top of page

Nakasulat sa Bato!

SG-06-NEW.jpg

Leksiyon 6

Kung ang ating mga lunsod at mga tahanan ay punong puno ng krimen at karahasan, hindi ba makatuwiran na upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan, tayong lahat ay dapat sumunod sa mga batas ng lupa? Sa gayon, mga siglo na ang nakakalipas, isinulat ng Dios ang Kanyang sariling utos sa bato-at sinasabi ng Biblia na dapat pa rin natin itong sundin sa atin panahon ngayon. Ang paglabag sa anumang bahagi ng utos ng Dios ay laging nagdudulot ng mga negatibong resulta. Ngunit ang pinakamahalaga, ang pagsunod sa lahat ng utos ng Dios ang sumisigurado sa ating kapayapaan at kaligtasan. Dahil napakaraming nakataya, hindi ba sapat na maglaan ng ilang minuto upang seryosong isaalang-alang ang lugar na Sampung Utos ng Dios sa iyong buhay?

1. Ang Dios ba mismo ang nagsulat ng Sampung Utos? 

"Kanyang ibinigay kay Moises ang dalawang tapyas ng tipan, ang mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Dios ... Ang mga tapyas ay gawa ng Dios, at ang sulat ay sulat ng Dios, na nakaukit sa mga tapyas" (Exodo 31:18; 32:16).

 

Sagot: Oo! Ang Dios ng langit ang sumulat ng Sampung Utos sa mga tapyas ng bato gamit ang Kanyang sariling daliri.

sg6-q1-TenComm-Writing.jpg
sg6-q2-TenComm-RockWall.jpg

2. Ano ang kahulugan ng kasalanan sa Dios?

"Ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan" (1 Juan 3:4).

 

Sagot: Ang kasalanan ay ang paglabag sa Sampung Utos ng Dios. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal (Awit 19:7), at ang mga prinsipyo nito ay sumasaklaw sa bawat naiisip na kasalanan. Saklaw ng mga utos ang “lahat ng tao [ang buong katungkulan ng tao]” (Eclesiastes 12:13). Walang mawawaglit.

3. Bakit ibinigay ng Dios ang Sampung Utos sa atin?

"Mapalad ang sumusunod sa kautusan" (Kawikaan 29:18).

 "Ang aking mga utos sa iyong puso'y ingatan sapagkat kahabaan ng araw at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ang sa iyo'y kanilang ibibigay" (Kawikaan 3:1, 2).

Sagot:    

A. Bilang gabay para sa masaya, masaganang pamumuhay.

 

Nilikha tayo ng Diyos upang maranasan ang kaligayahan, kapayapaan, mahabang buhay, kasiyahan, tagumpay, at lahat ng iba pang maraming pagpapala na nais ng ating mga puso. Ang kautusan ng Dios ay isang mapa na tumuturo sa tamang landas na dapat sundin upang masumpungan ang tunay, kataas-taasang kaligayahan. "Sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan" (Roma 3:20). "Gayunma'y hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kung hindi sa pamamagitan ng kautusan; sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan, “Huwag kang mag-iimbot" (Roma 7:7).

sg6-q3-MapMan.jpg

"Sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan" (Roma 3:20). "Gayunma'y hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kung hindi sa pamamagitan ng kautusan; sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan, “Huwag kang mag-iimbot" (Roma 7:7).

Sagot B.

         

Upang maipakita sa atin ang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali. Ang kautusan ng Dios ay tulad ng isang salamin (Santiago 1:23-25). Itinuturo nito ang maling gawain sa ating buhay tulad ng isang salamin na tumuturo sa dumi sa ating mga mukha. Ang tanging posibleng paraan lamang upang malaman natin na nagkakasala tayo ay maingat na suriin ang ating buhay sa pamamagitan ng salamin ng kautusan ng Dios. Ang kapayapaan para sa isang magulong mundo ay matatagpuan sa Sampung Utos ng Diyos. Sinasabi nito sa atin kung hanggang saan ang ating limitasyon!

 

"At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga tuntuning ito ... sa ikabubuti natin magpakailanman" Deutronomio 6:24).

"Alalayan mo ako, upang ako'y maging ligtas, at laging magkaroon ako ng pagpapahalaga sa iyong mga batas. Iyong tinatanggihan silang lahat na naliligaw sa iyong mga kautusan" (Mga Awit 119:117, 118).

