top of page

Wala nang Balikan

SG-27-cover-new-2.webp

Leksyon 27

 

Kapag ang isang skydiver ay humakbang na sa gilid ng pintuan ng eroplano at lumundag palayo rito, alam niya na wala ng balikan. Napakalayo na niya, at kung makalimutan niyang magsuot ng kanyang parachute, walang makaliligtas sa kanya at tiyak na babagsak siya sa isang nakakatakot na kamatayan. Isang trahedya! Ngunit may isang bagay na mas masahol pa na maaaring mangyari sa isang tao. Sa katunayan, napakasama na dumating sa puntong hindi makabalik sa iyong kaugnayan sa Dios. Gayunpaman milyon-milyon ang papalapit sa puntong ito at walang ideya! Posible bang isa ka sa kanila? Anong kakila-kilabot na kasalanan na maaaring humantong sa ganitong kapalaran? Bakit hindi ito mapapatawad ng Dios? Para sa isang malinaw at matalas na sagot — na puno rin ng pag-asa — maglaan ng ilang panahon sa kamangha-manghang Gabay sa Pag-aaral na ito.

1. Ano ang kasalanan na hindi mapapatawad ng Dios?

sg27-q1-Man-Thinking-Pen.jpg

"Ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao; ngunit ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad" (Mateo 12:31).

Sagot: Ang kasalanan na hindi mapapatawad ng Dios ay "kalapastanganan laban sa Espiritu." Ngunit ano ang "kalapastanganan laban sa Espiritu"? Ang mga tao ay maraming magkakaibang paniniwala tungkol sa kasalanan na ito. Ang ilan ay naniniwala na ito ay pagpatay; ang ilan, sinusumpa ang Banal na Espiritu; ang ilan, ang pagpapakamatay; ang ilan, ang pagpatay ng isang hindi pa isinisilang na bata; ang ilan, ang pagtanggi kay Cristo; ang ilan, isang karumal-dumal, masamang gawain; at ang iba pa, sumasamba sa maling dios. Ang susunod na tanong ay magbibigay ng ilang kapaki-pakinabang na ilaw sa mahalagang bagay na ito

sg27-q2-Bible-Hands.jpg

2. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kasalanan at kalapastanganan?

"Ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao" (Mateo 12:31).

 

Sagot: Sinasabi ng Biblia na ang lahat ng uri ng kasalanan at kalapastanganan ay mapapatawad. Kaya't wala sa mga kasalanan na nakatala sa tanong 1 ang kasalanan na hindi mapapatawad ng Dios. Walang anumang uri ng kilos ang hindi mapapatawad na kasalanan. Maaari itong magkasalungat, ngunit ang mga sumusunod na pahayag ay totoo:

A. Anumang at lahat ng uri ng kasalanan at kalapastanganan ay mapapatawad.

B. Ang kalapastanganan o kasalanan laban sa Banal na Espiritu ay hindi mapapatawad.

 

Sinabi ni Jesus ang Parehong Pahayag

Parehong sinabi ito ni Jesus sa Mateo 12:31, kaya walang mali dito. Upang maiangkop ang mga pahayag, dapat nating tuklasin ang gawain ng Banal na Espiritu.

3. Ano ang gawain ng Banal na Espiritu?

"At pagdating Niya [Banal na Espiritu], kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran, at sa kahatulan. ...papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan" (Juan 16:8, 13).

 

Sagot: Ang gawain ng Banal na Espiritu ay ang sumbatan tayo sa kasalanan at gabayan tayo sa lahat ng katotohanan. Ang Banal na Espiritu ay ang ahensya ng Dios para sa pagbabalik loob. Kung wala ang Banal na Espiritu, walang makakaramdam ng kalungkutan sa kasalanan, o kahit sino man ang kailanman ay magbalik-loob.

sg27-q4-Praying-TeenBoy.jpg

4. Kapag hinahatulan tayo ng Banal na Espiritu ng kasalanan, ano ang dapat nating gawin upang mapatawad?

"Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan" (1 Juan 1:9).

