top of page

Mga Mensahe ng Anghel mula sa Kalawakan

SG-16-new-cover.jpg

Lesson 16

Totoo ang mga anghel! Minsan tinatawag na cherubim o seraphim, ang mga
makapangyarihang espiritung tagapaglingkod ay lilitaw sa buongn kasaysayan ng Biblia. Kadalasan nakikita silang nagpoprotekta at gumagabay sa bayan ng Dios, at kung minsan ay pinaparusahan nila ang masasama. Ngunit ang isa sa kanilang pinakamahalagang misyon ay ang ihayag at ipaliwanag ang hula. Alam mo bang may sinabi ang Dios na isang espesyal na bagay sa pamamagitan ng Kanyang mga anghel sa mga taong nabalisa sa ating napakahirap na mundo? Sa Apocalipsis 14, ipinahayag Niya ang mga kahanga-hangang mensahe para sa mga huling araw, mga mensahe na nakatago sa simbolismo ng tatlong anghel. Napakahalaga ng mga mensaheng ito, na hindi babalik si Jesus

hangga't hindi natutupad ang lahat! Ang Gabay sa Pag-aaral na ito ay magbibigay sa iyo ng isang pangkalahatang ideya na magbubukas ng mga mata, at ang sumusunod na walong Gabay sa Pag-aaral ay magpapakita ng hindi kapani-paniwalang mga detalye. Maghanda! — ang personal na mensahe ng Dios sa iyo ay malapit nang ipaliwanag!

1. Bakit natin inaaral ang Apocalipsis? Hindi ba't ito'y tinatakan?

Sagot: Mayroong anim na mahahalagang dahilan upang pag-aralan ang Apocalipsis:

A. Kailanman ay hindi ito natatakan (Apocalipsis 22:10). Ang matagal na tunggalian sa pagitan ni Cristo at satanas, pati na rin ang mga huling pamamaraan ng diablo, ay inihayag sa Apocalipsis. Hindi madaling masilo ni
Satanas ang mga taong may kamalayan na sa kanyang mga panlilinlang, kaya't inaasam niyang maniniwala ang mga tao na ang Apocalipsis ay tinatakan.


B. Ang mismong pangalan na "Revelation" ay nangangahulugang "pagsisiwalat," "pagbubukas," o "pagbubunyag" - ang kabaligtaran ng pagiging selyado. Ito ay palaging bukas.


C. Ang Apocalipsis ay aklat ni Jesus sa isang kakaibang paraan. Nagsisimula ito sa, "Ang apocalipsis ni Jesu-Cristo" (Apocalipsis 1:1). Nagbibigay pa ito ng isang larawan Niya sa Apocalipsis 1:13–16. Walang ibang aklat sa Biblia ang naghahayag kay Jesus at sa Kanyang huling mga tagubilin at plano para sa Kanyang gawain at sa Kanyang bayan tulad ng Apocalipsis.
 

D. Ang Apocalipsis ay pangunahing isinulat para sa mga tao at nakatuon sa mga tao sa ating panahon — bago ang pagbabalik ni Jesus (Apocalipsis 1: 1-3; 3:11; 22: 6, 7, 12, 20).

E. Isang espesyal na pagpapala ang binibigkas sa mga nagbabasa ng Apocalipsis at sumusunod sa payo nito (Apocalipsis 1: 3; 22: 7).

 

F. Inilalarawan ng Apocalipsis ang bayan ng Dios sa mga huling panahon (Kanyang simbahan) nang may nakakagulat na kalinawan. Ginagawa nitong buhay ang Biblia kapag nakikita mo na nagaganap ang mga huling kaganapan na nakalarawan sa Apocalipsis. Sinasabi rin nito nang tiyak kung ano ang dapat na ipangaral ng iglesia ng Dios sa mga huling araw (Apocalipsis 14:6–14). Nagbibigay ang Patnubay na ito ng isang pangkalahatang ideya ng pangangaral na iyon upang malaman mo ito kapag ito'y napakinggan mo.

Ang mga talata ay mula sa ANG BIBLIA, 2001.

 

Tandaan: Bago magpatuloy, mangyaring basahin ang Apocalipsis 14:6–14.
 

sg16-q2-three-angel-messages.jpg

2. Inatasan ng Dios ang Kanyang iglesia na dalhin ang ebanghelyo sa bawat nilalang (Marcos 16:15). Paano Niya sinasagisag ang banal na gawaing ito sa Apocalipsis?