 

Sagot C.

 

Upang maprotektahan tayo mula sa panganib at trahedya. Ang kautusan ng Dios ay tulad ng isang matibay na hawla sa zoo na nagpoprotekta sa atin mula sa mabangis, mapanirang mga hayop. Pinoprotektahan tayo mula sa kasinungalingan, pagpatay, idolatriya, pagnanakaw, at maraming iba pang kasamaan na sumisira sa buhay, kapayapaan, at kaligayahan. Ang lahat ng mabuting batas ay nagpoprotekta, at ang batas ng Dios ay walang kataliwasan.

 

"At sa ganito'y nalalaman natin na Siya'y kilala natin, kung tinutupad natin ang Kanyang mga utos" (1 Juan 2:3).

 

Sagot D.

Tinutulungan tayo nitong makilala ang Dios.

 

Espesyal na Tandaan: Ang walang hanggang mga prinsipyo na napapaloob ng batas ng Dios ay mariing isinulat sa likas na katangian ng bawat tao ng Dios na lumalang sa atin. Ang pagkasulat ay maaaring malabo at nadungisan, ngunit ito'y nananatili pa rin. Nilikha tayo upang mamuhay nang kaayon ng mga ito. Kapag ipinagsasawalang bahala ang mga ito, ang resulta ay palaging problema, kaguluhan, at trahedya - tulad din ng pagsasawalang bahala sa mga patakaran para sa ligtas na pagmamaneho ay maaaring humantong sa malubhang pinsala o kamatayan.

sg6-q4-Pen-Quill-GreenFeather.jpg

4. Bakit labis na mahalaga sa iyo ang batas ng Dios?

"Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan" (Santiago 2:12).

 

Sagot: Sapagkat ang Sampung Utos ay ang pamantayan kung saan sinusuri ng Dios ang mga tao sa paghatol sa langit.

5. Maaari bang mabago o mabura ang kautusan ng Dios (ang Sampung Utos)?

" Ngunit mas madali pa para sa langit at lupa na lumipas, kaysa maalis ang isang kudlit sa kautusan" (Lucas 16:17).

"Ang aking tipan ay hindi ko lalabagin, ni ang salita na lumabas sa aking mga labi ay aking babaguhin"

(Mga Awit 89:34).

 

 "Ang lahat niyang mga tuntunin ay mapagkakatiwalaan. Ang mga iyon ay itinatag magpakailanpaman"

(Mga Awit 111:7, 8).

 

Sagot: Hindi. Malinaw ang Biblia na ang kautusan ng Dios ay hindi mababago. Ang kautusan ay ang nahayag na mga simulain ng banal na likas ng Dios at ang pinakapundasyon ng Kanyang kaharian. Ang mga ito ay katotohanan hangga't may Dios.

 

Ipinapakita sa atin ng tsart na ito na ang Dios at ang Kanyang Utos ay may eksaktong magkatulad na mga katangian, na inihahayag na ang Sampung Utos ay talagang katangian ng Dios sa nakasulat na anyo — nakasulat upang mas maintindihan natin ang Dios. Walang  posibleng paraan na baguhin ang Utos ng Dios kaysa sa hilahin ang Dios mula sa langit at palitan Siya. Ipinakita sa atin ni Jesus kung ano ang kautusan - iyon ay, ang huwaran para sa banal na pamumuhay - tulad ng ipinahayag sa anyo ng tao. Ang karakter ng Dios ay hindi maaaring magbago; samakatuwid, hindi rin ang Kanyang utos.

Ang Dios ay

Ang Kautusan ay

Mabuti

Banal

Sakdal

Dalisay

Matuwid

Totoo

Espirituwal

Katuwiran

Tapat

Pag-ibig

Hindi mababago

Walang Hanggan

Lucas 18:19

Isaias 5:16

Mateo 5:48

1 Juan 3:2,3

Deuteronomio 32:4

Juan 3:33

1 Corinto 10:4

Jeremias 23:6

1 Corinto 1:9

1 Juan 4:8

Santiago 1:17

Genesis 21:33

1 Timoteo 1:8

Roma 7:12

Awit 19: 7

Awit 19:8

Roma 7:12

Awit 19:9

Roma 7:14

Mga Awit 119: 172

Mga Awit 119: 86

Roma 13:10

Mateo 5:18

Mga Awit 111: 7,8

6. Inalis ba ni Jesus ang utos ng Dios nang Siya ay narito sa lupa?

"Huwag ninyong isiping pumarito Ako upang sirain ang kautusan ... pumarito Ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito ... hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay" (Mateo 5:17, 18).