Sagot: Kapag nahatulan sa kasalanan ng Banal na Espiritu, dapat nating ipahayag ang ating mga kasalanan upang mapatawad. Kapag ipinahayag natin ang mga ito, hindi lamang nagpapatawad ang Dios ngunit nililinis din Niya tayo mula sa lahat ng kalikuan. Naghihintay at handa ang Dios na patawarin ka para sa anumang kasalanan na nagagawa mo (Awit 86:5), ngunit kung iyo lamang ipahahayag at tatalikdan ang mga ito.

5. Ano ang mangyayari kung hindi natin ipahahayag ang ating mga kasalanan kapag nahatulan tayo ng Banal na Espiritu?

"Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa" (Kawikaan 28:13).

 

Sagot: Kung hindi natin ipahahayag ang ating mga kasalanan, hindi mapapatawad ni Jesus ang ating mga kasalanan. Sa gayon, ang anumang kasalanan na hindi natin ipinahayag ay hindi mapapatawad hanggang sa maamin natin ito, sapagkat ang kapatawaran ay laging sumusunod sa pagtatapat. Hindi ito nauuna.

 

Kakila-kilabot na Panganib ng Paglaban sa Banal na Espiritu

Labis na mapanganib ang paglaban sa Banal na Espiritu sapagkat pinapadali nito ang paghahantong sa kabuuang pagtanggi sa Banal na Espiritu, na ang kasalanan na hindi mapapatawad ng Dios. Humahantong ito sa puntong wala nang balikan. Yamang ang Banal na Espiritu ay ang nag-iisang ahensya na ibinigay upang maibalik tayo sa pagbabago, kung permanenteng tanggihan natin Siya, ang ating kaso ay wala nang pag-asa. Napakahalaga ng paksang ito na ang Dios ay naglalarawan at nagpapaliwanag dito ng iba't ibang mga paraan sa Banal na Kasulatan. Bantayan ang iba't ibang mga paliwanag na ito sa patuloy mong pag aaral sa Gabay sa Pag-aaral na ito.

6. Sa tuwing kinukumbinsi tayo ng Banal na Espiritu ng kasalanan o hinahatid tayo sa bagong katotohanan, kailan tayo dapat kumilos?

Sagot: Sinabi ng Biblia:

 

A. "Ako'y nagmamadali at hindi naaantala na sundin ang Iyong mga utos" (Mga Awit 119:60).

 

B. "Ngayon na ang panahong kanais-nais; ngayon na ang araw ng kaligtasan" (2 Corinto 6:2).

 

C. "At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo, at hugasan ang iyong mga kasalanan, na tumatawag sa Kanyang pangalan" (Gawa 22:16).

Paulit-ulit na sinasabi ng Biblia na kapag tayo ay nahatulan sa kasalanan, dapat natin itong ipagtapat agad. At kapag natutunan natin ang bagong katotohanan, dapat nating tanggapin ito nang walang pag antala.

7. Anong mahalagang babala ang ibinibigay ng Dios tungkol sa pagsusumamo ng Kanyang Banal na Espiritu?

"Ang Aking Espiritu ay hindi laging mananatili sa tao" (Genesis 6:3).

 

Sagot: Taimtim na binalaan ng Dios na ang Banal na Espiritu ay hindi magpapatuloy sa walang hanggang pagsusumamo sa isang tao na talikuran ang kasalanan at sundin ang Dios.

sg27-q8-Dove-AlarmClock.jpg

8. Saang puntong titigil ang Banal na Espiritu sa pagsusumamo sa isang tao?

"Dahil dito ay nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga, sapagkat ...sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig" (Mateo 13:13).

Sagot: Ang Banal na Espiritu ay tumitigil sa pakikipag-usap sa isang tao kapag ang taong iyon ay bingi sa Kanyang tinig. Inilarawan ito ng Biblia bilang pakikinig ngunit di nakakaunwa. Walang halaga ang  pagtatakda ng alarm clock sa silid ng isang bingi. Hindi niya ito maririnig. Gayundin, maaaring i kundisyon ng isang tao ang kanyang sarili na hindi marinig ang tunog na alarma sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpatay nito at hindi pagbangon. Sa wakas ay darating ang araw na ang alarma matatapos at hindi niya ito naririnig.

