top of page
Ang Diyos ba ang Lumikha ng Diablo?
did-God-create-the-devil.jpg

Leksyon 2

Sino si Satanas? Maraming naniniwala na siya ay isang gawa-gawa lamang, ngunit sinasabi ng Biblia na siya ay totoo at handa siyang dayain ka at sirain ang iyong buhay. Sa katunayan, ang napakatalino ngunit malupit na utak na ito ay higit pa sa sinabi sa iyo. Kinukulong niya ang mga indibidwal, pamilya, simbahan, at maging ang buong mga bansa upang madagdagan ang kalungkutan at sakit sa mundong ito. Narito ang mga kamangha-manghang katotohanan ng Biblia tungkol sa masamang prinsipe na ito at kung paano mo siya mapagtatagmpayan!

1. Kanino nagmula ang kasalanan?

"Buhat pa nang pasimula ay nagkakasala na ang diablo" (1 Juan 3:8).

     "Ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas" (Apocalipsis 12:9).

Sagot: Si Satanas, na tinatawag ding diablo, ay ang nagpasimula sa kasalanan. Kung wala ang Biblia, ang pinagmulan ng kasamaan ay mananatiling hindi maipaliwanag.

sg2-q1-Lucifer-Dark.jpg
sg2-q2-Lucifer-Heaven.jpg

2. Ano ang pangalan ni Satanas bago siya nagkasala? Saan siya nananahan?

"Ano't nahulog ka mula sa langit, O Tala sa Umaga, anak ng Umaga!" (Isaias 14:12).

"At sinabi niya [Jesus] sa kanila, “Nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit' " (Lucas 10:18).

"Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos" (Ezekiel 28:14).

Sagot: Ang dating pangalan ni Satanas ay Lucifer o Tala sa Umaga, at siya ay nananahan sa langit. Si Lucifer ay sinasagisag din ng "hari ng Babilonia" sa Isaias 14 at bilang "prinsipe ng Tiro" sa Ezekiel 28.

3. Ano ang pinagmulan ni Lucifer? Paano siya inilalarawan ng Biblia?

"...Ikaw ay nilalang..." (Ezekiel 28:15).

 

     "Ikaw ang tatak ng kasakdalan, punô ng karunungan, at sakdal sa kagandahan. ...bawat mahahalagang bato ay iyong kasuotan. ... ang pagkayari ng iyong pandereta at ng iyong mga plauta ay nasa iyo;sa araw na ikaw ay lalangin inihanda ang mga ito. ... Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo" (Ezekiel 28:12, 13, 15).

 

     "Inilagay kita na may pinahirang kerubin na nagbabantay; ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos; ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy" (Ezekiel 28:14).

sg2-q3-Lucifer-Crossed-Arms.jpg

Sagot: Si Lucifer ay nilikha ng Diyos, tulad ng lahat ng iba pang mga anghel (Efeso 3: 9). Si Lucifer ay isang tumatakip na kerubin, o anghel. Ang isang anghel na tumatakip ay nakatayo sa kaliwang bahagi ng trono ng Dios at isa pa sa kanan (Awit 99: 1). Si Lucifer ay isa sa mga mataas na anghel na ito at naging pinuno. Ang kagandahan ni Lucifer ay walang kamalian at nakamamangha. Ang kanyang karunungan ay sakdal. Ang kanyang kaliwanagan ay kamangha-mangha. Ang Ezekiel 28:13 ay tila nagpapahiwatig na siya ay espesyal na nilikha upang maging isang mahusay na manunugtog. Naniniwala ang ilang iskolar na pinangunahan niya ang koro ng mga anghel.

sg2-q4-Pride-Heart1.jpg

4. Ano ang nangyari sa buhay ni Lucifer na humantong siya sa pagkakasala? Anong kasalanan ang nagawa niya?

"Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan; iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan" (Ezekiel 28:17).

 

     "Sinabi mo sa iyong puso: ... 'Sa itaas ng mga bituin ng Diyos aking itatatag ang aking trono sa itaas; ... Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng Kataas-taasan' " (Isaias 14:13, 14)

Sagot: Ang pagmamataas, paninibugho, at hindi pagkakasiya ay nagbangon sa puso ni Lucifer. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang magnasa na tanggalin ang Dios sa trono at sa halip ay iutos na sumamba ang lahat sa kanya.