sg6-q6-Magnify-TenComm-Cross.jpg

Sagot: Hindi! Partikular na iginiit ni Jesus na hindi Siya naparito upang sirain ang batas, ngunit upang tuparin (o panatilihin) ito. Sa halip na alisin ang batas, dinakila ito ni Jesus (Isaias 42:21) bilang perpektong gabay para sa banal na pamumuhay. Halimbawa, itinuro ni Jesus na "Huwag kang papatay" ay kinokondena ang galit na "walang dahilan" (Mateo 5:21, 22) at pagkapoot (1 Juan 3:15), at ang pagnanasa ay isang uri ng pangangalunya (Mateo 5: 27, 28). Sinabi Niya, "Kung ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos" (Juan 14:15).

sg6-q7-Bike-Chain.jpg

7. Maliligtas ba ang mga taong sadyang nagpapatuloy na lumabag sa utos ng Dios?

"Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan" (Roma 6:23).

 

"Lipulin mula roon ang mga makasalanan niyon" (Isaias 13:9).

 

"Sapagkat sinumang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat" (Santiago 2:10).

Sagot: Ang Sampung Utos ay gumagabay sa atin sa banal na pamumuhay. Kung ipinagsasawalang bahala natin ang isa man sa mga utos, ay nagpapabaya tayo sa isang mahalagang bahagi ng banal na plano. Kung ang isang kawing lamang ng isang tanikala ay nasira, ang buong layunin nito ay hindi na magagawa. Sinasabi ng Biblia na kapag sinasadya nating labagin ang isang utos ng Dios ay nagkakasala tayo (Santiago 4:17) sapagkat tinatanggihan natin ang Kanyang kalooban para sa atin. Ang mga gumagawa lamang ng Kaniyang kalooban ang makakapasok sa kaharian ng langit. Siyempre, patatawarin ng Dios ang sinumang tunay na nagsisisi at tumatanggap ng kapangyarihan ni Cristo na baguhin siya.

8. Maaari bang maligtas ang sinuman sa pamamagitan ng pagsunod sa utos?

"Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay 'walang tao na ituturing na ganap sa paningin Niya' " (Roma 3:20).

 

"Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki" (Efeso 2:8, 9).

sg6-q8-Mirror-DirtyFace.jpg

Sagot: Hindi! Ang sagot ay masyadong malinaw para hindi maunawaan. Walang sinumang maaaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kaligtasan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng biyaya, bilang isang libreng regalo ni JesuCristo, at natatanggap natin ang regalong ito sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ang kautusan ay nagsisilbing isang salamin na tumuturo sa kasalanan sa ating buhay. Tulad ng isang salamin na maaaring magpakita sa iyo ng dumi sa iyong mukha ngunit hindi malilinis ang iyong mukha, sa gayon ang paglilinis at kapatawaran mula sa kasalanan ay nagmumula lamang kay Cristo.

sg6-q9-Boy-MeasureHeight.jpg

9. Kung gayon, bakit mahalaga ang utos para mapabuti ang karakter ng isang Kristiyano?

"Matakot ka sa Dios, at sundin mo ang Kanyang mga utos; sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao" (Eclesiastes 12:13).

 

"Sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan" (Roma 3:20).

 

Sagot: Sapagkat ang buong parisan, o "buong tungkulin," para sa pamumuhay ng mga Kristiyano ay nakapaloob sa kautusan ng Dios. Tulad ng isang anim na taong gulang na gumawa ng kanyang sariling panukat, sinukat ang kanyang sarili, at sinabi sa kanyang ina na siya ay 12 talampakan ang taas, ang ating sariling mga pamantayan sa pagsukat ay hindi ligtas. Hindi natin malalaman kung tayo ay makasalanan maliban kung suriing

mabuti ang perpektong pamantayan — ang kautusan ng Dios. Maraming nag-iisip na ang paggawa ng mabubuting gawa ay ginagarantiyahan ang kanilang kaligtasan kahit na hindi nila gawin ang pagsunod sa kautusan (Mateo 7: 21–23). Samakatuwid, iniisip nila na sila ay matuwid at nailigtas kung, sa katunayan, sila ay makasalanan at nawala. "At sa ganito'y nalalaman natin na Siya'y kilala natin, kung tinutupad natin ang Kanyang mga utos" (1 Juan 2:3).

