlay.jpg

16. Anong mga kapanapanabik na pangako ang ibinigay tungkol sa bagong kaharian ng Dios?

"Walang mamamayan na magsasabi, 'Ako'y may karamdaman' " (Isaias 33:24).

"Hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man" (Apocalipsis 21:4)."Sila'y paiilanglang na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad, at hindi manghihina" (Isaias 40:31).

Sagot: Ang mga mamamayan ng bagong kaharian ng Diyos ay masayang susundin ang Kanyang mga alituntuning pangkalusugan, at walang sakit o karamdaman. Sila ay pagpapalain ng walang hanggang lakas at kabataan at mabubuhay kasama ng Dios sa kataas-taasang kagalakan at kaligayahan magpakailanman.

17. Yamang ang malusog na pamumuhay ay tunay ay bahagi ng relihiyon sa Biblia, handa ka bang sundin ang lahat ng mga alituntuning pangkalusugan ng Dios?

Sagot: 

sg13-YQ1-BibleFloating-Cutout.jpg

Mga Palaisipang Katanungan:
 

1. Sinasabi ng 1 Timoteo 4:4, "Sapagkat ang bawat nilalang ng Dios ay
mabuti at walang anumang dapat tanggihan."

Maaari mo bang ipaliwanag ito? 
 

 

Ang talata sa Banal na Kasulatan na ito ay tumutukoy sa mga pagkaing "nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat" (talata 3) ng Kanyang bayan. Ang mga pagkaing ito ay ang malinis na pagkain na nakasulat sa Levitico 11 at Deuteronomio 14. Sa talatang 4 ay nililinaw na ang lahat ng mga nilikha ng Diyos ay mabuti at hindi dapat tanggihan, sa kondisyon na kabilang sila sa mga nilikha upang "tanggapin ng may pasasalamat" (malinis na mga hayop). Sinasabi ng talata 5 kung bakit ang mga hayop (o pagkain) na ito
ay katanggap-tanggap: Sila ay "pinabanal" ng Salita ng Dios, na nagsasabing malinis sila, at ng isang
"panalangin" ng pagpapala, na ginagawa bago ang pagkain. Mangyaring tandaan, gayunpaman, na ang mga taong sumusubok na "pakabanalin ang kanilang sarili" habang kumakain ng mga hindi maruming pagkain ay mapupuksa sa huli (Isaias 66:17). 

2. Sinasabi sa Mateo 15:11, "Hindi ang pumapasok sa bibig ang
nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig ang nagpaparumi."
Paano mo ito ipinapaliwanag?

 

Ang paksa sa Mateo 15: 1–20 ay ang pagkain nang hindi muna naghuhugas ng kamay (talata 2). Ang pokus dito ay hindi ang pagkain, ngunit ang paghuhugas. Itinuro ng mga eskriba na ang pagkain ng anumang pagkain nang walang espesyal na seremonyal na paghuhugas ay nagpapadumi sa kumakain. Sinabi ni Jesus na ang mga seremonyal na paghuhugas na ito ay walang kahulugan. Sa talata 19, inilista Niya ang ilang mga kasamaan: pagpatay, pakikiapid, pagnanakaw, atbp. Pagkatapos ay tinapos Niya, "Ito ang
mga bagay na nagpaparumi sa tao; ngunit ang kumain nang hindi naghuhugas ng mga kamay ay hindi nagpaparumi sa tao hindi nilapastangan ang isang tao ”(talata 20).