Note: Bakit napakahalagang bagay ang pagsamba? Ito ang pangunahing kadahilanan sa patuloy na hidwaan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Ang mga tao ay nilikha upang maging masaya at matagumpay kapag Diyos lamang ang ating sinasamba. Kahit na ang mga anghel ng langit ay hindi dapat sambahin (Apocalipsis 22: 8, 9). Makasariling hinangad ni Satanas ang pagsamba na para lamang sa Diyos. Makalipas ang daang siglo, nang tuksuhin niya si Jesus sa ilang, ang pagsamba pa rin ang kanyang pangunahing hangarin at isang pangunahing pagsubok (Mateo 4: 8–11). Ngayon, sa mga huling araw, tulad ng panawagan ng Diyos sa lahat ng mga tao na sambahin Siya (Apocalipsis 14: 6, 7), galit na galit si Satanas na susubukan niyang pilitin ang mga tao na sambahin siya kundi ay papatayin (Apocalipsis 13:15). Ang lahat ay sumasamba sa sinuman o ano man: kapangyarihan, reputasyon, pagkain, kasiyahan, pag-aari, atbp. Ngunit sinabi ng Dios, "Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap Ko" (Exodo 20: 3). Tulad ni Lucifer, mayroon tayong pagpipilian tungkol sa kung kanino tayo sasamba. Kung pipiliin nating sumamba sa sinuman o anupaman maliban sa Lumikha, igagalang Niya ang ating pagpili, ngunit mabibilang tayo laban sa Kanya (Mateo 12:30). Kung ang anuman o sinuman maliban sa Diyos ang ating uunahin sa ating buhay, matutulad tayo sa pagsunod sa mga yapak ni Satanas. Ang Diyos ba ang ang una sa iyong buhay — o naglilingkod ka kay satanas? Ito ay isang nakapupukaw na tanong, hindi ba?

5. Ano ang nangyari sa langit bilang bunga ng kasalanan ni Lucifer?

sg2-q5-Lucifer-Falling.jpg

"At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma, ngunit hindi sila nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diyablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan; siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya" (Apocalipsis 12:7–9).

Sagot: Nilinlang ni Lucifer ang ikatlong bahagi ng mga anghel (Apocalipsis 12: 3, 4) at naging sanhi ng isang paghihimagsik sa langit. Walang ibang pagpipilian ang Diyos kundi paalisin si Lucifer at ang iba pang mga nahulog na anghel, sapagkat ang hangarin ni Lucifer ay agawin ang trono ng Diyos kahit pa nangangahulugang ito ay pagpatay (Juan 8:44). Matapos siyang patalsikin mula sa langit, tinawag si Lucifer na Satanas, nangangahulugang "kalaban," at ang diablo, nangangahulugang "mapanirang puri." Ang mga anghel na sumunod kay Satanas ay tinawag na mga demonyo.

sg2-q6-Lucifer-Earth.jpg

6. Saan ang kasalukuyang tirahan ni Satanas? Ano ang kanyang tingin sa mga tao?

"Sinabi ng Panginoon kay Satanas, 'Saan ka nanggaling?' Si Satanas ay sumagot sa Panginoon, at nagsabi, 'Sa pagpaparoo't parito sa lupa, at sa pamamanhik-manaog doon' " (Job 2:2).

 

     "Kayong mga naninirahan diyan! Kahabag-habag ang lupa at dagat sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking poot, palibhasa'y alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon!" (Apocalipsis 12:12).

 

     "Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal, na humahanap ng kanyang malalapa" (1 Pedro 5:8).

Sagot: Taliwas sa malawak na paniniwala, ang tirahan ni Satanas ay ang lupa, hindi impiyerno. Binigyan ng Diyos sina Adan at Eva ng kapangyarihan sa buong lupa (Genesis 1:26). Nang magkasala sila, nawala sa kanila ang kapangyarihang ito kay Satanas (Roma 6:16), na naging tagapamahala, o prinsipe ng sanlibutan (Juan 12:31). Kinamumuhian ni Satanas ang mga tao, na nilikha sa larawan ng Diyos. Dahil hindi niya maaaring saktan ang Diyos nang direkta, ididirekta niya ang kanyang galit laban sa mga anak ng Diyos sa sanlibutan. Siya ay isang napopoot na mamamatay-tao na ang layunin ay ang sirain ka at, sa gayon ay saktan ang Diyos.

sg2-q7-Fruit-Bite.jpg

7. Nang nilikha ng Dios sina Adan at Eba, ano ang hiniling Niya sa kanila na huwag gawin? Ano ang sinabi Niya na magiging resulta ng pagsuway?