10. Ano ang nagbibigay-daan sa isang tunay na napagbagong Kristiyano na sundin ang huwaran ng utos ng Dios?

"Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso" (Hebreo 8:10).

 

"Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan Niya[Cristo]" (Filipos 4:13).

 

"Ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling Anak ... upang ang makatuwirang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin" (Roma 8:3, 4).

sg6-q10-Woman-WithHeart.jpg

Sagot: Hindi lamang pinapatawad ni Cristo ang mga nagsisising makasalanan, pinapanumbalik din Niya sa kanila ang larawan ng Dios. Dinadala Niya sila na kaayon ng Kanyang utos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang nananahang presensya. Ang "Huwag kang" ay magiging isang positibong pangako na ang Kristiyano ay hindi magnanakaw, magsisinungaling, papatay, at iba pa, sapagkat si Jesus ay nananahan sa atin at ang may kontrol. Hindi babaguhin ng Dios ang Kanyang utos sa moral, ngunit gumawa Siya ng isang probisyon sa pamamagitan ni Jesus na baguhin ang makasalanan upang maabot natin ang utos na iyon.

sg6-q11-Pardon-Gavel.jpg

11. Ngunit hindi ba ang isang Kristiyano na may pananampalataya at namumuhay sa ilalim ng biyaya ay napalaya na mula sa pagsunod sa utos?

"Ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya. Ano nga? Magkakasala ba tayo, dahil tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari" (Roma 6:14, 15).

 

"Kung gayon, pinawawalang-saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari; kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan" (Roma 3:31).

Sagot: Hindi! Itinuturo ng Banal na Kasulatan ang kabaligtaran. Ang biyaya ay tulad ng kapatawaran ng isang gobernador sa isang bilanggo. Pinatawad siya nito, ngunit hindi ito binibigyan ng kalayaan na lumabag sa ibang batas. Ang pinatawad na tao, na nabubuhay sa ilalim ng biyaya, ay talagang gugustuhin na panatilihin ang utos ng Dios sa kanyang pasasalamat para sa kaligtasan. Ang isang tao na tumatanggi na sundin ang utos ng Dios, na sinasabi na siya ay nabubuhay sa ilalim ng biyaya, ay nagkakamali.

12. Ang Sampung Utos ba ng Dios ay pinatunayan din sa Bagong Tipan?

Sagot: Oo — at malinaw na malinaw. Maingat na tingnan ang sumusunod.

sg6-q12-10Comm-BibleOpen.jpg

Ang Kautusan ng Dios sa Bagong Tipan.

 

1. "Sambahin mo ang Panginoon mong Dios, at Siya lamang ang iyong paglingkuran" (Mateo 4:10).

    

2. "Mga munting anak, lumayo kayo sa mga diyus-diyosan" (1 Juan 5:21). "Yamang tayo'y supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Dios ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato, na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao" (Gawa 17:29).

    

3. "Upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay hindi malapastangan" (1 Timoteo 6:1).

    

4. "Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, 'At nagpahinga ang Dios nang ikapitong araw sa lahat ng kanyang mga gawa.' Kaya't may natitira pang isang pamamahingang Sabbath para sa bayan ng Dios. Sapagkat ang pumasok sa Kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Dios sa Kanyang mga gawa" (Hebreo 4:4, 9, 10).

    

5. "Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina" (Mateo 19:19).

    

 6. "Huwag kang papatay" (Roma 13:9).

    

7. "Huwag kang mangangalunya" (Mateo 19:18).

    

8. "Huwag kang magnanakaw" (Roma 13:9).

    

9. "Huwag kang mananakim" (Roma 13:9).

    

10. "Huwag kang mag-iimbot" (Roma 7:7).

 

Ang Kautusan ng Dios sa Lumang Tipan.

 

1. "Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap Ko" (Exodo 20:3).

    

2. "Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran, o paglingkuran man sila; sapagkat Akong Panginoon mong Dios ay Dios na mapanibughuin, na Aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopoot sa Akin; ngunit magpapakitaan Ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa Akin at tumutupad ng Aking mga utos" (Exodo 20:4–6)

    

3. "Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Dios sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang-sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng Kanyang pangalan sa walang kabuluhan" (Exodo 20:7).