"At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid, na may walang hanggang ebanghelyo ...At isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi ...At isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, na sinasabi" (Apocalipsis 14:6, 8, 9).


Sagot: Ang salitang "anghel" ay literal na nangangahulugang "mensahero," kaya't akma lamang na ang Dios ay gumamit ng tatlong mga anghel bilang maging sagisag ng pangangaral ng Kanyang tatlong-puntong mensahe ng ebanghelyo para sa mga huling araw. Ginagamit ng Dios ang simbolismo ng mga anghel upang ipaalala sa atin na ang makahimalang kapangyarihan ay sasama sa mga mensahe.

3. Anong dalawang mahalagang punto ang isiniwalat ng Apocalipsis14:6 tungkol sa mensahe ng Dios para sa mga huling araw?

"At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid, na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan" (Apocalipsis 14:6).

sg16-q3-at-the-cross.jpg

Sagot: Ang dalawang mahahalagang punto ay: (1) na ito ang "walang hanggang ebanghelyo," at (2) na dapat itong ipangaral sa bawat tao sa mundo. Ang mga mensahe ng tatlong anghel ay binibigyang diin ang ebanghelyo, na ginagawang malinaw na ang mga tao ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay — at pagtanggap kay — JesuCristo lamang (Gawa 4: 10–12; Juan 14: 6). Dahil walang ibang paraan sa kaligtasan, masamang sabihin na mayroong iba pang paraan.

 

Mga Panlilinlang ni Satanas

May dalawang mabisang panlilinlang si Satanas mula sa kanyang di mabilang na panlilinlang (1) kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa, at (2) kaligtasan sa kasalanan. Ang dalawang panlilinlang na ito ay natuklasan at isiniwalat sa mga mensahe ng tatlong anghel. Marami, nang hindi namamalayan, ay tinanggap ang isa sa dalawang pagkakamali na ito at sinusubukan na maitaguyod ang kanilang kaligtasan - isang imposibleng gawa. Dapat din nating bigyang diin na walang sinuman ang tunay na nangangaral ng ebanghelyo ni Jesus sa huling oras na hindi kasama ang mga mensahe ng tatlong anghel.

sg16-q4-scales-and-bible.jpg

4. Ano ang apat na natatanging punto na nakapaloob sa mensahe ng unang anghel?

"Sinabi niya sa malakas na tinig, 'Matakot kayo sa Diyos at magbigay-luwalhati sa kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig."(Apocalipsis 14:7).

Sagot:
A. Matakot kayo sa Dios.
Nangangahulugan ito na dapat nating igalang ang Dios at tumingin sa Kanya nang may pag-ibig, pagtitiwala, at paggalang —na sabik na gawin ang Kanyang iniuutos. Iniiwas tayo nito sa kasamaan. "Sa pamamagitan ng takot sa Panginoon, ay umiiwas ang tao sa kasamaan" (Kawikaan 16:6). Si Solomon, ang pantas na tao, ay nagsabi din, "Matakot ka sa Dios, at sundin mo ang Kanyang mga utos; sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao" (Eclesiastes 12:13).

 

B. Magbigay luwalhati sa Dios. Natutupad natin ang utos na ito kapag pinupuri, pinasasalamatan, at sinusunod natin ang Dios para sa Kanyang kabutihan sa atin. Ang isa sa mga pangunahing kasalanan sa mga huling araw ay ang kawalan ng utang na loob (2 Timoteo 3:1, 2).
 

C. Dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. Ipinapahiwatig nito na ang lahat ay mananagot sa Dios, at ito ay isang malinaw na pahayag na ang paghuhukom ay nagsisimula na. Marami sa pagsasalin ay nagsasabing "dumating" sa halip na "ay" dumating. (Ang buong detalye ng hatol na ito ay ibinibigay sa Mga Patnubay sa Pag-aaral 18 at 19.)
 

D. Sambahin ang Lumikha. Ang utos na ito ay tumatanggi sa pagsamba sa diyus-diyusan sa lahat ng uri — kasama na ang pagsamba sa sarili — at tinatanggihan ang teorya ng ebolusyon, na tinatanggihan na ang Dios ay Tagalikha at Manunubos. (Maraming mga libro at pagtatanghal ang nagbibigay diin sa pagpapahalaga sa sarili, na maaaring humantong sa pagsamba sa sarili. Natatagpuan ng mga Kristiyano ang kanilang halaga kay Cristo, na ginagawa tayong mga anak na lalaki at babae ng Dios.)