"Subalit mula sa punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain; sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka" (Genesis 2:17).

 

Sagot: Sinabihan sina Adan at Eba na huwag kumain ng puno ng pagkakilala sa mabuti at kasamaan. Ang parusa para sa pagkain ng bunga mula sa punong ito ay ang kamatayan.

Note: Tandaan na nilikha ng Dios sina Adan at Eba gamit ang Kanyang sariling mga kamay at inilagay sila sa isang magandang hardin kung saan masisiyahan silang kumain mula sa bawat uri ng puno (Genesis 2: 7–9) — maliban sa isa. Ito ay kaibig-ibig na paraan ng Diyos upang bigyan sila ng isang patas na pagpipilian. Sa pagtitiwala sa Diyos at hindi pagkain ng ipinagbabawal na puno, mabubuhay sila magpakailanman sa paraiso. Sa pamamagitan ng pagpili na makinig kay Satanas, pinili nilang tumakas mula sa Pinagmulan ng lahat ng buhay — ang Diyos — at, makaaranas ng kamatayan

8. Paano nilinlang ni Satanas si Eba? Anong mga kasinungalingan ang sinabi niya sa kanya?

"Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Dios. Sinabi niya sa babae, “Sinabi ba ng Dios,‘Huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punungkahoy sa halamanan?’ ...Subalit sinabi ng ahas sa babae, “Tiyak na hindi kayo mamamatay.Sapagkat nalalaman ng Dios na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo'y magiging kagaya ng Dios, na nakakakilala ng mabuti at masama' " (Genesis 3:1, 4, 5).

 

Sagot: Gumamit si satanas ng isang ahas - isa sa pinakamatalino at pinakamagandang hayop na ginawa ng Dios - upang linlangin si Eba. Ang ilang mga iskolar ay naniniwala na ang ahas ay orihinal na may mga pakpak at lumipad (Isaias 14:29; 30: 6). Tandaan, hindi ito gumagapang hanggang sa ito ay sumpain ng Dios (Genesis 3:14). Ang mga kasinungalingan ni satanas ay: (1) hindi ka mamamatay, at (2) ang pagkain ng bunga ay makapagpaparunong sa iyo. Si Satanas, na nag-imbento ng pagsisinungaling (Juan 8:44), ay naghalo ng katotohanan sa mga kasinungalingang sinabi niya kay Eba. Ang mga kasinungalingan na sinamahan ng ilang katotohanan ay ang pinaka mabisang panlilinlang. Totoo na "malalaman nila ang kasamaan" pagkatapos na magkasala. Sa pag-ibig, itinago ng Diyos sa kanila ang kaalaman tungkol sa kasamaan, na kinabibilangan ng sama ng loob, kalungkutan, pagdurusa, sakit, at kamatayan. Ginawa ni Satanas na ang kaalaman sa kasamaan ay magmukhang kaakit-akit, na siya ay nagsasabi ng mga kasinungalingan upang maipakitang masama ang likas ng Diyos, sapagkat alam niya na ang mga tao ay mas malamang na lumayo mula sa isang mapagmahal na Diyos kung hindi nila nauunawaan ang Kaniyang likas.

9. Bakit ang pagkain ng isang pirasong bunga ay napakasamang bagay na inalis sina Adan at Eba mula sa hardin?

"Kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya" (Santiago 4:17).

 

     "Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan; at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan" (1 Juan  3:4).