 

Huwag Sarhan ang Banal na Espiritu

Gayundin sa Banal na Espiritu. Kung patuloy nating Siyang sinasarhan, isang araw ay kakausapin Niya tayo at hindi natin Siya maririnig. Pagdating ng araw na iyon, malungkot na lumalayo sa atin ang Espiritu dahil bingi tayo sa Kanyang mga pagsusumamo. Tayo'y humantong sa punto ng wala nang balikan.

9. Ang Dios, sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu, ay nagdadala ng ilaw (Juan 1:9) at kahatulan (Juan 16:8) sa bawat tao. Ano ang dapat nating gawin kapag natanggap natin ang ilaw na ito mula sa Banal na Espiritu?

sg27-q9-Walking-To-Light.webp

"Ngunit ang landas ng matuwid ay parang liwanag ng bukang-liwayway, na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang maging ganap na araw. Ang daan ng masama ay parang malalim na kadiliman" (Kawikaan 4:18, 19).

 

 "Kayo'y lumakad habang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng dilim" (Juan 12:35).

 

Sagot: Ang panuntunan sa Biblia ay kapag ang Banal na Espiritu ay nagdadala sa atin ng bagong ilaw o paniniwala sa kasalanan, dapat tayong kumilos kaagad - sumunod nang walang pagkaantala. Kung susunod tayo at lalakad sa ilaw habang tinatanggap natin ito, magpapatuloy ang Dios sa pagbibigay sa atin ng ilaw. Kung tatanggi tayo, kahit ang ilaw na mayroon tayo ay papatayin, at maiiwan tayo sa kadiliman. Ang kadiliman na nagmumula sa isang paulit-ulit at panghuling pagtanggi na sundin ang ilaw ay bunga ng pagtanggi sa Espiritu, at iniiwan tayo ng walang pag-asa.

sg27-q10-Plug-Ears-AsianWoman.jpg

10. Anumang kasalanan ba ay maaaring maging kasalanan laban sa Banal na Espiritu?

Sagot: Oo. Kung matatag tayong tumatanggi na ipahayag at talikuran ang anumang kasalanan, sa kalaunan ay magiging bingi tayo sa pagsusumamo ng Banal na Espiritu at sa gayon ay hahantong sa puntong wala nang balikan. Ang sumusunod ay ilang halimbawa sa Biblia:

 

A. Ang hindi mapapatawad na kasalanan ni Hudas ay ang kasakiman (Juan 12:6). Bakit? Dahil ba sa hindi ito mapapatawad ng Dios? Hindi! Ito ay naging hindi mapapatawad lamang sapagkat tumanggi si Hudas na makinig sa Banal na Espiritu at ipahayag at talikdan ang kanyang kasalanan ng kasakiman. Kalaunan ay nabingi siya sa tinig ng Espiritu.

 

B. Ang hindi mapapatawad na mga kasalanan ni Lucifer ay ang pagmamataas at pag-aangat sa sarili (Isaias 14:12–14). Habang pinapatawad ng Dios ang mga kasalanang ito, tumanggi si Lucifer na makinig hanggang sa hindi na niya marinig ang tinig ng Espiritu.