 

Kasama sa ebanghelyo ang paglikha at pagtubos sa mundo ng Panginoong Dios. Kasama sa pagsamba sa Maylalang ang pagsamba sa Kanya sa araw na Kanyang inilaan bilang isang alaala ng Paglikha (ang ikapitong-araw na Sabado). Na ang Apocalipsis 14:7 ay tumutukoy sa ikapitong-araw na Sabbath ay nililinaw sa pamamagitan ng katotohanang ang mga salitang "ginawa ang langit at lupa, dagat" ay kinuha mula mismo sa utos ng Sabbath (Exodo 20:11 KJV) at ginamit dito. (Tingnan ang Patnubay sa Pag-aaral 7 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Sabbath.) Ang ating mga pinagmulan ay matatagpuan lamang sa Dios, na gumawa sa atin sa Kaniyang wangis mula sa pasimula. Ang mga hindi sumasamba sa Dios bilang Tagapaglikha — kahit na ano pa man ang kanilang sinasamba — ay hindi kailanman matutuklasan ang kanilang mga pinagmulan.

5. Anong mahalagang pahayag ang sinabi ng pangalawang anghel tungkol sa Babilonia? Ano ang hinihimok ng anghel ng Apocalipsis 18 na gawin ng bayan ng Dios?

sg16-q5-wanted-posted.jpg

"At isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, 'Bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonia' "(Apocalipsis 14:8).
"Nakita ko ang isa pang anghel na nananaog mula sa langit ...At siya'y sumigaw nang may malakas na tinig na nagsasabi, 'Bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonia!' ...At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi,'Magsilabas kayo sa kanya' " (Apocalipsis 18:1, 2, 4).

Sagot: Ang pangalawang anghel ay nagsabi na "Bumagsak ang Babilonya," at ang tinig mula sa langit ay hinihimok ang lahat ng bayan ng Dios na lumabas kaagad sa Babilonya upang hindi sila mawasak kasama nito. Maliban kung alam mo kung ano ang Babilonia, madali para sa'yo ang manatili dito. Pag-isipan ito — maaaring ikaw ay nasa Babilonia ngayon! (Ang Patnubay sa Pag-aaral 20 ay nagbibigay ng isang malinaw na paglalarawan ng Babilonia.)

sg16-q6-mark-of-beast-sign.jpg

6. Laban sa ano ang mahalagang babala ng mensahe ng ikatlong anghel?

"At isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, na sinasabi sa malakas
na tinig, 'Kung ang sinuman ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang  larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo, o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng  alak ng poot ng Dios' " (Apocalipsis 14:9, 10).

 

Sagot: Ang mensahe ng pangatlong anghel ay nagbabala sa mga tao laban sa pagsamba sa hayop at sa kanyang imahe at pagtanggap ng marka ng hayop sa kanilang noo o kamay. Ang unang anghel ay nag-uutos sa totoong pagsamba.
Ang pangatlong anghel ay nagsasabi ng mga kalunus-lunos na kahihinatnan na nauugnay sa maling pagsamba. Alam mo ba kung sino ang hayop? At ano ang marka niya? Maliban kung alam mo, maaari kang mauwi sa pagsamba sa hayop nang hindi mo namamalayan. (Ang Gabay sa Pag-aaral 20 ay nagbibigay ng
buong detalye tungkol sa hayop at kanyang marka. Ipinapaliwanag ng Gabay sa Pag-aaral 21 ang kanyang imahe.)

7. Anong apat na puntong paglalarawan ang ibinigay ng Dios sa Apocalipsis 14:12 ng Kanyang bayan na tumatanggap at sumusunod sa mga mensahe ng tatlong anghel?

sg16-q7-two-girls-reading.jpg

"Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Dios, at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus" (Apocalipsis 14:12).
 

Sagot:
A. Sila ay matiisin, matiyaga, at tapat hanggang sa wakas. Inihayag ang Dios ng Kanyang bayan sa pamamagitan ng kanilang matiyaga, mapagmahal na pag-uugali at ng kanilang katapatan sa kabanalan sa kanilang buhay.