 

     "Sinabi ng Panginoong Diyos, “Tingnan ninyo, ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama; at ngayon, baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ng bunga ng punungkahoy ng buhay, at kumain, at mabuhay magpakailanman. ... At kanyang itinaboy ang lalaki; at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot, upang bantayan ang daang patungo sa punungkahoy ng buhay" (Genesis 3:22, 24).

sg2-q9-Tree-of-Knowledge.jpg

Sagot: Ang pagkain ng ipinagbabawal na bunga ay isang kasalanan sapagkat ito ay pagwaksi sa isa sa ilang mga hinihiling ng Dios. Ito ay bukas na paghihimagsik laban sa batas ng Dios at sa Kanyang awtoridad. Sa pamamagitan ng pagwaksi sa utos ng Dios, pinili nina Adan at Eba na sundin si Satanas at, samakatuwid, nagdala ng paghihiwalay sa pagitan nila at ng Dios (Isaias 59: 2). Malamang na inaasahan ni Satanas na ang mag-asawa ay magpatuloy sa pagkain mula sa puno ng buhay pagkatapos ng kanilang kasalanan, at sa gayon ay maging mga walang kamatayang makasalanan, ngunit inalis sila ng Dios mula sa hardin upang maiwasan ito.

10. Ano ang isinisiwalat ng Biblia tungkol sa mga pamamaraan ni Satanas upang saktan, linlangin, papanghinain ng loob, at sirain ang mga tao?

Sagot: Inihayag ng Biblia na ginagamit ni Satanas ang bawat maiisip na paraan upang linlangin at sirain ang mga tao. Ang kanyang mga alagad na demonyo ay maaaring magpanggap bilang matuwid na tao. At si satanas ay darating balang araw bilang isang maluwalhating anghel ng liwanag na may kapangyarihang tumawag ng apoy mula sa langit. Gagayahin din niya si Jesus. Ngunit ikaw ay binabalaan, kaya huwag kang mahulog dito. Pag dumating ni Jesus, makikita siya ng bawat mata (Apocalipsis 1: 7). Siya ay mananatili sa mga ulap at hindi aapak sa lupa (1 Tesalonica 4:17).

Screenshot (227).png
Screenshot (228).png

11. Gaano kabisa ang mga tukso at paamaraan ni Satanas?

Nakumbinsi ni satanas: isang katlo ng mga anghel (Apocalipsis 12: 3–9); Sina Adan at Eba (Genesis 3); lahat maliban sa walong tao sa araw ni Noe (1 Pedro 3:20). Sinusunod siya ng halos buong mundo sa halip na si Jesus (Apocalipsis 13: 3). Maraming mawawala magpakailanman dahil sa kanyang mga kasinungalingan (Mateo 7:14; 22:14).

sg2-q11-Lucifer-Thinking.jpg

Sagot: Ang tagumpay ni Satanas ay kamangha manghang napakataas na halos hindi kapani paniwala. Nilinlang niya ang isang katlo ng mga anghel ng Dios. Sa araw ni Noe, lahat maliban sa walong tao sa mundo ay nalinlang. Bago dumating si Jesus sa pangalawang pagkakataon, si Satanas ay lilitaw bilang isang anghel, na nagpapanggap bilang Cristo. Ang kanyang kapangyarihang mandaya ay magiging napakalaki na ang tanging kaligtasan natin ay ang tanggihan na sundin siya (Mateo 24: 23–26). Kung tatanggi kang makinig sa kanya, poprotektahan ka ni Jesus mula sa mga panlilinlang ni Satanas (Juan 10:29). (Para sa higit pa sa ikalawang pagparito ni Jesus, tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 8.)

12.Kailan at saan tatanggapin ng diyablo ang kanyang parusa? Ano ang magiging parusa na iyon? 

"Gayundin ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan.Susuguin ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel, at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at ang mga gumagawa ng kasamaan; at itatapon nila ang mga ito sa pugon ng apoy" (Mateo 13:40–42). 

" At ang diyablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre" (Apocalipsis 20:10). 

"Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diyablo at sa kanyang mga anghel" (Mateo 25:41). 

"Ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo; tinupok ka niyon, at ginawa kitang abo sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat ng nakakita sa iyo. ... ikaw ...ay hindi na mabubuhay pa" (Ezekiel 28:18, 19).

sg2-q12-Lake-Of-Fire (1).jpg

Sagot: Ang diablo ay itatapon sa apoy na  sumisira ng kasalanan. sa mismong lupa na ito magtatapos ang sanlibutan. Haharapin ng Diyos ang demonyo para sa kanyang kasalanan, para sa panunukso sa iba na magkasala, at para sa pananakit at paninira sa bayan na mahal ng Diyos. 