    

4. "Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain; ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Dios. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan; sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabbath, at ginawa itong banal" (Exodo 20:8–11).

    

5. "Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios" (Exodo 20:12).

    

6. "Huwag kang papatay" (Exodo 20:13).

    

7. "Huwag kang mangangalunya" (Exodo 20:14).

    

8. "Huwag kang magnanakaw" (Exodo 20:15).

    

9. "Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa" (Exodo 20:16).

    

10. "Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa; huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay ng iyong kapwa" (Exodo 20:17).

sg6-q13-Moses-Tablets-Staff.jpg

13. Pareho ba ang utos ng Dios at ang utos ni Moises?

Sagot: Ang utos ni Moises ay naglalaman ng pansamantalang, seremonyal na katusan ng Lumang Tipan. Isinasaayos nito ang pagkasaserdote, mga hain, ritwal, handog at inumin, atbp., Na pawang naghahayag sa krus. Ang kautusang ito ay idinagdag "hanggang sa dumating ang Binhi," at ang binhi na iyon ay si Cristo (Galacia 3: 16, 19).

Ang ritwal at seremonya ng batas ni Moises ay tumutukoy sa sakripisyo ni Cristo. Nang Siya ay namatay, ang kautusang ito ay natapos, ngunit ang Sampung Utos (batas ng Diyos) "ang mga iyon ay itinatag magpakailanpaman" (Awit 111: 8). Na mayroong dalawang batas ay linilinaw sa Daniel 9:10, 11

Tandaan: Ang kautusan ng Dios ay umiral nang umiral ang kasalanan. Sinabi ng Biblia, "Kung saan walang kautusan ay wala ring paglabag [kasalanan]" (Roma 4:15). Kaya't ang Sampung Utos ng Diyos ay umiiral mula sa simula. Nilabag ng tao ang kautusan na iyon (nagkasala — 1 Juan 3: 4). Dahil sa kasalanan (o paglabag sa kautusan ng Dios), ang batas ni Moises ay ibinigay (o "idinagdag" - Galacia 3:16, 19) hanggang sa si Cristo ay dumating at mamatay. Dalawang magkahiwalay na kautusan ang kasangkot: kautusan ng Dios at utos ni Moises.

Kautusan ni Moises

Tinawag na "kautusan ni Moises"

(Lucas 2:22).

Tinawag na "kautusan ... batas sa mga alituntunin" (Efeso 2:15).

Isinulat ni Moises sa aklat (2 Cronica 35:12).

Inilagay sa tabi ng kaban (Deuteronomio 31:26).

Natapos sa krus (Efeso 2:15).

Naidagdag dahil sa kasalanan (Galacia 3:19).

Salungat sa atin, laban sa atin (Colosas 2:14).

Walang hinatatulan

(Colosas 2:14-16)

Ukol sa laman (Hebreo 7:16).

Walang ginawang sakdal (Hebreo 7:19).

Kautusan ng Dios

Tinawag na "ang tagubilin ng Panginoon"

(Isaias 5:24).

Tinawag na "ang kautusang maka-hari"

(Santiago 2:8).

Isinulat ng Dios sa bato (Exodo 31:18; 32:16).

Inilagay sa loob ng kaban (Exodo 40:20)

Mananatili magpakailanman (Lucas 16:17).

Tumuturo sa kasalanan (Roma 7:7; 3:20).

Hindi pabigat (1 Juan 5:3).

Hahatulan ang lahat ng mga tao

(Santiago 2:10-12).

Espirituwal (Roma 7:14).

Sakdal (Awit 19:7).

sg6-q14-BibleMan-Devil.jpg

14. Ano ang nararamdaman ng diablo tungkol sa mga taong pinaparis sa kanilang buhay ang Sampung Utos ng Dios?

"Nagalit ang dragon[diablo] sa babae[tunay na iglesia], at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Dios" (Apocalipsis 12:17).

 

"Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Dios" (Apocalipsis 14:12).