 

B. Sila ay mga banal sapagkat sila ay nasa panig ng Diyos.
 

C. Sinusunod nila ang mga utos ng Dios. Ang matapat na taong ito ay masayang sinusunod ang Kanyang Sampung Utos at lahat ng iba pang mga utos na Kanyang ibinigay. Ang kanilang unang hangarin ay upang kalugdan Siya, na kanilang minamahal (1 Juan 3:22). (Ang Gabay sa Pag-aaral 6 ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa Sampung Utos.)
 

D. Sila'y may pananampalataya ni Jesus. Maaari rin itong isalin na "pananampalataya kay Jesus." Sa alinmang kaso, ang bayan ng Dios ay ganap na sumusunod kay Jesus at ganap na nagtitiwala sa Kanya.

sg16-q8-second-coming.jpg

8. Ano ang susunod na mangyayari pagkatapos ng pagtuturo ng mga mensahe ng tatlong anghel sa lahat ng tao?

"Pagkatapos ay nakita ko roon ang isang puting ulap, at nakaupo sa ulap ang isang katulad ng isang Anak ng Tao na sa Kanyang ulo'y may isang gintong korona" (Apocalipsis 14:14).
 

Sagot: Pagkatapos maibalita ang mensahe ng tatlong anghel sa bawat tao, si Jesus ay babalik sa mga ulap upang dalhin ang Kanyang bayan sa kanilang makalangit na tahanan. Sa Kanyang pagpapakita, magsisimula ang 1,000 taon ng Apocalipsis 20. (Ang Gabay sa Pag-aaral 12 ay nagsasabi tungkol sa 1,000 taon na ito. Ang Patnubay sa Pag-aaral 8 ay nagbibigay ng mga detalye ng ikalawang pagparito ni Jesus.)

9. Sa 2 Pedro 1:12, binanggit ng apostol ang tungkol sa "katotohanang nasa inyo" Anong ibig niyang ipahiwatig?

Sagot: Ang "katotohanang nasa inyo" ay isang aspeto ng walang hanggang ebanghelyo na may partikular na kailangan sa isang tiyak na oras. Ang mga halimbawa ay:
 

A. Ang mensahe ni Noe tungkol sa Baha (Genesis 6 at 7; 2 Pedro 2:5). Si Noe ay isang mangangaral ng katuwiran. Itinuro niya ang pag-ibig ng Dios habang nagbabala siya tungkol sa darating na baha na sisira sa mundo. Ang mensahe ng Baha ay "kasalukuyang katotohanan" para sa oras na iyon. Ang agarang sigaw nito ay "sumakay sa bangka." Ito ay napakahalaga na napakairesponsable kung hindi ito ipangangaral.

sg16-q9-flood.jpg

B. Ang mensahe ni Jonas sa Nineveh (Jonas 3: 4) Ang "kasalukuyang katotohanan" ni Jonas ay ang Nineveh ay mawawasak sa loob ng 40 araw. Itinaas din ni Jonas ang Tagapagligtas, at ang lunsod ay nagsisi. Ang balewalain ang 40 araw na babala ay pagiging hindi matapat. Ito ay kasalukuyang katotohanan. Ito ay napapanahon sa isang natatanging paraan.
 

C. Ang mensahe ni Juan Bautista (Mateo 3:1-3; Lucas 1:17). Ang "kasalukuyang katotohanan" ni Juan ay na si Jesus, ang Mesias, ay darating na. Ang kanyang gawain ay ihayag ang ebanghelyo at ihanda ang mga tao sa unang pagdating ni Jesus. Ang pagtanggal ng pabalita ng unang pagdating ng ebanghelyo sa mga panahong iyon ay isang bagay na mahirap isipin.
 

D. Ang mga mensahe ng tatlong anghel (Apocalipsis 14:6–14). Ang "kasalukuyang katotohanan" ng Dios para sa ngayon ay nakapaloob sa mga mensahe ng tatlong anghel. Siyempre, ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ni JesuCristo ang sentro ng mga mensahe na ito. Gayunpaman, ang "kasalukuyang
katotohanan" ng tatlong anghel ay ibinigay din upang mahanda ang mga tao para sa ikalawang pagparito ni Jesus at upang buksan ang kanilang mga mata sa lubos na nakakakumbinsing panlilinlang ni Satanas. Maliban kung naiintindihan ng mga tao ang mga mensaheng ito, maaari silang makuha at masira ni Satanas.
Alam ni Jesus na kailangan natin ang tatlong espesyal na mensahe na ito, kaya sa kagandahang-loob ay ibinigay Niya ito. Hindi sila dapat matanggal. Mangyaring taimtim na manalangin habang sinusuri mo ang mga ito ayon sa punto sa susunod na walong mga Patnubay sa Pag-aaral.