Note:  Hindi mailalarawang sapat ang paghihirap na madarama ng Diyos kapag si Satanas, ang Kanyang sariling nilikha, ay itatapon sa apoy na ito. Gaano kasakit ito hindi lamang para sa mga itinapon sa apoy, ngunit para sa Isa na lumikha sa kanila sa pag-ibig. (Para sa higit pa sa Impyerno, tignan ang Gabay sa Pag aaral 11.) 

13. Ano sa wakas ang mag aayos sa kakila kilabot na problema ng kasalanan? Babangon ba itong muli?

 "Kung paanong buháy Ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa Akin, at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos" (Roma 14:11; tignan din saFilipos 2:10, 11; Isaias 45:23). 

"Ang pagdadalamhati ay hindi titindig ng dalawang ulit" (Nahum 1:9). 

sg2-q13-Angel-Dark-Bowing.jpg

Sagot: Dalawang mahalagang pangyayari ang makaka ayos sa problema sa kasalanan: 

 

Una, ang lahat ng mga nilalang sa langit at lupa, kasama na ang diablo at ang kanyang mga demonyo, ay luluhod sa harap ng Dios at  ipagtatapat na Siya ay totoo, patas, at matuwid. Walang mga katanungan na mananatiling walang kasagutan. Ang lahat ng mga makasalanan ay aaminin na sila ay nawala dahil sa kanilang pagtanggi na tanggapin ang pag-ibig at kaligtasan ng Dios. Lahat sila ay magtatapat na karapat-dapat sila sa walang hanggang kamatayan. 

 

Pangalawa, ang kasalanan ay tatanggalin mula sa sansinukob sa pamamagitan ng permanenteng pagkawasak ng lahat ng mga  pumipili nito: ang diablo, mga demonyo, at mga taong sumunod sa kanila. Ang Salita ng Diyos ay malinaw sa puntong ito; ang kasalanan ay hindi na muling babangon upang saktan ang Kanyang nilikha o ang Kanyang bayan. 

sg2-q14-Jesus-Cross.jpeg
14. Sino ang gumagawa ng pangwakas, kumpletong pagaalis ng kasalanan mula sa sansinukob ng may katiyakan?

"Dahil dito, nahayag ang Anak ng Dios upang wasakin ang mga gawa ng diablo" (1 Juan 3:8).

"Kaya, yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at Siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay Kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, samakatuwid ay ang diablo" (Hebreo 2:14).

 

Sagot: Sa pamamagitan ng Kanyang buhay, kamatayan, at pagkabuhay na mag-uli, tiniyak ni Jesus ang pag-aalis ng kasalanan.

"Sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo" (Juan 16:27; tignan din sa Juan 3:16; 17:22, 23).

Sagot: Mahal ng Dios Ama ang mga tao tulad ng pagmamahal ni Jesus. Ang pangunahing hangarin ni Jesus sa buhay ay ipakita ang katangian ng Kanyang Ama upang malaman ng mga tao kung gaano talaga kaibig-ibig, mainit, at mapagmalasakit ang Ama. (Juan 5:19).

Pinasisinungalingan ni Satanas ang Ama

Inilalarawan ni Satanas ang Dios bilang malupit, malayo, mahigpit, at hindi malalapitan. Inilalagay din ng demonyo ang kanyang sariling pangit, nakapipinsalang karahasan bilang "mga gawa ng Dios." 

15. Ano nga ba ang tunay na tingin ng Dios sa tao?
sg2-q15-God-is-love.jpeg

Dumating si Jesus upang tanggalin ang paninirang ito mula sa pangalan ng Kanyang Ama at upang ipakita na ang Ama sa langit ay higit na mahal tayo ng higit pa sa pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak (Isaias 49:15). Ang paboritong tema ni Jesus ay ang pasensya, magiliw na pagmamalasakit, at masaganang awa ng Diyos.

Ang Ama ay hindi na makapaghintay
Para sa nag-iisang layunin na pasayahin ka, ang ating Ama sa langit ay naghanda ng isang kamangha-manghang walang hanggang tahanan para sa iyo. Ang iyong mga pangarap sa iyong imahinasyon dito sa mundo ay hindi maipaparis sa kung ano ang hinihintay Niya para sa iyo! Halos hindi na siya makahintay na tanggapin

ka. Ibahagi natin ang salita! At maging handa tayo, sapagkat hindi na ito magtatagal ngayon!

sg2-q16-Hands-Jesus-Comfort.jpeg
16. Nararamdaman mo ba na ito'y isang napakagandang balita namalaman na mahal ka rin ng Dios Ama tulad ng pagmamahal ni Jesus?
Ang iyong Sagot:

Ang iyong mga katanungan ay nasagot:

1. Ang bunga ba na kinain nila Adan at Eba ay mansanas?

Sagot: Hindi natin alam. Hindi sinasabi ng Biblia.