 

Sagot: Kinamumuhian ng diablo ang mga nagtataguyod sa kautusan ng Dios sapagkat ang kautusan ay isang huwaran ng tamang pamumuhay, kaya't hindi nakakagulat na mapait niyang tinututulan ang lahat na sumusuporta sa kautusan ng Dios. Sa kanyang pakikibaka laban sa banal na pamantayan ng Dios, ginagamit niya ang mga pinuno ng relihiyon upang tanggihan ang Sampung Utos habang sabay na pinanghahawakan ang mga tradisyon ng mga tao. Hindi nakakagulat na sinabi ni Jesus, "Bakit lumalabag naman kayo sa utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon? … At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa Akin, na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. ”(Mateo 15: 3, 9). At sinabi ni David, "Panahon na upang kumilos ang Panginoon, sapagkat ang kautusan Mo ay nilabag" (Awit 119:126). Ang mga Kristiyano ay dapat na magising at ibalik ang kautusan ng Dios sa nararapat na lugar sa kanilang mga puso at buhay.

15. Naniniwala ba kayo na mahalaga para sa isang Kristiyano na sundin ang Sampung Utos?

 

Sagot:

sg6-q15-Woman-Field-RedHat.jpg

Palaisipang Katanungang

 

1. Hindi ba sinabi ng Biblia na ang kautusan ay may mali?

 

Hindi. Sinabi ng Biblia na ang mga tao ang may pagkakamali. Natagpuan ng Dios ang "kapintasan sa kanila" (Hebreo 8:8). At sa Roma 8:3 sinabi ng Biblia na ang kautusan ay "pinahina ng laman." Ito ang palaging kuwento. Ang kautusan ay sakdal, ngunit ang mga tao ay may mali, o mahina. Kaya't ninais ng Dios na mabuhay ang Kanyang Anak na kasama ng Kanyang bayan "upang ang makatuwirang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin" (Roma 8:4) sa pamamagitan ng pananahan ni Cristo.

 

2. Ano ang ibig sabihin ng Galacia 3:13 na tinubos tayo mula sa sumpa ng kautusan?

 

Ang sumpa ng kautusan ay kamatayan (Roma 6:23). Natikman ni Cristo ang "kamatayan para sa lahat" (Hebreo 2:9). Sa gayon ay tinubos Niya ang lahat mula sa sumpa ng kautusan (kamatayan) at kapalit nito ay nagkaloob ng buhay na walang hanggan.

 

3. Hindi ba itinuturo ng Colosas 2:14–17 at Efeso 2:15 na ang kautusan ng Dios ay natapos sa krus?

 

Hindi. Ang mga talatang ito ay kapwa tumutukoy sa kautusan na naglalaman ng mga "ordenansa," o kautusan ni Moises, na isang batas sa seremonya na namamahala sa sistemang pagsakripisyo at pagkasaserdote. Ang lahat ng seremonyang ito at ritwal na ito ay inilarawan ang krus at nagtapos sa kamatayan ni Cristo, tulad ng nilayon ng Dios. Ang kautusan ni Moises ay idinagdag hanggang sa "Ang binhi ay darating," at ang "Binhi ... ay si Cristo" (Galacia 3:16, 19). Ang kautusan ng Diyos ay hindi maaaring kasangkot dito, sapagkat binanggit ito ni Pablo bilang banal, matuwid, at mabuti maraming taon pagkatapos ng krus (Roma 7:7, 12).

 

4. Sinasabi ng Biblia na "ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan" (Roma 13:10). Inuutusan tayo ng Mateo 22: 37–40 na mahalin ang Dios at mahalin ang ating kapwa, na nagtatapos sa mga salitang, "Sa dalawang utos na ito nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta." Pinalitan ba ng mga utos na ito ang Sampung Utos?

 

Hindi. Ang Sampung Utos ay nakasalig sa dalawang utos na ito gaya ng ating 10 daliri na nasa ating dalawang kamay. Hindi sila mapaghihiwalay. Ang pag-ibig sa Dios ay ginagawang kasiyahan ang pagsunod sa unang apat na utos (na tungkol sa Dios), at pagmamahal sa ating kapwa na ginagawang magiliw ang pagsunod sa huling anim (na tungkol sa ating kapwa). Natutupad ng pag-ibig ang kautusan sa pamamagitan ng pag-aalis ng nakakapagod na simpleng pagsunod at sa pamamagitan ng paggawa ng may kasiyahan sa pagsunod sa kautusan (Awit 40: 8). Kapag totoong mahal natin ang isang tao, ang paggalang sa kanyang mga kahilingan ay magiging isang kagalakan. Sinabi ni Jesus, "Kung Ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang Aking mga utos" (Juan 14:15). Imposibleng mahalin ang Panginoon at hindi sundin ang Kanyang mga utos, sapagkat sinasabi ng Biblia, "Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga utos ay hindi pabigat ”(1 Juan 5: 3). " Ang nagsasabing, 'Kilala ko siya,' ngunit hindi tinutupad ang Kanyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya" (1 Juan 2: 4).