sg27-q10-Pharisee-Ignore.jpg

C. Ang hindi mapapatawad na kasalanan ng mga Pariseo ay ang kanilang pagtanggi na tanggapin si Jesus bilang Mesias (Marcos 3:22–30). Paulit ulit silang hinikayat na may taos-pusong paniniwala na si Jesus ang Mesias — ang Anak ng buhay na Dios. Ngunit pinatigas nila ang kanilang mga puso at matigas ang ulo ay tumanggi na tanggapin Siya bilang Tagapagligtas at Panginoon. Sa huli ay nabingi sila sa tinig ng Espiritu. Pagkatapos isang araw, pagkatapos ng isang kahanga-hangang himala ni Jesus, sinabi ng mga Pariseo sa karamihan na natanggap ni Jesus ang Kanyang kapangyarihan mula sa demonyo. Kaagad na sinabi sa kanila ni Cristo na ang pagbabagay ng Kanyang kapangyarihan na gumagawa ng himala sa diablo ay ipinahiwatig na humantong sa punto ng wala nang balikan at nilapastangan ang Banal na Espiritu. Ang Dios ay maaaring at masayang patawarin sila. Ngunit tumanggi sila hanggang sa mabingi sila na parang bato sa Banal na Espiritu at hindi na maabot.

 

Hindi Ko Mapipili ang Mga Kahihinatnan

Kapag ang Espirito ay nag-apela, maaari nating piliing tumugon o tumanggi, ngunit hindi natin mapipili ang mga kahihinatnan. Ang mga ito ay naayos na. Kung patuloy tayong tumutugon, magiging katulad tayo ni Jesus. Ang Banal na Espiritu ay tatatakan, o mamarkahan tayo sa noo bilang anak ng Dios (Apocalipsis 7:2, 3), at sa gayon ay tiyakin sa atin ang isang lugar sa makalangit na kaharian ng Dios. Gayunpaman, kung patuloy tayong tumanggi na tumugon, pipighatiin natin ang Banal na Espiritu - at iiwan Niya tayo magpakailanman, tinatatakan ang ating wakas.

sg27-q11-KingDavid-Pray.jpg

11. Matapos magawa ni Haring David ang isang kahila-hilakbot na dobleng kasalanan ng pangangalunya at pagpatay, anong panalanging may pagdurusa ang idinalangin niya?

"Ang iyong Banal na Espiritu sa akin ay huwag mong bawiin" (Awit 51:11).

 

Sagot: Nakiusap siya sa Dios na huwag alisin ang Banal na Espiritu sa kanya. Bakit? Dahil alam ni David na kung iiwan siya ng Banal na Espiritu, siya ay tiyak na mapapahamak mula sa sandaling iyon. Alam niya na ang Banal na Espiritu lamang ang maaaring umakay sa kanya sa pagsisisi at pagpapanumbalik, at nanginginig siya sa pag-iisip na mabingi sa Kanyang tinig. Sinasabi sa atin ng Biblia sa ibang lugar na sa huli ay iniwan ng Dios na mag-isa ang Efraim dahil sumali siya sa kanyang mga diyus-diyosan (Oseas 4:17) at hindi nakinig sa Espiritu. Siya ay naging bingi sa espiritu. Ang pinaka-trahedyang bagay na maaaring mangyari sa isang tao ay ang tumalikod ang Dios at iwan siyang mag-isa. Huwag hayaan mangyari ito sa iyo!

12. Anong mahalagang utos ang ibinigay ni apostol Pablo sa iglesia sa Tesalonica?

"Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu" (1 Tesalonica 5:19).

 

Sagot: Ang pagsusumamo ng Banal na Espiritu ay tulad ng isang apoy na umaalab sa isip at puso ng isang tao. Ang kasalanan ay may parehong epekto sa Banal na Espiritu na tulad ng tubig sa apoy. Habang binabalewala natin ang Banal na Espiritu at nagpapatuloy sa kasalanan, nagbubuhos tayo ng tubig sa apoy ng Banal na Espiritu.

sg27-q12-FireHeart.jpg

Ang mga mabibigat na salita ni Pablo sa mga taga-Tesalonica ay nalalapat din sa atin ngayon. Huwag patayin ang apoy ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtanggi na pakinggan ang tinig ng Espiritu. Kapag ang apoy ay namatay, humahantong tayo sa punto na wala nang balikan!