2. Saan nagmula ang konsepto na naglalarawan ng diyablo bilang isang pula, kalahating tao at kalahating hayop na may sungay at buntot? 

Sagot: Ito ay nagmula sa paganong mitolohiya, at ang maling kuru-kuro na ito ay nakalulugod sa diablo. Alam niya na ang mga taong may talino ay tumatanggi sa mga halimaw bilang pabula at sa gayon ay hahantong na tanggihan ang kanyang pag iral. Ang mga hindi naniniwala sa diablo ay mas madaling mabihag ng kanyang mga panlilinlang. 

3. Sinabi ng Dios kina Adan at Eba, “Sa araw na kumain ka nito ay tiyak na mamamatay ka” (Genesis 2:17). Bakit hindi sila namatay sa araw na iyon? 

Sagot: Ang literal na paglalarawan ng salitang "mamatay" sa Genesis 2:17 ay 

"pagkamatay na mamamatay," na natatala sa gilid ng karamihan sa mga Biblia. Nangangahulugan ito na si Adan at Eba ay papasok sa proseso ng pagkamatay. Bago magkasala, ang mag-asawa ay nagtataglay ng walang katapusang, walang kasalanan na likas na katangian. Ang likas na ito ay nagpatuloy sa pamamagitan ng pagkain ng puno ng buhay. Sa sandali ng pagkakasala, ang kanilang mga likas na katangian ay nagbago sa namamatay, makasalanang likas. Ito ang sinabi sa kanila ng Dios na mangyayari. Sapagkat sila ay pinagbawalan mula sa puno ng buhay, ang pagkabulok at pagkasira - na humahantong sa kamatayan — ay nagsimula kaagad. Ang libingan ay naging tiyak para sa kanila. Ipinagdiinan ito ng Panginoon nang sinabi Niya sa kanila, "Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik” (Genesis 3:19). 

4. Ngunit dahil nilikha Niya si Lucifer, hindi ba talagang dapat managot ang Diyos sa kanyang kasalanan?

Sagot: Talagang hindi. Nilikha ng Dios si Lucifer na isang perpekto, walang kasalanan na anghel. Si Lucifer ang gumawa ng Diablo mula sa kanyang sarili. Ang kalayaan na pumili ay isang pangunahing batayan ng pamamahala ng Diyos. Alam ng Dios na magkakasala si Lucifer nang nilikha Niya ito. Kung sa puntong iyon ay tumanggi ang Dios na likhain si Lucifer, ay tatanggihan Niya ang isa sa Kaniyang sariling katangian ng pag-ibig; iyon ay, ang kalayaang pumili. 

Ang kalayaang pumili ay paraan ng Dios 

Nalalaman mang lubos kung ano ang gagawin ni Lucifer, nilikha pa rin siya ng 

Diyos. Ginawa rin Niya ito para kina Adan at Eba — at para sa iyo! Alam ng Diyos bago ka ipinanganak kung paano ka mabubuhay, ngunit kahit na ganunpaman ay, pinahihintulutan ka niyang mabuhay upang piliin mo Siya o ang demonyo. Handa ang Diyos na hindi maunawaan at maakusahan ng mali habang naglalaan ng oras upang hayaan ang bawat tao na malayang pumili kung sino ang susundin niya. 

Tanging isang Mapagmahal na Dios lamang ang magbibigay ng Buong Kalayaan para sa Lahat 

Ang maluwalhati at mahalagang regalong ito ng kalayaan ay magmumula lamang sa isang makatarungan, matapat, at mapagmahal na Dios. Ito ay isang karangalan at kagalakan na maglingkod sa gayong Tagapaglikha, Panginoon, at Kaibigan! 

 

 Piliin na Paglingkuran ang Diyos 

Malapit nang magtapos ang problema sa kasalanan. Sa simula, ang lahat ay "napakabuti" (Genesis 1:31). Ngayon "ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama" (1 Juan 5:19). Ang mga tao saan man ay pumipili upang maglingkod sa Dios o kay Satanas. Mangyaring gamitin ang kalayaang bigay ng Dios upang piliin ang maglingkod sa Panginoon! 