 

Ang ilan sa iyong mga natuklasan ay maaaring nakakagulat. Ngunit ang lahat ay magiging kasiya-siya. Ang iyong puso ay labis na mapupukaw. Mararamdaman mong nakikipag-usap sa iyo si Jesus! Kung tutuusin, ito ay mensahe Niya.

10. Sino ang sinasabi ng Biblia na darating upang magbigay ng isang "kasalukuyang katotohanan" na mensahe bago ang dakilang araw ng Panginoon?

"Narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon" (Malakias 4:5).


Sagot: Si Elias ang propeta. Mayroong makabuluhang bagay tungkol kay Elias at sa kanyang mensahe, tulad ng makikita natin sa mga susunod na katanungan.

11. Ano ang ginawa ni Elias na naging dahilan ng pagtuon sa kanya ng Panginoon?

Tandaan: Basahin ang 1 Hari 18:17–40
Sagot: Hinimok ni Elias ang mga tao na magpasiya tungkol sa kung sino ang paglilingkuran nila (talata 21). Ang bansa ay halos sumasamba sa diyus-diyosan. Tinalikuran ng karamihan ang totoong Dios at ang Kanyang mga utos. Mayroong isang propeta ng Dios, si Elias, at 450 na paganong propeta ni Baal
(talata 22). Iminungkahi ni Elias na kapwa siya at ang mga sumasamba sa diyus-diyusan ay magtayo ng mga dambana at maglagay ng kahoy at isang toro sa mga ito. Pagkatapos ay

sg16-q11-two-ways-to-go.jpg

iminungkahi niya na hilingin nila sa tunay na Dios na ihayag ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapadala ng apoy sa Kanyang dambana. Ang diyos na pagano ay hindi sumagot, ngunit ang totoong Dios ni Elijah ay nagpadala ng apoy mula sa langit at sinunog ang hain ni Elias.

Ang Mensahe ay Nangangailan ng isang Desisyon

Ang mensahe ni Elias ay dumating sa oras ng matinding krisis sa espiritwal atpambansang pagtalikod. Dumating ito ng may napakalakas na kapangyarihanmula sa langit na nagpatigil sa "pang araw araw na gawain" at nakakuha ngpansin ng bansa. Iginiit ni Elias na magpasya ang mga tao kung sino ang kanilang paglilingkuran, ang Dios o si Baal. Lubhang naantig at ganap na kumbinsido, pinili ng mga tao ang Dios (talata 39).

sg16-q12-preacher-bible.jpg

12. Ang mensahe ng Elias ay may dalawahang aplikasyon. Ito ay isang "kasalukuyang katotohanan" na mensahe upang ihanda ang mga tao sa unang pagdating ni Jesus at isang mensahe ng "kasalukuyang katotohanan" upang ihanda ang mga tao para sa Kanyang ikalawang pagparito. 

Sino ang sinabi ni Jesus na ipinangaral ang mensahe ni Elias upang ihanda ang mga tao para sa Kanyang unang pagdating?

"Wala pang lumitaw ni isa na higit na dakila kaysa kay Juan na Tagapagbautismo ...at kung ibig ninyong tanggapin, siya si Elias na darating" (Mateo 11:11, 14).
 

Sagot: Tinawag ni Jesus ang pangangaral ni Juan upang ihanda ang mga tao para sa Kanyang unang pagdating na "Elias," o ang mensahe ni Elias. Ang mensahe ni Juan, tulad ng sa araw ni Elias, ay napakalinaw ng katotohanan at pagkatapos ay iginiit na magdesisyon. Sinasabi ng Biblia ang tungkol kay Juan Bautista, "Siya'y lalakad sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias" (Lucas 1:17).

13. Paano natin malalaman na ang hula ay mayroong pangalawang aplikasyon sa ating panahon – bago pa ang pangalawang pagparito?

"Narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon" (Malakias 4:5).
"Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay magiging dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon" (Joel 2:31).

sg16-q13-sun-in-cloads.jpg

Sagot:
Mangyaring tandaan na dalawang kaganapan ang magaganap bago ang pagdating ng "dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon" na binanggit sa Joel 2:31 - isa, ang pagdating ng mensahe ni Elias, at dalawa, ang napakalaking mga palatandaan sa langit. Tinutulungan tayo nitong mahanap ang parehong mga kaganapan. Ang madilim na araw ay naganap noong Mayo 19, 1780. Nang parehong gabi, ang buwan ay lumitaw na parang dugo. Kasama sa Mateo 24:29 ang isa pang palatandaan — ang pagbagsak ng mga bituin, na naganap noong Nobyembre 13, 1833. Mula dito, alam natin na ang mensahe ng pagtatapos ng oras ni Elias ay dapat magsimula malapit o pagkatapos ng 1833 — bago ang pagdating ng dakilang araw ng Panginoon.

 

Pangalawang Mensahe ni Elijah Matapos ang Mga Palatandaan ng Langit

Malinaw na ang kay Juan “mensahe ng Elias" dahil ang dakilang mga palatandaan ng langit ay lumitaw higit sa 1,700 taon pagkatapos na ipangaral ni Juan ang kanyang mensahe. Ang mensahe ni Elias ng Joel 2:31 ay dapat magsimula pagkatapos ng mga palatandaang iyon sa kalangitan noong 1833 at dapat ihanda ang mga tao para sa ikalawang pagparito ni Jesus. Ang tatlong "kasalukuyang katotohanan" na mensahe ng Apocalipsis 14:6–14 ay ganap na umaangkop. Nagsimula ito bandang 1844 at inihahanda ang mga tao sa buong mundo para sa ikalawang pagparito ni Jesus (talata 14), na magaganap pagkatapos maipaabot ang tatlong mensahe sa bawat tao sa mundo. (Ang mga detalye sa petsa ng 1844 ay ibinibigay sa Mga Patnubay sa Pag-aaral 18 at 19.)


Ang Mensahe ay Humihingi ng Desisyon

Iginiit ni Elias na kailangang harapin ang kasamaan at lahat ay magpasya kung kanino sila maglilingkod. Gayon din sa tatlong mensahe ng Dios para sa atin ngayon. Dapat magpasya. Inilalantad ng tatlong mensahe ng Dios si Satanas at ng kanyang mga plano. Inihahayag nito ang pag-ibig ng Dios at ang Kanyang mga kahilingan. Tinatawagan ng Dios ang mga tao ngayon sa tunay na pagsamba — ang pagsamba lamang sa Dios. Ang sadyang paglingkuran ang sinuman o anupaman sa mahalagang araw na ito ay nagkakaroon ng hindi katapatan at magreresulta sa walang hanggang kamatayan. Mapaghimalang inabot ng Dios ang puso ng mga tao noon sa panahon ni Elias (1 Hari 18:37, 39) at sa mga araw ni Juan Bautista. Gagawin din Niya ang katulad sa mga huling araw na ito habang tumutugon ang mga tao sa mensahe ng tatlong anghel (Apocalipsis 18: 1-4).

sg16-q14-sunset.jpg

14. Anong kamangha-manghang pagpapala ang dadalhin ng pangangaral ng mensahe ni Elias (ang mensahe ng tatlong mga anghel)?

"Si Elias ...kanyang ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang" (Malakias 4:5, 6).
 

Sagot: Purihin ang Dios! Ang mensahe ni Elias-o mga mensahe ng tatlong anghel - ay magbubuklod sa mga miyembro ng pamilya sa isang mapagmahal, malapit, masayang, makalangit na relasyon. Isang pinagpalang pangako!

15. Ang salitang "ebanghelyo" ay nangangahulugang magandang balita. Ang mga mensahe ba ng tatlong anghel ng Apocalipsis 14 ay nagbibigay ng mabuting

balita?

Sagot: Oo! Suriin natin ang mabuting balita na natuklasan natin sa buod ng mga mensahe ng tatlong anghel: 

A. Ang bawat tao ay magkakaroon ng pagkakataon na pakinggan at maunawaan ang ebanghelyo ng huling panahon. Walangmalalagpasan.
 

B. Ang makapangyarihang plano ng diablo upang bitagin at sirain ang mga tao ay ibubunyag sa atin, kaya't hindi tayo dapat malinlang.
 