Anumang Kasalanan Ay Maaaring Mapatay ang Apoy

Ang anumang hindi ipinahayag o hindi tinalikurang kasalanan sa huli ay maaaring patayin ang apoy ng Banal na Espiritu. Maaaring ito ay pagtanggi na panatilihin ang ikapitong-araw na Sabbath ng Dios. Maaarin ito ay ang paggamit ng alkohol. Maaaring ito ay pagkabigo na patawarin ang isang nagtaksil o kung hindi man nakasakit sa iyo. Maaarig ito ay imoralidad. Maaaring ang pagnanakaw ng ikapu ng Dios. Ang pagtanggi na sundin ang tinig ng Banal na Espiritu sa anumang aspeto ay nagbubuhos ng tubig sa apoy ng Banal na Espiritu. Huwag patayin ang apoy. Walang mas malaking trahedya ang maaaring maganap.

13. Anong iba pang nakakagulat na pahayag na sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Tesalonica?

"At may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak, sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. At dahil dito'y pinapadalhan sila ng Dios ng makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan, sa halip ay nalugod sa kalikuan" (2 Tesalonica 2:10–12).

 

Sagot: Napakalakas at nakagugulat na mga salita! Sinabi ng Dios na ang mga tumatanggi na makatanggap ng katotohanan at paniniwala na dinala ng Banal na Espiritu ay — pagkatapos na umalis ang Espiritu sa kanila — makakatanggap ng isang malakas na delusyon upang maniwala na ang pagkakamali ay katotohanan. Pag isipang mabuti!

14. Anong karanasan ang kakaharapin ng mga napadalhan ng matitinding panlilinlang sa paghatol?

"Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa Iyong pangalan, at nagpalayas ng mga demonyo sa Iyong pangalan, at sa Iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, ‘Hindi ko kayo kilala kailanman; lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan!" (Mateo 7:22, 23).

sg27-q14-Man-Shocked.jpg

Sagot: Ang mga umiiyak na "Panginoon, Panginoon" ay magugulat na sila ay walang silbi. Sila ay positibo na naligtas sila. Walang alinlangan na paalalahanan sila ni Jesus ng kritikal na oras na iyon sa kanilang buhay nang ang Banal na Espiritu ay nagdala ng bagong katotohanan at paniniwala. Ito ay malinaw na ito ang katotohanan. Pinapanatili silang gising sa gabi habang nakikipagbuno sa isang pagpapsya. Paano nagningas ang kanilang puso sa loob nila! Sa huli, sinabi nila, "Hindi!" Tumanggi silang makinig pa sa Banal na Espiritu. Pagkatapos ay dumating ang isang malakas na delusyon na naging sanhi ng pag aakala nila na naligtas sila nang ang totoo ay nawala sila. Mayroon bang mas malaking trahedya?

sg27-q15-Heart-inHands.jpg

15. Anong espesyal na babala ang ibinigay ni Jesus upang matulungan tayong iwasan ang paniniwala na tayo ay naligtas kung saan ang totoo ay tayo naman ay makasalanan?

"Hindi lahat ng nagsasabi sa Akin ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Aking Ama na nasa langit" (Mateo 7:21).

 

Sagot: Taimtim na binalaan ni Jesus na hindi lahat ng may pakiramdam ng katiyakan ay papasok sa Kanyang kaharian, kundi, sa mga yaong gumagawa lamang ng Kanyang kalooban. Lahat tayo ay nagnanais ng katiyakan ng kaligtasan — at nais ng Dios na iligtas tayo! Gayunpaman, mayroong isang maling katiyakan na kumakalat sa Sangkakristiyanuhan ngayon na nangangako sa mga tao ng kaligtasan habang sila ay nagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan at hindi nagpapakita ng pagbabago sa kanilang buhay kung anupaman.

 

Inalis ni Jesus ang di Pagkaka unawan

Sinabi ni Jesus na ang tunay na katiyakan ay para sa mga gumagawa ng kalooban ng Kanyang Ama. Kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at Tagapamahala ng ating buhay, magbabago ang ating mga pamumuhay. Tayo ay magiging isang ganap na bagong nilalang (2 Corinto 5:17). Masaya nating susundin ang Kanyang mga utos (Juan 14:15), gagawin ang Kaniyang kalooban, at masayang susundin kung saan Siya tumungo (1 Pedro 2:21). Ang Kanyang kamangha-manghang kapangyarihan sa pagkabuhay na maguli (Filipos 3:10) ay nagbago sa atin sa Kanyang imahe (2 Corinto 3:18). Ang Kanyang maluwalhating kapayapaan ay pumupuno sa ating buhay (Juan 14:27). Sa pamamalagi ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu (Efeso 3:16, 17), "magagawa natin ang lahat ng mga bagay" (Taga-Filipos 4:13) at "walang imposible" (Mateo 17:20).