5.Bakit hindi pinuksa ng Dios si Lucifer nang siya ay nagkasala at nang sa gayon ay wakasan agad ang problema?  

Sagot: Sapagkat ang kasalanan ay isang bagay na bago sa nilikha ng Diyos at hindi ito naintindihan ng mga tao. Malamang na kahit si Lucifer ay hindi ito ganap na naintindihan sa una. Si Lucifer ay isang napakatalino, respetadong pinuno ng mga anghel. Ang kanyang paraan ay maaaring maging isang labis na alalahanin para sa langit at mga anghel. Ang kanyang mensahe ay maaaring maging ganito: "Ang langit ay mabuti, ngunit mas mapabubuti ito sa maraming kontribusyon ng mga anghel. Ang labis na hindi hinahamong awtoridad, tulad ng mayroon ang Ama, ay may posibilidad na bulagin ang mga pinuno sa totoong buhay. Alam ng Dios na tama ang aking mga mungkahi, ngunit Siya ay nangangamba. Hindi natin dapat pahintulutan ang ating pinuno, na wala sa ugnayan, na malagay sa panganib ang ating kaligayahan at lugar sa langit. Makikinig ang Diyos kung tayo ay magkakaisa. Dapat tayong kumilos. Kung hindi man, lahat tayo ay mapapahamak ng isang gobyerno na hindi tayo pinahahalagahan." 

Sang katlo ng mga Anghel ang umanib kay Lucifer (Apocalipsis 12:3, 4)

Ang mga argumento ni Lucifer ay nagpaniwala sa maraming mga anghel, at isang katlo ay sumama sa kanya sa paghihimagsik. Kung nilipol kaagad ng Dios si Lucifer, ang ilang mga anghel na hindi lubos na nauunawaan ang ugali ng Dios ay maaaring magsimulang sumunod sa Dios na bunga ng takot kaysa sa pag-ibig, na sinasabing, "Maaaring kayang tama si Lucifer? Hindi natin malalaman ngayon. Mangag ingat tayo. Kung kwestyunin mo man ang Dios tungkol sa Kanyang pamamahala, maaari ka Niyang patayin. ” Walang mabuting maiisip ang mga nilikha ng Dios kung pinuksa Niyang kaagad si Lucifer. 

 

 

Ang Diyos ay naghahangad lamang ng Magiliw, hindi sapilitang paglilingkod

Ang tanging paglilingkod na nais ng Dios ay masayahin, kusang-loob na paglilingkod na dinulot ng tunay na pagmamahal. Alam niya na ang pagsunod na na uudyok ng anumang bagay, tulad ng takot, ay hindi epektibo at kalaunan ay hahantong sa kasalanan. 

 

Ang Diyos ay Nagbibigay ng panahon kay Satanas upang maipakita ang kanyang mga simulain 

Sinasabi ni Satanas na mayroon siyang mas mahusay na plano para sa sansinukob. 

Binibigyan siya ng Dios ng oras upang maipakita ang kanyang mga simulain. Tatapusin lamang ng Panginoon ang kasalanan pagkatapos ng bawat kaluluwa sa sansinukob ay makumbinsi sa katotohanan — na ang pamahalaan ni Satanas ay hindi patas, mapoot, walang awa, nagsisinungaling, at mapanira. 

 

Pinapanood ng Sansinukob ang sanlibutang ito 

Sinasabi ng Biblia, "Kami ay naging panoorin ng sanlibutan, ng mga anghel, at ng mga tao" (1 Corinto 4: 9). Ang buong sansinukob ay nanonood habang bawat isa ay may bahagi sa tunggalian sa pagitan ni Cristo at ni Satanas. Bilang pagtatapos ng tunggalian, ang bawat kaluluwa ay lubos na mauunawaan ang mga simulain ng parehong kaharian at pipiliin na sundin ang alinman kay Cristo o kay Satanas. Ang mga pumiling pumanig kay Satanas ay mapupuksa kasama niya para sa kaligtasan ng sansinukob, at ang bayan ng Diyos sa wakas ay masisiyahan dahil sa walang hanggang kaligtasan at kanilang tahanan sa paraiso. 

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page