C. Ang kapangyarihan ng Langit ay sasama sa pagpapakalat ng mensahe ng Dios sa mga huling araw na ito.
 

D. Ang bayan ng Dios ay magiging matiyaga. Tinawag Niya silang "banal."
 

E. Ang bayan ng Dios ay magkakaroon ng pananampalataya ni Jesus.
 

F. Ang bayan ng Dios ay, sa pagmamahal, susundin ang Kanyang mga utos.

sg16-q15-girls-face.jpg

G. Mahal na mahal tayo ng Dios na nagpadala Siya ng mga espesyal na mensahe upang ihanda tayo sa ikalawang pagparito ni Jesus.
 

H. Ang mga mensahe ng Dios para sa mga huling araw na ito ay magbubuklod sa mga miyembro ng pamilya sa pag-ibig at pagkakaisa.
 

I. Ang pangunahing diin ng mga mensahe ng tatlong anghel na ang kaligtasan ay ibinigay para sa bawat isa sa pamamagitan ni JesuCristo. Ibinibigay Niya ang Kanyang katuwiran upang takpan ang ating nakaraan at kahanga hangang ibinibigay sa atin ang Kanyang katuwiran araw-araw upang tayo ay lumago sa biyaya at maging katulad Niya. Sa Kanya, hindi tayo maaaring mabigo. Kung wala Siya, hindi tayo maaaring magtagumpay.

Karagdagang Salita
Ang mga punto ng mensahe ng tatlong anghel na ipapaliwanag sa mga susunod na mga Patnubay sa Pag-aaral ay:
 

A. Ang oras ng paghatol ng Dios ay dumating na!
 

B. Magsilabas sa bumagsak na Babilonya.
 

C. Huwag tanggapin ang marka ng hayop.

 

Mas maraming mabuting balita ang maihahayag habang pinag-aralan mong may kasamang panalangin ang mga paksang ito sa mga susunod na mga Gabay sa Pag-aaral. Masisiyahan ka at matutuwa sa ilang bagay, magugulat at malungkot sa iba. Ang ilang mga punto ay maaaring mahirap tanggapin. Ngunit dahil nagpadala si Jesus ng mga espesyal na mensahe mula sa langit upang tulungan at gabayan ang bawat isa sa atin sa mga huling araw, tiyak na walang mas mahalaga kaysa marinig ang bawat mensahe, maunawaan nang buo ang bawat isa, at sundin nang buo ang bawat isa.

16. Nagpapasalamat ka ba na malaman na may tatlong puntong natatanging mensahe si Jesus upang gabayan at tulungan ang Kanyang bayan sa mga huling araw ng kasaysayan ng mundo?

Sagot: 

Mga Palaisipang Katanungan
 

1. Mapapa abutan ba ang bawat tao sa mundo ng mensahe ng tatlong anghel bago bumalik si Jesus? Sa bilyun-bilyong tao ngayon na naninirahan, paano ito magiging posible?


Oo — ito ay mangyayari sapagkat ipinangako ito ng Dios (Marcos 16:15). Sinabi ni Pablo na ang ebanghelyo ay ipinangaral "sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit" sa kanyang panahon (Colosas 1:23). Si Jonas, sa biyaya ng Dios, ay umabot sa buong lunsod ng Nineveh nang mas mababa sa 40 araw (Jonas 3:4-10). Sinabi ng Biblia na tatapusin ng Dios ang gawain at pinaikli ito (Roma 9:28). Umasa ka dito. Mangyayari ito — ng napakabilis!
 

2. Nagpakita bang kasama ni Jesus sa pagbabagong anyo sina Moises at Elias? o isa lamang itong pangitain?


Ang kaganapan ay literal. Ang salitang Griyego na "horama," na isinaling "pangitain" sa talata 9, ay nangangahulugang "kung ano ang nakita." Si Moises ay binuhay mula sa mga patay at dinala sa langit (Jud 1:9), at si Elias ay umakyat sa langit nang hindi nakikita ang kamatayan (2 Hari 2: 1, 11, 12). Ang dalawang lalaking ito, na nasa lupa at labis na naghirap mula sa mga pag-atake ng diablo at ang paghihimagsik ng bayan ng Dios, ay naunawaan ang nararanasan ni Jesus. Dumating sila upang hikayatin at ipaalala sa Kanya ang
lahat na iaakyat sa Kanyang kaharian nang hindi nakikita ang kamatayan (tulad ni Elias) at binuhay mula sa libingan upang makapasok sa Kanyang kaharian (tulad ni Moises) dahil sa Kanyang pagsasakripisyo para sa ating mga kasalanan.