 

Kamangha-manghang Tunay na Kataiyakan Laban sa Huwad na Katiyakan

Habang sinusundan natin kung saan patungo ang Tagapagligtas, nangangako Siya na walang sinuman ang makakakuha sa atin mula sa Kanyang kamay (Juan 10:28) at isang putong ng buhay ang naghihintay sa atin (Apocalipsis 2:10). Anong nakakagulat, maluwalhati, tunay na seguridad na ibinibigay ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod! Ang katiyakan na ipinangako sa ilalim ng anumang iba pang mga kundisyon ay huwad. Dadalhin nito ang mga tao sa hukuman ng langit, na may kaisipang tiyak na sila ay naligtas, na sa katunayan ay nawala (Kawikaan 16:25).

16. Ano ang mapagpalang pangako ng Diyos sa Kanyang tapat na mga tagasunod na pinaghahari Siya na Panginoon ng kanilang buhay?

"Ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesu-Cristo. ...sapagkat Dios ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban" (Filipos 1:6; 2:13).

 

Sagot: Purihin ang Dios! Iyong mga ginagawang Panginoon at Tagapamahala si Jesus ng kanilang buhay ay pinangakuan ng mga himala ni Jesus na makikita silang ligtas hanggang sa Kanyang walang hanggang kaharian. Walang mas gaganda pa sa pangakong iyon!

sg27-q16-Victory-Sunset.jpg
sg27-q17-Jesus-Knocking.jpg

17. Anong pang maluwalhating pangako ang ginawa ni Jesus sa ating lahat?

"Makinig ka! Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok; kung diringgin ng sinuman ang Aking tinig at buksan ang pinto, Ako'y papasok sa kanya, at kakaing kasalo niya, at siya'y kasalo Ko" (Apocalipsis 3:20).

 

Sagot: Nangako si Jesus na papasok sa ating buhay kapag binuksan natin ang pinto sa Kanya. Si Jesus ang kumakatok sa pintuan ng iyong puso sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu. Siya — Hari ng mga hari at Tagapagligtas ng mundo — ay pupunta sa iyo para sa

palagian at maibiging pagdalaw, at maalagang patnubay at payo. Anong kahangalan na tayo ay masyadong abala o hindi interesado upang makabuo ng isang mainit, mapagmahal, pangmatagalang pakikipagkaibigan kay Jesus. Ang mga malalapit na kaibigan ni Jesus ay hindi tatanggihan sa araw ng paghuhukom. Personal silang tatanggapin ni Jesus sa Kanyang kaharian (Mateo 25:34).

18. Magpapasya ka ba ngayon na laging bubuksan ang pinto ng iyong puso sa tuwing kakatok si Jesus, at magiging handa na sumunod saan ka man Niya dalhin?

Mga Salita ng Pamamaalam

Ito ang huling Gabay sa Pag-aaral sa ating 27 serye. Ang aming magiliw na hangarin ay ang naakay ka sa presensya ni Jesus at nakaranas ng isang kamangha-manghang bagong relasyon sa Kanya. Inaasahan namin na lalakad ka palapit sa Guro araw-araw at kalaunan ay sasali sa masayang pangkat na isasalin sa Kanyang kaharian sa Kanyang ikalawang pagdating. Kung hindi tayo magtatagpo sa mundong ito, sumang-ayon tayo na magtagpo sa mga ulap sa dakilang araw na iyon.

sg27-q18-Woman-Smile-TreeTrunk.jpg

Mangyaring tumawag o magsulat kung maaari ka pa naming matulungan sa iyong paglalakbay patungong langit.