 

5. Hindi ba itinuturo ng 2 Corinto 3:7 na ang kautusan na nakaukit sa bato ay dapat na alisin?

 

Hindi. Sinasabi ng talata na ang "kaluwalhatian" ng paglilingkod ni Moises ng kautusan ay dapat alisin, ngunit hindi ang kautusan. Basahing mabuti ang buong sipi ng 2 Corinto 3:3–9. Ang paksa ay hindi ang pagwawaksi sa kautusan o sa pagtatatag nito, ngunit sa halip, ang pagbabago ng lokasyon ng batas mula sa mga tapyas ng bato sa mga tapyas ng puso. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Moises ang kautusan ay nasa mga bato. Sa ilalim ng paglilingkod ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan ni Cristo, ang kautusan ay nakasulat sa puso (Hebreo 8:10). Ang isang panuntunang nakalagay sa isang bulletin board ng paaralan ay magiging epektibo lamang kapag pumasok ito sa puso ng  mag-aaral. Gayundin, ang pagsunod sa kautusan ng Dios ay nagiging isang kasiya-siya at isang masayang paraan ng pamumuhay dahil ang Kristiyano ay may totoong pagmamahal sa Dios at tao.

 

6. Sinasabi ng Roma 10:4 na "Si Cristo ang wakas ng kautusan", kaya't natapos na ito, hindi ba?

 

Ang "wakas" sa talatang ito ay nangangahulugang hangarin o layunin, tulad ng ginagawa nito sa Santiago 5:11. Ang kahulugan ay malinaw. Upang akayin ang mga tao kay Cristo — kung saan mahahanap nila ang katuwiran — hangarin, layunin, o wakas ng kautusan.

 

7. Bakit maraming tao ang tumatanggi sa nagbibigkis na karapatan ng kautusan ng Dios?

 

"Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapoot laban sa Dios; sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari; at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay-lugod sa Dios. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Dios. Subalit kung ang sinuma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa Kanya" (Roma 8:7–9).

 

8. Ang mga matuwid ba na tao ng Lumang Tipan ay nailigtas ng kautusan?

 

Walang sinumang nailigtas ng kautusan. Lahat ng nailigtas sa lahat ng panahon ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ang "biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Cristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon” (2 Timoteo 1:9). Ang kautusan ay tumutukoy lamang sa kasalanan. Si Cristo lamang ang makapagliligtas. Si Noe ay "nakasumpong ng biyaya" (Genesis 6:8); Natagpuan ni Moises ang biyaya (Exodo 33:17); ang mga Israelita sa ilang ay natagpuan ang biyaya (Jeremias 31: 2); at sina Abel, Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, Jose, at marami pang ibang tauhan ng Lumang Tipan ay naligtas "sa pamamagitan ng pananampalataya" ayon sa Hebreo 11. Naligtas sila sa pamamagitan ng pag-asam sa krus, at tayo, sa pagtingin dito. Ang kautusan ay kinakailangan sapagkat, tulad ng isang salamin, inilalantad nito ang "dumi" sa ating buhay. Kung wala ito, ang mga tao ay makasalanan ngunit hindi namamalayan ito. Gayunpaman, ang kautusan ay walang kapangyarihan sa pagliligtas. Maaari lamang nitong ituro ang kasalanan. Si Jesus, at Siya lamang, ang makakaligtas ng isang tao mula sa kasalanan. Ito ay laging totoo, kahit na sa mga panahon ng Lumang Tipan (Gawa 4:10, 12:2 Timoteo 1:9).

 

9. Bakit mag-aalala tungkol sa kautusan? Hindi ba ligtas na patnubay ang budhi?

 

Hindi! Binabanggit ng Biblia ang isang masamang budhi, isang maruming budhi, at bagbag na budhi - wala ni isa na ligtas. "Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito." (Kawikaan 14:12). Sinabi ng Diyos, "Siyang nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay hangal" (Kawikaan 28:26).

Watch sermon video of Pastor Doug Batchelor

Do you have bible questions?Join our online Bible study or contact us through

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page