 

3. Ngunit hindi ba nilinis ni Jesus ang lahat ng mga hayop sa pangitain ni
Pedro, na naitala sa Gawa 10?

 

Hindi. Ang paksa ng pangitain na ito ay hindi mga hayop, ngunit mga tao. Ibinigay ng Dios kay Pedro ang pangitain na ito upang ipakita sa kanya na ang mga Hentil ay hindi marumi, tulad ng paniniwala ng mga Hudyo. Inutusan ng Dios si Cornelius, isang Hentil, na magpadala ng mga lalaki upang bisitahin si Pedro. Ngunit tatanggi sana si Pedro na makita sila kung hindi siya binigyan ng Dios ng pangitain na ito, sapagkat ipinagbawal ng batas ng Hudyo ang pakikisama sa mga Hentil (talata 28). Ngunit nang sa wakas dumating ang mga kalalakihan, tinanggap sila ni Pedro, na ipinapaliwanag na karaniwang hindi niya ito gagawin, at sinasabing, "Ipinakita sa akin ng Dios, na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumaldumal" (talata 28). Sa susunod na kapitulo (Gawa 11), pinuna ng mga miyembro ng simbahan si Pedro sa pakikipag usap sa mga Hentil na ito. Kaya't sinabi sa kanila ni Pedro ang buong kuwento ng kanyang pangitain at ang kahulugan nito. At ang Gawa 11:18 ay nagsabi, "Nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at
niluwalhati ang Diyos, na sinasabi, 'Kung gayo'y binigyan din ng Diyos ang mga Hentil ng pagsisisi tungo sa buhay.' ”

 

4. Para ano at ginawa ng Dios ang baboy kung hindi maaaring kainin?
 

Ginawa Niya ito para sa parehong layunin na ginawa Niya ang busardo — bilang isang kumakain ng mga bulok upang linisin ang basura. At ang baboy ay kahanga hangang ginagawa ang layunin para rito.

5. Ang Roma 14: 3, 14, 20, ay nagsabi: "Huwag hamakin ng kumakain ang
hindi kumakain … Walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili.
… Ang lahat ng mga bagay ay malilinis. ” Maaari mo ba itong ipaliwanag?

 

Ang mga talata 3 hanggang 6 ay pinaghahambing ang mga taong kumakain ng ilang mga bagay sa mga hindi. Ang talata ay hindi nagsasabi alinman sa tama, ngunit sa halip ay nagpapayo na huwag magpasa ng hatol sa iba. Sa halip ay, hayaan ang Dios na maging Hukom (talata 4, 10–12). Ang talata 14 at 20 ay
tumutukoy sa mga pagkaing unang inihain sa mga diyus-diyosan — at, sa gayon, ay hindi malinis sa seremonya — hindi sa malinis at maruming karne ng Levitico 11. (Basahin ang 1 Corinto 8:1, 4, 10, 13.) Ang punto ng talakayan ay ang walang pagkain na "marumi" o "karumaldumal" dahil lamang sa una itong inihain sa mga diyus-diyosan, sapagkat ang isang idolo ay "walang kabuluhan sa sanlibutan" (1 Corinto 8:4). Ngunit kung ang budhi ng isang tao ay lumigalig sa kanya sa pagkain ng gayong pagkain, dapat niya itong hayaan. O kahit na nakakasakit lamang sa iba, dapat din siyang umiwas.


6. Hindi ba sapat na mahalin lamang ang Panginoon at hindi natin alalahanin ang mga utos pangkalusugan ng Dios?

 

Ngunit kung tunay mong mahal ang Panginoon, ikaw ay masasabik na sundin ang Kanyang mga utos
pangkalusugan dahil iyon ang paraan na dinisenyo Niya para makamit mo ang pinakamainam na
kalusugan, kaligayahan, at kadalisayan. "Siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan
ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya" (Hebreo 5:9). Sinabi ni Jesus, "Kung Ako'y inyong minamahal
ay tutuparin ninyo ang Aking mga utos" (Juan 14:15). Kapag totoong mahal natin ang Panginoon, hindi natin susubukan na iwasan ang Kanyang mga utos pangkalusugan (o anumang iba pang mga utos) o gumawa ng mga dahilan. Ang ugali na ito ay ipinapakita ang totoong puso sa iba pang mga bagay ng Dios. "Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit" (Mateo 7:21)

Ang mga talata ay mula sa ANG BIBLIA, 2001.

Watch sermon video of Pastor Doug Batchelor

Do you have bible questions?Join our online Bible study or contact us through

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page