 

 

Sagot: _______________

Mga Palaisipang Katanungan

 

1. Sinasabi ng Biblia na pinatigas ng Dios ang puso ni Paraon (Exodo 9:12). Parang hindi iyon patas. Ano ang ibig sabihin nito?

Ang Banal na Espiritu ay nakikiusap sa lahat ng mga tao, tulad ng pagsikat ng araw sa bawat isa at sa lahat (Juan 1:9). Ang parehong araw na nagpapatigas ng luad ay tumutunaw din sa waks. Ang Banal na Espiritu ay may ibang epekto sa ating mga puso depende sa kung paano tayo nauugnay sa Kanyang mga pagsusumamo. Kung tutugon tayo, ang ating mga puso ay lalambot at tayo ay lubos na mababago (1 Samuel 10:6). Kung lalabanan natin, titigas ang ating mga puso (Zacarias 7:12).

 

Ang Tugon ni Paraon

Talagang pinatigas ni Paraon ang kanyang sariling puso sa pamamagitan ng paglaban sa Banal na Espiritu (Exodo 8:15, 32; 9:34). Ngunit binabanggit din ng Biblia na ang Dios ay nagpapatigas sa kanyang puso dahil ang Banal na Espiritu ng Dios ay patuloy na nakikiusap kay Paraon. Dahil sa patuloy na paglaban ni Paraon, tumigas ang kanyang puso na tulad ng araw na nagpapatigas ng luad. Kung nakinig si Paraon, ang kanyang puso ay magiging malambot na tulad pagpapalambot ng araw sa waks.

 

Sina Hudas at Pedro

Ang mga alagad ni Cristo na sina Hudas at Pedro ay nagpakita ng parehong alituntuning ito. Parehong nagkasala ng matindi. Ang isa ay nagtaksil at ang isa ay tinanggihan si Jesus. Alin ang mas masahol? Sino ang makakapagsabi? Ang parehong Banal na Espiritu ay nakiusap sa dalwawa. Pinatigas ni Hudas ang kanyang sarili, at ang kanyang puso ay naging parang bato. Si Pedro, sa kabilang banda, ay tumanggap sa Espiritu at natunaw ang kanyang puso. Siya ay tunay na nagsisi at kalaunan ay naging isa sa mga dakilang mangangaral sa unang iglesia. Basahin ang Zacarias 7:12, 13, para sa nakabubuting babala ng Dios tungkol sa pagpapatigas ng ating mga puso laban sa pakikinig at pagsunod sa mga pakiusap ng Kanyang Espiritu.

 

2. Ligtas bang humingi ng "mga palatandaan" mula sa Panginoon bago piliin ang pagsunod?

 

Sa Bagong Tipan, nagsalita si Jesus laban sa paghingi ng mga tanda, na sinasabing, "Humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi" (Mateo 12:39). Nagtuturo siya ng katotohanan at sinusuportahan ito mula sa Lumang Tipan, na kung saan ang Kasulatan na magagamit noon. Naintindihan nilang mabuti kung ano ang sinasabi Niya. Nakita rin nila ang Kanyang mga himala, ngunit tinanggihan pa rin nila Siya. Nang maglaon sinabi Niya, "Kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat, kahit may isang bumangon mula sa mga patay" (Lucas 16:31). Sinasabi sa atin ng Biblia na subukin ang lahat sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan (Isaias 8:19, 20). Kung nangangako tayong gawin ang kalooban ni Jesus at sundin kung saan Siya tumungo, nangangako Siya na tutulungan Niya tayong makilala ang katotohanan mula sa pagkakamali (Juan 7:17).

 

3. Mayroon bang pagkakataon na hindi kapaki-pakinabang ang panalangin?

 

Oo. Kung ang isang tao ay sadyang sumusuway sa Dios (Awit 66:18) at hiniling pa sa Dios na pagpalain siya kahit na hindi niya balak magbago, ang panalangin ng taong iyon ay hindi lamang walang halaga, ngunit sinabi ng Dios na ito ay kasuklam-suklam (Kawikaan 28:9).