 

3. Bakit sinabi ni Juan Bautista na hindi siya si Elias (Juan 1:19–21) nang
sabihin ni Jesus na siya nga ito (Mateo 11: 10–14)?

 

Ang sagot ay nagmula sa Lucas 1:3–17. Ang anghel na nagsabi tungkol sa darating na kapanganakan ni Juan ay nagsabi, "Ang asawa mong si Elizabeth ay magsisilang sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Juan. ... Siya'y magiging dakila sa harapan ng Panginoon. ... Siya'y lalakad sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias,  upang papanumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak, at ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid, upang ihanda ang isang bayang nakalaan sa Panginoon” (talata 13–17). Nang tinukoy ni Jesus si Juan bilang Elias, tinutukoy Niya ang kanyang buhay, espiritu, kapangyarihan, at gawain na katulad ng kay Elias. Gayundin ang totoo sa mensahe ni Elias para sa mga huling araw na ito. Ang binibigyang diin ay ang mensahe, hindi ang tao. Kaya't si Juan ay hindi si Elias sa katauhan, ngunit ipinakita niya ang mensahe ni Elias.
 

4. Posible ba para sa isang tao na ipangaral ang buong katotohanang
pangwakas ni Jesus nang hindi kasama ang mensahe ng tatlong anghel?

 

Hindi. Ang mga mensahe ng tatlong anghel ay dapat na kasama. Sa aklat ng Apocalipsis, Si Jesus mismo ang nagsiwalat ng Kanyang mensahe sa mga huling panahon (Apocalipsis 1:1) at sinabi na ang Kanyang bayan ay dapat na patuloy na sundin ang Kanyang isiniwalat sa aklat (Apocalipsis 1:3; 22: 7). Kaya't ang mga tapat sa huling panahon ay dapat ipangaral ang mga mensahe ni Jesus na mula sa aklat ng Apocalipsis. Siyempre, kasama dito ang pangangaral ng Kanyang natatanging tatlong puntong mensahe sa Apocalipsis 14:6–14.
Pansinin na tinawag ni Jesus ang mga mensaheng ito na "walang hanggang ebanghelyo" sa talata 6. Sinabi din Niya na dapat itong dalhin sa bawat tao sa mundo bago Siya bumalik para sa Kanyang bayan. Narito ang tatlong mahalagang kaisipan:

 

A. Walang sinuman ang tunay na nangangaral ng "walang hanggang ebanghelyo" ni Jesus maliban kung isasama niya ang mga mensahe ng tatlong mga anghel.
 

B. Walang sinumang may karapatang tawaging walang hanggang ebanghelyo ang kanyang mga mensahe kung tinatanggal niya ang mensahe ng tatlong anghel
 

C. Ang mensahe ng tatlong anghel ay naghahanda sa mga tao para sa ikalawang pagparito ni Jesus (Apocalipsis 14:12–14). Maliban kung maririnig, mauunawaan, at tatanggapin mo ang tatlong puntong mensahe ni Jesus sa mga huling araw, maaaring hindi ka maging handa sa Kanyang pangalawang pagparito.

 

Mga Natatanging Mensahe sa mga Huling Araw
Si Jesus, na nakakaalam kung ano ating mga pangangailangan, ay nagbigay sa atin ng tatlong espesyal na mensahe para sa mga huling panahon. Dapat nating maunawaan at sundin ang mga ito. Ang susunod na walong Gabay sa Pag-aaral ay lilinawin ang mga mensaheng ito.

 

5. Sinasabi sa Lucas 1:17 na ang mensahe ni Elias ay upang gawing "ang
mga suwail sa karunungan ng mga matuwid." Anong ibig sabihin nito?

 

"Ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya" (Roma 1:17). Ang matuwid ay may karunungan na isalig ang kanilang kaligtasan sa pananampalataya sa Tagapagligtas."Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas" (Gawa 4:12). Ang mensahe ni Juan na gaya ng mensahe Elias ay upang linawin ito sa lahat. Ang isang pananampalatayang nakasalig sa sinuman o anupaman maliban kay JesuCristo ay hindi makakaligtas mula sa kasalanan at hindi hahantong sa isang nabagong buhay. Dapat marinig at maunawaan ito ng mga tao. Ang katotohanang ito ay ang sentro ng "tatlong puntong mensahe ni Elias" ng Dios na para sa atin ngayon.

Watch Video Sermon from Pastor Doug  Batchelor

Do you have bible questions?Join our online Bible study or contact us through

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page