 

4. Nag-aalala ako na baka tinanggihan ko ang Banal na Espiritu at hindi ako mapatawad. Maaari mo ba akong tulungan?

 

Hindi mo tinanggihan ang Banal na Espiritu. Malalaman mo iyan dahil  ikaw ay nag-aalala o pakiramdam ikaw ay nahatulan. Ang Banal na Espiritu lamang ang nagdadala sa iyo ng pag-aalala at kahatulan (Juan 16:8–13). Kung iniwan ka ng Banal na Espiritu, walang pag-aalala o kahatulan sa iyong puso. Magalak at purihin ang Dios! Ibigay mo sa Kanya ang iyong buhay ngayon! At mapanalingining sundin Siya sa mga susunod na araw ng iyong buhay. Bibigyan ka Niya ng tagumpay (1 Corinto 15:57), susuportahan ka (Filipos 2:13), at panatilihin ka hanggang sa Kanyang pagbabalik (Filipos 1:6).

 

5. Sa talinghaga ng maghahasik (Lucas 8:5–15), ano ang kahulugan ng binhi na nahulog sa tabi ng daan at kinain ng mga ibon?

 

Sinasabi ng Biblia, "Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig, pagkatapos ay dumating ang diablo, at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas”(Lucas 8:11, 12). Itinuro ni Jesus na kapag naiintindihan natin kung ano ang hinihiling sa atin ng Banal na Espiritu tungkol sa bagong ilaw mula sa Banal na Kasulatan, dapat nating gawin ito. Kung hindi man, ang demonyo ay may pagkakataon na alisin ang katotohanang iyon mula sa ating mga isipan.

 

6. Paano masasabi ng Panginoon na "Hindi kita kailanman nakilala" sa mga taong tinuturo niya sa Mateo 7:21–23? Akala ko alam at kilala ng Dios ang lahat!

Ang tinutukoy ng Dios dito ay ang pagkakilala sa isang tao bilang isang personal na kaibigan. Nakikilala natin Siya bilang isang kaibigan kapag nakikipag-usap tayo sa Kanya araw-araw sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng Biblia, pagsunod sa Kanya, at malayang pagbabahagi sa Kanya ng ating mga kagalakan at kalungkutan tulad ng isang kaibigan sa lupa. Sinabi ni Jesus, "Kayo'y Aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na Aking iniuutos sa inyo" (Juan 15:14). Ang mga taong tinutugunan sa Mateo 7 ay tatanggihan ang Kanyang Banal na Espiritu. Tatanggapin nila ang "kaligtasan sa kasalanan" o "kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa" - alinman sa kung saan hindi kailangan si Jesus. Sila ay isang nagpapanggap na mga tao na hindi gumugugol ng oras upang maging pamilyar sa Tagapagligtas. Samakatuwid, ipinaliwanag Niya na hindi Niya talaga nakilala ang mga ito, o kilala sila, bilang Kanyang personal na mga kaibigan.

 

7. Maaari mo bang ipaliwanag ang Efeso 4:30?

 

Sinasabi ng talata, "Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos." Ipinapahiwatig ni Pablo dito na ang Banal na Espiritu ay isang persona, sapagkat ang mga tao lamang ang maaaring magdamdam. Higit na mahalaga, kinukumpirma niya na ang Banal na Espiritu ni Cristo ay maaaring mapanglaw sa aking pagtanggi sa Kanyang mga magiliw na pakiusap. Gaya ng isang pagliligawan na maaaring wakasan magpakailanman sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtanggi ng isang partido sa panliligaw ng isa, sa gayon ang ating kaugnayan sa Banal na Espiritu ay maaaring magtapos nang tuluyan sa pamamagitan ng ating paulit-ulit na pagtanggi na tumugon sa Kanyang maibiging mga apela.

Watch Video Sermon of Pastor Dough Batchelor 

Do you have bible questions?Join our online Bible study or contact us through

0585082852

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

  • YouTube

visit us on Youtube

bottom of page